МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

ШҮҮГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

("Төрийн мэдээлэл", 2016 он, №48)

 

1 дүгээр зүйл.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дахь хэсгийн “нэг удаа” гэснийг хассугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ