Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Булган аймгийн ЗД-ын 2017-12-25-ны А/646-р захирамжаар хүчингүй болгосон/

/Булган аймгийн ЗД-ын 2017-12-25-ны А/646-р захирамжаар хүчингүй болгосон/

 

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2008 оны 10 дугаар
сарын 30-ны өдөр                                             Дугаар 419                                                Булган

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

                                                                                                            

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 30.1.14 дүгээр заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Нэг. Аймгийн хүүхдийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулиудын хувьсах зардал тооцох журмыг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Жил бүр хүүхдийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль тус бүрийн онцлогт тохируулан хувьсах зардлыг тооцож тэдгээрийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл бүрдүүлж ажиллахыг Боловсрол соёлын газар /Л.Эгиймаа/-т даалгасугай.

Гурав. Энэхүү журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, Засгийн газрын шийдвэрийг үндэслэн тухай бүр журамд өөрчлөлт оруулж байхыг Нийгмийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс /Г.Буянжаргал/, Санхүү эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс /Н.Очиржав/ нарт үүрэг болгосугай.  

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                             М.ОЮУНБАТ