Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах/

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр                                 Дугаар А/180, А/217                                         Улаанбаатар хот

                             

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

          Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

            1. "Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

           2. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/158 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД                     

                                                              Г.БАЯРСАЙХАН                 

                    ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД

                                          Д.ДОРЛИГЖАВ

/Хөдөлмөрийн сайд, Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/254,А/266, ХНХС, ХЗДХС-ын 2017 оны А/142, А-222 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсныг тусгав./