Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2014 оны 5 дугаар

сарын 7-ны өдрийн 3446 дугаарт бүртгэв.

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

2014 оны 4 дүгээр                                                                                                      Дугаар А/61                                                                                                                   Улаанбаатар

сарын 25-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                                                         хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.10 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмыг мөрдөж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /Ц.Пүрэвдорж/-т даалгасугай.

                                                                                                САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН