Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Шийдвэр гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаанд хөтлөх данс, бүртгэл, тайлан тэнцлийн тухай журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 6 дугаар

сарын 18-ны өдрийн 2094 дүгээрт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар

сарын 30-ны өдөр                                                                                                      Дугаар 271                                                                                                                             хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 138 дугаар зүйлийн 4 дэх заалтыг үндэслэн Санхүү, эдийн засгийн сайдтай зөвшилцсөний дагуу ТУШААХ нь:

1.“Шийдвэр гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаанд хөтлөх данс, бүртгэл, тайлан тэнцлийн тухай журам”-ыг хавсралтаар баталсугай

2.Энэ журмыг хэрэгжүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар /хурандаа Ж.Чойжанцан/-д даалгасугай.

 

 

 

                                                                                    САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ