Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Үнэ хямдруулан худалдан борлуулах журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2009 оны 10 дугаар

сарын 23-ны өдрийн 3181 дүгээрт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2010 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 20-ны өдөр                                                                                                          Дугаар 150                                                                                                                          хот

 

 

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Үнэ хямдруулан худалдан борлуулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Уг журмыг 2010 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдүүлж, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар /М.Ганхүү/-т даалгасугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 296 дугаар тушаалаар батлагдсан “Худалдан борлогдоогүй хөдлөх эд хөрөнгийг үнэ хямдруулан худалдан борлуулах журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                                        САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ