Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасах ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2013 оны 6 дугаар

сарын 18-ны өдрийн 3387 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2013 оны 6 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 11-ний өдөр                                                                                                    Дугаар А/130                                                                                                                         хот

 

 

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай Монгол Улсын хуулийн 99 дүгээр зүйлийн 99.6 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасах ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү журмыг 2013 оны 06 дүгээр сарын 17.-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, /хурандаа Д.Ядамдорж/-д үүрэг болгосугай.

3.Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 252 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                                             САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН