Хэвлэх DOC Татаж авах
ВЕКСЕЛИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1995 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ВЕКСЕЛИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, хуулийн этгээд болон тэдгээрийн хооронд хийх төлбөр тооцоонд векселийг хэрэглэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Векселийн тухай хууль тогтоомж

1. Векселийн тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, Банкны хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хууль тогтоомжоос өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

Хэвлэх

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

1. "Вексель" гэж төлбөр хариуцагчаас тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг тогтоосон хугацаанд ямар нэгэн нөхцөл болзолгүйгээр үл маргалдах журмаар вексель эзэмшигчид төлөхийг харилцан тохиролцож баталсан төлбөрийн баримтыг хэлнэ.  Вексель нь төлбөр тооцооны үнэт цаас мөн.

2. "Вексель бичигч" гэж тухайн векселийг бичсэн иргэн ба хуулийн этгээдийг хэлнэ.

3. "Энгийн вексель бичигч" гэж нийлүүлсэн бараа, үзүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөрийг тогтоосон хугацаанд нь бэлтгэн нийлүүлэгч, ажил, үйлчилгээ үзүүлэгчид төлөхийг баталж вексель бичсэн төлбөр хариуцагчийг хэлнэ.

4. "Шилжих вексель бичигч" гэж вексельд заасан төлбөрийг вексель эзэмшигчид төлөхийг төлбөр хариуцагчаас нэхэмжилж байгаа этгээдийг хэлнэ.

5. "Вексель эзэмшигч" гэж уг векселиэр гэрчлэгдсэн эрхийг эзэмшиж байгаа иргэн ба хуулийн этгээд бөгөөд нийлүүлсэн бараа, үзүүлсэн ажил, үйлчилгээнийхээ төлбөр нэхэмжлэгчийг хэлнэ.

6. "Векселийг шилжүүлэгч" гэж тухайн вексельд дамжуулах бичилт хийж түүгээр гэрчлэгдсэн эрхээ өөр этгээдэд шилжүүлж буй вексель эзэмшигчийг хэлнэ.

Хэвлэх

4 дүгээр зүйл. Векселийн төрөл, хэлбэр

1. Вексель нь энгийн, шилжих вексель гэсэн төрөлтэй байх бөгөөд тэдгээр нь зөвшөөрлийн болон мэдүүлгийн гэсэн хэлбэртэй байна.

2. Вексель бичигч тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг вексельд заасан хугацаанд вексель эзэмшигчид төлөхийг батлан бичсэн векселийг энгийн вексель гэнэ.

3. Вексель бичигч тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг тогтоосон хугацаанд гуравдагч этгээдэд, эсхүл вексель эзэмшигчид төлөхийг төлбөр хариуцагчид даалгаж бичсэн векселийг шилжих вексель гэнэ.

4. Векселийн анхны эзэмшигчийн нэр хаягийг тодорхойлон бичсэн векселийг зөвшөөрлийн вексель гэнэ.

5. Эзэмшигчийн нэр хаягийг тодорхойлон заахгүйгээр "Энэ векселийг гардуулагчид төлнө" гэсэн буюу үүнтэй адил илэрхийллээр бичсэн векселийг мэдүүлгийн вексель гэнэ.

Хэвлэх

5 дугаар зүйл. Векселийн бүрдүүлбэр

1. Вексель нь дараахь бүрдүүлбэртэй байна:

1/"Вексель" гэсэн бичвэр;

2/тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг ямар нэгэн нөхцөл болзолгүйгээр төлөх тухай бичсэн заалт, эсхүл тэр хэмжээний мөнгөн хөрөнгө төлөхийг баталсан төлбөр хариуцагчийн зөвшөөрөл;

3/төлбөр хариуцагчийн нэр, хаяг, төлбөр хийх банкин дахь харилцах дансны дугаар / энгийн вексельд төлбөр хариуцагч болон вексель бичигчийн нэр адилхан байна/;

4/төлбөр гүйцэтгэх газар, төлбөр хариуцагчийн харилцах данс байгаа банкны нэр, хаяг;

5/зөвшөөрлийн векселийн хувьд анхны эзэмшигчийн нэр;

6/төлбөр гүйцэтгэх валютын нэр;

7/төлбөр гүйцэтгэх хугацаа;

8/вексель бичсэн он, сар, өдөр;

9/вексель бичигчийн нэр, хаяг, гарын үсэг;

10/шилжих векселийн хувьд төлбөрийн зөвшөөрөл өгсөн тэмдэглэл;

11/"Вексельд заасан төлбөрийг үл маргалдах журмаар гүйцэтгэнэ. /Векселийн тухай хуулиас/ гэсэн бичвэр.

2. Энэ хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1, 2-т заасан нөхцөл бүхий векселийн бүрдүүлбэрт төлбөр гүйцэтгэх хугацааг "Вексель гардуулсан өдөр", эсхүл "Вексель гардуулснаас хойш…. /тоо, үсгээр/ хоногийн дараа" гэж заана.

3. Векселийн загвар, хэрэглэх журмыг Монголбанк тогтооно.

4. Вексельд заасан төлбөрийг вексель бичсэн өдрөөс хойш нэг жил хүртэл хугацааны дотор төлсөн байхаар талууд тохиролцоно.

5. Вексельд төлбөр гүйцэтгэх зөвхөн нэг банкны нэр, хаягийг бичнэ.

6. Төлбөр гүйцэтгэх мөнгөний дүнг тоо, үсгээр засваргүй бичнэ.  Мөнгөний дүнг хэд хэдэн хэсэг болгож бичихийг хориглоно.

7. Төлбөр гүйцэтгэх хугацааг талууд харилцан тохиролцоно.

Хэвлэх

6 дугаар зүйл. Векселийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох үндэслэл

Дараахь нөхцөлд векселийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцно:

1/энэ хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг болон 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан бүрдүүлбэрийн бичилт дутуу;

2/вексель бичигч болон төлбөрийн зөвшөөрөл өгөгч иргэний гарын үсэг, эсхүл хуулийн этгээдийн гарын үсэг, тамга буюу тэмдэггүй;

3/векселийг батлагдсан загвар бүхий маягтан дээр бичээгүй;

4/хуульд заасан бусад нөхцөлийг зөрчсөн.

Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ТӨЛБӨРИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТӨЛБӨРӨӨС ТАТГАЛЗАХ ҮНДЭСЛЭЛ, ТӨЛБӨРИЙГ НЭХЭМЖЛЭХ

7 дугаар зүйл. Төлбөрийн зөвшөөрөл

1. Төлбөр хариуцагчаас төлбөр төлөхөөр зөвшөөрсөн тухай шилжих вексельд бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулсныг "төлбөрийн зөвшөөрөл" гэнэ.

2. Төлбөр хариуцагчаас вексельд заасан төлбөрийг хэсэгчлэн төлөх зөвшөөрөл өгөхийг хориглоно.

3. Шилжих вексельд төлбөрийн зөвшөөрөл бичүүлэхийг вексель бичигч хариуцна.

Хэвлэх

8 дугаар зүйл. Төлбөрийн зөвшөөрөл өгөх хугацаа

1. Энгийн вексель бичсэн өдрөөс төлбөрийн зөвшөөрөл өгсөн хугацаа эхэлнэ.

2. Шилжих вексельд төлбөрийн зөвшөөрлийг вексельд заасан төлбөрийн хугацаанаас өмнө өгнө.

Хэвлэх

9 дүгээр зүйл. Векселийн төлбөрийг гүйцэтгэх

1. Вексель эзэмшигч төлбөрийн хугацаа болмогц векселийг гардуулснаар төлбөр хариуцагч төлбөрийг хийнэ.  Төлбөр хариуцагч төлбөрийг хугацаанаас нь өмнө гүйцэтгэж болно.

2. Төлбөр хариуцагч нь вексельд заасан төлбөрийг хугацаанд нь болон түүний дараагийн ажлын 2 өдрийн дотор багтаан хийж, энэ тухай вексельд тэмдэглэнэ.

3. Төлбөр хариуцагчийн дампуурлын хэрэг шүүхэд очсон, эсхүл түүний эд хөрөнгийг албадлагын журмаар барьцаалснаас бусад тохиолдолд вексель эзэмшигч хугацаанаас нь өмнө төлбөр гүйцэтгэхийг төлбөр хариуцагчаас шаардахыг хориглоно.

4. Вексель эзэмшигч төлбөрийг вексельд заасан төлбөрийн хугацаанд банкаар дамжуулан нэхэмжилж болно.  Банк төлбөр гүйцэтгэсний / үйлчилгээ үзүүлсний/ шимтгэлийг авч болно.  Векселиэр төлбөр тооцоо гүйцэтгэх журмыг Сангийн яам, Монголбанк тогтооно.

Хэвлэх

10 дугаар зүйл. Төлбөрөөс татгалзах

1. Дараахь тохиолдолд төлбөр хариуцагч вексельд заасан төлбөр төлөхөөс татгалзаж болно:

1/энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан үндэслэлийн дагуу векселийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсон;

2/вексель бичсэнээс хойш нэг жил өнгөрсний дараа вексель эзэмшигч төлбөр гүйцэтгэхийг мэдэгдэж шаардсан.

2. Төлбөр хариуцагч нь энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-д заасан үндэслэлээр төлбөр төлөхөөс татгалзсан бол энэ тухай баримт үйлдэж, вексельд заасан төлбөрийн хугацаа дуусахаас өмнө нотариатаар батлуулсан байна.

3. Төлбөрийн зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзахтай холбогдон гарсан маргааныг Иргэний хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Хэвлэх

11 дүгээр зүйл. Төлбөр гүйцэтгэх мөнгөний нэгж

1. Вексельд заасан төлбөрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгөөр гүйцэтгэнэ.

2. Вексельд заасан төлбөрийг гадаад валютаар нэхэмжилсэн тохиолдолд уг төлбөрийг тухайн этгээдтэй харилцан тохиролцсон, чөлөөтэй хөрвөдөг гадаад валютаар гүйцэтгэнэ.

Хэвлэх

12 дугаар зүйл. Төлбөрийн хугацаа

Вексельд заасан төлбөр гүйцэтгэх хугацааг дараахь байдлаар тодорхойлно:

1/векселийг гардуулж төлбөр хийхийг шаардсан хугацаанд;

2/векселийг гардуулснаас хойш тодорхой хугацаанд;

3/вексельд товлосон өдөр;

4/вексель бичсэнээс хойш тодорхой хугацаанд.

Хэвлэх

13 дугаар зүйл. Векселийн хүү

Вексельд заасан төлбөр нь сарын эсхүл жилийн хүүтэй байж болно.  Хүүгийн хэмжээг талууд харилцан тохиролцоно.  Энэ тухай уг вексельд тэмдэглэсэн байна.
Хэвлэх

14 дүгээр зүйл. Төлбөр нэхэмжлэх

1. Вексельд заасан төлбөрийг төлбөрийн хугацаа дууссаны дараахь ажлын 2 хоногийн дотор хийгээгүй тохиолдолд вексель эзэмшигч нь төлбөр хариуцагч, түүний батлан даагчаас төлбөрийг үл маргалдах журмаар гаргуулан авах эрхтэй.  Энэ тохиолдолд төлбөр хариуцагчийн харилцах данс байгаа банк хүчин төгөлдөр векселийг үндэслэн төлбөр хариуцагчийн данснаас төлбөрийг гаргаж өгөх үүрэг хүлээнэ.

2. Вексельд заасан төлбөрийг энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу гаргуулан авч чадаагүй бол вексель эзэмшигчийн төлбөрөө шүүхэд нэхэмжлэх эрх үүснэ.

Энэ тохиолдолд вексель эзэмшигч:

1/вексельд заасны дагуу хийгдээгүй төлбөр, хэрвээ хүүтэй гэж тохиролцсон бол түүнд бодогдсон хүүгийн хэмжээ;

2/вексельд заасан төлбөрийн хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд Иргэний хуулийн 232.6-д заасны дагуу тогтоосон хэмжээний алданги;

/Энэ заалтад 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

3/төлбөрийг хугацаанд нь гүйцэтгэсэн бол вексель эзэмшигчид орох байсан орлого;

4/нэхэмжлэл гаргахтай холбогдсон зардлыг тус тус төлүүлэх талаар нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.

3. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан нэхэмжлэлийг энгийн болон шилжих вексель бичигч, төлбөрийн зөвшөөрөл өгөгч, вексель шилжүүлэгч болон тэдний батлан даагчдад хамтад нь, эсхүл тус бүрт нь гаргаж болно.

4. Төлбөр хариуцагч нь төлбөрөөс татгалзах хууль зүйн үндэслэлтэй гэж үзвэл дор дурдсан хугацаанд шүүхэд нэхэмжлэл гаргана:

1/төлбөрийн зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд төлбөр хийх хугацааны дотор;

2/төлбөр төлөхөөс татгалзсан тохиолдолд төлбөр гүйцэтгэхийг шаардаж вексель гардуулснаас хойш 10 хоногийн дотор.

Хэвлэх


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ВЕКСЕЛИЙН БАТЛАН ДААЛТ, ВЕКСЕЛЬ ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ

15 дугаар зүйл. Батлан даагч

1. Төлбөр хариуцагчаас вексельд заасан төлбөр гүйцэтгэхийг батлан дааж, хэрэв уг үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд төлбөр хариуцагчийн өмнөөс төлбөр хийх үүрэг авч байгаа гуравдагч этгээдийг батлан даагч / цаашид "батлан даагч" гэх/ гэнэ.  Батлан даагч нь банк, аж ахуйн нэгж байна.

2. Батлан даагч Иргэний хуульд заасан эрх эдэлж үүрэг хүлээнэ.

3. Банк батлан даалт гаргах тохиолдолд төлбөр хариуцагчтай дараахь зүйлийг тохиролцож болно:

1/төлбөр хариуцагчийн нэр дээр төлбөрийн тусгай нэрийн данс нээж, түүний орлогоос вексельд заасантай тэнцэх мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлэх;

2/төлбөрийг тогтоосон хугацаанд төлбөр хариуцагчийн харилцах данснаас үл маргалдах журмаар төлүүлэх;

3/хэрэв төлбөр гүйцэтгэх өдөр төлбөр хариуцагчийн харилцах дансанд шаардагдах хэмжээний мөнгө байхгүй бол банк төлбөр хариуцагчид зээл олгож уг төлбөрийг төлөх.

Хэвлэх

16 дугаар зүйл. Векселийг бусдад шилжүүлэх

1. Вексель эзэмшигч нь төлбөр гүйцэтгэх хугацааны дотор векселийг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр дараахь тохиолдолд бусдад шилжүүлж болно:

1/төлбөр гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө вексель эзэмшигчид мөнгөн хөрөнгө шаардлагатай бол;

2/вексель эзэмшигч өөрийн зээлдүүлэгч буюу бэлтгэн нийлүүлэгчид өртэй бол.

2. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан тохиолдолд векселийг мөнгөний захаар дамжуулан бусдад, эсхүл банкинд худалдаж болно.

3. Арилжааны банк өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрт багтаан векселийг хямдруулан худалдаж авахдаа вексельд заасан төлбөрийн хүүг вексель худалдаж байгаа этгээдтэй харилцан тохиролцоно.  Харин тухайн арилжааны банкинд түр хугацааны мөнгөн хөрөнгө хэрэгцээтэй болсон үед векселийг төв банкинд дахин хямдруулах замаар худалдаж болно.  Дахин хямдруулалтын хүүгийн хэмжээг Монголбанк тогтооно.

4. Вексель эзэмших эрхийг хэсэгчлэн бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

Хэвлэх

17 дугаар зүйл. Дамжуулах бичилт

1. Векселиэр гэрчлэгдсэн эрхийг бусдад шилжүүлэхдээ векселийн маягтын ар талд, эсхүл түүний салшгүй хэсэг болсон нэмэлт хуудсанд дамжуулах бичилт хийнэ.  Дамжуулах бичилт нь дараахь бүрдүүлбэртэй байна:

1/вексель шилжүүлэгчийн нэр, хаяг;

2/вексель шилжүүлэгчийн харилцах данс байгаа банкны нэр, дансны дугаар;

3/вексель шилжүүлэгчийн гарын үсэг, тамга;

4/вексель шилжүүлсэн он, сар, өдөр;

5/вексель шинээр эзэмшигчийн нэр, хаяг, түүний харилцах данс байгаа банкны нэр, дансны дугаар.

2. Мэдүүлгийн вексельд дамжуулах бичилт хийхгүй.

3. Дамжуулах бичилт хийснээр вексель эзэмшигчийн эрх уг векселийг шинээр эзэмшигчид шилжинэ.

Хэвлэх


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

18 дугаар зүйл. Вексельтэй холбогдон үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэх

1. Төлбөр хариуцагч вексельд заасан төлбөрийн  хугацаанд төлбөрөө гүйцэтгээгүйтэй холбогдон гарсан маргааныг шүүх, арбитр зохих хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

2. Нийлүүлсэн бараа, үзүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр тооцоог векселиэр хийх, энэ харилцаатай холбогдон гарсан маргааныг шүүх, арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаар Иргэний хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

Хэвлэх

19 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

20 дугаар зүйл. Векселийг хувилах

Шаардлагатай тохиолдолд векселийг хувилж болно. Векселийн энэхүү хувилсан хувь нь төлбөрийн хүчин төгөлдөр баримт болохгүй бөгөөд зөвхөн вексель бичигдсэнийг гэрчилнэ.
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Н.  БАГАБАНДИ