Хэвлэх DOC Татаж авах
Жишиг норм батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2000 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Жишиг норм батлах тухай

Монгол Улсын “Барилгын тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2-т заасан заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

“Түүх, соёлын дурсгалт зүйл /барилга, байгууламж/-ийг сэргээн засварлах, шинэчлэх ажлын төсвийн жишиг норм” /БНбД 81-01-00/-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

САЙД                                 Г.БАТХҮҮ

Улсын бүртгэлд 1567 дугаарт бүртгэв.