Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 06 сарын 06 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

   ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД

  ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсгийн “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар” гэснийг “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар” гэж өөрчилсүгэй.

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Г.ЗАНДАНШАТАР