Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2004 оны 8 дугаар

сарын 6-ны өдрийн 2482 дугаарт бүртгэв

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, ХҮНС,

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЙД,

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 

2004 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 2-ны өдөр                                                                                           Дугаар 74/154/170/175                                                                                                                       хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 5.1-д заасныг үндэслэн ТУШААХ нь: 1.“Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн, Хууль зүй, дотоод хэргийн, Санхүү, эдийн засгийн, Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга нар, Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Үндэсний татварын ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Гаалийн ерөнхий газрын дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай. 3.Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Сангийн сайд, Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан 1998 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 356, А/191, А/353 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                           ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ

                                                                                          АХУЙН САЙД                                  Д.НАСАНЖАРГАЛ

 

                                                                                        ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                                        ХЭРГИЙН САЙД                            Ц.НЯМДОРЖ

 

                                                                                      САНХҮҮ, ЭДИЙН

                                                                                      ЗАСГИЙН САЙД                              Ч.УЛААН

 

                                                                               ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД                         П.НЯМДАВАА