Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ
ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2003оны 11 дүгээр сарын 12 Улаанбаатар хот

Дугаар 576

Монгол Улсын Хоршооны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 4 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. "Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү журмыг 2003 оны 12 дүгаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
                                                    ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                                                                     О.ЧУЛУУНБАТ