Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2014 оны 8 дугаар

сарын 27-ны өдрийн 3472 дугаарт бүртгэв.

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

2014 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 27-ны өдөр                                                                                                          Дугаар А/147                                                                                                                         хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын журам”-ыг 1 дүгээр, Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад бүртгүүлэх өргөдлийн маягтыг 2 дугаар, Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад оролцох эрх олгох маягтыг 3 дугаар, Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад тэнцсэн тухай батламжийн загварыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэхүү тушаалыг Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл дагаж мөрдөнө.

3.Энэхүү тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /Ж.Баярцэцэг/-д даалгасугай.

                                                                                                       САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН