Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Хүрээлэн байгаа орчноо тохижуүлах, хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалах журам/

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

 

2010 оны 3 дугаар
сарын 31-ний өдөр                                                                                                  Дугаар А/93                                                                                              Чойр

 

ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

                                                              

   "Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай" хуупийн 29.3, 29.1.6-л "Хот байгуулалтын тухай" хуулийн 9.1.5, “Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай" хуулийн  9.2.1, “Ариун цэврнйн тухай" хуулийн 15.2.3, 15.2.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАX нь:

   Нэг.Аймгийн Засаг даргын 2010 оны А/70 тоот захирамжаар батлагдсан "Хүрээпэн байгаа орчноо тохижуулах, хүний эрүүл аюулгүй орчннд амьдрах, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалах” журамд өөрчлөлт оруулсугай.

     Хоёр.Энэхүү журмыг улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн аймгийн нутаг дэвсгэрт бүх нийтээр мөрдсүгэй.

 

 

 

 

 


ЗАСАГ ДАРГА                                             Ж.БАЯНМӨНХ