Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖИШИГ НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2000 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЖИШИГ НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2-т заасан заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Түүх, соёлын дурсгалт зүйл /барилга, байгууламж/-ийг сэргээн засварлах, шинэчлэх ажлын төсвийн жишиг норм /БНбД 81-01-00/-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

САЙД                                 Г.БАТХҮҮ

Улсын бүртгэийн санд 2000 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 1567 дугаарт бүртгэв.