Хэвлэх DOC Татаж авах
Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН

ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД

ТООЦОХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.2005 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр баталсан Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Ахмад настны тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          М.ЭНХБОЛД

Хэвлэх