Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Уурхайг түр болон бүр мөсөн хаах журам/ Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/126 дугаар тушаалаар хүчингүй болгсон.

Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/126 дугаар тушаалаар хүчингүй болгсон.

УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ


2003 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр                                                                              Дугаар 309                                                                                               Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Уурхайг түр болон бүр мөсөн хаах журам/

 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 36 дугаар зүйл, Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2002 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 46 дугаар тушаалын 1 дүгээр заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.”Уурхайг түр болон бүр мөсөн хаах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Үйлдвэр, худалдааны хяналтын хэлтэс /Ч.Энхбаяр/-т даалгасугай.


                                                                                  ДАРГА                     Д.БАТБААТАР


                     2003 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр улсын бүртгэлийн 2272 дугаарт бүртгэсэн