Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2016 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлого, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж

2.1.Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА

3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2016 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 2,072.7
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 2,072.7
2 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 10.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 10.0
3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 1,034.6
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 212.2
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 822.4
4 Авлигатай тэмцэх газар 96.8
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 96.8
5 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 394.3
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 388.3
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 6.0
6 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 15,388.7
    Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан 3,100.0
    Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 8,285.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 4,003.8
7 Монгол Улсын Шадар сайд 9,072.3
    Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 2,190.4
    Стандарт, хэмжил зүйн газар 1,500.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 631.3
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 4,750.7
8 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 1,178.4
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 1,035.9
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 142.5
9 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 8,476.8
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 8,196.2
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 280.5
10 Гадаад харилцааны сайд 7,370.7
    Дипломат төлөөлөгчийн газрууд 5,000.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 10.7
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 2,360.0
11 Сангийн сайд 2,846,348.1
    Гааль, татварын ерөнхий газар 1,566,780.8
    үүнээс:Төсвийн тогтворжуулалтын сан 0.0
    Татварын ерөнхий газар 443,114.8
    үүнээс:Төсвийн тогтворжуулалтын сан 0.0
    Гаалийн ерөнхий газар 598,808.7
    Сангийн яам 145,089.3
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 27,912.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 61,293.4
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 3,349.0
12 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 63,554.6
    Бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар 9,129.1
    Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 9,748.9
    Цагдаагийн ерөнхий газар 3,600.0
    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 1,231.2
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 22,177.1
    Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого 962.5
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 16,705.8
13 Батлан хамгаалахын сайд  
    Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого 5,085.8
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 43,593.4
14 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд 12,672.3
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 7,922.6
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 4,749.7
15 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 106,193.7
    Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 103,087.7
    Зам, тээврийн хөгжлийн яам 150.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 1,036.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,920.0
16 Барилга, хот байгуулалтын сайд 4,606.2
    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 1,855.0
    Барилга, хот байгуулалтын яам 1,000.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 1,751.2
17 Эрчим хүчний сайд 5,298.6
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 5,298.6
18 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 167,544.8
    Ашигт малтмалын газар 20,688.4
    Газрын тосны газар 69,222.1
    Ашигт малтмал, газрын тосны газар 70,343.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 7,291.3
19 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 161,999.1
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 76,000.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 13,891.9
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 72,107.2
20 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 47,219.5
    Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 420.0
    Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого 368.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 5,159.3
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 41,272.2
21 Эрүүл мэндийн сайд 193,162.0
    Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого 168,322.0
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 1,014.4
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 23,825.7
/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2016 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 3,566,591.4 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/Хэвлэх

5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2016 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 3,769.3
    Урсгал зардал 3,769.3
2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 20,850.2
    Урсгал зардал 18,110.4
    Хөрөнгийн зардал 667.1
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 2,072.7
3 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 790.3
    Урсгал зардал 790.3
4 Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 3,412.5
    Урсгал зардал 3,412.5
5 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 48,267.9
    Урсгал зардал 48,267.9
6 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга 731.6
    Урсгал зардал 731.6
7 Улсын ерөнхий прокурор 17,660.2
    Урсгал зардал 16,171.9
    Хөрөнгийн зардал 1,488.3
8 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 2,042.4
    Урсгал зардал 2,042.4
9 Монгол Улсын Ерөнхий аудитор 9,396.9
    Урсгал зардал 8,921.9
    Хөрөнгийн зардал 475.0
10 Авлигатай тэмцэх газрын дарга 8,785.6
    Урсгал зардал 8,688.9
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 96.8
11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 2,909.7
    Урсгал зардал 2,697.5
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 212.2
12 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 498.2
    Урсгал зардал 498.2
13 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 2,891.9
    Урсгал зардал 2,503.5
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 388.3
14 Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 31,017.6
    Урсгал зардал 31,017.6
15 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга 475.3
    Урсгал зардал 475.3
16 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 186,023.9
    Урсгал зардал 78,676.8
    Хөрөнгийн зардал 91,691.9
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 15,655.2
17 Монгол Улсын Шадар сайд 119,990.9
    Урсгал зардал 92,320.2
    Хөрөнгийн зардал 17,828.9
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 9,841.9
18 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 19,483.8
    Урсгал зардал 11,920.8
    Хөрөнгийн зардал 3,226.6
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 4,336.4
19 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 54,114.0
    Урсгал зардал 42,110.0
    Хөрөнгийн зардал 3,807.7
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 8,196.2
20 Гадаад харилцааны сайд 74,338.4
    Урсгал зардал 73,726.5
    Хөрөнгийн зардал 601.2
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 10.7
21 Сангийн сайд 5,984,921.3
    Урсгал зардал 1,529,744.1
    Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл 565,433.5
    Хөрөнгийн зардал 10,914.7
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 81,111.0
    Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт 3,442,654.6
    Засгийн газрын гадаад төслийн зээлийн  
    үндсэн төлбөрт 155,063.4
    Засгийн газрын дотоод зээлийн үндсэн  
    төлбөрт 200,000.0
22 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 413,828.4
    Урсгал зардал 397,802.4
    Хөрөнгийн зардал 15,526.0
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 500.0
23 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 936,429.9
    Урсгал зардал 9,214.7
    Хөрөнгийн зардал 501,855.9
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 425,359.3
24 Батлан хамгаалахын сайд 216,259.4
    Урсгал зардал 210,312.2
    Хөрөнгийн зардал 5,947.2
25 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд 1,338,660.5
    Урсгал зардал 1,044,599.0
    Үүнээс:Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 268,296.1
    Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 563,609.3
    Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг 43,816.4
    Нийтийн биеийн тамирын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 10,668.7
    Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл 90,828.2
    Хөрөнгийн зардал 170,364.8
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 32,868.5
26 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 17,862.0
    Урсгал зардал 8,520.9
    Хөрөнгийн зардал 9,341.1
27 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 201,935.3
    Урсгал зардал 107,089.2
    Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл 57,609.0
    Хөрөнгийн зардал 16,679.0
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 20,558.1
28 Хөдөлмөрийн сайд 11,293.0
    Урсгал зардал 11,293.0
29 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 29,321.1
    Урсгал зардал 29,321.1
30 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 737,146.5
    Урсгал зардал 677,255.3
    Үүнээс:Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг 6,215.5
    Хөрөнгийн зардал 36,768.2
    Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл 13,000.0
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 10,123.0
31 Эрүүл мэндийн сайд 672,289.7
    Урсгал зардал 549,240.9
    Үүнээс: Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг  
107,003.8
    Хөрөнгийн зардал 63,594.4
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 59,454.5
32 Эрчим хүчний сайд 126,707.1
    Урсгал зардал 19,934.6
    Хөрөнгийн зардал 84,666.5
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 22,106.0
33 Аж үйлдвэрийн сайд 1,886.7
    Урсгал зардал 1,886.7
34 Барилга, хот байгуулалтын сайд 65,894.1
    Урсгал зардал 11,081.6
    Үүнээс:Газрын харилцаа, кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 6,686.1
    Хөрөнгийн зардал 50,961.4
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 3,851.2
/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2016 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын /тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн/ хэмжээг 7,749,656.3 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/Хэвлэх

7 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 303,632.2 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/Хэвлэх

71 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх векселиэр төлбөр гүйцэтгэсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 672,929.5 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/Хэвлэх

72 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн дүнг 70,705.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/Хэвлэх

8 дугаар зүйл.Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 311,577.8 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/Хэвлэх

9 дүгээр зүйл.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2016 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 0.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/Хэвлэх

10 дугаар зүйл.Засгийн газрын 2016 оны төсвийн жилд хийх зээллэгийн дээд хэмжээг 7,321,873.9 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/Хэвлэх

11 дүгээр зүйл.2016 оны төсвийн жилд Засгийн газрын гаргах баталгааны дээд хязгаарыг 2,500,000.0 сая төгрөгөөр тогтоосугай.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/Хэвлэх


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САНД ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ

12 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2016 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Аймаг Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Архангай 13,225.1
2 Баян-Өлгий 11,626.6
3 Баянхонгор 12,317.4
4 Говь-Алтай 9,416.7
5 Дорнод 3,824.3
6 Дундговь 6,952.0
7 Завхан 11,049.2
8 Өвөрхангай 12,574.6
9 Сүхбаатар 6,870.0
10 Сэлэнгэ 4,059.7
11 Төв 8,841.0
12 Увс 11,444.8
13 Ховд 7,959.3
14 Хөвсгөл 19,161.4
15 Хэнтий 9,905.9
16 Дархан-Уул 1,742.9
17 Говь-Сүмбэр 16.5
Нийт дүн 150,987.3
/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

13 дугаар зүйл.2016 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Аймаг Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Булган 391.8
2 Дорноговь 1,234.2
3 Өмнөговь 5,469.7
4 Улаанбаатар 64,229.9
5 Орхон 4,840.0
Нийт дүн 76,165.6
 

/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

14 дүгээр зүйл.2016 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Аймаг Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Өмнөговь 11,279.0
2 Орхон 4,862.6
Нийт дүн 16,141.6
/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

15 дугаар зүйл.2016 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Аймаг Шилжүүлгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Архангай  3,179.9
2 Баян-Өлгий  3,260.1
3 Баянхонгор  4,737.8
4 Булган  3,550.5
5 Говь-Алтай  5,693.7
6 Дорноговь 5,579.9
7 Дорнод 4,140.6
8 Дундговь  4,114.7
9 Завхан  4,185.8
10 Өвөрхангай  3,444.4
11 Өмнөговь 21,515.0
12 Сүхбаатар 7,681.2
13 Сэлэнгэ 4,887.3
14 Төв 6,300.9
15 Увс 3,040.6
16 Ховд 3,664.1
17 Хөвсгөл 3,395.6
18 Хэнтий 4,417.2
19 Дархан-Уул 3,295.3
20 Улаанбаатар 14,393.7
21 Орхон 3,562.0
22 Говь-Сүмбэр 2,227.4
Нийт дүн 120,267.7
/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

16 дугаар зүйл."Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2016 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт"-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

17 дугаар зүйл."Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

18 дугаар зүйл."Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

181 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх векселиэр төлбөр гүйцэтгэсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/Хэвлэх

182 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/Хэвлэх

19 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД


Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХИ ЧАНАРЫН БОЛОН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт 2016 оны зорилтот түвшин  
1 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА  
1.1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа  
1.1.1 Эрх зүй, аюулгүй байдал, төр болон улс төрийн салбарт тулгамдаж байгаа шинэтгэлийн бодлогыг үргэлжлүүлэх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх  
1.1.2 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах эрхийг хангасан эрх зүйн бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх  
1.1.3 Монгол Улсын аюулгүй, тусгаар, бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа, санал санаачилгыг дэмжих тухай бүрд дэмжиж ажиллах  
1.2 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын судалгаа, шинжилгээ  
1.2.1 Монгол хэлний тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаа эрхлэх судалгааны тайлан, хэвлэмэл ном бүтээгдэхүүн гаргах  
2

   

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА  
2.1 Хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих  
2.1.1 Хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах 100-гаас доошгүй ажлын өдөр хуралдаж хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах  
2.1.2 Хууль, тогтоолын биелэлтийг хянан шалгах, холбогдох тайлан, мэдээллийг хэлэлцэх, сонсох 10-аас доошгүй удаа хяналт шалгалт хийх, 6-аас доошгүй удаа тайлан хэлэлцэх, 12-оос доошгүй удаа мэдээлэл сонсох  
2.1.3 Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах хуульд заасны дагуу хангагдсан байх  
3

   

 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА  
3.1 Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих  
3.1.1 Өргөдөл, мэдээлэл, гомдол, хүсэлтийн барагдуулалт /хувиар/ 90.0  
3.1.2 Бага суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/ 88.0  
3.1.3 Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн дунд, их суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/ 86.0  
4

   

 УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ  
4.1 Хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа  
4.1.1 Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх эрүүгийн хэргийн тоо 508  
4.1.2 Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх иргэний хэргийн тоо 922  
4.1.3 Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх захиргааны хэргийн тоо 350  
5    ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  
5.1 Шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангах  
5.1.1 Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэргийн хувь 93.0  
6

   

 ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА  
6.1 Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих  
6.1.1 Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаархи илтгэл 1  
6.1.2 Хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ, санал гаргах 35  
6.1.3 Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн асуудлаарх өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх 700  
6.1.4 Иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх асуудлаар шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах, шаардлага хүргүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх нөхцөл бий болсон шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах асуудлаар зөвлөмж хүргүүлэх 34  
6.1.5 Хүний эрхийн боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаа /хамрагдах хүний тоо/ 2500  
6.1.6 Хүний эрхийн асуудлаар олон нийтэд зориулсан ном товхимол, зурагт хуудас, хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгааны үйл ажиллагаа /ширхгээр/ 9000  
7

   

 УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР  
7.1 Прокурорын хяналт  
7.1.1 Хэрэг бүртгэлийн ажиллагаанд тавих хяналт /хувиар/ 100.0  
7.1.2 Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын хүрээнд хийх шалгах, танилцах ажиллагааны тоо 830  
7.1.3 Хорих анги, цагдан хорих байрын үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах /тоогоор/ 6015  
8  ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА  
8.1 Үндэсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах  
8.1.1 Бодлогын зөвлөмжийн тоо 80  
8.1.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо 90  
9 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР  
9.1 Төрийн аудитын үйлчилгээ  
9.1.1 Санхүүгийн аудит хийх байгууллагын тоо /мянгаар/ 4.6  
9.1.2 Гүйцэтгэлийн аудит хийх байгууллагын тоо 11  
9.1.3 Нийцлийн аудит хийх тоо 15  
10  АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА  
10.1 Авлигатай тэмцэх  
10.1.1 Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналтаар хянагдсан хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн тоо 3000  
10.1.2 Авлигын эсрэг мэдээлэл, сурталчилгааны тоо 32  
10.1.3 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тухай сургалтад хамрагдах хүний тоо /мянган хүн/ 26.0  
10.1.4 Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаархи төсөөллийн судалгаа 1  
10.1.5 Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа 1  
10.1.6 Төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээ 1  
10.1.7 Шударга ёс эмхэтгэл 1  
10.1.8 Авлигын индексийн судалгаа 1  
10.1.9 Байгууллага, иргэдийн гомдол, хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хувь 98.0  
11 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА  
11.1 Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт  
11.1.1 Зохицуулалтын хүрээний санхүүгийн салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох /шинээр боловсруулах журмын төсөл/ 6  
11.1.2 Үнэт цаас, даатгал, бичил санхүүгийн салбарт эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалт хийх /хамрагдах аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо/ 43  
11.1.3 Бүх нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулах /хөтөлбөрийн тоо/ 1  
12 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  
12.1 Төрийн албаны ерөнхий удирдлага, зохицуулалт  
12.1.1 Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стандартын удирдлагаар хангах 3-аас доошгүй удаа  
12.1.2 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах 50 удаа  
12.1.3 Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стандартын удирдлагаар хангах 30 удаа  
13 ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА  
13.1 Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх  
13.1.1 Албан ёсоор гаргах статистикийн мэдээ тайлангийн нэр төрөл 290  
13.1.2 Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тоо /мянгаар/ 112.1  
13.1.3 Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тархаалт 45  
13.1.4 Шинээр болон шинэчлэн сайжруулсан аргачлал, ангилал, статистикийн мэдээллийн санд суурилж эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлтээр хийх судалгааны тоо 20  
13.1.5 Хүн ам, орон сууцны тооллогын 2010 оны дүнд суурилан нийслэл, 21 аймгийн хүн амын тоог насны бүлгээр засварлах үр дүнг тархаасан байх  
13.1.6 Статистикийн тухай хуулийн дагуу хийсэн байвал зохих улсын хэмжээний статистик судалгааны тоо 21  
14

   

 СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА  
14.1 Бүх шатны сонгууль зохион байгуулах  
14.1.1 Сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой боловсруулах журам, заавар, маягт 40  
14.1.2 Сонгуулийн хууль тогтоомжийг сурталчлах сургалт, семинарын тоо 44  
14.1.3 Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсөх хувь/ 5  
14.1.4 Тойрог болон нутаг дэвсгэрийн хорооны үйл ажиллагаанд хийх хяналт, шалгалтын тоо 47  
14.1.5 Сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн зардлын тайланг хянах 10  
14.1.6 Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн ашиглах, хэвийн үйл ажиллагаа, санал хураах тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах /төхөөрөмжийн тоо/ 5000  
14.1.7 Программ хангамжийн аюулгүй ажиллагааг хангах бүрэн хамгаалагдсан байх  
14.1.8 Мэдээллийн бааз үүсгэх 21  
15

   

 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД  
15.1 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт  
15.1.1 Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, санхүүгийн төлөв байдлын талаар цаг үеэ олсон шуурхай лавлагаа, зөвлөмж боловсруулж, Ерөнхий сайдыг шаардлагатай мэдээлэл, судалгаагаар хангаж ажиллах тухай бүрт хангаж ажиллах  
15.1.2 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг олон жилийн дунджаас нэмэгдүүлэх хувь 10.0-15.0  
15.1.3 Хөрөнгө оруулалтын бизнес форум зохион байгуулах /удаа/ 15-20  
15.2 Төрийн тусгай хамгаалалт  
15.2.1 Хамгаалуулагч болон үйлчлүүлэгчийн санал, хүсэлтийг барагдуулах /хувь/ 100.0  
15.2.2 Хамгаалуулагчийн аюулгүй байдал хангагдсан байх хангагдсан байх  
15.2.3 Үйлчилгээний стандартыг хангах MNS 4588:2008, MNS 4946:2005 стандартуудыг хангасан байх  
15.3 Дотоод, гадаад шуурхай мэдээллийн үйл ажиллагаа  
15.3.1 Дотоод үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/ 231.8  
15.3.2 Гадаад үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/  217.9  
15.3.3 Хэвлэмэл бүтээгдэхүүний орлогыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 3  
15.3.4 Хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх /хувиар/ 5  
15.5 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц хөтөлбөр  
15.4.1 Иргэдэд үйлчлэх төвийн ухаалаг систем нийлүүлэх /ТҮЦ машины тоо/ 36  
15.4.2 Тоон телевизийн нэвтрүүлгийн дамжуулалтын чанар /хувиар/ 99.9  
15.4.3 Радио нэвтрүүлгийн дамжуулалтын чанар /хувиар/ 99.8  
15.4.4 Шинээр интернетийн үйлчилгээ хүргэх сумдын тоо 5  
15.4.5 Шинээр үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх багийн тоо 10  
15.4.6 Шуудангийн хүргэлтийн давтамжийг нэмэгдүүлэх сумдын тоо 70  
15.4.7 Харилцаа холбооны чиглэлээр хийгдэх судалгаа, сурталчилгааны тоо 1  
15.5 Ангилагдаагүй бусад хөтөлбөр  
15.5.1 2016 онд Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 10 дахь удаагийн буюу 2015 оны нэгтгэл тайлан гаргах /хамрагдах компани/ 300  
15.5.2 Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалт хийх тоо 120  
15.5.3 Цацрагийн хэмжилт, шинжилгээ явуулах 24  
15.5.4 Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын тоо 14  
15.6 Худалдан авах ажиллагаа  
15.6.1 Худалдан авах ажиллагааг хуульд заасны дагуу хугацаанд нь зохион байгуулах тухай бүр хугацаанд нь зохион байгуулах  
15.6.2 Иргэн, аж ахуйн нэгжид цахим худалдан авах ажиллагааны талаар цахим болон танхимын сургалт явуулах 55  
16

   

 МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД  
16.1 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа  
16.1.1 Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийх /гамшгийн тохиолдлын буурах хувиар/ 10.0  
16.1.2 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах хяналт шалгалт /хүн өдөр/ 30600  
16.1.3 Гамшгийн хор уршгийг арилгах аврах ажлын зориулалттай тусгай багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулах /хувиар/ 70.0  
16.1.4 Цацраг идэвхт, химийн хорт бодисын болон тэсэрч дэлбэрэх бодисын аюулаас хамгаалах, хүн, мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчин, ой хээр, объектын гал түймэртэй тэмцэх /хувиар/ 90.0  
16.2 Мэргэжлийн хяналт  
16.2.1 Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин /хувиар/ 74.0  
16.2.2 Лабораторийн шинжилгээний итгэмжлэгдсэн үзүүлэлт /тоогоор/ 2215  
16.3 Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах  
16.3.1 Хууль тогтоомжийн хүрээнд төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт хийх тоо 400  
16.3.2 Хууль, тогтоомжийн хүрээнд сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тоо 15  
16.3.3 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /хувиар/ 85.0  
16.4 Стандарт, хэмжил зүй  
16.4.1 Шалгалт тохируулга /калибровка/-д хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/ 4500.0  
16.4.2 Загварын туршилтад хамруулан улсын бүртгэлд бүртгэх хэмжих хэрэгслийн тоо 25  
16.4.3 Ээлжит баталгаажуулалтад заавал хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/ 225.0  
16.4.4 Чанарын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтад хамруулах байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тоо 15  
16.4.5 Итгэмжлэлд хамруулах сорилтын лабораторийн тоо 150  
16.4.6 Ур чадварын сорилтод хамруулах лабораторийн тоо 80  
16.4.7 Үндэсний стандартад олон улс, бүс нутгийн дэвшилтэт стандартын эзлэх хувь 35.0  
17

   

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА  
17.1 Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага, түүний ажлын алба  
17.1.1 Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон яам, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, энэ чиглэлээр цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх хууль тогтоомжид нийцсэн байх  
17.1.2 Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхим, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн өндөр, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх мэдээллээр хангасан байх  
17.1.3 Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн мэдээллийг 2, 8 дугаар сард, Үндсэн чиглэлийг 3, 8 дугаар сард, хөтөлбөр, төслийн мэдээллийг 4 дүгээр сард, үйл ажиллагааны үр дүнгийн мэдээлэл улирал тутам хийсэн байх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх  
17.2 Төр, засгийн үйлчилгээ  
17.2.1 Төр, засгийн авто баазын үйлчилгээний стандартыг хангах CS11 – 0120 : 2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх  
17.2.2 Төр, засгийн төв байгууллага болон хэрэглэгчийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах MNS-ISO 9001:2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх  
18

   

 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД  
18.1 Ойжуулалт  
18.1.1 Ойжуулах, нөхөн сэргээлт хийх /талбайн хэмжээ мянган га/ 3.0  
18.1.2 Ойд арчилгаа цэвэрлэгээ хийх /талбайн хэмжээ мянган га/ 15.5  
18.1.3 Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх /талбайн хэмжээ мянган га/ 40.0  
18.2 Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент  
18.2.1 Гидрогеологийн зураглал, ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийн хайгуул судалгааны ажлын тоо 8  
18.2.2 Бороо цасны ус хуримтлуулах хөв, цөөрмийн тоо 5  
18.2.3 Хашиж хамгаалах булаг шандын тоо 140  
18.3 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт  
18.3.1  Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх /мянган га/ 600.0  
18.4 Ус цаг уур  
18.4.1 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх /хувь/ 60.0  
18.4.2 Байгаль орчны хяналт-шинжилгээний лабораторийг шинэчлэх 1  
18.5 Хүрээлэн байгаа орчны бодлого, удирдлага  
18.5.1 Байгаль орчныг хамгаалах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх  
18.5.2 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах /төсөл, арга хэмжээ/ 2  
18.5.3 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын судалгаа 3  
18.5.4 Байгаль орчны цэвэр технологийн судалгаа 3  
  18.5.5 Уул уурхайн төслийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тоо 150  
  18.6 Аялал жуулчлал  
18.6.1 Жилд хүлээн авах гадаадын жуулчны тоо /мянган хүн/ 500.0  
19

   

 ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД  
19.1 Гадаад харилцааны бодлого, удирдлага  
19.1.1 Гадаад харилцааны бодлого, удирдлагын чиглэлээр сургалт семинар зохион байгуулах 5  
19.1.2 Засгийн газар хоорондын хамтарсан хэлэлцээр байгуулах 22  
19.1.3 Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээг хэвлэн нийтлэх тоо 1500  
19.1.4 Өндөр, дээд түвшний айлчлал зохион байгуулах хоёр талын харилцаа, хамтын ажиллагаа өргөжихийн хирээр айлчлал арга хэмжээний давтамжийг нэмэгдүүлэх  
19.2 Гадаад улс дахь дипломат үйл ажиллагаа  
19.2.1 Хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газраас төлөөлөн суугаа буюу хавсран суугаа улс, олон улсын байгууллагатай гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авах төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх  
19.2.2 Гадаад улсад байгаа Монгол Улсын иргэдийн гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэх хувь 100.0  
19.3 ЮНЕСКО  
19.3.1 ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх биет болон биет бус өвийн тоо 1  
20

   

 САНГИЙН САЙД  
20.1 Санхүү, төсөв, эдийн засгийн нэгдсэн удирдлага  
20.1.1 Монгол Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил сангийн төсөв болон Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж өргөн мэдүүлэх, хэлэлцүүлэх хуульд заасан хугацаа, төсвийн тусгай шаардлагад нийцсэн байх  
20.2 Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт  
20.2.1 Улс, орон нутгийн төсөвт орох татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт /хувиар/ 100.0  
20.2.2 Урьд оны тайлангаар ногдуулсан татварын өр барагдуулалт /хувиар/ 75.0  
20.2.3 Урьд оны хяналт шалгалтаар ногдуулсан өр барагдуулалт /хувиар/ 75.0  
20.2.4 Тайлант хугацааны татварын тайлангийн ногдол өр барагдуулалт /хувиар/ 90.0  
20.2.5 Тайлант хугацааны хяналт шалгалтын ногдол өр барагдуулалт /хувиар/ 80.0  
20.2.6 Татварын цахим тайлан авалт /хувиар/ 93.0  
20.2.7 Татварын зөрчлийн бууралт /хувиар/ 6.0  
20.2.8 Алдагдалтай буюу "Х" тайлан тушаалтын бууралт /хувиар/ 5-аас доошгүй  
20.2.9 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 5-8  
20.2.10 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 2-оос доошгүй  
20.2.11 Бусад төрлийн татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 0.5-3  
20.2.12 Эрсдэлийн удирдлагад суурилсан гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны хэрэгжилт /хувиар/ 50.0  
20.2.13 Худалдааг хөнгөвчилж гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах хугацааг бууруулах /хувиар/ 70.0  
21

   
 ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД  
21.1 Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын удирдлага зохицуулалт  
21.1.1 Боловсруулах баримт бичгийн тоо 45  
21.1.2 Хянах эрх зүйн актын тоо 720  
21.1.3 Сэтгэл зүйн анхан шатны сургалт болон мэргэжлийн сургалтад хамрагдан архины хамаарлаас гарах иргэдийн тоо 2500  
21.2 Цагдаа  
21.2.1 Хэргийг хэрэг бүртгэлт явуулж эхэлснээс хойш хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хувь   70.0  
21.2.2 Эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд зүйлийн илрүүлэлт /хувиар/   60.0  
21.2.3 Хэрэг илрүүлэлт /хувиар/ 50.0  
21.2.4 Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, гал түймэр, гамшиг, осол, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн талаар хангасан бодит мэдээллийн хувь   90.0  
21.3 Хил хамгаалалт  
21.3.1 Хилийн зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлүүлэлт /хувиар/ 86.0  
21.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл  
21.4.1 Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт /хувиар/ 56.0  
21.4.2 Мэргэжлийн сургалтад хамрагдах ялтны тоо 350  
21.4.3 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувь /2 төрлийн гүйцэтгэлийн дунджаар/ 48.0  
21.4.4 Хорих ял эдлэгсэд болон сэжигтний амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь 40.0  
21.5 Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын судалгаа, шинжилгээ  
21.5.1 Сургалт, сурталчилгааны тоо 200  
21.5.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо 30  
21.6 Шүүхийн шинжилгээ  
21.6.1 Эдийн засгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/ 0.15  
21.6.2 Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/ 39.0  
21.6.3 Криминалистикийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/ 12.0  
21.7 Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт  
21.7.1 Бүрдүүлсэн хадгаламжийн нэгж /мянган нэгж/ 15.0  
21.7.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны эмхэтгэлийн тоо 15  
21.7.3 Дахин боловсруулалт хийх хадгаламжийн нэгжийн тоо /мянган нэгж/ 13.5  
21.8 Цагаачлал, гадаадын иргэдийн бүртгэлийн үйлчилгээ  
21.8.1 Гадаадын иргэнд олгох визийн тоо /мянган хүнээр/ 33.6  
21.8.2 Хяналтад хамрагдах Монгол Улсад түр болон байнга оршин суух гадаадын иргэний тоо /мянган хүнээр/ 28.0  
21.9 Дээд боловсрол  
21.9.1 Суралцагчийн тоо /мянган хүнээр/ 2.2  
21.10 Улсын бүртгэл мэдээлэл  
21.10.1 Цахим үнэмлэх олголт /мянган хүнээр/ 450  
21.10.2 Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн архивын баримтын тоо /мянган баримт/ 4000  
21.10.3 Улсын бүртгэлийн бэлтгэсэн маягт /мянган ширхэг/ 1700  
21.10.4 Дүгнэлт гаргах хяналт шалгалтын тоо /мянгаар/ 20.5  
21.11 Шүүгч болон гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа  
21.11.1 Гэрч, хохирогчийн хамгаалалт /хүнээр/ 80  
21.11.2 Шүүхийн байрын хамгаалалт /хүн/ 44  
21.11.3 Шүүх хурлын танхимын хамгаалалт /хүн/ 104  
21.11.4 Шүүгчийн хамгаалалт /хувиар/ 100.0  
21.11.5 Яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх, хуяглан харгалзах /хүн/ 5600  
21.11.6 Шүүгчийн захирамжаар албадан авчрах /хүн/ 1100  
21.11.7 Шүүгчийн захирамжаар эрэн сурвалжлах /хувиар/ 60.0  
21.12 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагч, сэжигтэнд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх  
21.12.1 Эрх зүйн туслалцаа авсан иргэн, яллагдагчийн тоо /мянган хүн/ 14.0  
21.13 Оюуны өмчийн эрхийн баталгаажуулалт   
21.13.1 Оюуны өмчийн бүтээлийн сан бүрдүүлэлт /аж үйлдвэрийн өмч, зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрх, оюуны өмчийн гэрээ хэлэлцээрийн баталгаажилт/ 3550  
21.13.2 Оюуны өмчийн мэдээлэл, сургалт хийх, лавлагаа гаргах 1100  
21.13.3 Оюуны өмчийн зөрчилд хяналт тавьж шийдвэрлэх 280  
22 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД    
22.1 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага    
22.1.1 Салбарын хуулиудыг шинэчлэн боловсруулж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх /хуулийн тоо/ 9  
22.1.2 Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний хэмжээ /км/ 100.0  
22.1.3 Шинээр барих болон өргөтгөл, шинэчлэлт хийх цэвэрлэх байгууламжийн тоо 5  
22.1.4  Хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 11  
22.2 Газрын харилцаа, геодези, зураг зүй    
22.2.1 Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах аймаг, сумын төв, суурин газрын тоо/ 21 аймаг, 130 сумын төв, суурин газар  
22.2.2 Сум, суурин газрын төвд 1:1000, аймаг, сумын хэмжээнд 1:100000 масштабтай хаягийн зураг зохион, хаягжуулалтын мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах аймаг, сум, суурин газрын тоо/ 6 аймаг, 160 сум, суурин газар  
22.2.3 Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /хамрагдах аймаг, сум, суурин газрын тоо/ 21 аймаг, 130 сум, суурин газар  
22.2.4 Шинээр байгуулах төмөр замын дагуу геодезийн байрлал, өндрийн сүлжээ байгуулж, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх /хамрагдах аймаг, байр зүйн зургийн тоо/ 5 аймаг, 4384 байр зүйн зураг  
22.2.5 Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер-геологийн судалгаа, газар хөдлөлийн мужлалын газар дээрхи болон доорхи зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах талбайн хэмжээ, га-гаар/ 6000  
22.2.6 Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт II ангийн нивелирдлэг хийх /шугамын урт км-ээр/ 2780  
23   БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД  
23.1 Батлан хамгаалах  
23.1.1 Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан батлан хамгаалах чиглэлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх Хэрэгжилтээр  
24

   

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД  
 24.1 Сургуулийн өмнөх боловсрол  
24.1.1 Суралцах хүүхдийн тоо 220722  
24.1.2 Хүүхдийн цэцэрлэгийн тоо 1283  
24.1.3 Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн тоо 860  
24.1.4 Хамран сургалтын хувь 85.0  
24.1.5 Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн өдрийн ангид суралцагчийн тоо 168481  
24.1.6 24 цагийн үйлчилгээнд хамрагдах хүүхдийн тоо 3157  
24.1.7 Хувилбарт сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо 25240  
24.1.8 Хувилбарт сургалтад хамран сургалтын хувь 9.7  
24.1.9 Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн тоо 302  
24.1.10 Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо 23359  
24.2 Тусгай хэрэгцээт боловсрол  
24.2.1 Тусгай хэрэгцээт боловсролд /хөгжлийн бэрхшээлтэй/ хамрагдах хүүхдийн тоо 485  
24.3 Ерөнхий боловсрол  
24.3.1 Суралцах хүүхдийн тоо 543912  
24.3.2 Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо 818  
24.3.3 Хамран сургалтын хувь 94.0  
24.3.4 Ерөнхий шалгалтын улсын дунджийг хүргэх түвшин 500  
24.3.5 Дотуур байранд хамрагдах хүүхдийн тоо 40200  
24.3.6 Дотуур байрын хангамж /хүсэлт гаргасан хүүхдэд эзлэх хувь/ 96.0  
24.3.7 Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдийн тоо 267834  
24.3.8 Оройн эчнээ сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо 1560  
24.3.9 Төрийн бус өмчийн сургуулийн тоо 146  
24.3.10 Төрийн бус өмчийн сургуульд хамрагдах хүүхдийн тоо 31388  
24.3.11 Олон улсын жишигт нийцсэн сургуулийн тоо 3  
24.3.12 Олон улсын жишигт нийцсэн сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо 830  
24.3.13 Гуравдугаар ээлжид хичээллэж байгаа бүлгийн тоо 18  
24.4 Насан туршийн болон албан бус боловсрол  
24.4.1 Албан бус боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоо 13643  
24.4.2 Сургуулийн гадна байгаа хүүхдийн хувийн жин 0.6  
24.5 Дээд боловсрол  
24.5.1 Их, дээд сургуулийн тоо 101  
24.5.2 Их, дээд сургуульд суралцагчийн тоо 150000  
24.5.3 Үндэсний тэтгэлэгт хамрагдах суралцагчийн тоо 52748  
24.5.4 Урамшууллын тэтгэлэгт хамрагдах суралцагчдын тоо 0  
24.5.5 Дэлхийн шилдэг сургуульд суралцагчийн тоо 155  
24.5.6 Багш инженерийн чиглэлийн суралцагчаас сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан суралцагчийн тоо 1200  
24.5.7 Багшлах дадлагад хамрагдсан суралцагчийн тоо 1000  
24.6 Шинжлэх ухаан, технологи  
24.6.1 Эрдэм шинжилгээний үндсэн судалгаанд зарцуулах зардлын эзлэх хувь 37.0  
24.6.2 Гадаадад хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо 2500  
24.6.3 Үйлдвэрлэлд шилжүүлэх технологийн тоо 45  
24.7 Соёл урлаг  
24.7.1 Соёл, урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн тоо /хүн амд эзлэх хувиар/ 73.5  
24.7.2 Нийтийн номын сангийн байнгын уншигч /хүн амд эзлэх хувиар/ 13.0  
24.7.3 Жилийн эцэст хүрсэн байх музейн үзмэрийн тоо /мянгаар/ 276.1  
24.7.4 10000 хүнд ногдох номын тоо /мянган ширхэг/ 26  
24.7.5 10000 хүнд ногдох соёлын төвийн суудлын тоо  348  
24.8 Биеийн тамир, спорт  
24.8.1 Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгчийн тоо /нийт хүн амд эзлэх хувиар/ 35  
24.8.2 Олимпийн наадамд оролцох эрхийн тоо 35  
24.8.3 Олон улсын болон тив, дэлхийн чанартай тэмцээнээс авах медалийн тоо 100  
25  ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД    
25.1 Авто зам    
25.1.1 Байнгын ашиглалтад оруулах авто замын нийт хүчин чадал /км/ 350.8  
25.1.2 Байнгын ашиглалтад оруулах гүүрний нийт хүчин чадал, урт /м/ 781.7  
25.1.3 Урсгал засвар, арчлалт хийх авто замын нийт хүчин чадал /км/ 12640.0  
25.1.4 Урсгал засвар, арчлалт хийх гүүрийн нийт хүчин чадал, урт /м/ 12336.0  
25.1.5 Эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны төслийн тоо 12  
25.1.6 Лабораторийн туршилт, шинжилгээний дүгнэлтийн тоо 500  
25.1.7 1000 км.кв нутаг дэвсгэрт ногдох авто зам /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт/ 13.0-оос доошгүй, 1.02-т хүргэх  
25.2 Авто тээврийн хяналт, зохицуулалт, нийтийн тээвэр    
25.2.1 Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношилгоог хийх /үзлэгт хамрагдах хувь/ 70.0  
25.2.2 Ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хийх техник, технологийн хяналт шалгалтын тоо 15  
25.2.3 100,000 хүн амд ногдох зам, тээврийн ослоос шалтгаалсан нас баралтыг бууруулах /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс бууруулах хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт/ 14.0-өөс доошгүй,12.0-д хүрэх  
25.2.4 Зорчигч эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт сая.хүн/км-ээр/ 8.0-оос доошгүй, 3032.6-д хүргэх  
25.2.5 Ачаа эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт тонн/км-ээр/ 8.0-оос доошгүй, 8640-д хүргэх  
25.3 Төмөр зам    
25.3.1 Богдхан уулын урдуур шинэ төмөр зам барих зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил эхлүүлэх  
25.3.2 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын I, II үе шатны 1800 км шинэ төмөр зам барих барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, үе шаттайгаар эхлүүлэх  
25.3.3 Ухаа худаг–Гашуун сухайт чиглэлийн төмөр зам барих /гүйцэтгэлийн хувь/ 75.0  
25.4 Агаарын тээвэр    
25.4.1 Олон улсын нислэгийн өнгөрөлтийн тоо /мянгаар/ 99.3  
25.4.2 Буулт, хөөрөлтийн тоо /мянгаар/ 8.1  
25.4.3 Ачаа тээвэрлэлт /мянган тонн/ 6.1  
25.4.4 Зорчигч тээвэрлэлт /мянган хүн/ 779.9  
25.4.5 Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх буудал /ажлын гүйцэтгэлийн хувь/ 95.0  
26 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД    
26.1 Уул уурхайн олборлолт    
26.1.1 Геологи судалгааны ажлын гүйцэтгэлийн хяналтын тоо 510  
26.1.2 Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө хүлээн авч хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалтын тоо 220  
26.1.3 Нүүрс судалгааны хэлтсийн уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөнд тавих хяналт /хяналт тавих тайлангийн тоо/ 115  
26.1.4 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөр хийх гэрээний тоо 13  
26.1.5 Газрын тосны олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлсэн байх /олборлох газрын тос, сая баррелиар/ 9.93  
26.1.6 1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил /хамрах талбайн хэмжээ км2-аар/ 42000.0  
27

   

 ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД  
27.1 Нийгмийн халамж  
27.1.1 Орон гэргүй тэнэмэл иргэний тооны бууралт /мянган хүнээр/ 0.2  
27.1.2 Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомжид заасны дагуу хамрагдах ёстой зорилтот бүлгийн хамрагдалтын хувь 86.0  
27.2 Нийгмийн даатгал  
27.2.1 Нийгмийн даатгалд хамрагдсан ажил олгогчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/ 11.0  
27.2.2 Даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/ 2.7  
27.2.3 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор мянган хүн/ 605.0  
27.2.4 Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/ 2.9  
27.2.5 Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор сая хүн/ 4.7  
27.3 Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөр  
27.3.1 Хүүхэд хамгааллын анхан шатны үйлчилгээ авсан хүүхдийн эзлэх хувь 1.9  
27.3.2 Хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь 15  
27.3.3 Хүүхдээс хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 95.0  
27.3.4 Ахмад настны хөгжил, хамгааллын талаархи төрийн бодлого, үйл ажиллагааны сургалт, сурталчилгаанд хамрагдаж байгаа ахмад настны эзлэх хувь 80.0  
27.3.5 Сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эзлэх хувь 8.4  
27.4 Нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага  
27.4.1 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого, стратеги, хууль тогтоомж, тогтолцоог боловсронгуй болгож, үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байдал /боловсруулсан бодлогын баримт бичиг, хууль, хөтөлбөр, журмын тоо/ салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр  
27.4.1 Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн ажил үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр  
27.4.2 Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр  
27.5 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  
27.5.1 Ажилгүйдлийн түвшин /хувиар/ 7.1  
27.5.2 Ажил эрхлэлтийн түвшин /хувиар/ 94  
27.5.3 Шинээр бий болсон ажлын байрын тоо /мянган хүн/ 50  
27.5.4 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авагчдын тоо /мянган хүн/ 6.0  
27.6 Мэргэжлийн боловсрол  
27.6.1 Мэргэжлийн боловсрол эзэмших сурагчийн тооны өсөлт /хувиар/ 2.0  
27.6.2 Мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэн төгсөгчдийг ажлын байраар хангах /хувиар/ 65  
27.6.3 Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын дадлагын болон сургалтын баазыг шинэчлэх /тоогоор/ 25  
27.7 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг сайжруулах  
27.7.1 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын чиглэлээр хийгдсэн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн тоо 300  
27.7.2 Хөдөлмөрийн аюул ослын бууралт үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр  
27.7.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр гарсан норм, стандартын тоо 5  
27.8 Хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, шинжилгээ  
27.8.1 Хөдөлмөрийн салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны тоо 4  
27.8.2 Судалгааг салбарын бодлого төлөвлөлтөд хэрэглэсэн байдал үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр  
28

   

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД  
28.1 Мал аж ахуй  
28.1.1 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /сая толгой, давхардсан тоогоор/ 57.8  
28.1.2 Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх /мянган толгой мал/ 183.0  
28.1.3 Бэлчээрийн ургамал хамгаалал /мянган га/ 900.0  
28.1.4 Үндэсний үйлдвэрлэлд нийлүүлэх ноос /мянган тонн/ 18.0  
28.2 Газар тариалан  
28.2.1 Буудайн үйлдвэрлэлийг дэмжих /мянган тонн/ 460.0  
28.2.2 Элит үр үржүүлэх /тонн/ 500.0  
28.2.3 Төмс, хүнсний ногоо /мянган тонн/ 270.0  
28.2.4 Стандартын шаардлага хангасан чацаргана, бусад жимс, жимсгэний суулгац /алим, интоор, чавга, гүзээлзгэнэ, мянган ширхгээр/ 280.0  
28.3 Хүнсний үйлдвэрлэл  
28.3.1 Хүн амын сүүний хэрэглээг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан сүүний хангамжаар нэмэгдүүлэх /сая литр/ 75.0  
28.3.2 Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан махны хэрэглээг нэмэгдүүлэх /мянган тонн/ 25.0  
28.4 Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн бодлого, удирдлага  
28.4.1 Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баталсан шийдвэр, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх /тоогоор/ 3  
28.5 Хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аж үйлдвэрийн судалгаа шинжилгээ    
28.5.1 Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж дууссан нийгэм, эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой, импортыг орлох, экспортыг дэмжих төслийн үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 3  
28.6 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх, ажлын байр олгох  
28.6.1 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн тоо 150-170  
28.6.2 Зээлийн батлан даалтын сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх /зээлдэгчийн тоо/ 100-150  
29

   

ЭРYYЛ МЭНДИЙН САЙД  
29.1 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ  
29.1.1 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин 15-аас доош  
29.1.2 1000 амьд төрөлтөд ногдох тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин 18-аас доош  
29.1.3 100000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин 50-аас доош  
29.1.4 Амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь 40.0  
29.1.5 Жирэмсний хугацаанд зургаа ба түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн хувь 85.0-аас доошгүй  
29.1.6 Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь 85.0-аас доошгүй  
29.1.7 Эмнэлгийн хоног болоогүй нас баралт /хувь/ 25-аас доош  
29.2 Нийгмийн эрүүл мэнд  
29.2.1 0-1 хүртэлх насны хүүхдийн дархлаажуулалтын хамралтын хувь  98.0  
29.2.2 Жирэмслэлтээс сэргийлэх орчин үеийн аргын хэрэглээний хувь 57.0-62.0  
29.2.3 Түрхэц эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын илрүүлэлт /хувь/ 75.0  
29.2.4 100000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтын түвшин 2.0-оос доош  
29.2.5 Хорт хавдраар оношлогдсоноос хойш 5-аас дээш жил амьдарсан хүний эзлэх хувь 30.0  
29.3 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага  
29.3.1 10000 хүн амд ногдох эмнэлгийн мэргэжилтний тоо 158  
29.3.2 Төгсөлтийн дараах сургалтад хамрагдсан эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний тоо 5433  
29.3.3 Гадаадад мэргэжил дээшлүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тоо 50  
30  ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД    
30.1 Эрчим хүчний бодлого, удирдлага    
  30.1.1 Салбарын норм, нормативыг боловсронгуй болгох /тоо, ширхэг/ 1  
31 ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА    
31.1 Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах үйл ажиллагаа    
31.1.1 Тагнуулын ерөнхий газарт шалгагдаж байгаа 6000 гаруй эрүүгийн хавтаст хэргээс нягтлан шалгах хавтаст хэргийн тоо 922  
31.1.2 Өөрөө хэлмэгдсэн болон хэлмэгдэгчийн эхнэр /нөхөр/-т хуульд заасан дэмжлэг үзүүлэх 4  
                 
                 
 

/Энэ хавсралтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн

тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2016 ОНД

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ

ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ЧАНАРЫН БОЛОН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

 
Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт 2016 оны зорилтот түвшин  
1 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА  
1.1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа  
1.1.1 Эрх зүй, аюулгүй байдал, төр болон улс төрийн салбарт тулгамдаж байгаа шинэтгэлийн бодлогыг үргэлжлүүлэх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх  
1.1.2 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах эрхийг хангасан эрх зүйн бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх  
1.1.3 Монгол Улсын аюулгүй, тусгаар, бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа, санал санаачилгыг дэмжих тухай бүрд дэмжиж ажиллах  
1.2 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын судалгаа, шинжилгээ  
1.2.1 Монгол хэлний тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаа эрхлэх судалгааны тайлан, хэвлэмэл ном бүтээгдэхүүн гаргах  
2

   

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА  
2.1 Хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих  
2.1.1 Хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах 100-гаас доошгүй ажлын өдөр хуралдаж хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах  
2.1.2 Хууль, тогтоолын биелэлтийг хянан шалгах, холбогдох тайлан, мэдээллийг хэлэлцэх, сонсох 10-аас доошгүй удаа хяналт шалгалт хийх, 6-аас доошгүй удаа тайлан хэлэлцэх, 12-оос доошгүй удаа мэдээлэл сонсох  
2.1.3 Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах хуульд заасны дагуу хангагдсан байх  
3

   

 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА  
 3.1 Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих  
3.1.1 Өргөдөл, мэдээлэл, гомдол, хүсэлтийн барагдуулалт /хувиар/ 90.0  
3.1.2 Бага суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/ 88.0  
3.1.3 Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн дунд, их суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/ 86.0  
4

   

 УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ  
4.1 Хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа  
4.1.1 Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх эрүүгийн хэргийн тоо 508  
4.1.2 Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх иргэний хэргийн тоо 922  
4.1.3 Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх захиргааны хэргийн тоо 350  
5    ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  
5.1 Шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангах  
5.1.1 Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэргийн хувь 93.0  
6

   

 ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА  
6.1 Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих  
6.1.1 Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл 1  
6.1.2 Хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ, санал гаргах 35  
6.1.3 Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн асуудлаарх өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх 700  
6.1.4 Иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх асуудлаар шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах, шаардлага хүргүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх нөхцөл бий болсон шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах асуудлаар зөвлөмж хүргүүлэх 34  
6.1.5 Хүний эрхийн боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаа /хамрагдах хүний тоо/ 2500  
6.1.6 Хүний эрхийн асуудлаар олон нийтэд зориулсан ном товхимол, зурагт хуудас, хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгааны үйл ажиллагаа /ширхгээр/ 9000  
7

   

 УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР  
7.1 Прокурорын хяналт  
7.1.1 Хэрэг бүртгэлийн ажиллагаанд тавих хяналт /хувиар/ 100.0  
7.1.2 Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын хүрээнд хийх шалгах, танилцах ажиллагааны тоо 830  
7.1.3 Хорих анги, цагдан хорих байрны үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах /тоогоор/ 6015  
8

   

 ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА  
8.1 Үндэсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах  
8.1.1 Бодлогын зөвлөмжийн тоо 80  
8.1.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо 90  
9

   

 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР  
9.1 Төрийн аудитын үйлчилгээ  
9.1.1 Санхүүгийн аудит хийх байгууллагын тоо /мянгаар/ 4.6  
9.1.2 Гүйцэтгэлийн аудит хийх байгууллагын тоо 11  
9.1.3 Нийцлийн аудит хийх тоо 15  
10

   

 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА  
10.1 Авлигатай тэмцэх  
10.1.1 Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналтаар хянагдсан хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн тоо 3000  
10.1.2 Авлигын эсрэг мэдээлэл, сурталчилгааны тоо 32  
10.1.3 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тухай сургалтад хамрагдах хүний тоо /мянган хүн/ 26.0  
10.1.4 Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа 1  
10.1.5 Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа 1  
10.1.6 Төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээ 1  
10.1.7 Шударга ёс эмхэтгэл 1  
10.1.8 Авлигын индексийн судалгаа 1  
10.1.9 Байгууллага, иргэдийн гомдол, хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хувь 98.0  
11

   

 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА  
11.1 Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт  
11.1.1 Зохицуулалтын хүрээний санхүүгийн салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох /шинээр боловсруулах журмын төсөл/ 6  
11.1.2 Үнэт цаас, даатгал, бичил санхүүгийн салбарт эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалт хийх /хамрагдах аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо/ 43  
11.1.3 Бүх нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулах /хөтөлбөрийн тоо/ 1  
12  ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  
12.1 Төрийн албаны ерөнхий удирдлага, зохицуулалт  
12.1.1 Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стандартын удирдлагаар хангах 3-аас доошгүй удаа  
12.1.2 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах 50 удаа  
12.1.3 Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стандартын удирдлагаар хангах 30 удаа  
13

   

 СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА  
13.1 Бүх шатны сонгууль зохион байгуулах  
13.1.1 Сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой боловсруулах журам, заавар, маягт 40  
13.1.2 Сонгуулийн хууль тогтоомжийг сурталчлах сургалт, семинарын тоо 44  
13.1.3 Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсөх хувь/ 5  
13.1.4 Тойрог болон нутаг дэвсгэрийн хорооны үйл ажиллагаанд хийх хяналт, шалгалтын тоо 47  
13.1.5 Сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн зардлын тайланг хянах 10  
13.1.6 Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн ашиглах, хэвийн үйл ажиллагаа, санал хураах тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах /төхөөрөмжийн тоо/ 5000  
13.1.7   Программ хангамжийн аюулгүй ажиллагааг хангах бүрэн хамгаалагдсан байх  
13.1.8 Мэдээллийн бааз үүсгэх 21  
14

   

 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД  
14.1 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт  
14.1.1 Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, санхүүгийн төлөв байдлын талаар цаг үеэ олсон шуурхай лавлагаа, зөвлөмж боловсруулж, Ерөнхий сайдыг шаардлагатай мэдээлэл, судалгаагаар хангаж ажиллах тухай бүрт хангаж ажиллах  
14.1.2 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг олон жилийн дунджаас нэмэгдүүлэх хувь 10.0-15.0  
14.1.3 Хөрөнгө оруулалтын бизнес форум зохион байгуулах /удаа/ 15-20  
14.2 Төрийн тусгай хамгаалалт  
14.2.1 Хамгаалуулагч болон үйлчлүүлэгчийн санал, хүсэлтийг барагдуулах /хувь/ 100.0  
14.2.2 Хамгаалуулагчийн аюулгүй байдал хангагдсан байх хангагдсан байх  
14.2.3 Үйлчилгээний стандартыг хангах MNS 4588:2008, MNS 4946:2005 стандартуудыг хангасан байх  
14.3 Дотоод, гадаад шуурхайн мэдээллийн үйл ажиллагаа  
14.3.1 Дотоод үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/ 231.8  
14.3.2 Гадаад үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/  217.9  
14.3.3 Хэвлэмэл бүтээгдэхүүний орлогыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 3  
14.3.4 Хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх /хувиар/ 5  
14.4 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц хөтөлбөр  
14.4.1 Иргэдэд үйлчлэх төвийн ухаалаг систем нийлүүлэх /ТҮЦ машины тоо/ 36  
14.4.2 Тоон телевизийн нэвтрүүлгийн дамжуулалтын чанар /хувиар/ 99.9  
14.4.3 Радио нэвтрүүлгийн дамжуулалтын чанар /хувиар/ 99.8  
14.4.4 Шинээр интернетийн үйлчилгээ хүргэх сумдын тоо 5  
14.4.5 Шинээр үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх багийн тоо 10  
14.4.6 Шуудангийн хүргэлтийн давтамжийг нэмэгдүүлэх сумдын тоо 70  
14.4.7 Харилцаа холбооны чиглэлээр хийгдэх судалгаа, сурталчилгааны тоо 1  
14.5 Ангилагдаагүй бусад хөтөлбөр  
14.5.1 2016 онд Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 10 дахь удаагийн буюу 2015 оны нэгтгэл тайлан гаргах /хамрагдах компани/ 300  
14.5.2 Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалт хийх тоо 120  
14.5.3 Цацрагийн хэмжилт, шинжилгээ явуулах 24  
14.5.4 Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын тоо 14  
15

   

 МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД  
15.1 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа  
15.1.1 Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийх /гамшгийн тохиолдлын буурах хувиар/ 10.0  
15.1.2 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах хяналт шалгалт /хүн өдөр/ 30600  
15.1.3 Гамшгийн хор уршгийг арилгах аврах ажлын зориулалттай тусгай багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулах /хувиар/ 70.0  
15.1.4 Цацраг идэвхт, химийн хорт бодисын болон тэсэрч дэлбэрэх бодисын аюулаас хамгаалах, хүн, мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчин, ой хээр, объектын гал түймэртэй тэмцэх /хувиар/ 90.0  
15.2 Мэргэжлийн хяналт  
15.2.1 Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин /хувиар/ 74.0  
15.2.2 Лабораторийн шинжилгээний итгэмжлэгдсэн үзүүлэлт /тоогоор/ 2215  
15.3 Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах  
15.3.1 Хууль тогтоомжийн хүрээнд төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт хийх тоо 400  
15.3.2 Хууль, тогтоомжийн хүрээнд сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тоо 15  
15.3.3 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /хувиар/ 85.0  
15.4 Стандартчилал, хэмжил зүй  
15.4.1 Шалгалт тохируулга /калибровка/-д хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/ 4500.0  
15.4.2 Загварын туршилтад хамруулан улсын бүртгэлд бүртгэх хэмжих хэрэгслийн тоо 25  
15.4.3 Ээлжит баталгаажуулалтад заавал хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/ 225.0  
15.4.4 Чанарын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтад хамруулах байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тоо 15  
15.4.5 Итгэмжлэлд хамруулах сорилтын лабораторийн тоо 150  
15.4.6 Ур чадварын сорилтод хамруулах лабораторийн тоо 80  
15.4.7 Үндэсний стандартад олон улс, бүс нутгийн дэвшилтэт стандартын эзлэх хувь 35.0  
15.5 Оюуны өмчийн эрхийн баталгаажуулалт  
15.5.1 Оюуны өмчийн бүтээлийн сан бүрдүүлэлт /аж үйлдвэрийн өмч, зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрх, оюуны өмчийн гэрээ хэлэлцээрийн баталгаажилт/ 3550  
15.5.2 Оюуны өмчийн мэдээлэл, сургалт хийх, лавлагаа гаргах 1100  
15.5.3 Оюуны өмчийн зөрчилд хяналт тавьж шийдвэрлэх 280  
15.6 Худалдан авах ажиллагаа    
15.6.1 Худалдан авах ажиллагааг хуульд заасны дагуу хугацаанд нь зохион байгуулах тухай бүр хугацаанд нь зохион байгуулах  
15.6.2 Иргэн, аж ахуйн нэгжид цахим худалдан авах ажиллагааны талаар цахим болон танхимын сургалт явуулах 55  
16

   

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА  
16.1 Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага, түүний ажлын алба  
16.1.1 Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон яам, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, энэ чиглэлээр цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх хууль тогтоомжид нийцсэн байх  
16.1.2 Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхим, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн өндөр, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх мэдээллээр хангасан байх  
16.1.3 Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн мэдээллийг 2, 8 дугаар сард, Үндсэн чиглэлийг 3, 8 дугаар сард, хөтөлбөр, төслийн мэдээллийг 4 дүгээр сард, үйл ажиллагааны үр дүнгийн мэдээлэл улирал тутам хийсэн байх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх  
16.2 Төр, засгийн үйлчилгээ  
16.2.1 Төр, засгийн авто баазын үйлчилгээний стандартыг хангах CS 11–0120 : 2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх  
16.2.2 Төр, засгийн төв байгууллага болон хэрэглэгчийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах MNS ISO 9001:2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх  
17

   

 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД  
17.1 Ойжуулалт  
17.1.1 Ойжуулах, нөхөн сэргээлт хийх /талбайн хэмжээ мянган га/ 3.0  
17.1.2 Ойд арчилгаа цэвэрлэгээ хийх /талбайн хэмжээ мянган га/ 15.5  
17.1.3 Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх /талбайн хэмжээ мянган га/ 40.0  
17.2 Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент  
17.2.1 Гидрогеологийн зураглал, ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийн хайгуул судалгааны ажлын тоо 8  
17.2.2 Бороо цасны ус хуримтлуулах хөв, цөөрмийн тоо 5  
17.2.3 Хашиж хамгаалах булаг шандын тоо 140  
17.3 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт  
17.3.1 Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх /мянган га/ 600.0  
17.4 Ус цаг уур  
17.4.1 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх /хувь/ 60.0  
17.4.2 Байгаль орчны хяналт-шинжилгээний лабораторийг шинэчлэх 1  
17.5 Хүрээлэн байгаа орчны бодлого, удирдлага  
17.5.1 Байгаль орчныг хамгаалах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх  
17.5.2 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах /төсөл,арга хэмжээ/ 2  
17.5.3 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын судалгаа 3  
17.5.4 Байгаль орчны цэвэр технологийн судалгаа 3  
17.5.5 Уул уурхайн төслийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тоо 150  
  17.6 Аялал жуулчлал  
17.6.1 Жилд хүлээн авах гадаадын жуулчны тоо /мянган хүн/ 500.0  
18

   

 ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД  
18.1 Гадаад харилцааны бодлого, удирдлага  
18.1.1 Гадаад харилцааны бодлого, удирдлагын чиглэлээр сургалт, семинар зохион байгуулах 5  
18.1.2 Засгийн газар хоорондын хамтарсан хэлэлцээр байгуулах 22  
18.1.3 Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээг хэвлэн нийтлэх тоо 1500  
18.1.4 Өндөр, дээд түвшний айлчлал зохион байгуулах хоёр талын харилцаа, хамтын ажиллагаа өргөжихийн хирээр айлчлал арга хэмжээний давтамжийг нэмэгдүүлнэ  
18.2 Гадаад улс дахь дипломат үйл ажиллагаа  
18.2.1 Хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газраас төлөөлөн суугаа буюу хавсран суугаа улс, олон улсын байгууллагатай гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авах төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх  
18.2.2 Гадаад улсад байгаа Монгол Улсын иргэдийн гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэх хувь 100.0  
18.3 ЮНЕСКО  
18.3.1 ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх биет болон биет бус өвийн тоо 1  
19 

   

 САНГИЙН САЙД  
19.1 Санхүү, төсөв, эдийн засгийн нэгдсэн удирдлага  
19.1.1 Монгол Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил сангийн төсөв болон Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж, өргөн мэдүүлэх, хэлэлцүүлэх хуульд заасан хугацаа, төсвийн тусгай шаардлагад нийцсэн байх  
19.2 Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт  
19.2.1 Улс, орон нутгийн төсөвт орох татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт /хувиар/ 100.0  
19.2.2 Урьд оны тайлангаар ногдуулсан татварын өр барагдуулалт /хувиар/ 75.0  
19.2.3 Урьд оны хяналт шалгалтаар ногдуулсан өр барагдуулалт /хувиар/ 75.0  
19.2.4 Тайлант хугацааны татварын тайлангийн ногдол өр барагдуулалт /хувиар/ 90.0  
19.2.5 Тайлант хугацааны хяналт шалгалтын ногдол өр барагдуулалт /хувиар/ 80.0  
19.2.6 Татварын цахим тайлан авалт /хувиар/ 93.0  
19.2.7 Татварын зөрчлийн бууралт /хувиар/ 6.0  
19.2.8 Алдагдалтай буюу "Х" тайлан тушаалтын бууралт /хувиар/ 5-аас доошгүй  
19.2.9 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 5-8  
19.2.10 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 2-оос доошгүй  
19.2.11 Бусад төрлийн татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 0.5-3.0  
19.2.12 Эрсдэлийн удирдлагад суурилсан гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны хэрэгжилт /хувиар/ 50.0  
19.2.13 Худалдааг хөнгөвчилж гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах хугацааг бууруулах /хувиар/ 70.0  
20

   
 ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД  
20.1 Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын удирдлага зохицуулалт  
20.1.1 Боловсруулах баримт бичгийн тоо 45  
20.1.2 Хянах эрх зүйн актын тоо 720  
20.1.3 Сэтгэл зүйн анхан шатны сургалт болон мэргэжлийн сургалтад хамрагдан архины хамаарлаас гарах иргэдийн тоо 2500  
20.2 Цагдаа  
20.2.1 Хэргийг хэрэг бүртгэлт явуулж эхэлснээс хойш хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх /хувь/   70.0  
20.2.2 Эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд зүйлийн илрүүлэлт /хувиар/   60.0  
20.2.3 Хэрэг илрүүлэлт /хувиар/ 50.0  
20.2.4 Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, гал түймэр, гамшиг, осол, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн талаар хангасан бодит мэдээллийн хувь   90.0  
20.3 Хил хамгаалалт  
20.3.1 Хилийн зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлүүлэлт /хувиар/ 86.0  
20.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл  
20.4.1 Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт /хувиар/ 56.0  
20.4.2 Мэргэжлийн сургалтад хамрагдах ялтны тоо 350  
20.4.3 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувь /2 төрлийн гүйцэтгэлийн дунджаар/ 48.0  
20.4.4 Хорих ял эдлэгсэд болон сэжигтний амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь 40.0  
20.5 Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын судалгаа, шинжилгээ  
20.5.1 Сургалт, сурталчилгааны тоо 200  
20.5.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо 30  
20.6 Шүүхийн шинжилгээ  
20.6.1 Эдийн засгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/ 0.15  
20.6.2 Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/ 39.0  
20.6.3 Криминалистикийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/ 12.0  
20.7 Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт  
20.7.1 Бүрдүүлсэн хадгаламжийн нэгж /мянган нэгж/ 15.0  
20.7.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны эмхтгэлийн тоо 15  
20.7.3 Дахин боловсруулалт хийх хадгаламжийн нэгжийн тоо /мянган нэгж/ 13.5  
20.8 Цагаачлал, гадаадын иргэдийн бүртгэлийн үйлчилгээ  
20.8.1 Гадаадын иргэнд олгох визийн тоо /мянган хүнээр/ 33.6  
20.8.2 Хяналтад хамрагдах Монгол Улсад түр болон байнга оршин суух гадаадын иргэний тоо /мянган хүнээр/ 28.0  
20.9 Дээд боловсрол  
20.9.1 Суралцагчийн тоо /мянган хүнээр/ 2.2  
20.10 Шүүгч болон гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа  
20.10.1 Гэрч, хохирогчийг хамгаалалт /хүнээр/ 80  
20.10.2 Шүүхийн байрны хамгаалалт /хүн/ 44  
20.10.3 Шүүх хурлын танхимын хамгаалалт /хүн/ 104  
20.10.4 Шүүгчийн хамгаалалт /хувиар/ 100.0  
20.10.5 Яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх, хуяглан харгалзах /хүн/ 5600  
20.10.6 Шүүгчийн захирамжаар албадан авчрах /хүн/ 1100  
20.10.7 Шүүгчийн захирамжаар эрэн сурвалжлах /хувиар/ 60.0  
20.11 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагч, сэжигтэнд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх  
20.11.1 Эрх зүйн туслалцаа авсан иргэн, яллагдагчийн тоо /мянган хүн/ 14.0  
20.12 Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх  
20.12.1 Албан ёсоор гаргах статистикийн мэдээ, тайлангийн нэр төрөл 290  
20.12.2 Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тоо /мянгаар/ 112.1  
20.12.3 Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тархаалт 45  
20.12.4 Шинээр болон шинэчлэн сайжруулсан аргачлал, ангилал, статистикийн мэдээллийн санд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлтээр хийх судалгааны тоо 20  
20.12.5 Хүн ам, орон сууцын завсрын тооллогыг 21 аймгийн хүн амд хийх үр дүнг тархаасан байх  
20.12.6 Статистикийн тухай хуулийн дагуу хийвэл зохих улсын хэмжээний статистик судалгааны тоо 21  
21 АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД    
21.1 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх, ажлын байр олгох    
21.1.1 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн тоо 150-170  
21.1.2 Зээлийн батлан даалтын сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх /зээлдэгчийн тоо/ 100-150  
22 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД    
22.1 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага    
22.1.1 Салбарын хуулиудыг шинэчлэн боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх /хуулийн тоо/ 9  
22.1.2 Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний хэмжээ /км/ 100.0  
22.1.3 Шинээр барих болон өргөтгөл, шинэчлэлт хийх цэвэрлэх байгууламжийн тоо 5  
22.1.4 Шинээр хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /боловсруулах ерөнхий төлөвлөгөөний тоо/ 11  
22.2 Газрын харилцаа, геодези, зураг зүй    
22.2.1 Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах аймаг, сумын төв, суурин газрын тоо/ 21 аймаг, 130 сумын төв, суурин газар  
22.2.2 Сум, суурин газрын төвд 1:1000, аймаг, сумын хэмжээнд 1:100000 масштабтай хаягийн зураг зохион, хаягжуулалтын мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах аймаг, сум, суурийн газрын тоо/ 6 аймаг, 160 сум, суурин газар  
22.2.3 Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /хамрагдах аймаг, сум, суурин газрын тоо/ 21 аймаг, 130 сум, суурин газар  
22.2.4 Шинээр байгуулах төмөр замын дагуу геодезийн байрлал, өндрийн сүлжээ байгуулж, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх /хамрагдах аймаг, байр зүйн зургийн тоо/ 5 аймаг, 4384 байр зүйн зураг  
22.2.5 Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер-геологийн судалгаа, газар хөдлөлийн мужлалын газар дээрх болон доорх зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах талбайн хэмжээ, га-гаар/ 6000  
22.2.6 Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт II ангийн нивелирдлэг хийх /шугамын урт км-ээр/ 2780  
23    БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД  
23.1 Батлан хамгаалах  
23.1.1 Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан батлан хамгаалах чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх хэрэгжилтээр  
24

   

 БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД  
 24.1 Сургуулийн өмнөх боловсрол  
24.1.1 Суралцах хүүхдийн тоо 220722  
24.1.2 Хүүхдийн цэцэрлэгийн тоо 1283  
24.1.3 Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн тоо 860  
24.1.4 Хамран сургалтын хувь 85.0  
24.1.5 Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн өдрийн ангид суралцагчийн тоо 168481  
24.1.6 24 цагийн үйлчилгээнд хамрагдах хүүхдийн тоо 3157  
24.1.7 Хувилбарт сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо 25240  
24.1.8 Хувилбарт сургалтын хамран сургалтын хувь 9.7  
24.1.9 Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн тоо 302  
24.1.10 Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо 23359  
24.2 Тусгай хэрэгцээт боловсрол  
24.2.1 Тусгай хэрэгцээт боловсролд /хөгжлийн бэрхшээлтэй/ хамрагдах хүүхдийн тоо 485  
24.3 Ерөнхий боловсрол  
24.3.1 Суралцах хүүхдийн тоо 543912  
24.3.2 Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо 818  
24.3.3 Хамран сургалтын хувь 94.0  
24.3.4 Ерөнхий шалгалтын улсын дунджийг хүргэх түвшин 500  
24.3.5 Дотуур байранд хамрагдах хүүхдийн тоо 40200  
24.3.6 Дотуур байрын хангамж /хүсэлт гаргасан хүүхдэд эзлэх хувь/ 96.0  
24.3.7 Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдийн тоо 267834  
24.3.8 Оройн эчнээн сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо 1560  
24.3.9 Төрийн бус өмчийн сургуулийн тоо 146  
24.3.10 Төрийн бус өмчийн сургуульд хамрагдах хүүхдийн тоо 31388  
24.3.11 Олон улсын жишигт нийцсэн сургуулийн тоо 3  
24.3.12 Олон улсын жишигт нийцсэн сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо 830  
24.3.13 Гуравдугаар ээлжид хичээллэж байгаа бүлгийн тоо 18  
24.4 Насан туршийн болон албан бус боловсрол  
24.4.1 Албан бус боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоо 13643  
24.4.2 Сургуулийн гадна байгаа хүүхдийн хувийн жин 0.6  
24.5 Дээд боловсрол  
24.5.1 Их, дээд сургуулийн тоо 101  
24.5.2 Их дээд сургуульд суралцагчийн тоо 150000  
24.5.3 Үндэсний тэтгэлэгт хамрагдах суралцагчийн тоо 52748  
24.5.4 Урамшууллын тэтгэлэгт хамрагдах суралцагчийн тоо 0  
24.5.5 Дэлхийн шилдэг сургуульд суралцагчийн тоо 155  
24.5.6 Багш инженерийн чиглэлийн суралцагчаас сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан суралцагчийн тоо 1200  
24.5.7 Багшлах дадлагад хамрагдсан суралцагчийн тоо 1000  
24.6 Шинжлэх ухаан, технологи  
24.6.1 Эрдэм шинжилгээний үндсэн судалгаанд зарцуулах зардлын эзлэх хувь 37.0  
24.6.2 Гадаадад хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо 2500  
24.6.3 Үйлдвэрлэлд шилжүүлэх технологийн тоо 45  
  24.7 Соёл урлаг  
24.7.1 Соёл, урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн тоо / хүн амд эзлэх хувиар/ 73.5  
24.7.2 Нийтийн номын сангийн байнгын уншигч /хүн амд эзлэх хувиар/ 13.0  
24.7.3 Жилийн эцэст хүрсэн байх музейн үзмэрийн тоо /мянгаар/ 276.1  
24.7.4 10000 хүнд ногдох номын тоо /мянган ширхэг/ 26  
24.7.5 10000 хүнд ногдох соёлын төвийн суудлын тоо  348  
25  ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД    
25.1 Авто зам    
25.1.1 Байнгын ашиглалтад оруулах авто замын нийт хүчин чадал /км/ 350.8  
25.1.2 Байнгын ашиглалтад оруулах гүүрийн нийт хүчин чадал, урт /м/ 781.7  
25.1.3 Урсгал засвар, арчлалт хийх авто замын нийт хүчин чадал /км/ 12640.0  
25.1.4 Урсгал засвар, арчлалт хийх гүүрийн нийт хүчин чадал, урт /м/ 12336.0  
25.1.5 Эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны төслийн тоо 12  
25.1.6 Лабораторийн туршилт, шинжилгээний дүгнэлтийн тоо 500  
25.1.7 1000 км2 нутаг дэвсгэрт ноогдох авто зам /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт/ 13.0-оос доошгүй, 1.02-т хүргэх  
25.2 Авто тээврийн хяналт, зохицуулалт, нийтийн тээвэр    
25.2.1 Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношилгоог хийх /үзлэгт хамрагдах хувь/ 70.0  
25.2.2 Ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хийх техник, технологийн хяналт шалгалтын тоо 15  
25.2.3 100,000 хүн амд ноогдох зам, тээврийн ослоос шалтгаалсан нас баралтыг бууруулах /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс бууруулах хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт/ 14.0-өөс доошгүй,12.0-д хүрэх  
25.2.4 Зорчигч эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт сая.хүн /км-ээр/ 8.0-оос доошгүй, 3032.6-д хүргэх  
25.2.5 Ачаа эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт тонн км-ээр/ 8.0-оос доошгүй, 8640-д хүргэх  
25.3 Төмөр зам    
25.3.1 Богдхан уулын урдуур шинэ төмөр зам барих Зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил эхлүүлэх  
25.3.2 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын I, II үе шатны 1800 км шинэ төмөр зам барих Барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, үе шаттайгаар эхлүүлэх  
25.3.3 Ухаа худаг- Гашуун сухайт чиглэлийн төмөр зам барих /гүйцэтгэлийн хувь/ 75.0%  
25.4 Агаарын тээвэр    
25.4.1 Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо /мянгаар/ 99.3  
25.4.2 Буулт, хөөрөлтийн тоо /мянгаар/ 8.1  
25.4.3 Ачаа тээвэрлэлт /мянган тонн/ 6.1  
25.4.4 Зорчигч тээвэрлэлт /мянган хүн / 779.9  
25.4.5 Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх буудал /ажлын гүйцэтгэлийн хувь/ 95.0  
26  УУЛ, УУРХАЙН САЙД    
26.1 Уул уурхайн олборлолт    
26.1.1 Геологи судалгааны ажлын гүйцэтгэлийн хяналтын тоо 510  
26.1.2 Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө хүлээн авч хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалтын тоо 220  
26.1.3 Нүүрс судалгааны хэлтсийн уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөнд тавих хяналт /хяналт тавих тайлангийн тоо/ 115  
26.1.4 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөр хийх гэрээний тоо 13  
26.1.5 Газрын тосны олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлсэн байх /олборлох газрын тос, сая баррелиар/ 9.93  
26.1.6 1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил /хамрах талбайн хэмжээ км2-аар/ 42000.0  
27

   

 ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД  
27.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  
27.1.1 Ажилгүйдлийн түвшин /хувиар/ 7.1  
27.1.2 Ажил эрхлэлтийн түвшин /хувиар/ 94.0  
27.1.3 Шинээр бий болсон ажлын байрын тоо /мянган хүн/ 50.0  
27.1.4 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авагчдын тоо /мянган хүн/ 6.0  
27.2 Мэргэжлийн боловсрол  
27.2.1 Мэргэжлийн боловсрол эзэмших сурагчийн тооны өсөлт /хувиар/ 2.0  
27.2.2 Мэргэжлийн боловсрол эзэмшин төгсөгчдийг ажлын байраар хангах /хувиар/ 65.0  
27.2.3 Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын дадлагын болон сургалтын баазыг шинэчлэх /тоогоор/ 25  
27.3 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг сайжруулах  
27.3.1 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын чиглэлээр хийгдсэн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн тоо 300  
27.3.2 Хөдөлмөрийн аюул ослын бууралт үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр  
27.3.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр гарсан норм, стандартын тоо 5  
27.4 Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, удирдлага  
27.4.1 Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн ажил үйл

ажиллагааны хэрэгжилтээр

 
27.4.2 Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх үйл

ажиллагааны хэрэгжилтээр

 
27.4.3 Салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах /хууль, дүрэм, журмын тоо/ үйл

ажиллагааны хэрэгжилтээр

 
27.5 Хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, шинжилгээ  
27.5.1 Хөдөлмөрийн салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны тоо 4  
27.5.2 Судалгааг салбарын бодлого төлөвлөлтөд хэрэглэсэн байдал үйл

ажиллагааны хэрэгжилтээр

 
28

   

 ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД  
28.1 Нийгмийн халамж  
28.1.1 Орон гэргүй, тэнэмэл иргэний тооны бууралт /мянган хүнээр/ 0.2  
28.1.2 Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомжид заасны дагуу хамрагдах ёстой зорилтот бүлгийн хамрагдалтын хувь 86.0  
28.2 Нийгмийн даатгал  
28.2.1 Нийгмийн даатгалд хамрагдсан ажил олгогчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/ 11.0  
28.2.2 Даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/ 2.7  
28.2.3 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор мянган хүн/ 605.0  
28.2.4 Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/ 2.9  
28.2.5 Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор сая хүн/ 4.7  
28.3 Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөр  
28.3.1 Хүүхэд хамгааллын анхан шатны үйлчилгээ авсан хүүхдийн эзлэх хувь 1.9  
28.3.2 Хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь 15  
28.3.3 Хүүхдээс хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 95.0  
28.3.4 Ахмад настны хөгжил, хамгааллын талаарх төрийн бодлого, үйл ажиллагааны сургалт, сурталчилгаанд хамрагдаж байгаа ахмад настны эзлэх хувь 80.0  
28.3.5 Сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эзлэх хувь 8.4  
28.4 Нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага  
28.4.1 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого, стратеги, хууль тогтоомж, тогтолцоог боловсронгуй болгож, үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна /боловсруулсан бодлогын баримт бичиг, хууль, хөтөлбөр, журмын тоо/ салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр  
29

   

 ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД  
29.1 Мал аж ахуй  
29.1.1 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /сая толгой, давхардсан тоогоор/ 57.8  
29.1.2 Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх /мянган толгой мал/ 183.0  
29.1.3 Бэлчээрийн ургамал хамгаалал /мянган га/ 900.0  
29.1.4 Үндэсний үйлдвэрлэлд нийлүүлэх ноос /мянган тонн/ 18.0  
29.2 Газар тариалан  
29.2.1 Буудайн үйлдвэрлэлийг дэмжих /мянган тонн/ 460.0  
29.2.2 Элит үр үржүүлэх /тонн/ 500.0  
29.2.3 Төмс, хүнсний ногоо /мянган тонн/ 270.0  
29.2.4 Стандартын шаардлага хангасан чацаргана, бусад жимс, жимсгэнийн суулгац /алим, интоор, чавга, гүзээлзгэнэ, мянган ширхгээр/ 280.0  
29.3 Хүнсний үйлдвэрлэл  
29.3.1 Хүн амын сүүний хэрэглээг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан сүүний хангамжаар нэмэгдүүлэх /сая литр/ 75.0  
29.3.2 Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан махны хэрэглээг нэмэгдүүлэх /мянган тонн/ 25.0  
29.4 Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн бодлого, удирдлага  
  29.4.1 Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баталсан шийдвэр, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх /тоогоор/ 3  
29.5 Хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аж үйлдвэрийн судалгаа шинжилгээ    
  29.5.1 Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж дууссан нийгэм, эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой, импортыг орлох, экспортыг дэмжих төслийн үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 3  
30

   

 ЭРYYЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД  
30.1 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ  
30.1.1 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин 15-аас доош  
30.1.2 1000 амьд төрөлтөд ногдох тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин 18-аас доош  
30.1.3 100000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин 50-иас доош  
30.1.4 Амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь 40.0  
30.1.5 Жирэмсний хугацаанд зургаа ба түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн хувь 85.0-аас доошгүй  
30.1.6 Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь 85.0-аас доошгүй  
30.1.7 Эмнэлгийн хоног болоогүй нас баралт /хувь/ 25-аас доош  
30.2 Нийгмийн эрүүл мэнд  
30.2.1 0-1 хүртэлх насны хүүхдийн дархлаажуулалтын хамралтын хувь  98.0  
30.2.2 Жирэмслэлтээс сэргийлэх орчин үеийн аргын хэрэглээний хувь 57.0-62.0  
30.2.3 Түрхэц эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын илрүүлэлт /хувь/ 75.0  
30.2.4 100000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтын түвшин 2.0-оос доош  
30.2.5 Хорт хавдар оношлогдсоноос хойш 5-аас дээш жил амьдарсан хүний эзлэх хувь 30.0  
30.3 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага  
30.3.1 10000 хүн амд ногдох эмнэлгийн мэргэжилтний тоо 158  
30.3.2 Төгсөлтийн дараах сургалтад хамрагдсан эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний тоо 5433  
30.3.3 Гадаадад мэргэжил дээшлүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тоо 50  
  30.4 Биеийн тамир, спорт  
30.4.1 Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгчийн тоо /нийт хүн амд эзлэх хувиар/ 35  
30.4.2 Олимпын наадамд оролцох эрхийн тоо 35  
30.4.3 Олон улсын болон тив, дэлхийн чанартай тэмцээнээс авах медалийн тоо 100  
 31  ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД    
 31.1 Эрчим хүчний бодлого, удирдлага    
31.1.1 Салбарын норм, нормативыг боловсронгуй болгох /тоо, ширхэг/ 1  
32 ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА    
32.1 Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах үйл ажиллагаа    
32.1.1 Тагнуулын ерөнхий газарт шалгагдаж байгаа 6000 гаруй эрүүгийн хавтаст хэргээс нягтлан шалгах хавтаст хэргийн тоо 922  
32.1.2 Өөрөө хэлмэгдсэн болон хэлмэгдэгчийн эхнэр /нөхөр/-т хуульд заасан дэмжлэг үзүүлэх 4  
                   
 

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төгрөг/

Хуулийн дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг Санхүүжих дүн
Эхлэх Дуусах
I УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА     667.1 667.1
I.3 III.Тоног төхөөрөмж     667.1 667.1
  Шинэ     667.1 667.1
I.3.1 Улсын Их Хурлын компьютер, техник тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2016 2016 667.1 667.1
II МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД     8,100.0 8,100.0
II.1 I.Хөрөнгө оруулалт     8,100.0 8,100.0
  Шинэ     8,100.0 8,100.0
II.1.1 Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид хуримтлагдсан лагийг боловсруулах дамжлага нэмэх, ашиглалтад оруулах /Улаанбаатар/ 2016 2016 8,100.0 8,100.0
III МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД     10,382.0 3,082.4
III.1 Онцгой байдлын ерөнхий газар     9,042.9 2,313.3
III.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     8,192.9 1,463.3
  Шилжих     8,002.9 1,273.3
III.1.1.1 Аврах гал унтраах ангийн барилга /Завхан, Улиастай сум/ 2014 2016 2,700.0 664.7
III.1.1.2 Аврах гал унтраах ангийн барилга /Төв, Зуунмод/ 2013 2016 2,700.0 105.0
III.1.1.3 Аврах гал унтраах ангийн барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ 2013 2016 2,602.9 503.6
  Шинэ     190.0 190.0
III.1.1.4 Аврах гал унтраах 57 дугаар ангийн барилга худалдан авах, засварлах /Завхан, Тэс сум/ 2016 2016 190.0 190.0
III.1.3 III.Тоног төхөөрөмж     850.0 850.0
  Шинэ     850.0 850.0
III.1.3.1 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2016 2016 850.0 850.0
III.2 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар     1,339.1 769.1
III.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     1,339.1 769.1
  Шилжих     1,339.1 769.1
III.2.1.1 Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 2014 2016 1,339.1 769.1
IY ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА     12,043.5 3,195.2
IY.1 I.Хөрөнгө оруулалт     10,678.5 1,830.2
  Шилжих     10,678.5 1,830.2
IY.1.1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2011 2017 6,541.0 1,498.5
IY.1.2 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Булган сум/ 2011 2016 4,137.5 331.7
IY.3 III.Тоног төхөөрөмж     1,365.0 1,365.0
  Шинэ     1,365.0 1,365.0
IY.3.1 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын багцын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 1,365.0 1,365.0
Y БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД     1,682.2 550.3
Y.1 I.Хөрөнгө оруулалт     1,682.2 550.3
  Шилжих     1,682.2 550.3
Y.1.1 Хот суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа /Өвөрхангай, Гучин-Ус сум/ 2015 2017 1,000.0 216.6
Y.1.2 Горхи-Тэрэлж, Хөгнө-Тарнын хамгаалалтын газрын захиргааны конторын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2012 2016 682.2 333.7
YI ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД     4,460.0 601.2
YI.1 Гадаад харилцаа     4,460.0 601.2
YI.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     4,460.0 601.2
  Шилжих     4,460.0 601.2
YI.1.1.1 Гадаад хэргийн яамны Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний шинэчлэл 2013 2016 4,460.0 601.2
YII ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД     7,304.2 5,781.6
YII.1 Цагдаагийн ерөнхий газар     3,928.0 2,450.4
YII.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     3,428.0 1,950.4
  Шинэ     3,428.0 1,950.4
YII.1.1.1 Орон нутгийн сумдын цагдаагийн байр, кобан /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 1,700.0 1,700.0
YII.1.1.2 Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2016 2016 1,728.0 250.4
YII.1.2 II.Их засвар     300.0 300.0
  Шинэ     300.0 300.0
YII.1.2.1 Цагдаагийн хэлтсийн барилгын их засвар /Ховд, Булган сум/ 2016 2016 300.0 300.0
YII.1.3 III.Тоног төхөөрөмж     200.0 200.0
  Шинэ     200.0 200.0
YII.1.3.1 Цагдаагийн ерөнхий газрын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ 2016 2016 200.0 200.0
YII.2 Хил хамгаалах ерөнхий газар     2,100.0 2,100.0
YII.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     2,100.0 2,100.0
  Шинэ     2,100.0 2,100.0
YII.2.1.1 Хилийн 0168 дугаар ангийн эмнэлэг, 24 машины гараж, засварын газар, халуун усны барилга, нүүлгэн шилжүүлэх ажлын дуусгалт /Дорноговь, Хатанбулаг сум/ 2016 2016 2,100.0 2,100.0
YII.3 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар     1,276.2 1,231.2
YII.3.1 I.Хөрөнгө оруулалт     650.0 605.0
  Шилжих     650.0 605.0
YII.3.1.1 Нэг цэгийн үйлчилгээтэй нэгдсэн контор, цагдан хорих байр барих /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2015 2016 650.0 605.0
YII.3.2 II.Их засвар     186.0 186.0
  Шинэ     186.0 186.0
YII.3.2.1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны барилгын их засвар /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 2016 2016 61.0 61.0
YII.3.2.2 Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны конторын дотор засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2016 2016 125.0 125.0
YII.3.3 III.Тоног төхөөрөмж     440.2 440.2
  Шинэ     440.2 440.2
YII.3.3.1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны суудлын болон ачааны зориулалттай автомашин /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2016 165.0 165.0
YII.3.3.2 Ялтныг ажлын байраар хангах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2016 135.7 135.7
YII.3.3.3 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 139.5 139.5
YIII ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД     66,197.5 24,805.6
YIII.1 Хөдөлмөр     7,000.0 6,750.0
YIII.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     5,000.0 5,000.0
  Шинэ     5,000.0 5,000.0
YIII.1.1.1 Иргэдийн ажлын байрыг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 5,000.0 5,000.0
YIII.1.3 III.Тоног төхөөрөмж     2,000.0 1,750.0
YIII.1.3.1 Хөдөлмөрийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2016 2017 2,000.0 1,750.0
YIII.2 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэл     19,689.0 4,175.2
YIII.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     19,689.0 4,175.2
  Шилжих     19,689.0 4,175.2
YIII.2.1.1 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 120 ор /Дорноговь, Сайншанд сум/ 2013 2016 1,439.7 360.8
YIII.2.1.2 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2013 2017 4,149.0 1,490.6
YIII.2.1.3 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2013 2017 2,247.2 252.6
YIII.2.1.4 Хөдөө аж ахуйн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2013 2017 2,162.0 200.0
YIII.2.1.5 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байрын барилга, 200 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/ 2012 2016 2,281.8 570.6
YIII.2.1.6 Политехник коллежийн хотхон /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2014 2016 2,000.0 500.0
YIII.2.1.7 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр, спорт заалын барилга, 320 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ 2014 2016 5,409.3 800.6
YIII.3 Нийгмийн хамгаалал     24,878.5 11,070.1
YIII.3.1 I.Хөрөнгө оруулалт     23,789.5 9,981.1
  Шилжих     22,389.5 8,581.1
YIII.3.1.1 Батсүмбэрийн асрамж, хөгжлийн үндэсний төвийн нөхөн сэргээх сувиллын барилга /Төв, Батсүмбэр сум/ 2014 2016 5,591.1 1,500.0
YIII.3.1.2 Батсүмбэрийн ахмадын асрамжийн байрын өргөтгөл /Төв, Батсүмбэр сум/ 2014 2016 3,398.5 849.6
YIII.3.1.3 Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газрын барилга, тохижилт, тоног төхөөрөмжийн хамт /Нийгмийн даатгалын сангийн эх үүсвэрээс хамтран санхүүжүүлэх/ /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2014 2016 2,000.0 500.0
YIII.3.1.4 Ахмадын болон амьдрах ухааны ордон /Завхан, Улиастай сум/ 2014 2017 1,200.0 300.0
YIII.3.1.5 Ахмадын болон амьдрах ухааны ордны хуучин барилгыг буулгах ажил /Завхан, Улиастай сум/ 2015 2016 50.0 50.0
YIII.3.1.6 Хараагүй иргэдийн 90 айлын орон сууцын барилга /Улаанбаатар/ 2015 2016 4,850.0 3,221.5
YIII.3.1.7 БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр баригдах "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн Хөгжлийн төвийн барилга"-ын монголын талын хариуцах гадна шугам сүлжээний зардал, зураг төсөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2015 2017 2,000.0 1,960.0
YIII.3.1.8 Цахим мэдээллийн төв, тоног төхөөрөмжийн хамт /Нийгмийн даатгалын сангийн эх үүсвэрээр баригдах цахим архивтай хамтатган цогцоор шийдвэрлэх/ /Улаанбаатар/ 2012 2017 3,299.9 200.0
  Шинэ     1,400.0 1,400.0
YIII.3.1.9 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2016 2016 1,400.0 1,400.0
YIII.3.2 II.Их засвар     189.0 189.0
  Шинэ     189.0 189.0
YIII.3.2.1 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ 2016 2016 189.0 189.0
YIII.3.3 III.Тоног төхөөрөмж     833.0 833.0
  Шилжих     833.0 833.0
YIII.3.3.1 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажлын компьютер, сүлжээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ 2016 2016 548.0 548.0
YIII.3.3.2 Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх кабинетын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 108.0 108.0
YIII.3.3.3 Тавилга, эд хогшил худалдан авах /Өмнөговь/ 2016 2016 20.0 20.0
YIII.3.3.4 Тавилга, эд хогшил худалдан авах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2016 40.0 40.0
YIII.3.3.5 Нийгмийн даатгал, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын тавилга, эд хогшил /Улаанбаатар/ 2016 2016 117.0 117.0
YIII.3.4 IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв     67.0 67.0
  Шинэ     67.0 67.0
YIII.3.4.1 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын зураг, төсөв /Булган/ 2016 2016 33.5 33.5
YIII.3.4.2 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын зураг, төсөв /Дорноговь/ 2016 2016 33.5 33.5
YIII.4 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар     14,630.0 2,810.3
YIII.4.1 I.Хөрөнгө оруулалт     14,630.0 2,810.3
  Шилжих     14,630.0 2,810.3
YIII.4.1.1 Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Найрамдал зуслан/ 2014 2017 7,550.0 372.6
YIII.4.1.2 Баянгол хүүхдийн зуслангийн цогцолбор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2014 2016 4,300.0 1,475.0
YIII.4.1.3 Хүүхэд залуучуудын ордон /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 2012 2016 2,780.0 962.7
IX БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД     103,871.2 18,807.2
IX.1 I.Хөрөнгө оруулалт     100,621.2 16,677.3
  Шилжих     100,621.2 16,677.3
IX.1.1 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжил" төслийн монголын талын хөрөнгө /аймаг дундын/ 2010 2016 9,793.2 2,989.8
IX.1.2 Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер-геологийн судалгаа, газар хөдлөлийн мужлалын болон газар дээрхи болон доорхи зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэх /Улаанбаатар/ 2012 2017 8,957.3 777.9
IX.1.3 Аймаг, сум, суурингийн нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажил /аймаг дундын/ 2012 2017 3,000.0 352.9
IX.1.4 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Орон сууцны хороолол" төсөл /монголын талын хөрөнгө/ /Улаанбаатар/ 2010 2017 25,094.5 1,155.2
IX.1.5 Францын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төслийн монголын талын хөрөнгө /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2013 2016 9,224.8 2,400.0
IX.1.6 Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах /улсын хэмжээнд/ 2013 2017 3,000.0 670.3
IX.1.7 Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах /улсын хэмжээнд/ 2013 2017 4,780.8 1,011.6
IX.1.8 Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох /Архангай/ 2013 2016 3,970.0 407.9
IX.1.9 Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /улсын хэмжээнд/ 2013 2017 9,000.0 1,780.9
IX.1.10 Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа "Хот байгуулалтын салбар" төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2008 2016 2,232.1 607.3
IX.1.11 Бүгд Найрамдах Чех Улсын хөрөнгө оруулалтаар эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр хэрэгжүүлэх "Евро Эко Төгөл" төсөл /Орхон/ 2013 2017 8,926.2 2,402.5
IX.1.12 Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сургуулийн барилга, 960 суудал /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ 2013 2017 3,578.3 295.0
IX.1.13 Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ 2013 2017 5,844.1 899.5
IX.1.14 Сумын төвийн тохижилт /Увс аймгийн Өндөрхангай, Зүүнхангай, Тэс, Бөхмөрөн, Хяргас, Ховд, Малчин, Завхан, Баруунтуруун, Цагаанхайрхан сум/ 2014 2016 2,000.0 579.0
IX.1.15 Төв талбайн шинэчлэл /Ховд, Жаргалант сум/ 2012 2016 1,219.9 347.5
IX.2 II.Их засвар     3,250.0 2,129.9
  Шилжих     1,250.0 129.9
IX.2.1 Нийтийн зориулалттай орон сууцын дээврийн засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2014 2017 1,250.0 129.9
  Шинэ     2,000.0 2,000.0
IX.2.2 Нийтийн зориулалттай орон сууцын дээвэр, цахилгаан шатны их засвар /Улаанбаатар/ 2016 2016 2,000.0 2,000.0
X БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД     27,777.1 2,639.5
X.1 I.Хөрөнгө оруулалт     27,777.1 2,639.5
  Шилжих     27,777.1 2,639.5
X.1.1 Энхийг дэмжих үйл ажиллагааны чадавхийг нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2012 2017 16,582.9 1,358.5
X.1.2 Говийн бүсийн сургалтын төв /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ 2013 2017 7,500.0 938.5
X.1.3 Цэргийн албан хаагчдын албан тушаалын 63 айлын орон сууц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2013 2016 3,694.2 342.5
XI БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД     493,649.4 115,962.6
XI.1 Боловсрол     302,453.2 83,535.7
XI.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     279,305.2 66,358.9
  Шилжих     262,266.7 62,608.9
XI.1.1.1 Япон Улсын Засгийн газрын тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа сургуулийн барилгын өргөтгөл төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2006 2017 6,300.0 173.4
XI.1.1.2 "Дэлхийн зөн" Олон улсын байгууллагын тусламжийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2010 2017 8,000.0 295.9
XI.1.1.3 Япон Улсын "Өвсний үндэс" хөтөлбөрийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2011 2017 5,500.0 744.7
XI.1.1.4 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа "Дээд боловсролын шинэчлэл" төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2012 2017 30,677.2 3,638.7
XI.1.1.5 Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/ 2011 2017 961.9 199.5
XI.1.1.6 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Баян-Уул сум/ 2013 2016 1,592.7 546.4
XI.1.1.7 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2014 2017 1,250.0 700.0
XI.1.1.8 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Булган сум/ 2014 2017 1,436.3 450.0
XI.1.1.9 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2014 2016 1,000.0 39.0
XI.1.1.10 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Улиастай сум, Богдын гол баг/ 2014 2016 1,000.0 500.0
XI.1.1.11 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/ 2012 2017 858.4 279.2
XI.1.1.12 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Дорноговь, Дэлгэрэх сум/ 2012 2016 619.7 21.3
XI.1.1.13 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Тайшир сум/ 2013 2016 550.0 275.0
XI.1.1.14 Цэцэрлэгийн барилга, /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2012 2016 1,000.0 700.0
XI.1.1.15 Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 18 дугаар хороо/ 2012 2016 1,200.0 1,094.0
XI.1.1.16 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/ 2010 2016 987.2 506.4
XI.1.1.17 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Завханмандал сум/ 2014 2016 1,420.0 986.4
XI.1.1.18 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 104 дүгээр сургууль/ 2012 2017 3,840.0 1,000.0
XI.1.1.19 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/ 2014 2017 3,500.0 1,037.0
XI.1.1.20 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Жаргалант сум, 1 дүгээр сургууль/ 2012 2016 2,240.1 508.3
XI.1.1.21 Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/ 2012 2016 2,699.1 990.0
XI.1.1.22 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум, Чандмань-Эрдэм сургууль/ 2012 2017 2,826.3 1,400.0
XI.1.1.23 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Увс, Тариалан сум/ 2012 2016 4,573.3 1,236.6
XI.1.1.24 Сургуулийн барилга, 928 суудал /Хэнтий, Хэрлэн сум, 1 дүгээр сургууль/ 2012 2016 5,089.9 1,374.5
XI.1.1.25 Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалын барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/ 2013 2016 2,882.1 1,010.8
XI.1.1.26 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хэнтий, Батширээт сум/ 2013 2016 1,687.5 861.3
XI.1.1.27 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, спорт заалын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, "Ханхэнтий" цогцолбор/ 2013 2016 2,401.8 600.5
XI.1.1.28 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/ 2012 2016 2,095.2 536.8
XI.1.1.29 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр сургууль/ 2012 2016 3,400.0 340.0
XI.1.1.30 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар сургууль/ 2012 2016 7,026.3 846.7
XI.1.1.31 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Говь-Алтай, Алтай сум/ 2014 2016 1,400.0 1,050.0
XI.1.1.32 Сургуулийн барилга, 928 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, Мэргэд лаборатори сургууль/ 2014 2017 3,800.0 500.0
XI.1.1.33 Сургуулийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/ 2014 2016 1,970.0 475.0
XI.1.1.34 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум, 1 дүгээр сургууль/ 2012 2017 4,300.0 1,460.0
XI.1.1.35 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2012 2017 5,654.3 1,200.0
XI.1.1.36 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/ 2013 2017 4,265.0 780.0
XI.1.1.37 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 2 дугаар сургууль/ 2012 2017 3,770.7 700.0
XI.1.1.38 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/ 2012 2017 4,661.7 1,190.0
XI.1.1.39 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум/ 2012 2017 2,663.7 1,014.8
XI.1.1.40 Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Дорнод, Баян-Уул сум/ 2012 2016 3,958.7 600.0
XI.1.1.41 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Булган, Тэшиг сум/ 2011 2016 950.0 200.0
XI.1.1.42 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Түмэнцогт сум/ 2012 2016 2,090.0 820.5
XI.1.1.43 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Говь-Алтай, Бугат сум/ 2012 2016 1,586.6 559.6
XI.1.1.44 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Завхан, Улиастай сум, 3 дугаар сургууль/ 2012 2016 1,806.0 370.0
XI.1.1.45 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Цагаанчулуут сум/ 2013 2016 1,800.0 241.6
XI.1.1.46 Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудал /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/ 2012 2017 3,238.0 750.0
XI.1.1.47 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ 2011 2016 3,810.7 855.9
XI.1.1.48 Сургуулийн барилга, 920 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1 дүгээр сургууль/ 2011 2016 4,135.3 806.5
XI.1.1.49 Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Дорноговь, Айраг сум/ 2011 2016 1,676.3 312.7
XI.1.1.50 Сургуулийн барилга, 560 суудал /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2011 2016 2,946.2 566.6
XI.1.1.51 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говь-Алтай, Баян-Уул сум/ 2010 2016 3,581.6 694.8
XI.1.1.52 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Эрдэнэ сум/ 2012 2017 2,668.7 650.0
XI.1.1.53 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/ 2013 2016 2,898.5 354.4
XI.1.1.54 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ 2011 2016 3,274.8 737.4
XI.1.1.55 Сургуулийн спорт заалын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 2 дугаар сургууль/ 2013 2016 1,015.3 715.3
XI.1.1.56 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 126 дугаар сургууль/ 2011 2017 3,266.8 644.0
XI.1.1.57 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/ 2011 2016 2,710.0 731.2
XI.1.1.58 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 2012 2017 5,426.9 1,000.0
XI.1.1.59 Дотуур байрын барилга, 120 ор /Төв, Батсүмбэр сум/ 2013 2016 1,200.0 850.0
XI.1.1.60 Сургуулийн дотуур байрын барилга /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Согог баг/ 2013 2016 1,300.0 401.5
XI.1.1.61 Сургуулийн дотуур байрын барилга, гал тогооны хамт, 100 ор /Говь-Алтай, Цогт сум, Баянтоорой тосгон/ 2014 2016 1,000.0 500.0
XI.1.1.62 Дотуур байрын барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум/ 2014 2016 1,140.0 640.0
XI.1.1.63 Дотуур байрын барилга, 100 ор /Дорнод, Дашбалбар сум/ 2013 2016 974.9 307.5
XI.1.1.64 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Хөхморьт сум/ 2012 2016 1,343.9 325.0
XI.1.1.65 Дотуур байрын барилга /Ховд, Мөст сум/ 2013 2016 1,050.0 350.0
XI.1.1.66 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөххөтөл баг/ 2012 2016 1,567.6 353.9
XI.1.1.67 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2012 2016 1,265.9 460.1
XI.1.1.68 Сумын урлаг, спортын заалын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/ 2012 2016 1,172.5 649.4
XI.1.1.69 Спорт заалын барилга /Дорнод, Матад сум/ 2012 2016 677.3 53.5
XI.1.1.70 Спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 61 дүгээр сургууль/ 2012 2016 1,050.0 277.5
XI.1.1.71 Их, дээд сургуулийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/ 2011 2017 15,000.0 652.9
XI.1.1.72 Сургуулийн хичээлийн байрын барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа сургууль/ 2013 2016 3,006.9 1,116.0
XI.1.1.73 Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн харьяа анагаах ухааны коллеж/ 2013 2017 5,184.7 500.0
XI.1.1.74 Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрын барилга /Улаанбаатар/ 2012 2017 6,634.9 1,000.0
XI.1.1.75 Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 6 дугаар сургууль/ 2012 2016 1,111.6 555.8
XI.1.1.76 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/ 2014 2016 1,200.0 1,050.0
XI.1.1.77 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Алтай сум/ 2015 2016 1,417.9 500.9
XI.1.1.78 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум/ 2012 2016 880.9 135.3
XI.1.1.79 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/ 2012 2016 786.6 84.9
XI.1.1.80 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг, Мангирт, Хабитат хороо/ 2015 2016 1,000.0 269.5
XI.1.1.81 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/ 2012 2016 1,080.1 39.0
XI.1.1.82 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Завхан, Улиастай сум, Дэвшил сургууль/ 2012 2016 2,491.5 711.5
XI.1.1.83 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Отгон сум/ 2010 2016 1,233.3 50.0
XI.1.1.84 Спорт заалын барилга /Дорнод, Дашбалбар сум/ 2012 2016 738.1 74.2
XI.1.1.85 Спорт заалын барилга /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/ 2013 2016 668.7 7.5
XI.1.1.86 Дэлхийн банкны Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл төсөл /монголын талын хөрөнгө/ /Дундговь, Дэрэн сум/ 2011 2016 299.2 151.9
XI.1.1.87 Цэцэрлэгийн барилга /Говь-Алтай, Бигэр сум/ 2015 2016 1,034.6 534.6
XI.1.1.88 Цэцэрлэгийн барилга /Говь-Алтай, Төгрөг сум/ 2015 2016 950.0 650.0
XI.1.1.89 Цэцэрлэгийн барилга /Говь-Алтай, Тонхил сум/ 2015 2016 1,034.6 734.6
XI.1.1.90 Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 8 дугаар хороо/ 2015 2016 950.0 300.0
XI.1.1.91 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ 2015 2016 980.0 780.0
XI.1.1.92 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Булган, Булган сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/ 2012 2016 1,340.2 300.2
XI.1.1.93 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/ 2015 2017 1,400.0 1,000.0
XI.1.1.94 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 84 дүгээр сургууль/ 2015 2016 1,300.0 1,300.0
XI.1.1.95 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар хороо 77 дугаар цэцэрлэг/ 2015 2016 880.0 788.0
XI.1.1.96 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 95 дугаар цэцэрлэг/ 2015 2016 880.0 781.0
XI.1.1.97 Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/ 2012 2016 1,100.0 500.0
  Шинэ     17,038.5 3,750.0
XI.1.1.98 Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн барилга төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/ 2016 2017 2,300.0 200.0
XI.1.1.99 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газраас олгосон буцалтгүй тусламжийн монголын талын хөрөнгө /1 цэцэрлэг, 21 сургууль/ 2016 2017 1,000.0 200.0
XI.1.1.100 Япон Улсын Засгийн газрын төслийн бус буцалтгүй тусламжийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2016 2017 2,400.0 200.0
XI.1.1.101 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Их-Уул сум/ 2016 2017 4,500.0 700.0
XI.1.1.102 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль/ 2016 2017 3,988.5 1,000.0
XI.1.1.103 Сургуулийн барилга, спорт заал /Завхан, Цэцэн-Уул сум/ 2016 2017 1,700.0 300.0
XI.1.1.104 Хүүхдийн оюуны спортын ордон /Увс, Улаангом сум/ 2016 2016 470.0 470.0
XI.1.1.105 Сургуулийн өмнөх насны зорилтот бүлгийн тусгай цэцэрлэг, 75 ор /Увс, Улаангом сум/ 2016 2016 680.0 680.0
XI.1.2 II.Их засвар     9,200.0 6,867.1
  Шинэ     9,200.0 6,867.1
XI.1.2.1 Боловсролын салбарын барилга байгууламжийн өргөтгөл, их засвар /улсын хэмжээнд/ 2016 2017 9,200.0 6,867.1
XI.1.3 III.Тоног төхөөрөмж     13,948.0 10,309.7
  Шилжих     4,448.0 809.7
XI.1.3.1 Малчдын хүүхдийг гэр цэцэрлэгээр дамжуулан сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд бүрэн хамруулах арга хэмжээ /улсын хэмжээнд/ 2013 2017 4,448.0 809.7
  Шинэ     9,500.0 9,500.0
XI.1.3.2 Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 9,500.0 9,500.0
XI.2 Соёл     93,400.8 14,482.7
XI.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     91,150.8 13,232.7
  Шилжих     91,150.8 13,232.7
XI.2.1.1 Соёлын өвийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2012 2017 8,000.0 908.0
XI.2.1.2 Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2012 2017 12,000.0 750.0
XI.2.1.3 Соёлын төвийн барилга /Хөвсгөл, Рашаант сум/ 2014 2016 1,500.0 656.5
XI.2.1.4 Соёлын төвийн барилга, 500 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ 2011 2017 3,322.4 600.0
XI.2.1.5 Соёл, амралтын хүрээлэн /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 2014 2016 2,000.0 871.4
XI.2.1.6 Хөгжимт драмын театрын барилга, 800 суудал /Төв, Зуунмод сум/ 2014 2017 9,500.0 1,500.0
XI.2.1.7 Ханхэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 2011 2017 8,353.7 1,079.2
XI.2.1.8 Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 2012 2017 9,448.3 1,350.0
XI.2.1.9 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Төмөрбулаг сум/ 2012 2017 1,200.0 597.1
XI.2.1.10 Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Номгон сум/ 2012 2017 1,176.0 400.0
XI.2.1.11 Соёлын төвийн барилга /Говь-Алтай, Тайшир сум/ 2012 2016 1,087.4 468.7
XI.2.1.12 Соёлын төвийн барилга /Сүхбаатар Наран сум/ 2013 2016 1,348.3 624.2
XI.2.1.13 Алтай чуулгын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай/ 2008 2017 5,494.0 229.6
XI.2.1.14 Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/ 2012 2016 1,174.8 562.8
XI.2.1.15 Соёлын төвийн барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/ 2014 2016 950.0 81.6
XI.2.1.16 Баруун монголын уламжлалт соёлын төв /Увс, Улаангом сум/ 2012 2016 2,332.0 344.4
XI.2.1.17 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Хэнтий,Баян-Адрага сум/ 2014 2016 1,000.0 50.0
XI.2.1.18 Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилга, 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2008 2016 19,604.7 1,250.0
XI.2.1.19 Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянцагаан сум/ 2015 2017 1,500.0 750.0
XI.2.1.20 Соёлын төв, Захирагчийн албаны барилга /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/ 2012 2016 159.2 159.2
XI.2.2 II.Их засвар     250.0 250.0
  Шинэ     250.0 250.0
XI.2.2.1 Соёлын төвийн их засвар /Завхан, Сантмаргац сум/ 2016 2016 250.0 250.0
XI.2.3 III.Тоног төхөөрөмж     2,000.0 1,000.0
  Шинэ     2,000.0 1,000.0
XI.2.3.1 Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилгын тохижилт, тоног төхөөрөмж 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2016 2017 2,000.0 1,000.0
XI.3 Шинжлэх ухаан     8,542.2 2,880.8
XI.3.1 I.Хөрөнгө оруулалт     8,042.2 2,380.8
  Шилжих     8,042.2 2,380.8
XI.3.1.1 Шинжлэх ухааны судалгааны лаборатори, спортын танхим бүхий цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2012 2017 4,000.0 627.4
XI.3.1.2 Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2013 2016 2,000.0 982.3
XI.3.1.3 Биологийн идэвхтэй бэлдмэлийн үйлдвэрлэл, туршилтын цех /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2012 2016 2,042.2 771.1
XI.3.2 II.Их засвар     500.0 500.0
  Шинэ     500.0 500.0
XI.3.2.1 Шинжлэх ухааны салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 500.0 500.0
XI.4 Спорт     89,253.2 15,063.4
XI.4.1 I.Хөрөнгө оруулалт     89,253.2 15,063.4
  Шилжих     89,253.2 15,063.4
XI.4.1.1 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 2017 9,019.9 1,500.0
XI.4.1.2 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 2017 8,229.3 900.0
XI.4.1.3 Спорт цогцолборын барилга, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2014 2017 6,378.0 500.0
XI.4.1.4 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2010 2018 7,377.4 600.0
XI.4.1.5 Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2010 2018 10,397.9 1,110.0
XI.4.1.6 Спорт цогцолборын барилга /Завхан, Улиастай сум/ 2012 2017 7,400.0 3,141.9
XI.4.1.7 Спортын ордны барилга, 450 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 2014 2016 4,400.0 1,100.0
XI.4.1.8 Усан бассейны барилга, 400 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ 2014 2017 3,955.0 1,287.8
XI.4.1.9 Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/ 2011 2019 21,443.0 1,000.0
XI.4.1.10 Спорт цогцолборын барилга /Ховд, Манхан сум/ 2012 2017 2,118.0 839.2
XI.4.1.11 Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 2013 2016 1,500.0 48.7
XI.4.1.12 Спорт заалын барилга /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/ 2012 2016 1,420.9 589.4
XI.4.1.13 Усан бассейны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ 2011 2016 5,613.8 2,446.4
XII ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД     325,512.3 65,564.4
XII.1 Авто зам     304,627.0 51,572.3
XII.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     241,650.8 28,802.1
  Гадаадын зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоод эх үүсвэр     220,642.9 22,818.8
  Шилжих     220,642.9 22,818.8
XII.1.1.1 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км /Ховд/ 2014 2018 96,311.2 8,430.9
XII.1.1.2 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ 2008 2016 26,460.0 339.0
XII.1.1.3 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/ 2007 2016 2,301.2 750.0
XII.1.1.4 Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Төв, Борнуур, Жаргалант, Партизан, Батсүмбэр сумд/ 2010 2016 14,772.1 2,294.0
XII.1.1.5 Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Уньт-Тариалан чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/ 2010 2016 20,526.2 200.0
XII.1.1.6 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ 2012 2017 31,460.0 7,454.3
XII.1.1.7 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл", Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/ 2010 2016 12,477.2 350.6
XII.1.1.8 Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/ 2011 2017 16,335.0 3,000.0
  Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам     9,641.0 2,116.0
  Шилжих     4,857.7 1,116.0
XII.1.1.9 Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ 2014 2017 1,957.7 391.0
XII.1.1.10 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5 км /Ховд, Жаргалант сум/ 2014 2016 2,900.0 725.0
  Шинэ     4,783.3 1,000.0
XII.1.1.11 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2016 2017 2,253.8 500.0
XII.1.1.12 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.312 км /Ховд, Жаргалант/ 2016 2017 2,529.5 500.0
  Гүүр     11,366.9 3,867.3
  Шилжих     8,214.0 2,290.8
XII.1.1.13 Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/ 2012 2016 5,089.5 1,290.8
XII.1.1.14 Шивэрийн голын төмөр бетон гүүр /Увс, Ховд сум/ 2014 2017 3,124.5 1,000.0
  Шинэ     3,152.9 1,576.5
XII.1.1.15 Тэрхийн голын төмөр бетон гүүр, 217.15 у/м /Архангай, Тариат сум/ 2016 2017 3,152.9 1,576.5
XII.1.2 II.Их засвар     62,750.0 22,750.0
  Авто замын сүлжээ, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэл /Нийслэл, орон нутаг/     62,750.0 22,750.0
  Шинэ     62,750.0 22,750.0
XII.1.2.1 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 2016 2017 55,000.0 20,000.0
XII.1.2.2 Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /Хэнтий/ 2016 2017 7,500.0 2,500.0
XII.1.2.3 Хүннүгийн гудамжны авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/ 2016 2016 250.0 250.0
XII.1.4 IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл     226.2 20.2
  Шилжих     226.2 20.2
XII.1.4.1 Их засвар, шинэчлэлийн ажлын зураг төсвийн үнийн үлдэгдэл санхүүжилт 2013 2016 226.2 20.2
XII.2 Тээвэр     20,885.3 13,992.1
  Иргэний нисэх     20,885.3 13,992.1
XII.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     7,385.3 492.1
  Шилжих     7,385.3 492.1
XII.2.1.1 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/ 2008 2016 7,385.3 492.1
XII.2.3 III.Тоног төхөөрөмж     13,500.0 13,500.0
  Шинэ     13,500.0 13,500.0
XII.2.3.1 АСЕМ-ын чуулга уулзалтын аюулгүй байдлыг хангах Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж 2016 2016 13,500.0 13,500.0
XIII ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД     17,822.3 1,193.1
XIII.1 Хүнс, хөдөө аж ахуй     13,622.3 797.3
XIII.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     13,622.3 797.3
  Шилжих     13,622.3 797.3
XIII.1.1.1 Малын удмын сангийн үндэсний цогцолбор /Дархан-Уул, Хонгор сум/ 2012 2016 12,271.0 558.5
XIII.1.1.2 Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2013 2017 1,351.3 238.8
XIII.2 Хөнгөн үйлдвэр     4,200.0 395.8
XIII.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     4,200.0 395.8
  Шилжих     4,200.0 395.8
XIII.2.1.1 Хүнс, барааны худалдааны төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2012 2017 4,200.0 395.8
XIY ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД     177,205.2 47,426.0
XIY.1 Эрүүл мэнд     177,205.2 47,426.0
XIY.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     138,799.7 22,388.5
  Шилжих     92,099.7 18,388.5
XIY.1.1.1 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн III шатлалын лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2013 2018 20,000.0 1,800.0
XIY.1.1.2 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2013 2019 26,000.0 2,000.0
XIY.1.1.3 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 2012 2016 12,450.9 6,314.8
XIY.1.1.4 Хавдар судлалын үндэсний төвийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 2016 5,597.4 1,554.3
XIY.1.1.5 Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ 2012 2016 1,379.1 402.2
XIY.1.1.6 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Завхан, Асгат сум/ 2013 2016 1,014.6 300.0
XIY.1.1.7 Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/ 2014 2017 1,112.7 280.0
XIY.1.1.8 Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/ 2014 2016 1,112.7 600.0
XIY.1.1.9 Эрүүл мэндийн төв /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/ 2014 2016 1,315.8 410.6
XIY.1.1.10 Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 2011 2017 2,898.9 280.3
XIY.1.1.11 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга 50 ор /Ховд, Булган сум/ 2015 2018 6,659.9 1,000.0
XIY.1.1.12 Говийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ 2012 2018 7,247.7 666.3
XIY.1.1.13 Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын засвар, өргөтгөл /Орхон, Баян-өндөр сум/ 2015 2017 4,000.0 1,800.0
XIY.1.1.14 Сумын эрүүл мэндийн төв

/Хөвсгөл, Түнэл сум/

2015 2016 1,310.0 980.0
  Шинэ     46,700.0 4,000.0
XIY.1.1.15 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа "Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр-4, 5" 2011 2018 26,700.0 2,000.0
XIY.1.1.16 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төв байгуулах төслийн монголын талын хөрөнгө 2014 2018 20,000.0 2,000.0
XIY.1.2 II.Их засвар     12,801.1 9,097.7
  Шилжих     7,370.5 3,667.1
XIY.1.2.1 Яамны харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /улсын хэмжээнд/ 2015 2016 3,003.1 1,483.4
XIY.1.2.2 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /Улаанбаатар/ 2015 2016 846.2 423.1
XIY.1.2.3 Аймгуудын эрүүл мэндийн байгууллагын их засвар /орон нутагт/ 2015 2016 3,521.2 1,760.6
  Шинэ     5,430.6 5,430.6
XIY.1.2.4 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 5,430.6 5,430.6
XIY.1.3 III.Тоног төхөөрөмж     25,604.4 15,939.8
  Шилжих     16,887.9 10,250.3
  Аймаг, нийслэл     7,636.8 4,514.2
XIY.1.3.1 Аймгуудын эрүүл мэндийн газрын түргэн тусламжийн автомашин, тоног төхөөрөмж, засвар /Дархан-Уул, сумд; Сэлэнгэ, Баянгол сум/ 2014 2016 1,000.0 150.0
XIY.1.3.2 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2015 2016 2,651.5 2,371.5
XIY.1.3.3 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2015 2016 1,050.0 525.0
XIY.1.3.4 Аймгуудын сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2015 2016 1,045.3 522.7
XIY.1.3.5 Нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ 2015 2016 840.0 420.0
XIY.1.3.6 Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/ 2015 2016 1,050.0 525.0
  Харьяа байгууллага     9,251.1 5,736.1
XIY.1.3.7 Халдварт өвчин судлалын

үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2015 2016 700.0 350.0
XIY.1.3.8 Эмгэг судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2015 2016 609.6 304.8
XIY.1.3.9 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2015 2016 1,050.0 525.0
XIY.1.3.10 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2015 2016 700.0 350.0
XIY.1.3.11 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын түргэн тусламжийн автомашин /улсын хэмжээнд/ 2015 2016 3,111.5 2,341.5
XIY.1.3.12 Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн системийг сайжруулах /улсын хэмжээнд/ 2015 2016 980.0 490.0
XIY.1.3.13 Зүрх судасны тусламж үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2015 2016 1,050.0 525.0
XIY.1.3.14 Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2015 2016 1,050.0 849.8
  Шинэ     8,716.5 5,689.5
XIY.1.3.15 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 3,000.0 3,000.0
XIY.1.3.16 Бельгийн Вант Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа "Баруун бүсийн эмчилгээ, оношилгооны төвийг сайжруулах" төсөл /Ховд, Жаргалант сум/ 2016 2017 3,527.0 500.0
XIY.1.3.17 Хүүхдийн эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж /21 аймаг/ 2016 2016 2,189.5 2,189.5
XY ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД     16,766.5 3,935.8
XY.1 I.Хөрөнгө оруулалт     16,766.5 3,935.8
  Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц     9,766.5 1,935.8
  Шилжих     9,535.5 1,704.8
XY.1.1 Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн тоолуурын нэгдсэн системийн өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2013 2016 1,598.3 280.0
XY.1.2 35/10 кВ-ын Дашчойнхор 2х6.3 МВА чадалтай шинэ дэд станц барих /Улаанбаатар/ 2014 2016 1,816.5 459.8
XY.1.3 Хөтөл хорооны 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 6/0.4 кВ-ын дэд станц, 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Дархан-Уул, Дархан сум, Хөтөл хороо/ 2014 2016 1,499.8 338.7
XY.1.4 Байдлаг дэд станцыг 35/10кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ 2014 2016 1,300.0 150.3
XY.1.5 35 кВ-ын 25 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Баян-Өлгий Сагсай, Улаанхус сум/ 2014 2016 1,889.7 444.9
XY.1.6 Хаалттай хуваарилах байгууламж 7-ийн өргөтгөл, 2 дугаар үе шатны ажил /Улаанбаатар/ 2015 2016 1,431.1 31.1
  Шинэ     231.0 231.0
XY.1.7 Сумын төвийн цахилгаан хангамжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Увс, Өлгий сум/ 2016 2016 231.0 231.0
  Гадаадын зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр     7,000.0 2,000.0
  Шилжих     7,000.0 2,000.0
XY.1.8 Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Дарханы дулааны цахилгаан станцын техникийн шинэчлэлийн монголын талын хөрөнгө /Дархан-Уул, Дархан сум/ 2011 2017 7,000.0 2,000.0
XYI МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР     475.0 475.0
XYI.3 III.Тоног төхөөрөмж     475.0 475.0
  Шинэ     475.0 475.0
XYI.3.1 Үндэсний аудитын газрын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2017 475.0 475.0
XYII УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР     1,693.7 845.2
XYII.1 I.Хөрөнгө оруулалт     1,693.7 845.2
  Шилжих     1,693.7 845.2
XYII.1.1 Аймгийн прокурорын газрын конторын барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2013 2017 935.1 286.6
XYII.1.2 Сум дундын прокурорын конторын барилга /Өмнөговь, Ханбогд сум/ 2015 2016 758.6 558.6
  НИЙТ ДҮН     1,275,609.2 303,632.2
/Энэ хавсралтыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн

тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төгрөгөөр/

Дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг 2016 онд санхүүжих дүн
Эхлэх Дуусах
I УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА     667.1 667.1
I.3 III.Тоног төхөөрөмж     667.1 667.1
  Шинэ     667.1 667.1
I.3.1 Улсын Их Хурлын компьютер, техник тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2016 2016 667.1 667.1
II МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД     27,608.3 8,839.2
II.1 I.Хөрөнгө оруулалт     8,100.0 8,100.0
  Шинэ     8,100.0 8,100.0
II.1.1 Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид хуримтлагдсан лагийг боловсруулах дамжлага нэмэх, ашиглалтад оруулах /Улаанбаатар/ 2016 2016 8,100.0 8,100.0
II.2 Мэдээллийн технологи, шуудан харилцаа, холбооны газар     19,508.3 739.2
II.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     19,508.3 739.2
  Шинэ     19,508.3 739.2
II.2.1.1 Мэдээллийн синхрон ажиллагаатай нөөцийн бүтэц үүсгэх /Улаанбаатар/ 2013 2016 3,000.0 8.4
II.2.1.2 Монгол Улсын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг аналоги системээс тоон системд үе шаттай шилжүүлэх /сумдад/ 2011 2016 16,508.3 730.8
III МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД     14,585.4 4,768.3
III.1 Онцгой байдлын ерөнхий газар     11,973.3 3,659.1
III.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     11,123.3 2,809.1
  Шилжих     9,907.3 1,593.1
III.1.1.1 Аврах гал унтраах ангийн барилга /Завхан, Улиастай сум/ 2014 2016 2,700.0 664.7
III.1.1.2 Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2011 2016 882.0 34.2
III.1.1.3 Аврах гал унтраах ангийн барилга /Ховд, Булган сум/ 2011 2016 1,022.4 182.7
III.1.1.4  Аврах гал унтраах ангийн барилга /Төв, Зуунмод сум / 2013 2016 2,700.0 105.0
III.1.1.5  Аврах гал унтраах ангийн барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ 2013 2016 2,602.9 606.5
  Шинэ     1,216.0 1,216.0
III.1.1.6 Аврах гал унтраах 57 дугаар ангийн барилга худалдан авах, засварлах /Завхан, Тэс сум/ 2016 2016 190.0 190.0
III.1.1.7  Шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2016 2016 800.0 800.0
III.1.1.8  Онцгой байдлын ерөнхий газрын эрэлч нохойн алба /Улаанбаатар/ 2016 2016 226.0 226.0
III.1.3 III.Тоног төхөөрөмж     850.0 850.0
  Шинэ     850.0 850.0
III.1.3.1 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2016 2016 850.0 850.0
III.2 Худалдан авах ажиллагааны газар     1,273.0 340.1
III.2.3 III.Тоног төхөөрөмж     1,273.0 340.1
III.2.3.1 Цахим худалдан авах ажиллагааны системийн II үе шат /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2014 2016 1,273.0 340.1
III.3 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар     1,339.1 769.1
III.3.1 I.Хөрөнгө оруулалт     1,339.1 769.1
  Шилжих     1,339.1 769.1
III.3.1.1 Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 2014 2016 1,339.1 769.1
IV ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА     12,678.5 3,830.2
IV.1 I.Хөрөнгө оруулалт     10,678.5 1,830.2
  Шилжих     10,678.5 1,830.2
IV.1.1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2011 2017 6,541.0 1,498.5
IV.1.2 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Булган сум/ 2011 2016 4,137.5 331.7
IV.3 III.Тоног төхөөрөмж     2,000.0 2,000.0
  Шинэ     2,000.0 2,000.0
IV.3.1 Тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ 2016 2016 2,000.0 2,000.0
V БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД     1,682.2 550.3
V.1 I.Хөрөнгө оруулалт     1,682.2 550.3
  Шилжих     1,682.2 550.3
V.1.1 Хот суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа /Өвөрхангай, Гучин-Ус сум/ 2015 2017 1,000.0 216.6
V.1.2 Горхи-Тэрэлж, Хөгнө-Тарнын хамгаалалтын газрын захиргааны конторын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2012 2016 682.2 333.7
VI ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД     4,460.0 601.2
VI.1 Гадаад харилцаа     4,460.0 601.2
VI.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     4,460.0 601.2
  Шилжих     4,460.0 601.2
VI.1.1.1 Гадаад хэргийн яамны Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний шинэчлэл 2013 2016 4,460.0 601.2
VII САНГИЙН САЙД     31,802.8 10,791.2
VII.1 Сангийн яам     28,406.7 10,062.4
VII.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     28,406.7 10,062.4
  Шилжих     28,406.7 10,062.4
VII.1.1.1 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, төсөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналт шинжилгээ, бүртгэл, мэдээлэл, тайлагналын цогц систем бүрдүүлэх /Улаанбаатар/ 2013 2016 1,350.0 62.4
VII.1.1.2 Монгол Улсын хэмжээнд 2015-2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажил, зураг төсөл боловсруулах 2014 2016 27,056.7 10,000.0
VII.2 Гааль, татварын ерөнхий газар     3,396.10 728.8
VII.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     3,396.10 728.8
  Шилжих     3,396.10 728.8
VII.2.1.1 Шивээхүрэн боомтод 32 айлын орон сууц барих /Өмнөговь/ 2013 2016 1,396.1 149.8
VII.2.1.2 Гаалийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл 2014 2016 2,000.0 579.0
VIII ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД     110,751.1 8,021.2
VIII.1 Хууль зүйн яам     52,000.0 1,500.0
VIII.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     52,000.0 1,500.0
  Шилжих      52,000.0 1,500.0
VIII.1.1.1 Дүүргийн шүүхийн нэгдсэн барилга, прокурорын нэгдсэн барилгын дуусгалт /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2013 2017 52,000.0 1,500.0
VIII.2 Цагдаагийн ерөнхий газар     55,374.9 3,190.0
VIII.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     4,068.0 2,100.0
  Шилжих     640.0 149.6
VIII.2.1.1 Архангай, Булган, Өвөрхангай аймгуудын нутгийн зааг "Элсэн тасархай"-д аймаг дундын Замын цагдаагийн байнгын байр барих 2014 2016 640.0 149.6
  Шинэ     3,428.0 1,950.4
VIII.2.1.2  Орон нутгийн сумдын цагдаагийн байр, кобан /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 1,700.0 1,700.0
VIII.2.1.3  Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2016 2017 1,728.0 250.4
VIII.2.2 II.Их засвар     300.0 300.0
  Шинэ     300.0 300.0
VIII.2.2.1 Цагдаагийн хэлтсийн барилгын их засвар /Ховд, Булган сум/ 2016 2016 300.0 300.0
VIII.2.3 III.Тоног төхөөрөмж     51,006.9 790.0
  Шилжих     50,806.9 590.0
VIII.2.3.1 Телекамерын систем /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2014 2016 806.9 422.4
VIII.2.3.2 Шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт 2013 2016 50,000.0 167.6
  Шинэ     200.0 200.0
VIII.2.3.3 Цагдаагийн ерөнхий газрын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ 2016 2016 200.0 200.0
VIII.3 Хил хамгаалах ерөнхий газар     2,100.0 2,100.0
VIII.3.1 I.Хөрөнгө оруулалт     2,100.0 2,100.0
  Шинэ     2,100.0 2,100.0
VIII.3.1.1 Хилийн 0168 дугаар ангийн эмнэлэг, 24 машины гараж, засварын газар, халуун усны барилга /Дорноговь, Хатанбулаг сум/ 2016 2016 2,100.0 2,100.0
VIII.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар     1,276.2 1,231.2
VIII.4.1 I.Хөрөнгө оруулалт     650.0 605.0
  Шилжих      650.0 605.0
VIII.4.1.1 Нэг цэгийн үйлчилгээтэй нэгдсэн контор, цагдан хорих байр барих /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2015 2016 650.0 605.0
VIII.4.2 II.Их засвар     186.0 186.0
  Шинэ     186.0 186.0
VIII.4.2.1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны барилгын их засвар /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 2016 2016 61.0 61.0
VIII.4.2.2 Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны конторын дотор засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2016 2016 125.0 125.0
VIII.4.3 III.Тоног төхөөрөмж     440.2 440.2
  Шинэ     440.2 440.2
VIII.4.3.1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны суудлын болон ачааны зориулалттай автомашин /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2016 165.0 165.0
VIII.4.3.2 Ялтныг ажлын байраар хангах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2016 135.7 135.7
VIII.4.3.3 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Улсын хэмжээнд/ 2016 2016 139.5 139.5
IX АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД     30,350.2 10,569.3
IX.1 Аж үйлдвэр     18,750.16 4,769.26
IX.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     18,750.16 4,769.26
  Шилжих     18,750.16 4,769.26
IX.1.1.1 Хүнс, барааны худалдааны төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2012 2017 4,200.0 395.8
IX.1.1.2 Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд/ 2012 2017 5,000.0 1,462.5
IX.1.1.3 Алтанбулагийн чөлөөт бүсийн Сүхбаатар-Сэлэнгийн 25 км бохир усны шугам хоолойн ажлын цахилгаан хангамжийн ажил /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/ 2012 2016 1,379.8 187.3
IX.1.1.4 Алтанбулагийн чөлөөт бүсийн гааль худалдааны зам талбайн ажил /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/ 2012 2016 986.5 245.5
IX.1.1.5 Алтанбулагийн чөлөөт бүсийн үерийн хамгаалалтын далан суваг /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/ 2011 2016 6,290.2 2,005.0
IX.1.1.6 Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийн 2 дугаар ээлжийн дэд бүтцийн байгууламжийн зураг, төслийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2013 2016 780.8 390.4
IX.1.1.7 Бүсийн хүзүүвчний хэсгийн дутуу баригдсан тусгаарлах хашааны угсралтын ажил /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/ 2008 2016 112.8 82.8
IX.2 Концессын төслийн эргэн төлөлт     11,600.0 5,800.0
IX.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     11,600.0 5,800.0
  Шинэ     11,600.0 5,800.0
IX.2.1.1 "Хан-Уул дүүргийн 32 дугаар сургуулийг буулгаж, шинээр барих концессын төсөл"-ийн хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт 2016 2017 5,800.0 2,900.0
IX.2.1.2 "Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр сургуулийг буулгаж, шинээр барих концессын төсөл"-ийн хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт 2016 2017 5,800.0 2,900.0
X БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД     137,964.4 28,639.4
X.1 I.Хөрөнгө оруулалт     132,131.6 25,782.7
  Шилжих     129,131.6 22,782.7
X.1.1 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжил" төслийн монголын талын хөрөнгө /Аймаг дундын/ 2010 2016 9,793.2 2,989.8
X.1.2 Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер-геологийн судалгаа, газар хөдлөлийн мужлалын болон газар дээрх болон доорх зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэх /Улаанбаатар/ 2012 2017 8,957.3 777.9
X.1.3 Аймаг, сум, суурингийн нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажил /Аймаг дундын/ 2012 2017 3,000.0 352.9
X.1.4 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Орон сууцны хороолол" төсөл /монголын талын хөрөнгө/ /Улаанбаатар/ 2010 2017 25,094.5 1,155.2
X.1.5 Францын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төслийн монголын талын хөрөнгө /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2013 2016 9,224.8 2,400.0
X.1.6 Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2013 2017 3,000.0 670.3
X.1.7 Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах /улсын хэмжээнд/ 2013 2017 4,780.8 1,011.6
X.1.8 Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох /Архангай/ 2013 2016 3,970.0 407.9
X.1.9 Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /улсын хэмжээнд/ 2013 2017 9,000.0 1,780.9
X.1.10 Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа "Хот байгуулалтын салбар" төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2008 2016 2,232.1 613.1
X.1.11 Бүгд Найрамдах Чех Улсын хөрөнгө оруулалтаар эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр хэрэгжүүлэх "Евро Эко Төгөл" төсөл /Орхон/ 2013 2017 8,926.2 2,402.5
X.1.12 Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 100 ортой эмнэлэг /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ 2013 2016 4,056.0 247.8
X.1.13 Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сургуулийн барилга, 960 суудал /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ 2013 2016 3,578.3 295.0
X.1.14 Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ 2013 2016 5,844.1 1,899.5
X.1.15 Сумын төвийн тохижилт /Увс аймгийн Өндөрхангай, Зүүнхангай, Тэс, Бөхмөрөн, Хяргас, Ховд, Малчин, Завхан, Баруунтуруун, Цагаанхайрхан сум/ 2014 2016 2,000.0 579.0
X.1.16 Төв талбайн шинэчлэл /Ховд, Жаргалант сум/ 2012 2016 1,219.9 347.5
X.1.17 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтэц /Улаанбаатар/ 2013 2016 5,000.0 50.0
X.1.18 Залуус хорооллын дэд бүтэц /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2013 2016 2,779.7 174.0
X.1.19 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан геодезийн цэг, тэмдэгтийн тооллого хийх 2013 2016 1,265.3 700.0
X.1.20 GPS-ийн /GNSS/ байнгын ажиглалтын станц байгуулах /Ховд, Баян-Өлгий, Дорнод, Сэлэнгэ, Дорноговь, Говьсүмбэр, Дундговь, Өмнөговь, Завхан, Хөвсгөл, Булган, Төв, Баянхонгор, Хэнтий, Сүхбаатар, Өвөрхангай, Увс, Улаанбаатар/ 2013 2016 899.8 252.0
X.1.21 Булганхангай хорооллын дэд бүтэц, ажлыг эхлүүлэх, 240 айлын орон сууцны цэвэр, бохир усны хангамж /Архангай/ 2013 2016 3,000.0 273.1
X.1.22 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ /Дорноговь аймаг Зүүнбаян сум, Увс аймаг, Улаангом хот/ 2013 2016 2,106.4 412.6
X.1.23 Үерээс хамгаалах далан, сувгийн байгууламж /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 2013 2016 2,800.0 1,266.0
X.1.24 Гадна ус хангамж, цэвэр усны шугамын шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум/ 2012 2016 4,223.8 108.2
X.1.25 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн гол дэд бүтэц ТЭЗҮ, зураг /Дархан-Уул, Дархан сум/ 2013 2016 380.1 89.0
X.1.26 Аймгийн төвд шинээр баригдаж байгаа орон сууцны барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 2014 2016 396.9 396.9
X.1.27 Монгол орны 1:100000 масштабтай хөрс, ургамлын зураг болон холбогдох мэдээллийг нэгдсэн арга зүй, стандартын дагуу нэгтгэж тоон хэлбэрт оруулах, мэдээллийн сан байгуулах /улсын хэмжээнд/ 2014 2016 607.0 607.0
X.1.28 Монгол Улсын аймаг, сумын төвийн 1:1000 масштабтай байр зүйн зургийг солбилцлын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлж, мэдээллийн сан байгуулах /улсын хэмжээнд/ 2014 2016 178.5 178.5
X.1.29 Аймаг, нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг, дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2012 2016 816.9 344.5
  Шинэ     3,000.0 3,000.0
X.1.30 Үйлдвэр технологийн паркын дэд бүтэц /Архангай, Эрдэнэмандал сум/ 2016 2016 2,000.0 2,000.0
X.1.31 Шинэ Яармаг хорооллын дулааны шугам, бохир ус зайлуулах шугам сүлжээ, цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2016 2016 1,000.0 1,000.0
X.2 II.Их засвар     3,250.0 2,559.5
  Шилжих     1,250.0 559.5
X.2.1 Нийтийн орон сууцны дээврийн засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2014 2016 1,250.0 559.5
  Шинэ     2,000.0 2,000.0
X.2.2 Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, цахилгаан шатны их засвар /Улаанбаатар/ 2016 2016 2,000.0 2,000.0
X.3 III.Тоног төхөөрөмж     2,582.8 297.2
  Шинэ     2,582.8 297.2
X.3.1 Цас, хог цэвэрлэх, бохир соруулах тусгай зориулалтын автомашин /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2014 2016 980.0 100.0
X.3.2 Ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж суурилуулах 2013 2016 1,602.8 197.2
XI БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД     40,454.8 4,931.3
XI.1 I.Хөрөнгө оруулалт     40,454.8 4,931.3
  Шилжих     40,454.8 4,931.3
XI.1.1 Энхийг дэмжих үйл ажиллагааны чадавхийг нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2012 2017 16,582.9 1,358.5
XI.1.2 Батлан хамгаалах их сургуулийн "Биеийн тамирын цогцолбор"-ын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2013 2016 6,213.9 259.5
XI.1.3 "Цэрэг спортын төв цогцолбор" төсөл /Алдар спорт хороо/ /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2013 2016 6,213.9 52.0
XI.1.4 "Шонхор хүүхдийн зуслан" төслийн соёлын төв, халуун ус /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2013 2016 249.9 32.0
XI.1.5 Говийн бүсийн сургалтын төв /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ 2013 2016 7,500.0 2,886.8
XI.1.6 Цэргийн албан хаагчдын албан тушаалын 63 айлын орон сууц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2013 2016 3,694.2 342.5
XII БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД     506,410.3 132,576.6
XII.1 Боловсрол     407,955.6 115,107.1
XII.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     383,783.3 97,771.0
  Шилжих     366,744.8 87,832.5
XII.1.1.1 Япон Улсын Засгийн газрын тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа сургуулийн барилгын өргөтгөл төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2006 2017 6,300.0 173.4
XII.1.1.2 "Дэлхийн зөн" Олон улсын байгууллагын тусламжийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2010 2017 8,000.0 383.2
XII.1.1.3 Япон Улсын "Өвсний үндэс" хөтөлбөрийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2011 2017 5,500.0 904.0
XII.1.1.4 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа "Дээд боловсролын шинэчлэл" төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2012 2017 30,677.2 3,638.7
XII.1.1.5 Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/ 2011 2017 961.9 199.5
XII.1.1.6 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Баян-Уул сум/ 2013 2016 1,592.7 546.4
XII.1.1.7 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2014 2016 1,250.0 950.0
XII.1.1.8 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Булган сум/ 2014 2017 1,436.3 450.0
XII.1.1.9 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2014 2016 1,000.0 100.0
XII.1.1.10 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Улиастай сум, Богдын гол баг/ 2014 2016 1,000.0 500.0
XII.1.1.11 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/ 2012 2016 858.4 579.2
XII.1.1.12 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Дорноговь, Дэлгэрэх сум/ 2012 2016 619.7 21.3
XII.1.1.13 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Тайшир сум/ 2013 2016 550.0 275.0
XII.1.1.14 Цэцэрлэгийн барилга, /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2012 2016 1,000.0 700.0
XII.1.1.15 Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 18 дугаар хороо/ 2012 2016 1,200.0 1,094.0
XII.1.1.16 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/ 2010 2016 987.2 506.4
XII.1.1.17 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Завханмандал сум/ 2014 2016 1,420.0 986.4
XII.1.1.18 Сургууль, цэцэрлэгийн гадна бохирын байгууламж /Улаанбаатар/ 2013 2017 3,500.0 640.7
XII.1.1.19 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 104 дүгээр сургууль/ 2012 2017 3,840.0 1,000.0
XII.1.1.20 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/ 2014 2017 3,500.0 1,037.0
XII.1.1.21 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Жаргалант сум, 1 дүгээр сургууль/ 2012 2016 2,240.1 508.3
XII.1.1.22 Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/ 2012 2016 2,699.1 990.0
XII.1.1.23 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум, Чандмань-Эрдэм сургууль/ 2012 2017 2,826.3 1,400.0
XII.1.1.24 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Увс, Тариалан сум/ 2012 2016 4,573.3 1,236.6
XII.1.1.25 Сургуулийн барилга, 928 суудал /Хэнтий, Хэрлэн сум, 1 дүгээр сургууль/ 2012 2016 5,089.9 1,374.5
XII.1.1.26 Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалын барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/ 2013 2016 2,882.1 1,010.8
XII.1.1.27 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хэнтий, Батширээт сум/ 2013 2016 1,687.5 861.3
XII.1.1.28 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, спорт заалын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, "Ханхэнтий" цогцолбор/ 2013 2016 2,401.8 600.5
XII.1.1.29 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/ 2012 2016 2,095.2 536.8
XII.1.1.30 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр сургууль/ 2012 2016 3,400.0 340.0
XII.1.1.31 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар сургууль/ 2012 2016 7,026.3 846.7
XII.1.1.32 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Говь-Алтай, Алтай сум/ 2014 2016 1,400.0 1,050.0
XII.1.1.33 Сургуулийн барилга, 928 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, Мэргэд лаборатори сургууль/ 2014 2017 3,800.0 500.0
XII.1.1.34 Сургуулийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/ 2014 2016 1,970.0 475.0
XII.1.1.35 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум, 1 дүгээр сургууль/ 2012 2017 4,300.0 1,460.0
XII.1.1.36 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2012 2017 5,654.3 1,200.0
XII.1.1.37 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/ 2013 2017 4,265.0 780.0
XII.1.1.38 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 2 дугаар сургууль/ 2012 2017 3,770.7 700.0
XII.1.1.39 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/ 2012 2017 4,661.7 1,190.0
XII.1.1.40 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум/ 2012 2016 2,663.7 1,014.8
XII.1.1.41 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Баян-Уул сум/ 2012 2016 3,958.7 600.0
XII.1.1.42 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Булган, Тэшиг сум/ 2011 2016 950.0 200.0
XII.1.1.43 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Түмэнцогт сум/ 2012 2016 2,090.0 820.5
XII.1.1.44 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Говь-Алтай, Бугат сум/ 2012 2016 1,586.6 559.6
XII.1.1.45 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Завхан, Улиастай сум, 3 дугаар сургууль/ 2012 2016 1,806.0 370.0
XII.1.1.46 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Цагаанчулуут сум/ 2013 2016 1,800.0 241.6
XII.1.1.47 Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудал /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/ 2012 2017 3,238.0 750.0
XII.1.1.48 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ 2011 2016 3,810.7 855.9
XII.1.1.49 Сургуулийн барилга, 920 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1 дүгээр сургууль/ 2011 2016 4,135.3 806.5
XII.1.1.50 Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Дорноговь, Айраг сум/ 2011 2016 1,676.3 312.7
XII.1.1.51 Сургуулийн барилга, 560 суудал /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2011 2016 2,946.2 566.6
XII.1.1.52 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говь-Алтай, Баян-Уул сум/ 2010 2016 3,581.6 694.8
XII.1.1.53 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Эрдэнэ сум/ 2012 2017 2,668.7 650.0
XII.1.1.54 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/ 2013 2017 2,898.5 354.4
XII.1.1.55 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ 2011 2016 3,274.8 737.4
XII.1.1.56 Сургуулийн барилга, 928 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, "Хан-Уул" цогцолбор/ 2011 2016 3,885.9 513.3
XII.1.1.57 Сургуулийн спорт заалын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 2 дугаар сургууль/ 2013 2016 1,015.3 715.3
XII.1.1.58 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 126 дугаар сургууль/ 2011 2017 3,266.8 1,144.0
XII.1.1.59 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/ 2011 2016 2,710.0 731.2
XII.1.1.60 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 2012 2017 5,426.9 1,000.0
XII.1.1.61 Дотуур байрын барилга, 120 ор /Төв, Батсүмбэр сум/ 2013 2016 1,200.0 850.0
XII.1.1.62 Сургуулийн дотуур байрын барилга /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Согог баг/ 2013 2016 1,300.0 401.5
XII.1.1.63 Сургуулийн дотуур байрын барилга, гал тогооны хамт, 100 ор /Говь-Алтай, Цогт сум, Баянтоорой тосгон/ 2014 2016 1,000.0 500.0
XII.1.1.64 Дотуур байрын барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум/ 2014 2016 1,140.0 640.0
XII.1.1.65 Дотуур байрын барилга, 100 ор /Дорнод, Дашбалбар сум/ 2013 2016 974.9 307.5
XII.1.1.66 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Хөхморьт сум/ 2012 2016 1,343.9 325.0
XII.1.1.67 Дотуур байрын барилга /Ховд, Мөст сум/ 2013 2016 1,050.0 350.0
XII.1.1.68 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөххөтөл баг/ 2012 2016 1,567.6 353.9
XII.1.1.69 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2012 2016 1,265.9 460.1
XII.1.1.70 Сумын урлаг, спортын заалын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/ 2012 2016 1,172.5 649.4
XII.1.1.71 Спорт заалын барилга /Дорнод, Матад сум/ 2012 2016 677.3 53.5
XII.1.1.72 Спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 61 дүгээр сургууль/ 2012 2016 1,050.0 277.5
XII.1.1.73 Их, дээд сургуулийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/ 2011 2017 15,000.0 752.9
XII.1.1.74 Сургуулийн хичээлийн байрын барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа сургууль/ 2013 2016 3,006.9 1,116.0
XII.1.1.75 Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн харьяа анагаах ухааны коллеж/ 2013 2017 5,184.7 500.0
XII.1.1.76 Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрын барилга /Улаанбаатар/ 2012 2017 6,634.9 1,000.0
XII.1.1.77 Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 6 дугаар сургууль/ 2012 2016 1,111.6 555.8
XII.1.1.78 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/ 2014 2016 1,200.0 1,050.0
XII.1.1.79 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Алтай сум/ 2015 2016 1,417.9 500.9
XII.1.1.80 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум/ 2012 2016 880.9 135.3
XII.1.1.81 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/ 2012 2016 786.6 84.9
XII.1.1.82 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг, Мангирт хороо/ 2015 2016 1,000.0 269.5
XII.1.1.83 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/ 2012 2016 1,080.1 39.0
XII.1.1.84 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Завхан, Улиастай сум, Дэвшил сургууль/ 2012 2016 2,491.5 711.5
XII.1.1.85 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Отгон сум/ 2010 2016 1,233.3 950.0
XII.1.1.86 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/ 2010 2016 1,297.7 67.3
XII.1.1.87 Спорт заалын барилга /Дорнод, Дашбалбар сум/ 2012 2016 738.1 74.2
XII.1.1.88 Спорт заалын барилга /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/ 2013 2016 668.7 7.5
XII.1.1.89 Дэлхийн банкны Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл төсөл /монголын талын хөрөнгө/ /Дундговь, Дэрэн сум/ 2011 2016 299.2 151.9
XII.1.1.90 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 84 дүгээр сургууль/ 2015 2017 3,500.0 1,750.0
XII.1.1.91 Цэцэрлэгийн барилга /Говь-Алтай, Бигэр сум/ 2015 2016 1,034.6 534.6
XII.1.1.92 Цэцэрлэгийн барилга /Говь-Алтай, Төгрөг сум/ 2015 2016 950.0 650.0
XII.1.1.93 Цэцэрлэгийн барилга /Говь-Алтай, Тонхил сум/ 2015 2016 1,034.6 734.6
XII.1.1.94 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 200 ор /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ 2012 2016 2,329.0 276.6
XII.1.1.95 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр сум/ 2009 2016 1,830.0 203.6
XII.1.1.96 Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 8 дугаар хороо/ 2015 2016 950.0 300.0
XII.1.1.97 Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал, усан бассейн /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2011 2016 3,833.6 2,668.1
XII.1.1.98 Сургуулийн дотуур байрын барилга,100 ор /Увс, Малчин сум/ 2012 2016 970.2 445.3
XII.1.1.99 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Дундговь, Сайнцагаан сум/ 2012 2016 4,461.0 15.5
XII.1.1.100 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ 2012 2016 1,502.0 1,052.0
XII.1.1.101 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2012 2016 771.2 293.0
XII.1.1.102 Цэцэрлэгийн барилга,150 ор /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/ 2012 2016 1,084.7 51.6
XII.1.1.103 Цэцэрлэгийн барилга,150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 2 дугаар цэцэрлэг/ 2013 2016 1,454.8 193.2
XII.1.1.104 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Сэлэнгэ, Мандал сум, Хэрх тосгон/ 2012 2016 913.7 151.6
XII.1.1.105 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор /Өмнөговь, Цогт-Овоо сум/ 2012 2016 858.8 177.4
XII.1.1.106 Цэцэрлэгийн барилга /Баянхонгор, Бөмбөгөр сум/ 2012 2016 791.2 357.1
XII.1.1.107 Сургуулийн хичээлийн барилга, 120 суудал /Архангай, Цахир сум/ 2012 2016 372.6 43.4
XII.1.1.108 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Увс, Өмнөговь сум/ 2012 2016 983.9 224.9
XII.1.1.109 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/ 2012 2016 1,637.1 416.5
XII.1.1.110 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Чулуут сум/ 2013 2016 1,137.1 76.9
XII.1.1.111 Спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 2013 2016 5,287.4 514.7
XII.1.1.112 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Цагааннуур сум/ 2013 2016 1,502.5 1,296.7
XII.1.1.113 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн, 11 дүгээр цэцэрлэг/ 2013 2016 1,348.9 259.2
XII.1.1.114 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сүхбаатар, Асгат сум/ 2013 2016 1,014.0 565.5
XII.1.1.115 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/ 2013 2016 1,001.4 140.2
XII.1.1.116 Боловсрол, соёлын газрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2013 2016 1,285.6 804.4
XII.1.1.117 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ 2012 2016 1,097.8 115.0
XII.1.1.118 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Цагаанчулуут сум/ 2012 2016 952.1 367.7
XII.1.1.119 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 3 дугаар цэцэрлэг/ 2013 2016 1,565.2 121.3
XII.1.1.120 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/ 2012 2016 650.0 44.7
XII.1.1.121 Сургуулийн спорт заалын барилга /Архангай, Өндөр-Улаан сум/ 2012 2016 879.2 393.2
XII.1.1.122 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 2013 2016 850.0 101.4
XII.1.1.123 Сургуулийн барилга, 220 суудал /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/ 2014 2016 1,400.0 599.4
XII.1.1.124 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Тосонцэнгэл сум/ 2014 2016 860.0 107.0
XII.1.1.125 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ 2014 2016 1,000.0 255.5
XII.1.1.126 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум/ 2014 2016 860.0 227.6
XII.1.1.127 Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 19 дүгээр хороо, 26 дугаар цэцэрлэг/ 2014 2016 1,100.0 168.0
XII.1.1.128 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 157 дугаар цэцэрлэг/ 2014 2016 550.0 41.7
XII.1.1.129 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Сэлэнгэ, Мандал сум, Нархан цэцэрлэг/ 2014 2016 740.0 115.8
XII.1.1.130 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо, 115 дугаар цэцэрлэг/ 2014 2016 1,250.0 1,250.0
XII.1.1.131 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн "Оюутны эко цогцолбор"-ын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2014 2016 300.0 30.0
XII.1.1.132 Сансар судлалын музейн дэлгэц суурилуулах болон гадна хашааны ажил 2013 2016 324.5 311.0
XII.1.1.133 Сургуулийн барилга, 240 суудал /Булган, Гурванбулаг сум/ 2010 2016 2,225.3 1,212.1
XII.1.1.134 Сургуулийн барилга, спорт заал, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр, Их залуу баг/ 2011 2016 2,339.5 565.9
XII.1.1.135 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/ 2011 2016 650.0 67.7
XII.1.1.136 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Гурвансайхан сум/ 2011 2016 550.0 15.3
XII.1.1.137 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 12 дугаар цэцэрлэг/ 2011 2016 935.3 270.7
XII.1.1.138 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 6 дугаар хороо/ 2011 2016 589.8 39.8
XII.1.1.139 Сургуулийн барилга, 928 суудал /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ 2011 2016 2,743.3 50.0
XII.1.1.140 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 520 суудал /Увс, Улаангом сум, Шинэ-Ирээдүй/ 2011 2016 2,100.0 41.2
XII.1.1.141 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 70 дугаар тусгай сургууль/ 2011 2016 1,295.0 51.9
XII.1.1.142 "Эрдмийн ундраа" цогцолбор сургуулийн барилгыг 3 давхар болгон өөрчлөх /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 54, 77, 78 дугаар сургуулиуд/ 2012 2016 2,900.0 286.9
XII.1.1.143 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Булган, Хангал сум, Хялганат/ 2011 2016 1,964.0 50.7
XII.1.1.144 Сургуулийн барилгын үлдэгдэл санхүүжилт, 320 суудал /Ховд, Булган сум/ 2012 2016 1,860.0 314.9
XII.1.1.145 Сургуулийн барилга, спорт заал /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ 2010 2016 3,440.0 500.0
XII.1.1.146 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 92 дугаар сургууль/ 2011 2016 3,343.8 543.8
XII.1.1.147 Сургууль, цэцэрлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2012 2016 1,380.0 140.5
XII.1.1.148 Спорт заалын барилга /Дорнод, Хэрлэн, 6 дугаар сургууль/ 2012 2016 938.3 107.2
XII.1.1.149 1,3,4,5,6,7,8,9,10-р багийн спорт талбай байгуулах /Дорнод, Хэрлэн сум, Хивсний, Нуурын, Цэнхэр хорооолол/ 2012 2016 932.4 46.7
XII.1.1.150 "Оюутны байр-1000" хөтөлбөрийн хүрээнд 1000 оюутны байр барих /Улаанбаатар/ 2011 2016 6,950.0 142.5
XII.1.1.151 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн 2 дугаар байр/ 2012 2016 1,970.3 270.2
XII.1.1.152 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ 2015 2016 980.0 780.0
XII.1.1.153 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Булган, Булган сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/ 2012 2016 1,340.2 300.2
XII.1.1.154 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/ 2015 2016 1,400.0 1,400.0
XII.1.1.155 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 84 дүгээр сургууль/ 2015 2016 1,300.0 1,300.0
XII.1.1.156 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар хороо, 77 дугаар цэцэрлэг/ 2015 2016 880.0 788.0
XII.1.1.157 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 95 дугаар цэцэрлэг/ 2015 2016 880.0 781.0
XII.1.1.158 Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/ 2012 2016 1,100.0 500.0
XII.1.1.159 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 2012 2016 2,438.0 300.0
  Шинэ     17,038.5 9,938.5
XII.1.1.160 Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн барилга төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/ 2016 2017 2,300.0 800.0
XII.1.1.161 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газраас олгосон буцалтгүй тусламжийн монголын талын хөрөнгө /1 цэцэрлэг, 21 сургууль/ 2016 2016 1,000.0 1,000.0
XII.1.1.162 Япон Улсын Засгийн газрын төслийн бус буцалтгүй тусламжийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/ 2016 2017 2,400.0 1,200.0
XII.1.1.163 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Их-Уул сум/ 2016 2017 4,500.0 1,500.0
XII.1.1.164 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль/ 2016 2016 3,988.5 3,988.5
XII.1.1.165 Сургуулийн барилга, спорт заал /Завхан, Цэцэн-Уул сум/ 2016 2017 1,700.0 300.0
XII.1.1.166 Хүүхдийн оюуны спортын ордон /Увс, Улаангом сум/ 2016 2016 470.0 470.0
XII.1.1.167 Сургуулийн өмнөх насны зорилтот бүлгийн тусгай цэцэрлэг, 75 ор /Увс, Улаангом сум/ 2016 2016 680.0 680.0
XII.1.2 II.Их засвар     9,224.3 6,891.4
  Шилжих     24.3 24.3
XII.1.2.1 Боловсролын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ 2014 2016 24.3 24.3
  Шинэ     9,200.0 6,867.1
XII.1.2.2 Боловсролын салбарын барилга байгууламжийн өргөтгөл, их засвар /улсын хэмжээнд/ 2016 2017 9,200.0 6,867.1
XII.1.3 III.Тоног төхөөрөмж     14,948.0 10,444.7
  Шилжих     5,448.0 944.7
XII.1.3.1 Нээлттэй боловсрол төсөл /Улаанбаатар/ 2014 2016 1,000.0 135.0
XII.1.3.2 Малчдын хүүхдийг гэр цэцэрлэгээр дамжуулан сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд бүрэн хамруулах арга хэмжээ /улсын хэмжээнд/ 2013 2017 4,448.0 809.7
  Шинэ     9,500.0 9,500.0
XII.1.3.3 Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 9,500.0 9,500.0
XII.2 Соёл     89,912.5 14,588.7
XII.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     83,662.5 13,480.1
  Шилжих     83,662.5 13,480.1
XII.2.1.1 Соёлын өвийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2012 2017 8,000.0 908.0
XII.2.1.2 Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2012 2017 12,000.0 1,000.0
XII.2.1.3 Соёлын төвийн барилга /Хөвсгөл, Рашаант сум/ 2014 2016 1,500.0 656.5
XII.2.1.4 Соёлын төвийн барилга, 500 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ 2011 2017 3,322.4 600.0
XII.2.1.5 Соёл, амралтын хүрээлэн /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 2014 2016 2,000.0 871.4
XII.2.1.6 Хөгжимт драмын театрын барилга, 800 суудал /Төв, Зуунмод сум/ 2014 2017 9,500.0 1,500.0
XII.2.1.7 Ханхэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 2011 2017 8,353.7 1,079.2
XII.2.1.8 Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 2012 2017 9,448.3 1,800.0
XII.2.1.9 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Төмөрбулаг сум/ 2012 2017 1,200.0 597.1
XII.2.1.10 Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Номгон сум/ 2012 2017 1,176.0 400.0
XII.2.1.11 Соёлын төвийн барилга /Говь-Алтай, Тайшир сум/ 2012 2016 1,087.4 468.7
XII.2.1.12 Соёлын төвийн барилга /Сүхбаатар Наран сум/ 2013 2016 1,348.3 624.2
XII.2.1.13 Алтай чуулгын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай/ 2008 2017 5,494.0 229.6
XII.2.1.14 Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/ 2012 2016 1,174.8 562.8
XII.2.1.15 Соёлын төвийн барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/ 2014 2016 950.0 81.6
XII.2.1.16 Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 хүний суудал /Завхан, Улиастай сум/ 2011 2017 9,960.0 300.0
XII.2.1.17 Баруун монголын уламжлалт соёлын төв /Увс, Улаангом сум/ 2012 2016 2,332.0 344.4
XII.2.1.18 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Хэнтий,Баян-Адрага сум/ 2014 2016 1,000.0 50.0
XII.2.1.19 Нийтийн номын сангийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 2011 2016 548.0 142.0
XII.2.1.20 Хүүхдийн номын сангийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 2012 2016 585.0 142.0
XII.2.1.21 Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянцагаан сум/ 2015 2017 1,500.0 750.0
XII.2.1.22 Соёл, урлагийн заал /Дорнод, Баянтүмэн сум/ 2012 2016 1,023.4 213.4
XII.2.1.23 Соёлын төв, захирагчийн албаны барилга /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/ 2012 2016 159.2 159.2
XII.2.2 II.Их засвар     250.0 250.0
  Шинэ     250.0 250.0
XII.2.2.1 Соёлын төвийн их засвар /Завхан, Сантмаргац сум/ 2016 2016 250.0 250.0
XII.2.3 III.Тоног төхөөрөмж     6,000.0 858.6
  Шилжих     6,000.0 858.6
XII.2.3.1 Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж 2014 2016 6,000.0 858.6
XII.3 Шинжлэх ухаан     8,542.2 2,880.8
XII.3.1 I.Хөрөнгө оруулалт     8,042.2 2,380.8
  Шилжих     8,042.2 2,380.8
XII.3.1.1 Шинжлэх ухааны судалгааны лаборатори, спортын танхим бүхий цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2012 2017 4,000.0 627.4
XII.3.1.2 Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2013 2016 2,000.0 982.3
XII.3.1.3 Биологийн идэвхтэй бэлдмэлийн үйлдвэрлэл, туршилтын цех /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2012 2016 2,042.2 771.1
XII.3.2 II.Их засвар     500.0 500.0
  Шинэ     500.0 500.0
XII.3.2.1 Шинжлэх ухааны салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ 2016 2016 500.0 500.0
XIII ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД     518,126.9 77,193.2
XIII.1 Авто зам     480,882.1 60,537.0
XIII.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     372,125.1 44,054.0
  Гадаад зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоод эх үүсвэр     220,642.9 32,818.8
  Шилжих     220,642.9 32,818.8
XIII.1.1.1 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км /Ховд/ 2014 2018 96,311.2 18,430.9
XIII.1.1.2 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ 2008 2016 26,460.0 339.0
XIII.1.1.3 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/ 2007 2016 2,301.2 750.0
XIII.1.1.4 Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Төв, Борнуур, Жаргалант, Партизан, Батсүмбэр/ 2010 2016 14,772.1 2,294.0
XIII.1.1.5 Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Уньт-Тариалан чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/  2010 2016 20,526.2 200.0
XIII.1.1.6 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ 2012 2017 31,460.0 7,454.3
XIII.1.1.7 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл". Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/ 2010 2016 12,477.2 350.6
XIII.1.1.8 Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/ 2011 2017 16,335.0 3,000.0
  Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам     125,653.5 8,162.9
  Шилжих     125,653.5 8,162.9
XIII.1.1.9 Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ 2014 2016 1,957.7 566.7
XIII.1.1.10 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5 км /Ховд, Жаргалант сум/ 2014 2016 2,900.0 725.0
XIII.1.1.11 Нисэх буудал чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Хэрлэн/ 2013 2016 1,950.0 32.0
XIII.1.1.12 Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн 42 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/ 2011 2016 17,632.8 1,657.3
XIII.1.1.13 Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий/ 2009 2016 13,295.0 830.5
XIII.1.1.14 Улиастай-Донойн хөндийн нисэх онгоцны буудал хүртэлх 29.5 км хатуу хучилттай авто зам /Завхан/ 2011 2016 10,300.0 439.9
XIII.1.1.15 Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 30.2 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2012 2016 12,790.4 947.4
XIII.1.1.16 Налайх-Агуйтын хөтөл чиглэлийн 24.1 км замын шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2012 2016 8,280.0 501.4
XIII.1.1.17 Налайх /4 дүгээр зөрлөг/-Зуунмод чиглэлд 25 км хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/ 2012 2016 13,109.4 1,084.9
XIII.1.1.18 Мөрөн-Хатгалын 98.8 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Хатгал сум/ 2008 2016 19,371.1 811.2
XIII.1.1.19 Дархан-Сүхбаатар чиглэлийн авто замаас Орхон сумын төв хүртэлх 8,23 км хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул/ 2012 2016 2,586.4 194.4
XIII.1.1.20 Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 107 км хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл болох 1.3 км авто зам /Өвөрхангай/ 2013 2016 474.5 77.9
XIII.1.1.21 Хархорин, Хужирт сумын төвд тус бүр 1 км хатуу хучилттай авто зам барих /Өвөрхангай/ 2011 2016 720.0 13.1
XIII.1.1.22 Баянхонгор-Нарийнтээл чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл санхүүжилт 2013 2016 3,102.5 17.3
XIII.1.1.23 2 км авто зам /Булган, Булган, 1 дүгээр баг/ 2012 2016 846.9 2.1
XIII.1.1.24 Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2012 2016 1,584.9 74.2
XIII.1.1.25 Хорооллын доторх барилга, засвар, авто зам, хот тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2012 2016 700.0 0.8
XIII.1.1.26 Баянбүрдийн тойргоос 32 тойрог хүртэлх 1.7 км авто замын шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 9, 10, 11 дүгээр хороо/ 2013 2016 2,490.7 83.5
XIII.1.1.27 Бэлхийн шинээр баригдсан 5 км авто замын үргэлжлэл болох 0.7 км авто замыг шинээр барих, нийт 5.7 км авто замын нийт уртад гэрэлтүүлэг хийх /Улаанбаатар/ 2013 2016 1,701.2 12.7
XIII.1.1.28 Доржийн гудамж, Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш - Цайз зах хүртэлх 2.8 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 22 дугаар хороо/ 2012 2016 5,700.0 73.4
XIII.1.1.29 39 дүгээр сургуулийн зүүн урд талын уулзвараас Хүчит шонхор зах-эцсийн буудал хүртэлх 1.6 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ 2013 2016 1,350.0 15.1
XIII.1.1.30 Бэлхийн 5 км авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2012 2016 2,810.0 2.1
  Гүүр     25,828.7 3,072.3
  Шилжих     25,828.7 3,072.3
XIII.1.1.31 Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/ 2012 2016 5,089.5 1,290.8
XIII.1.1.32 Шивэрийн голын төмөр бетон гүүр /Увс, Ховд сум/ 2014 2017 3,124.5 1,000.0
XIII.1.1.33 Тамирын голын бетон гүүр /Архангай, Батцэнгэл сум/ 2012 2016 3,885.5 205.6
XIII.1.1.34 Тээлийн голын 75 у/м төмөр бетон гүүр /Увс/ 2011 2016 799.0 13.7
XIII.1.1.35 Нарийны голын 325 у/м төмөр бетон гүүр /Увс,Тэс/ 2011 2016 5,380.2 64.3
XIII.1.1.36 Орхон голын 235.2 у/м төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хушаат/ 2011 2016 3,750.0 254.5
XIII.1.1.37 Тэсийн голын 240.26 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Тэс/ 2012 2016 3,800.0 243.4
XIII.1.2 II.Их засвар     108110.80 16431.20
  Авто замын сүлжээ, гүүрний засвар, арчлалт, шинэчлэл /Нийслэл, орон нутаг/     108,110.8 16,431.2
  Шилжих     45,360.8 681.2
XIII.1.2.1 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэлт /2014 оны үлдэгдэл/ /улсын хэмжээнд/ 2013 2016 41,641.2 219.8
XIII.1.2.2 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэлт /2013 оны үлдэгдэл/ /улсын хэмжээнд/ 2014 2016 370.3 20.4
XIII.1.2.3 Аймгийн төвийн авто зам засвар /Дорнод, Хэрлэн/ 2012 2016 1,220.0 112.3
XIII.1.2.4 Тамирын голын 240.3 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Архангай, Их тамир сум/ 2013 2016 913.3 14.6
XIII.1.2.5 Туул голын модон гүүрийн засвар /Төв, Алтанбулаг/ 2013 2016 100.0 22.8
XIII.1.2.6 Ховд голын 186 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар /Баян-Өлгий/ 2013 2016 1,116.0 291.3
  Шинэ     62,750.0 15,750.0
XIII.1.2.7 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 2016 2017 55,000.0 8,000.0
XIII.1.2.8 Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /Хэнтий/ 2016 2016 7,500.0 7,500.0
XIII.1.2.9 Хүннүгийн гудамжны авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/ 2016 2016 250.0 250.0
XIII.1.4 IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл     646.2 51.8
  Шилжих     646.2 51.8
XIII.1.4.1 Шинээр баригдах зам, гүүрийн зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 2013 2016 420.0 31.6
XIII.1.4.2 Их засвар, шинэчлэлийн ажлын зураг төслийн үнийн үлдэгдэл санхүүжилт 2013 2016 226.2 20.2
XIII.2 Тээвэр     37,244.8 16,656.2
XIII.2.1 Иргэний нисэх     27,644.8 14,635.1
XIII.2.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     14,144.8 1,135.1
  Шилжих     14,144.8 1,135.1
XIII.2.1.1.1 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/ 2008 2016 7,385.3 492.1
XIII.2.1.1.2 Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/ 2011 2016 6,759.5 643.0
XIII.2.1.3 III.Тоног төхөөрөмж     13,500.0 13,500.0
  Шинэ     13,500.0 13,500.0
XIII.2.1.3.1 АСЕМ-ын чуулга уулзалтын аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж 2016 2016 13,500.0 13,500.0
XIII.2.2 Авто тээвэр     9,600.0 2,021.1
XIII.2.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     3,600.0 71.0
  Шилжих     3,600.0 71.0
XIII.2.2.1.1 Нийслэл хотоос орж, гарч байгаа автозамын тээврийн хяналтын цэгүүд дээр авто пүү суурилуулах 2012 2016 600.0 6.3
XIII.2.2.1.2 Автовокзал, тээврийн хэрэгслийн оношилгооны төвийн барилга байгууламж 2013 2016 3,000.0 64.7
XIII.2.2.3 III.Тоног төхөөрөмж     6,000.0 1,950.1
  Шилжих     6,000.0 1,950.1
XIII.2.2.3.1 Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн тоног төхөөрөмж 2012 2016 6,000.0 1,950.1
XIV ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД     40,277.5 15,643.8
XIV.1 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэл     29,647.7 8,506.7
XIV.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     29,647.7 8,506.7
  Шилжих     29,647.7 8,506.7
XIV.1.1.1 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 120 ор /Дорноговь, Сайншанд сум/ 2013 2016 1,439.7 360.8
XIV.1.1.2 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2013 2016 4,149.0 1,990.6
XIV.1.1.3 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2013 2017 2,247.2 252.6
XIV.1.1.4 Хөдөө аж ахуйн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2013 2017 2,162.0 1,200.0
XIV.1.1.5 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байрын барилга, 200 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/ 2012 2016 2,281.8 570.6
XIV.1.1.6 Политехник коллежийн хотхон /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2014 2016 2,000.0 500.0
XIV.1.1.7 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр, спорт заалын барилга, 320 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ 2014 2016 5,409.3 800.6
XIV.1.1.8 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр, дадлагын байр, спорт заал, 960 суудал /Дундговь, Сайнцагаан сум/ 2012 2016 6,738.0 2,486.2
XIV.1.1.9 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн барилга, 640 суудал /Завхан, Улиастай сум/ 2012 2016 3,220.7 345.3
XIV.2 Хөдөлмөрийн яам     10,629.8 7,137.1
XIV.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     8,629.8 5,137.1
  Шилжих     3,629.8 137.1
XIV.2.1.1 Хөдөлмөрийн төв биржийн барилга /Улаанбаатар, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан/ 2008 2016 3,629.8 137.1
  Шинэ     5,000.0 5,000.0
XIV.2.1.2 Иргэдийн ажлын байрыг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалт /Улсын хэмжээнд/ 2016 2016 5,000.0 5,000.0
XIV.2.3 III.Тоног төхөөрөмж     2,000.0 2,000.0
XIV.2.3.1 Хөдөлмөрийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ 2016 2016 2,000.0 2,000.0
XV ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД     45,191.8 15,497.8
XV.1 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам     27,911.5 10,787.8
XV.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     27,211.5 10,657.9
  Шилжих     27,211.5 10,657.9
XV.1.1.1 Батсүмбэрийн асрамж, хөгжлийн үндэсний төвийн нөхөн сэргээх сувиллын барилга /Төв, Батсүмбэр сум/ 2014 2016 5,591.1 1,500.0
XV.1.1.2 Батсүмбэрийн ахмадын асрамжийн байрын өргөтгөл /Төв, Батсүмбэр сум/ 2014 2016 3,398.5 849.6
XV.1.1.3 Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газрын барилга, тохижилт, тоног төхөөрөмжийн хамт /Нийгмийн даатгалын сангийн эх үүсвэрээс хамтран санхүүжүүлэх /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2014 2016 2,000.0 500.0
XV.1.1.4 Ахмадын болон амьдрах ухааны ордон /Завхан, Улиастай сум/ 2014 2017 1,200.0 724.1
XV.1.1.5 Ахмадын болон амьдрах ухааны ордны хуучин барилгыг буулгах ажил /Завхан, Улиастай сум/ 2015 2016 50.0 50.0
XV.1.1.6 Хараагүй иргэдийн 90 айлын орон сууцын барилга /Улаанбаатар/ 2015 2016 4,000.0 2,371.5
XV.1.1.7 БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр баригдах "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн Хөгжлийн төвийн барилга"-ын монголын талын хариуцах гадна шугам сүлжээний зардал, зураг төсөл, /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2015 2016 2,000.0 1,960.0
XV.1.1.8 Цахим мэдээллийн төв, тоног төхөөрөмжийн хамт /Нийгмийн даатгалын сангийн эх үүсвэрээр баригдах цахим архивтай хамтатган цогцоор шийдвэрлэх/ /Улаанбаатар/ 2012 2016 3,299.9 365.0
XV.1.1.9 Сэргээн засалт үндэсний төвийн нөхөн сэргээх сувиллын барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2014 2016 2,190.0 1,673.5
XV.1.1.10 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний төвийн барилга, тоног төхөөрөмжийн хамт /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2014 2016 1,491.0 45.9
XV.1.1.11 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний төвийн барилгын дуусгал /Завхан, Цэцэн-Уул сум/ 2014 2016 500.0 500.0
XV.1.1.12 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний төвийн барилга, тоног төхөөрөмжийн хамт /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ 2014 2016 1,491.0 118.3
XV.1.3 III.Тоног төхөөрөмж     700.0 129.9
  Шилжих     700.0 129.9
XV.1.3.1 Цахим архивын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ 2014 2016 700.0 129.9
XV.2 Хүүхдийн төлөө үндэсний газар     17,280.3 4,710.0
XV.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     17,130.0 4,667.0
  Шилжих     17,130.0 4,667.0
XV.2.1.1 Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Найрамдал зуслан/ 2014 2018 7,550.0 372.6
XV.2.1.2 Баянгол хүүхдийн зуслангийн цогцолбор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2014 2016 4,300.0 1,475.0
XV.2.1.3 Хүүхэд залуучуудын ордон /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 2012 2016 2,780.0 962.7
XV.2.1.4 Хүүхэд хөгжлийн төв, хүүхдийн номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2014 2016 2,500.0 1,856.7
XV.2.2 II.Их засвар     150.3 43.0
  Шинэ     150.3 43.0
XV.2.2.1 Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн барилгын засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/ 2014 2016 150.3 43.0
XVI ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД     36,561.2 6,678.3
XVI.1 I.Хөрөнгө оруулалт     32,778.1 4,702.7
  Шилжих     32,628.1 4,552.7
XVI.1.1 Малын удмын сангийн үндэсний цогцолбор /Дархан-Уул, Хонгор сум/ 2012 2016 12,271.0 558.5
XVI.1.2 Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2013 2016 1,351.3 463.8
XVI.1.3 Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуй, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах /бүх аймагт/ 2013 2016 12,033.4 2,033.4
XVI.1.4 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тариалангийн талбайн услалтын системийг сэргээн засварлах, шинээр барих, ус хуримтлуулах сан бүхий боомтын барилга /тариалангийн бүс нутагт/ 2014 2016 3,972.4 972.4
XVI.1.5 Хүлэмж, зоорийн аж ахуй байгуулах /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2014 2016 3,000.0 524.6
  Шинэ     150.0 150.0
XVI.1.6 Иргэдийн хүнсний ногооны хангамжид зориулсан хүлэмж барих, худаг гаргах /Увс, Улаангом сум/ 2016 2016 150.0 150.0
XVI.3 III.Тоног төхөөрөмж     3,783.1 1,975.6
  Шилжих     3,783.1 1,975.6
XVI.3.1 Мал эрүүлжүүлэх туулгалт, угаалгын ванн /орон нутагт/ 2014 2016 3,000.0 1,192.5
XVI.3.2 Малын эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лабораторийн чадавхийг сайжруулах багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах 2014 2016 184.6 184.6
XVI.3.3 Мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтлийн арга

хэмжээг хэрэгжүүлэх, өвчтэй малыг халдвар дамжуулахгүйгээр нядлах тоног төхөөрөмж

2013 2016 598.5 598.5
XVII ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД     342,011.0 76,003.9
XVII.1 Эрүүл мэнд     247,620.5 57,685.2
XVII.1.1 I.Хөрөнгө оруулалт     194,296.7 29,513.2
  Шилжих     147,596.7 25,513.2
XVII.1.1.1 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн III шатлалын лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2013 2018 20,000.0 2,500.0
XVII.1.1.2 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2013 2019 26,000.0 2,000.0
XVII.1.1.3 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 2012 2018 12,450.9 6,314.8
XVII.1.1.4 Хавдар судлалын үндэсний төвийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 2016 5,597.4 1,554.3
XVII.1.1.5 Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ 2012 2016 1,379.1 402.2
XVII.1.1.6 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Завхан, Асгат сум/ 2013 2016 1,014.6 300.0
XVII.1.1.7 Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/ 2014 2016 1,112.7 480.0
XVII.1.1.8 Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/ 2014 2016 1,112.7 600.0
XVII.1.1.9 Эрүүл мэндийн төв /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/ 2014 2016 1,315.8 410.6
XVII.1.1.10 Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 2011 2016 2,898.9 655.4
XVII.1.1.11 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга 50 ор /Ховд, Булган сум/ 2015 2018 6,659.9 1,000.0
XVII.1.1.12 Говийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ 2012 2018 7,247.7 666.3
XVII.1.1.13 Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын засвар, өргөтгөл /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2015 2016 4,000.0 2,800.0
XVII.1.1.14 Сумын эрүүл мэндийн төв

/Хөвсгөл, Түнэл сум/

2015 2016 1,310.0 980.0
XVII.1.1.15 Төрөх эмнэлэг, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 2016 13,694.0 867.5
XVII.1.1.16 Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2011 2016 12,780.0 203.4
XVII.1.1.17 Сумын эрүүл мэндийн төв, 50 ор /Өмнөговь, Цогтцэций сум/ 2013 2016 5,211.8 220.9
XVII.1.1.18 Эхчүүдийн амрах байрын барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 2013 2016 35.0 10.2
XVII.1.1.19 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Өвөрхангай, Бүрд сум/ 2013 2016 447.8 26.6
XVII.1.1.20 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум, Хэрх тосгон/ 2013 2016 582.0 97.5
XVII.1.1.21 Халдвартын эмнэлгийн барилга, 30 ор /Завхан, Улиастай сум/ 2013 2016 1,446.0 77.5
XVII.1.1.22 Сумын эрүүл мэндийн төв, 20 ор /Хөвсгөл, Их-Уул сум/ 2014 2016 850.0 493.0
XVII.1.1.23 Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн халдвартын эмнэлгийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 2014 2016 1,900.0 339.2
XVII.1.1.24 Өрхийн эмнэлгийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Энх-Алтай өрхийн эмнэлэг/ 2014 2016 450.0 95.1
XVII.1.1.25 Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Булган, Булган сум/ 2011 2016 2,144.3 233.4
XVII.1.1.26 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Төв, Борнуур сум/ 2012 2016 1,084.6 34.9
XVII.1.1.27 Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Сүхбаатар/ 2012 2016 3,276.3 525.0
XVII.1.1.28 Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Өмнөговь/ 2012 2016 3,287.4 62.6
XVII.1.1.29 Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 2011 2016 1,795.7 326.6
XVII.1.1.30 Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2011 2016 1,103.8 369.8
XVII.1.1.31 Хүүхдийн цусны төвийн барилгын үлдэгдэл санхүүжилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2014 2016 616.5 216.5
XVII.1.1.32 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Сүхбаатар, Онгон сум/ 2011 2016 815.5 198.6
XVII.1.1.33 Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Завхан, Улиастай сум/ 2011 2016 2,179.2 110.0
XVII.1.1.34 Эмнэлгийн барилга,10 ор /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/ 2012 2016 736.6 41.3
XVII.1.1.35 Халдвартын эмнэлгийн барилга, 20 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ 2011 2016 1,060.5 300.0
  Шинэ     46,700.0 4,000.0
XVII.1.1.36 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа "Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр-4, 5" 2011 2018 26,700.0 2,000.0
XVII.1.1.37 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж байгаа Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төв байгуулах төслийн монголын талын хөрөнгө 2014 2018 20,000.0 2,000.0
XVII.1.2 II.Их засвар     13,341.1 9,324.5
  Шилжих     7,910.5 3,893.9
XVII.1.2.1 Яамны харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /Улсын хэмжээнд/ 2015 2016 3,003.1 1,519.8
XVII.1.2.2 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /Улаанбаатар/ 2015 2016 846.2 423.1
XVII.1.2.3 Аймгуудын эрүүл мэндийн байгууллагын их засвар /Орон нутагт/ 2015 2016 3,521.2 1,760.6
XVII.1.2.4 Дорноговь аймгийн Эрүүл мэндийн төвийн засвар /Шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хүрээнд хэрэгжсэн төсөл/ 2013 2016 180.0 82.7
XVII.1.2.5 Баянхонгор аймгийн Эрүүл мэндийн төвийн засвар /Шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хүрээнд хэрэгжсэн төсөл/ 2013 2016 180.0 55.1
XVII.1.2.6 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн төвийн засвар /Шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хүрээнд хэрэгжсэн төсөл/ 2013 2016 180.0 52.6
  Шинэ     5,430.6 5,430.6
XVII.1.2.7 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/ 2016 2016 5,430.6 5,430.6
XVII.1.3 III.Тоног төхөөрөмж     39,982.7 18,847.5
  Шилжих     29,666.2 11,058.0
  Аймаг, нийслэл     20,051.1 5,301.9
XVII.1.3.1 Аймгуудын эрүүл мэндийн газрын түргэн тусламжийн автомашин, тоног төхөөрөмж, засвар /Дархан-Уул, сумд, Сэлэнгэ, Баянгол сум/ 2014 2016 1,000.0 150.0
XVII.1.3.2 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2015 2016 2,651.5 2,371.5
XVII.1.3.3 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ 2015 2016 1,050.0 525.0
XVII.1.3.4 Аймгуудын сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ 2015 2016 1,045.3 522.7
XVII.1.3.5 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ 2015 2016 840.0 420.0
XVII.1.3.6 Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /Улсын хэмжээнд/ 2015 2016 1,050.0 525.0
XVII.1.3.7 Хавдар судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2013 2016 8,000.0 68.4
XVII.1.3.8 Оношилгооны төвийн тоног төхөөрөмж /Аймгуудад/ 2014 2016 3,214.3 320.1
XVII.1.3.9 Амаржих газруудад эх барихын яаралтай, нярайн нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж /Аймаг/ 2014 2016 1,200.0 399.2
  Харьяа байгууллага     9,615.1 5,756.1
XVII.1.3.10 Халдварт өвчин судлалын 

үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/
2015 2016 700.0 350.0
XVII.1.3.11 Эмгэг судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2015 2016 609.6 304.8
XVII.1.3.12 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2015 2016 1,050.0 525.0
XVII.1.3.13 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2015 2016 700.0 350.0
XVII.1.3.14 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын түргэн тусламжийн автомашин /Улсын хэмжээнд/ 2015 2016 3,111.5 2,341.5
XVII.1.3.15 Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн системийг сайжруулах /Улсын хэмжээнд/ 2015 2016 980.0 490.0
XVII.1.3.16 Зүрх судасны тусламж үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2015 2016 1,050.0 525.0
XVII.1.3.17 Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2015 2016 1,050.0 849.8
XVII.1.3.18 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ 2014 2016 364.0 20.0
  Шинэ     10,316.5 7,789.5
XVII.1.3.19 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ 2016 2016 3,000.0 3,000.0
XVII.1.3.20 Бельгийн Вант Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа "Баруун бүсийн эмчилгээ, оношилогооны төвийг сайжруулах" төсөл /Ховд, Жаргалант сум/ 2016 2017 3,527.0 1,000.0
XVII.1.3.21 Хүүхдийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /21 аймаг/ 2016 2016 2,189.5 2,189.5
XVII.1.3.22 Хавдар судлалын үндэсний төвийн СТ томографын аппарат /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2016 2016 1,600.0 1,600.0
XVII.2 Спорт     94,390.5 18,318.7
XVII.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт     94,390.5 18,318.7
  Шилжих     94,390.5 18,318.7
XVII.2.1.1 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 2017 9,019.9 1,500.0
XVII.2.1.2 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 2017 8,229.3 1,400.0
XVII.2.1.3 Спорт цогцолборын барилга, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2014 2017 6,378.0 1,000.0
XVII.2.1.4 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2010 2018 7,377.4 600.0
XVII.2.1.5 Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2010 2018 10,397.9 1,760.0
XVII.2.1.6 Спорт цогцолборын барилга /Завхан, Улиастай сум/ 2012 2016 7,400.0 4,641.9
XVII.2.1.7 Спортын ордны барилга, 450 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 2014 2016 4,400.0 1,100.0
XVII.2.1.8 Усан бассейны барилга, 400 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ 2014 2017 3,955.0 1,287.8
XVII.2.1.9 Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/ 2011 2019 21,443.0 1,000.0
XVII.2.1.10 Спорт цогцолборын барилга /Ховд, Манхан сум/ 2012 2017 2,118.0 839.2
XVII.2.1.11 Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 2013 2016 1,500.0 48.7
XVII.2.1.12 Спорт заалын барилга /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/ 2012 2016 1,420.9 589.4
XVII.2.1.13 Усан бассейны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ 2011 2016 5,613.8 2,446.4
XVII.2.1.14 Спорт цогцолборын барилга /Дорноговь, Хатанбулаг сум/ 2013 2016 913.4 46.6
XVII.2.1.15 Олимпийн хотхоны гадна инженерийн шугам сүлжээ, зам, талбай тохижилт, автомашины зогсоол /Улаанбаатар/, /Шүүхийн шийдвэртэй/ 2008 2016 4,223.9 58.7
XVIII ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД     211,132.4 29,850.6
XVIII.1 I.Хөрөнгө оруулалт     211,132.4 29,850.6
  Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц     204,132.4 25,850.6
  Шилжих     203,901.4 25,619.6
XVIII.1.1 Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн тоолуурын нэгдсэн системийн өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2013 2016 1,598.3 280.0
XVIII.1.2 35/10 кВ-ын Дашчойнхор 2х6.3 МВА чадалтай шинэ дэд станц барих /Улаанбаатар/ 2014 2016 1,816.5 459.8
XVIII.1.3 Хөтөл хорооны 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 6/0.4 кВ-ын дэд станц, 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Дархан-Уул, Дархан сум, Хөтөл хороо/ 2014 2016 1,499.8 338.7
XVIII.1.4 Байдлаг дэд станцыг 35/10кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ 2014 2016 1,300.0 150.3
XVIII.1.5 35 кВ-ын 25 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Баян-Өлгий Сагсай, Улаанхус сум/ 2014 2016 1,889.7 444.9
XVIII.1.6 Дархан хотын 110/6 кВ-ын Давхар дэд станцын 110 кВ-ын ил, 6 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжийг шинэчлэх /Дархан-Уул/ 2012 2016 2,381.1 102.3
XVIII.1.7 Тамсаг-Халх голын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Дорнод/ 2014 2016 4,450.0 1,791.5
XVIII.1.8 Багуудын цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, 1,8 дугаар баг/ 2014 2016 700.0 76.9
XVIII.1.9 Булган хангай хорооллыг дулаан, цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 2014 2016 1,800.0 364.4
XVIII.1.10 Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт 2014 2016 17,000.0 469.8
XVIII.1.11 Дулааны станц барих /Хөвсгөл/ 2010 2016 7,966.3 398.3
XVIII.1.12 Сумдын төвлөрсөн дулаан хангамж 2014 2016 84,000.0 3,144.7
XVIII.1.13 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ 2013 2016 8,100.0 247.9
XVIII.1.14 Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2013 2016 6,880.0 170.5
XVIII.1.15 Баянлиг-Шинэжинст сумын 35 кВ-ын 135 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, шугамын ажлыг эхлүүлэх /Баянхонгор/ 2012 2016 4,280.2 529.1
XVIII.1.16 Малчин-Тэс сумын 35 кВ-ын 115 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, шугамын ажлыг эхлүүлэх /Увс/ 2012 2016 3,500.0 197.4
XVIII.1.17 Дархан хотын 110/6 кВ-ын Давхар дэд станцын 110 кВ-ын ил, 6 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжийг шинэчлэх /Дархан-Уул/ 2012 2016 2,381.1 31.7
XVIII.1.18 Халиун-Цээл сумын 35 кВ-ын 31.4 км, 15 кВ-ын 84.5 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Говь-Алтай/ 2012 2016 2,214.0 255.7
XVIII.1.19 6 кВ-ын кабелийн шинэчлэл, газар доорх кабелийн гэмтэл илрүүлэх багаж авах /Баян-Өлгий/ 2012 2016 450.0 30.2
XVIII.1.20 Тайширын усан цахилгаан станцын ажиллагсдын орон сууц, конторын барилга, халаалтын зуухны хамт /Говь-Алтай, Тайшир сум/ 2011 2016 801.7 101.4
XVIII.1.21 Сумдын 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын иж бүрэн шинэчлэл /Улсын хэмжээнд/ 2012 2016 5,000.0 21.3
XVIII.1.22 Дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ 2010 2016 7,800.0 446.5
XVIII.1.23 ДЦС-2-ын зуухны шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2011 2016 3,000.0 158.5
XVIII.1.24 НС-3-ын насосуудыг хувьсах хурдны насосуудаар шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2012 2016 2,805.1 123.1
XVIII.1.25 Дулааны цахилгаан станц 2-ын ПТ-12-35 турбины тохируулгын блок сольж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2013 2016 500.0 350.0
XVIII.1.26 Дулааны цахилгаан станцын 12 МВт-ын турбины тохируулгын блок, тулах холхивчийн шинэчлэл /Дархан Уул, Дархан сум/ 2013 2016 550.0 400.0
XVIII.1.27 Дулааны станцын К1, К2 зуухны засвар, шинэчлэлт /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ 2013 2016 465.3 23.3
XVIII.1.28 Дулааны цахилгаан станц 2-ын ТС-35-39 зуух №1, 3-д үнс барих цахилгаан шүүлтүүр суурилуулах /Улаанбаатар/ 2013 2016 1,000.0 95.9
XVIII.1.29 "Дулааны цахилгаан станц 4" ТӨХК-д зуухнуудын үнс, утааны хийн ялгаруулалтыг бууруулах технологи нэвтрүүлэх /Улаанбаатар/ 2012 2016 5,000.0 271.9
XVIII.1.30 Дэлхийн банкны хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй "Эрчим хүчний төслийн нэмэлт санхүүжилт" төслийн дотоод эх үүсвэр 2010 2016 6,400.0 170.5
XVIII.1.31 Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа "Улиастайн шугам сүлжээний төсөл"-ийн монголын талын хөрөнгө /Завхан, Улиастай/ 2010 2016 800.0 100.8
XVIII.1.32 Дулааны цахилгаан станц, станцын горим, үндсэн ба туслах тоноглолын ашиглалтын лабораторийг шинээр байгуулах /Улаанбаатар/ 2013 2016 560.0 260.0
XVIII.1.33 Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумаас Хүдэр сумын Төмөртэй уурхай хүртэл 110 кВт-ын 50 км ЦДАШ, дэд станц 2014 2016 12,576.2 12,576.2
XVIII.1.34 Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумыг Могойн голын уурхайтай холбох 13 км 35кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын ажил 2010 2016 1,005.0 1,005.0
XVIII.1.35 Хаалттай хуваарилах байгууламж 7-ийн өргөтгөл, 2 дугаар үе шатны ажил /Улаанбаатар/ 2015 2016 1,431.1 31.1
  Шинэ     231.0 231.0
XVIII.1.36 Сумын төвийн цахилгаан хангамжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Увс, Өлгий сум/ 2016 2016 231.0 231.0
  Гадаадын зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр     7,000.0 4,000.0
  Шилжих     7,000.0 4,000.0
XVIII.1.37 Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Дарханы дулааны цахилгаан станцын техникийн шинэчлэлийн монголын талын хөрөнгө /Дархан-Уул, Дархан сум/ 2011 2016 7,000.0 4,000.0
XIX МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР     475.0 475.0
XIX.3 III.Тоног төхөөрөмж     475.0 475.0
  Шинэ     475.0 475.0
XIX.3.1 Үндэсний аудитын газрын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2016 475.0 475.0
XX УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР     5,560.8 1,488.3
XX.1 I.Хөрөнгө оруулалт     5,560.8 1,488.3
  Шилжих     5,560.8 1,488.3
XX.1.1 Аймгийн прокурорын газрын конторын барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2013 2017 935.1 286.6
XX.1.2 Сум дундын прокурорын конторын барилга /Өмнөговь, Ханбогд сум/ 2015 2016 758.6 558.6
XX.1.3 Улсын ерөнхий прокурорын газрын албаны орон сууц 2013 2016 2,750.0 250.0
XX.1.4 Аймгийн прокурорын газрын конторын барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ 2013 2016 958.1 234.1
XX.1.5 Улсын ерөнхий прокурорын газрын компьютер, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2013 2016 159.0 159.0
  НИЙТ ДҮН     2,118,751.6 437,616.2
 

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3 дугаар хавсралт

ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төгрөг/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг Санхүүжих дүн
Эхлэх Дуусах
1 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам /27 км/ 2013 2016 14,310.0 423.8
2 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам /143 км/ 2013 2017 80,122.9 40,086.5
3 Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто зам /50 км/ 2013 2017 10,733.5 101.3
4 Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам /67 км/ 2014 2017 27,078.4 9,043.4
5 Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам /104 км/ 2013 2017 36,301.6 476.3
6 Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам /169.5 км/ 2013 2017 34,637.5 606.7
7 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, /5.2 км/ /Завхан, Улиастай сум/ 2016 2017 3,640.0 1,640.0
8 Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2016 2017 995.0 497.5
9 Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2016 2017 2,500.0 1,000.0
10 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын хяналт /95.4 км/ 2013 2016 2,345.3 93.7
11 Дулааны цахилгаан станц 3-ын баруун хойд замаас Яармагийн гүүр хүртэл 1.5 км авто замын барилгын ажил 2014 2017 7,069.7 1,130.3
12 Ажилчны гудамжаас Дулааны цахилгаан станц 3 хүртэлх авто замын барилгын ажил 2014 2017 5,406.2 1,082.3
13 Гандантэгчлэн хийд орчмын гэр хорооллын инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл 2014 2016 1,533.7 202.0
14 Амарсанаагийн гудамж, Бөмбөгөрийн уулзвар, Баянзүрх дүүрэг, Зүүн 4 замын уулзварын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл 2014 2016 10.6 10.6
15 Монел, Урбанек худалдааны төвийн баруун урд, Хатанбаатар Магсаржавын гудамж, “Тоса” худалдааны төвийн арын, Нарны зам, 5 дугаар хороо, Загийн 24 дүгээр байрын зүүн урд уулзварын зураг төсөл 2014 2016 110.5 39.0
16 Увс аймгийн төвийн авто замын барилгын ажил 2014 2017 27,400.5 2,980.1
17 Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ 2013 2016 13,879.9 1,700.0
18 Гудамж төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны зардал 2013 2017 7,991.1 1,165.0
19 Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2015 2017 33,495.0 12,843.0
20 Буянт-Ухаа-1 орон сууцны хорооллын дулааны 13в магистраль 400 м хос шугам, насосны 7 дугаар станцын 100 м хос шугамыг Ш400 мм голчтой болгон өргөтгөж хонгилын системд оруулах зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 3,091.0 2,888.0
21 Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна цахилгаан хангамжийн 2*1000 кВА чадалтай ХТП 2 иж бүрдэл, 7км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 1,261.0 630.5
22 Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна дулаан хангамжийн шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 1,517.0 758.5
23 Ирээдүй цогцолбор хорооллын 2 дугаар ээлжийн бохир усны Ш150-450 мм-ийн голчтой 2200 м гол шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 406.0 101.5
24 Ирээдүй цогцолбор хорооллын 2 дугаар ээлжийн 2*630 кВА чадалтай ТП 1 иж бүрдэл, 5 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 552.0 110.4
25 14 дүгээр хороолол, Зүүн хүрээ хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд 22.0 МВт чадлын хэрэглээг хангах 10 кВ-ын ХБ 4 иж бүрдэл, ХТП 18 иж бүрдэл, 10 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 6,561.0 2,614.8
26 14 дүгээр хорооллын дэд станцаас 10 кВ-ын 4 иж бүрдэл хуваарилах байгууламж руу татах 5 км, 22.0 МВт чадлын хэрэглээг хангах кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 587.0 143.8
27 Орон сууцны 14 дүгээр хорооллын Ш125-300 мм-ийн 4.57 км дулааны шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 4,545.0 740.6
28 Орон сууцны 14 дүгээр хорооллын 4 ширхэг ЦТП, Ш100-250 мм-ийн 3.34 км цэвэр усны шугам, 4 ширхэг насос станц, усан сангийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 1,987.0 365.0
29 Орон сууцны 14 дүгээр хорооллын Ш150-300 мм-ийн 1.87 км бохир усны шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2016 422.0 152.8
30 МҮОНРТ орчмын хорооллын 6 хэсгийн 6 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 1,633.0 571.6
31 Берлин эко орон сууцны хорооллын дунд баригдах "Буянт-Ухаа" 2х40 МВА 110/10 кВ-ын дэд станц, 2.5 км урт 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2016 13,915.0 2,669.9
32 "Шинэ Яармаг" хорооллын цахилгааны 110/35/10 кВ-ын дэд станцын барилга угсралтын ажил 2014 2016 15,870.0 20.0
33 "Шинэ Яармаг" хорооллыг дулаанаар хангах Пумагаас баруун тийш 2 Ш500-2 Ш300 мм-ийн голчтой дулааны шугам 2.5 км, "Дулааны цахилгаан станц 4"-өөс Яармагийн гэр хороолол хүртэл 2 Ш600/700 мм голчтой дулааны шугам 2450 метр, 150 м гүүрэн тулгуур, "Дулааны цахилгаан станц 4"-ийн коллектор станцын өргөтгөл, "Дулааны цахилгаан станц 4"-ийн 210 МВт дулааны дэд станцыг хотын сүлжээтэй холбох Ш1000 мм-ийн голчтой дулааны шугам 1.3 км, "Дулааны цахилгаан станц 4"-ийн шинэ коллектор станц, Яармагийн зам доогуур хөндлөн гарах нийт 360 м урт 6 ширхэг хонгилын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2016 31,970.0 532.4
34 "Яармаг" орон сууцны хорооллын 14.5 км бохир усны гол шугам, насос станцын барилга, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 2,911.0 611.8
35 "Яармаг" орон сууцны хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд ойролцоо тооцоогоор 14.3 МВт чадлын хэрэглээг хангах 10 кВ-ын ХБ 3 иж бүрдэл, 2*400 кВА чадалтай ТП 36 иж бүрдэл, 37.6 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 8,807.0 2,709.3
36 Яармагийн гүүр орчмын хорооллын дэд станцаас 10 кВ-ын 3 иж бүрдэл хуваарилах байгууламж руу татах 12 км, 15 МВт чадлын хэрэглээг хангах кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2016 1,035.0 66.3
37 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11 г, д ф 800-гийн гол шугамыг Ш1000 мм голчтой болгон өргөтгөх барилга угсралтын ажил (1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, Павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км ) 2014 2017 15,640.0 2,000.0
38 "Дулааны цахилгаан станц 4"-өөс "У-18" хүртэл (Москва хорооллын урд тал хүртэл) 4.2 км Ш800-гийн голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил 2014 2016 14,490.0 222.3
39 Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын цахилгааны хаалттай дэд өртөө (ХТП)-г 14 комплект, 10 кВ-ын 28 км кабель шугам тавих, 10кВ-н ХБ 1 ком барих барилга угсралтын ажил 2014 2017 6,500.0 224.9
40 Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын цэвэр усны Ш100/300 мм-ийн 1812 м шугамын барилга угсралтын ажил 2014 2017 1,009.0 244.0
41 Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын дулаан хангамжийн эх үүсвэрийг өргөтгөн шинэчлэх барилга угсралтын ажил 2014 2016 6,100.0 308.8
42 Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын цахилгааны 4 ширхэг, 9 ширхэг хаалттай дэд өртөө барьж байгуулах, өндөр хүчдэлийн 5900 м кабель шугамын хамт өргөтгөн шинэчлэх барилга угсралтын ажил 2014 2017 7,540.0 721.5
43 Дулааны Ш65/200 мм-ийн голчтой 924 м шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 754.0 197.9
44 Усан хангамж Ш32/150 мм голчтой 871 м шугам, ариутгах татуургын Ш150/300 мм-ийн голчтой 3100 м шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2017 858.0 150.2
45 10кВ-ын ХТП-2 ширхэг, цахилгааны 10 кВ-ын 1.5 км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2014 2016 580.0 101.5
46 Амгалан дулааны станцаас дулаан түгээх цэг хүртэлх 2 Ш700 мм-ийн голчтой 4 км шугамын барилга угсралтын ажил 2014 2016 6,522.0 732.8
47 Хужирт-Төвхөн Хийд-Улаанцутгалан чиглэлийн авто замын барилга /90,1 км/ 2013 2016 3,184.1 118.1
48 Замын Үүдийн хилийн боомтын 11 км замын 48000 м2 талбайн өргөтгөл 2013 2017 2,113.0 952.4
49 Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр 2014 2016 4,104.2 159.6
50 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилга /50 км/ 2013 2016 6,789.6 757.8
51 Улаанбаатар-Баянчандмань чиглэлийн авто замын засварын ажил 2013 2016 2,305.0 208.1
52 Орон нутаг-Багануур-Улаанбаатар-Зуунмод а0201 чиглэлийн авто зам "Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК 2013 2016 7,559.0 50.9
53 Орон нутаг-Багануур-Улаанбаатар-Дархан а0401-Дархан чиглэлийн авто зам "Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК 2013 2017 5,100.0 277.5
54 Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замын барилга /127.1 км/ 2014 2017 34,899.9 12,263.4
55 Шинээр тавихаар төлөвлөж байгаа төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх /11 аймагт/ 2011 2017 14,140.2 5,708.5
56 Аймаг, дүүргийн доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Ховд/ 2015 2016 5,450.0 3,126.6
57 Нийтийн зориулалттай орон сууцын цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех /Улаанбаатар/ 2013 2017 10,489.8 1,232.1
58 Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2013 2017 5,000.0 750.0
59 Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Төв/ 2014 2017 3,940.0 726.9
60 Умард дэд станцаас кабель шугам татаж 6 дугаар бичил хороололд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж барих /Улаанбаатар/ 2014 2016 2,420.4 710.6
61 35/6 кВ-ын Баянхошуу 2х10 МВА чадалтай шинэ дэд станц барьж, 35 кВ-ын 7.2 км 2 хэлхээ цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Улаанбаатар/ 2014 2016 2,021.1 610.5
62 Явган хүний 10 ширхэг гүүр, авто тээврийн гүүр 1 ширхэг зураг төсөл, барилгын ажил /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2015 2016 1,200.0 166.9
63 Хотын зам, тохижилт, ногоон байгууламж /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 2014 2017 2,000.0 603.6
64 Дэд бүтцийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ 2014 2017 5,629.0 1,447.3
65 Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2014 2016 6,000.0 2,197.0
66 Үйлдвэрийн районы 35 кВ-ын 35/6 кВ-ын 2х6300 кВА дэд станц, 35 кВ-ын хуурай салгуурын пунктын өргөтгөл /Дархан-Уул/ 2014 2016 3,997.8 1,005.1
67 Хорооллын гадна шугам сүлжээний өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2014 2017 6,800.0 1,000.0
68 Аймгийн төвийн 6 кВ-ын цахилгаан хуваарилах байгууламжийн шинэчлэл /Баян-Өлгий,Өлгий сум/ 2015 2016 1,578.1 463.1
69 Аймгийн төвийн авто замын дуусгалт, 5.87 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2013 2016 1,581.7 713.3
70 Аймгийн төвийн автозамын үлдэгдэл санхүүжилт 5.08 км /Орхон, Баян-Өндөр сум Дэнж баг/ 2013 2016 1,895.8 636.0
71 Мянгадын гүүрээс Сархайрхан чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын ажил /Ховд/ 2012 2016 8,388.7 3,695.2
72 Хатуу хучилттай авто зам 1.79 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Хонхор тосгон/ 2016 2016 1,911.2 1,911.2
73 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, авто зам, тохижилт /Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Манхан, Ховд, Мөст, Чандмань сумдад/ 2015 2016 2,470.0 653.4
74 Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх сум/ 2011 2016 3,800.0 736.3
75 Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл /3.6 км/ 2015 2017 14,961.5 3,486.4
76 Багануур-Цэнхэрмандалын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулан агаарын шугам, дэд станц /Хэнтий/ 2015 2017 3,415.8 2,549.7
77 12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 Ш400 мм голчтой шугамын 2 Ш500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/ 2015 2017 7,296.0 3,055.7
78 5В магистраль Тк-1893-с Континенталь зочид буудлын баруун талын уулзвар хүртэлх 2100 метр 2х500 мм-ийн шугамыг 2х800 мм болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/ 2014 2016 5,385.5 1,472.5
79 1в магистралийн Тк-1893-с Тк-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2х500 мм-ын шугамыг 2х700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/ 2014 2016 2,998.6 766.6
80 Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах насосны горимд шилжих /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ 2014 2016 3,100.0 835.3
81 Дулааны цахилгаан станц 2-ын Р-4 /АК-6/ турбины шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар/ 2014 2016 2,928.9 714.5
82 Замын-Үүд дэх шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламжийн автоматжуулалт 2014 2016 3,593.0 685.9
83 Дулааны станцын КВТС-10/150 зуух барих /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2013 2016 2,981.0 409.0
84 Дулааны станцын дулаан хангамжийн нэгдсэн системийг үл хамаарах схемд шилжүүлэх, үндсэн магистраль шугам сүлжээг шинэчлэх /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ 2013 2017 3,538.3 182.3
85 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2013 2016 15,253.9 365.1
86 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ 2014 2016 9,000.0 329.8
87 Залаат, Бага тэнгэр, Их тэнгэрийн ам, Хан-Уул, Баянзүрх дүүргийн хорооллуудын цахилгаан хангамжийг сайжруулах зорилгоор 110/10 кВ-ын дэд станц, 110 кВ-ын 7.6 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Улаанбаатар/ 2014 2016 8,969.3 1,746.4
88 Баруун-Урт-Асгат-Эрдэнэцагааны 35 кВ-ын 197 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, 110/35/6 кВ-ын дэд станцын өргөтгөл /Сүхбаатар/ 2014 2016 8,400.0 3,157.5
89 Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/ 2014 2017 17,000.0 4,333.2
90 Дарханы дулааны цахилгаан станцад хаягдал үнсэн сан шинээр барих /Дархан-Уул/ 2014 2016 8,147.5 2,063.4
91 Эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбох, 3 сум /Дорноговь, Хатанбулаг, Мандах сум, Говь-Алтай, Бугат сум/ 2015 2017 11,928.0 5,209.5
92 Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийг бий болгох /улсын хэмжээнд/ 2012 2017 15,000.0 5,063.2
93 Инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 2014 2017 4,374.3 1,074.5
94 Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/ 2013 2017 7,600.0 2,394.5
95 Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжид 2 дугаар тунгаагуур 2 ширхэг, биоцөөрөм барих /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2013 2017 8,519.1 1,110.4
96 Аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Баянхонгор, Дорноговь, Төв, Говьсүмбэр, Булган, Увс, Хөвсгөл, Дархан-Уул, Орхон, Сүхбаатар, Өвөрхангай, Өмнөговь, Дундговь, Хэнтий/ 2013 2017 62,000.0 11,918.6
97 Сумын төвийн шинэчлэл төсөл /Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Дорнод, Дундговь, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Төв, Увс, Ховд, Хэнтий, Хөвсгөл аймагт тус бүр нэг сум/ 2014 2017 80,000.0 9,039.4
98 Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай/ 2012 2017 26,965.1 3,445.8
99 Төв замаас Городок хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2016 2017 1,300.0 987.4
100 Дарь Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21-р хороо/ 2016 2017 650.0 200.0
101 ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 м замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2016 2017 500.0 250.0
102 Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/ 2012 2017 14,340.4 3,692.2
103 Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2012 2017 8,300.0 4,155.5
104 Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ Засгийн газрын 2015 оны 313 тоот тогтоолын хүрээнд хийгдэх авто зам, /Төв, Хөшигийн хөндий/ 2012 2017 122,874.2 24,556.4
105 Гүүр 4 ширхэг /Сэлэнгэ мөрний төмөр бетон 437.02 у/м гүүр, зураг, төсөл Сэлэнгэ мөрний дөрөө хангинахын хөвдөг гүүр, Дэлгэрмөрөн голын хөвдөг гүүр, бирваазын шинэчлэл, Ерөө голын төмөр бетон гүүр/ /Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх, Их-Уул сум/ 2013 2017 19,242.0 6,798.3
106 Аймгийн төвөөс хилийн боомтууд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, Баянхошуу боомт, Хавиргын боомт, Ульхан боомт/ 2015 2016 1,700.0 1,500.0
107 Эгийн голын усан цахилгаан станц /315 МВт/, /Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сум/ 2013 2017 59,535.0 1,633.3
108 Амгалан дулааны станц /348МВт/ /Улаанбаатар/ 2014 2017 147,485.0 60,823.9
109 Амгалан дулааны станц 348МВт-ын туршилт, тохируулгын ажил /Улаанбаатар/ 2015 2016 3,988.3 2,977.7
  НИЙТ     1,336,663.7 311,577.8
 

/Энэ хавсралтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн

тухай хуулийн 3 дугаар хавсралт

ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төгрөгөөр/

Дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг 2016 онд санхүүжих дүн
Эхлэх Дуусах
1 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам /27 км/ 2013 2016 14,310.0 423.8
2 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам /143 км/ 2013 2016 38,609.0 14,704.8
3 Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто зам /50 км/ 2013 2016 10,733.5 202.5
4 Тариалан-Мөрөн чиглэлийн авто зам /79 км/ 2013 2016 29,308.4 2,020.0
5 Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам /67 км/ 2014 2016 27,078.4 15,452.3
6 Улаангом-Наранбулаг чиглэлийн авто зам, барилга /90 км/ 2013 2016 29,279.0 4,414.2
7 Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам /104 км/ 2013 2016 36,301.6 952.5
8 Баянхонгор-Алтай чиглэлийн авто зам /128 км/ 2013 2016 27,200.0 952.8
9 Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам /169.5 км/ 2013 2016 34,637.5 1,213.4
10 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /5.2 км/, /Завхан, Улиастай сум/ 2016 2016 3,640.0 3,640.0
11 Хатуу хучилттай авто зам /1.79 км/ /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Хонхор тосгон/ 2016 2016 1,911.2 1,911.2
12 Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2016 2016 995.0 995.0
13 Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүр