Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2005 оны 09 сарын 09 өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 312

"Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай" хуулийн 8-р зүйлийн 8.3,2, Төрийн албаны тухай хуулийн 31-р зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 1995 оны 96-р тогтоолын 6-р хавсралтаар батлагдсан "Төрийн албан хаагчид шагнал, урамшил олгох журам"-ын 5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1."Улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил олгох журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.
2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргаа удирдлагын газар /Б.Үнэнбат/-т үүрэг болгосугай.
З.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Газрын даргын 2005 оны 4-р сарын 07-ны өдрийн 129-р тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


ДАРГА Б.БААСАН


Улсын бүртгэлийн 2005 оны 09 сарын 16-ны өдрийн 2555-рт бүртгэв.