Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх журам /

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 6 дугаар

сарын 18-ны өдрийн 2099 дүгээрт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 4 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 30-ны өдөр                                                                                                           Дугаар 275                                                                                                                           хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 140 дүгээр зүйлийн 5-ыг үндэслэн, Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцсөний дагуу ТУШААХ нь:

1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтан "Тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмыг 2002 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газар /хурандаа Ж.Чойжанцан/-т даалгасугай.

3.Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газрын даргын 1997 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 323 дугаар тушаалаар батлагдсан "Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын ажилтан тусгай хэрэгсэл хэрэглэх журам"-ыг энэ тушаал мөрдөж эхлэх өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                                        САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ