Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дамжин өнгөрүүлэх ангид мөрдөх дэглэм, харуул хамгаалалтын журам /

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2009 оны 11 дүгээр

сарын 2-ны өдрийн 3089 дүгээрт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2009 оны 9 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 28-ны өдөр                                                                                                      Дугаар 195                                                                                                                              хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 114 дүгээр зүйлийн 114.7-д заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Дамжин өнгөрүүлэх ангид мөрдөх дэглэм, харуул хамгаалалтын журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Тогтоол гүйцэтгэх газрын харьяа Нэгдсэн эмнэлэгт мөрдөх дэглэм, харуул хамгаалалтын журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтааар тус тус баталсугай.

2.Дээрх журмуудыг 2009 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Д.Батжаргалд даалгасугай.

3.Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 244 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                                         САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ