Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС, ҮХААС-ын А/200/А/137 тоот тушаалаар хүчингүй болсон/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2008 оны 1 дүгээр

сарын 24-ний өдрийн 2845 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД,

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 

2007 оны 7 дугаар                                                                                                  Дугаар 140/80                                                                                                                  Улаанбаатар

сарын 06-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                                                         хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1.“Алдуул малыг бүртгэх, мэдээлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталж мөрдсүгэй.

2.Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулж дүнг хагас бүтэн жилээр нийгмийн дэг журам хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын тайланд хавсарган Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Зохицуулах зөвлөлд ирүүлж байхыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Зохицуулах зөвлөлийн дарга нарт даалгасугай.

 

 

 

                                                                   ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                   ХЭРГИЙН САЙД,ЗОХИЦУУЛАХ

                                                                   ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                                          Д.ОДБАЯР

 

                                                                    ХҮНС, ХӨДӨӨ

                                                                    АЖ АХУЙН САЙД                                                                Д.ТЭРБИШДАГВА