Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг хангах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2014 оны 7 дугаар

сарын 3-ны өдрийн 3462 дугаарт бүртгэв.

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

2014 оны 7 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 2-ны өдөр                                                                                                        Дугаар А/112                                                                                                                       хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг хангах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Тахарын ерөнхий газрын дарга /Ц.Азбаяр/-т даалгасугай.

                                                                                           САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН