Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛИЙН ТУХАЙ

2000 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 492

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. Банкны бэлэн бус валютыг бэлнээр солих зузаатгалын үйлчилгээний шимтгэл, Монголбанкнаас бэлэн валютыг арилжааны банкинд зарж буй үйл ажиллагаанд тогтоож буй шиймтгэлийг 0,20 хувиар тогтоосугай.
3. Энэхүү тушаалын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод хяналтын газар (Ц.Цолмон), Бүртгэл тооцоо, автоматжуулалтын газар (О.Чимгээ)-т даалгасугай.
                                              ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                                                                                        О.ЧУЛУУНБАТ