Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын журам/ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/85 дугаар тушаалаар хасаж, хөдөлгөөн хийсэн.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2014 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын журам”-ыг 1 дүгээр, Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад бүртгүүлэх өргөдлийн маягтыг 2 дугаар, Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад оролцох эрх олгох маягтыг 3 дугаар, Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад тэнцсэн тухай батламжийн загварыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэхүү тушаалыг Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл дагаж мөрдөнө.

3.Энэхүү тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /Ж.Баярцэцэг/-д даалгасугай.

                                                                                                       САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2014 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3472 дугаарт бүртгэв.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН А/85 ДУГААР ТУШААЛААР ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛЧЛЭЛИЙН ХУГАЦАА ДУУССАН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН 3 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 3.1.4 ДЭХ ХЭСЭГТ ЗААСНААР ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНД ХАМААРАХ ТУШААЛУУДЫГ УЛСЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАЖ, ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙСЭН.