Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Аймаг, нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажил дүгнэх журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 6 дугаар

сарын 24-ний өдрийн 2122 дугаарт бүртгэв.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 6-ны өдөр                                                                                                               Дугаар 172                                                                                                                        хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

ТУШААХ нь:

1.“Аймаг, нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажил дүгнэх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтын, “Ажил дүгнэх үзүүлэлт”-ийг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2.Энэхүү журмыг нэг мөр ойлгож хэрэглэх асуудлаар орон нутагт зохих чиглэл өгч, журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Зохицуулах зөвлөлийн ажлыг энэ оны 7 дугаар сараас эхлэн хагас, бүтэн жилээр тогтмол дүгнэн Зохицуулах зөвлөлд танилцуулж байхыг ажлын алба /Г.Даштүдэв/-нд даалгасугай.

 

 

 

                                                                 САЙД, ЗОХИЦУУЛАХ

                                                                  ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                Ц.НЯМДОРЖ