Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Цагдан хорих байр, хорих ангийг нүүлгэн  шилжүүлэх ажиллагааны үед хуяглан хүргэх ажиллагаа явуулах/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2014 оны 6 дугаар

сарын 24-ний өдрийн 3460 дугаарт бүртгэв.

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

2014 оны 6 дугаар                                                                                                                                                                                                                                            Улаанбаатар

сарын 12-ны өдөр                                                                                                    Дугаар А/97                                                                                                                              хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Тахарын албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Цагдан хорих байр, хорих ангийг нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны үед хуяглан хүргэх ажиллагаа явуулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Тахарын ерөнхий газрын дарга /Ц.Азбаяр/, Шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга /С.Баяндалай/, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга /Б.Билэгт/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай" Хууль зүйн сайдын 2014 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/79, А/80 дугаар тушаалуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                                                    САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН