Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

2005 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 296

Монгол Улсын "Төрийн хяналт шалгалтын тухай" хуулийн 10 дугаар зүйлийн 8 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн үнэмлэх, тэмдэг хэрэглэх журам"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан газрын даргын 2003 оны "170 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
Энэхүү журмын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргаа, удирдлагын газар /Б.Үнэнбат/-т үүрэг болгосугай.


ДАРГА Б.БААСАН


Улсын бүртгэлийн 2005 оны 09 сарын 13-ны өдрийн 2552-рт бүртгэв.