Хэвлэх DOC Татаж авах
АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОХ ТУХАЙ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ШИЙДВЭР
АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОХ ТУХАЙ

1996 оны 05 сарын 08-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 87

1.Төрийн албаны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын санал болгосноор хавсралтад дурдсан төрий захиргааны албан хаагчдад тэргүүн түшмэлийн албан тушаалын холбогдох зэрэг дэв олгосугай.
2.Энэ зарлигийг 1996 оны 5 дугаар сарын 1-нээс эхлэн мөрдөхөөр тогтоосугай.
                   МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                                                            П.ОЧИРБАТ