Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 11 сарын 13 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2021 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын сан болон Ирээдүйн өв санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2021 оны төсвийн хууль тогтоомж

2.1.Монгол Улсын 2021 оны төсвийн хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА

3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа болон бусад байгууллага доор дурдсан орлогыг төвлөрүүлнэ:

                                                                                               

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1   Монгол Улсын Их Хурлын дарга                                                                       Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 100.0                                100.0
2   Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга                                                        Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 120.0                             120.0
3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга                                                 Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,709.1                              1,709.1
4 Монгол Улсын Ерөнхий сайд

 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар үүнээс:                                      Ирээдүйн өв санд

186,097.7                          

184,600.0                           155,000.0

    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,497.7
5 Монгол Улсын Шадар сайд 13,049.1
    Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 3,900.0
    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 9,149.1
6 Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 8,113.2
    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 8,113.2
7 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 295.5
    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 295.5
8 Гадаад харилцааны сайд 12,050.0
    Дипломат төлөөлөгчийн газрууд 10,500.0
    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,550.0
9 Сангийн сайд 9,079,825.1
    Татварын ерөнхий газар 5,160,920.0
         үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд 156,016.9
                      Ирээдүйн өв санд 990,143.1
    Гаалийн ерөнхий газар 3,645,212.0
    Сангийн яам 119,155.7
    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих 150,300.2
    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 4,237.1
10 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 55,778.0
    Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 17,000.0
    Цагдаагийн ерөнхий газар 5,000.0
    Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого                                                                      Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  

10,436.6 23,341.4

11 Батлан хамгаалахын сайд 50,557.5
    Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого   9,715.6
    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 40,841.9
12 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд 5,278.5
    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 5,278.5
13 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 148,108.4
    Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 122,878.4
    Зам, тээврийн хөгжлийн яам 230.0
    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 25,000.0
14 Барилга, хот байгуулалтын сайд 2,250.0
    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 2,100.0
    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 150.0
15 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 237,105.0

235,400.0 1,705.0

  Ашигт малтмал, газрын тосны газар Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого
16 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 86,748.5
    Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 86,748.5
17 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 48,136.8
      Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого                                                                                 Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

605.6

798.4                                  46,732.8

18 Эрүүл мэндийн сайд                                                                                      Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 4,741.0                               4,741.0
 

Хэвлэх

4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2021 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 8,737,771.7 сая төгрөг байна.          

                                                           
Хэвлэх

5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн   захирагч доор дурдсан хэмжээтэй эргэн төлөх төлбөр төлнө:                                                         

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Сангийн сайд 504,454.2
2 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 20,600.7
3 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд 30,000.0
4 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 66,985.2
                                                                       

Хэвлэх

6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч доор дурдсан төсөв зарцуулна:           

6.1.Монгол Улсын төсвөөс 2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зарцуулах зардал доор дурдсан хэмжээтэй байна:              

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 10,002.9
    Урсгал зардал Хөрөнгийн зардал 8,936.3 1,066.6
2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 61,592.7
    Урсгал зардал 58,022.4
    Хөрөнгийн зардал 3,570.3
3 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 2,427.8
    Урсгал зардал 2,427.8
4 Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 5,227.7
    Урсгал зардал 5,227.7
5 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 61,161.3
    Урсгал зардал Хөрөнгийн зардал 57,161.3 4,000.0
6 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга 1,487.5
    Урсгал зардал 1,487.5
7 Улсын ерөнхий прокурор 79,003.3
    Урсгал зардал 52,566.3
    Хөрөнгийн зардал  26,437.0
8 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 4,844.4
    Урсгал зардал 4,844.4
9 Монгол Улсын Ерөнхий аудитор 27,255.2
    Урсгал зардал 25,757.9
    Хөрөнгийн зардал 1,497.3
10 Авлигатай тэмцэх газрын дарга 29,794.8
    Урсгал зардал Хөрөнгийн зардал 28,644.8 1,150.0
11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 7,169.0
    Урсгал зардал 6,676.5
    Хөрөнгийн зардал 492.5
12 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 3,017.8
    Урсгал зардал 3,017.8
13 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 11,119.8
    Урсгал зардал 11,119.8
14 Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 28,122.3
    Урсгал зардал 28,122.3
15 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга 5,408.4
    Урсгал зардал 5,408.4
16 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 172,411.0
    Урсгал зардал 119,890.5
    Хөрөнгийн зардал 52,520.5
17 Монгол Улсын Шадар сайд 478,293.3
    Урсгал зардал 175,429.7
    Хөрөнгийн зардал 302,863.5
18 Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 96,796.4
    Урсгал зардал 63,833.3
    Хөрөнгийн зардал 32,963.1
19 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 163,589.8
    Урсгал зардал 145,544.8
    Хөрөнгийн зардал 18,045.0
20 Гадаад харилцааны сайд 101,094.4
    Урсгал зардал 96,745.0
    Хөрөнгийн зардал 4,349.4
21 Сангийн сайд 3,269,136.6
    Урсгал зардал 1,706,736.0
    үүнээс: Зээлийн хүүгийн төлбөрт Хөрөнгийн зардал 1,137,546.0 146,968.4
    Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 1,415,432.1
22 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 630,171.1

601,014.1 29,157.0

              Урсгал зардал               Хөрөнгийн зардал
23 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 299,131.5
    Урсгал зардал 11,955.1
    Хөрөнгийн зардал 287,176.4
24 Батлан хамгаалахын сайд 283,646.7
    Урсгал зардал 277,496.7
    Хөрөнгийн зардал 6,150.0
25 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд 1,733,468.1
    Урсгал зардал 1,371,267.8
    үүнээс: Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг  
    446,156.9
     
    726,629.4
    Хөрөнгийн зардал 362,200.3
26 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 40,118.3
    Урсгал зардал 10,961.2
    Хөрөнгийн зардал 29,157.1
27 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 186,212.1
    Урсгал зардал 155,239.7
    Хөрөнгийн зардал 30,972.4
28 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 2,227,442.6
    Урсгал зардал 2,201,191.7
    үүнээс: Хүүхдийн хөгжил хамгааллын тусгай                зориулалтын шилжүүлэг   10,425.8
    Хөрөнгийн зардал 26,250.8
29 Эрүүл мэндийн сайд 742,876.0
    Урсгал зардал 661,341.3
    Хөрөнгийн зардал 81,534.7
30 Эрчим хүчний сайд 68,741.9
    Урсгал зардал 29,689.1
    Хөрөнгийн зардал 39,052.8
31 Барилга, хот байгуулалтын сайд 206,274.3
    Урсгал зардал 19,983.9
    үүнээс: Газрын харилцаа, кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлэг                           13,764.2
    Хөрөнгийн зардал 186,290.3
32 Соёлын сайд 149,349.4
    Урсгал зардал 46,475.2
    Хөрөнгийн зардал 102,874.2
                                   

6.2.Монгол Улсын төсвөөс 2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан хэмжээтэй санхүүжилтийг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр олгоно:

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Сангийн сайд 2,362.5
2 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд 33,785.6
3 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 71,119.4
4 Барилга, хот байгуулалтын сайд 5,000.0
 

Хэвлэх

7 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2021 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын хэмжээ 10,676,615.3 сая төгрөг байна.

8 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2021 оны төсвийн жилд хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийг 1,390,921.0 сая төгрөгөөр санхүүжүүлнэ.

9 дүгээр зүйл.“Барих-Шилжүүлэх” концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжид Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд 266,268.7 сая төгрөгийн эргэн төлөлт хийнэ.

10 дугаар зүйл.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2021 оны төсвийн жилд 156,016.9 сая төгрөгийн хэмжээтэй хөрөнгө хуримтлуулна.            

11 дүгээр зүйл.Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу Ирээдүйн өв санд 2021 оны төсвийн жилд 1,180,143.1 сая төгрөгийн хэмжээтэй хөрөнгө хуримтлуулна.

12 дугаар зүйл.Тухайн төсвийн жилд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй гаргасан зээллэг болон өрийн зохицуулалтын арга хэмжээнээс бусад 2021 оны төсвийн жилд төлөх Засгийн газрын гадаад, дотоод зээллэгийн үндсэн төлбөрийн хэмжээ 1,880,299.4 сая төгрөг байна.

13 дугаар зүйл.Засгийн газрын нэмэгдүүлэх өр болон өрийн баталгааны дээд хэмжээ 2021 оны төсвийн жилд 2,815,030.5 сая төгрөг байна.

14 дүгээр зүйл.Засгийн газар Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Өрийн удирдлагын тухай хууль болон “Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2019-2022 оны стратегийн баримт бичиг”-т нийцүүлэн өрийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ.ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ

15 дугаар зүйл.2021 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт доор дурдсан хэмжээтэй санхүүгийн дэмжлэг олгоно:                                                             

Д/д Аймаг Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Архангай 10,980.8
2 Баян-Өлгий 5,740.5
3 Баянхонгор 16,240.3
4 Булган 2,814.8
5 Говь-Алтай 12,913.2
6 Дундговь 10,412.8
7 Завхан 16,589.8
8 Өвөрхангай 15,481.9
9 Сүхбаатар 8,157.9
10 Сэлэнгэ 4,038.6
11 Төв 7,694.5
12 Увс 13,317.7
13 Ховд 8,438.0
14 Хөвсгөл 17,553.9
15 Хэнтий 11,582.9
16 Говьсүмбэр 1,062.7
Нийт дүн 163,020.2
 

Хэвлэх

16 дугаар зүйл.2021 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт доор дурдсан хэмжээтэй орлого төвлөрүүлнэ:

Д/д   Аймаг Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Дорноговь 2,348.3
2 Дорнод 1,430.2
3 Өмнөговь 79,029.7
4 Дархан-Уул 2,686.4
5 Улаанбаатар 420,788.2
6 Орхон 27,585.6
Нийт дүн 533,868.4
 

Хэвлэх

17 дугаар зүйл.2021 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих урсгал зарлага доор дурдсан хэмжээтэй байна:

Д/д   Аймаг Шилжүүлгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Архангай 6,146.5
            үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх   540.0
2 Баян-Өлгий 7,959.8
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх   358.6
3 Баянхонгор        7,781.6
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 635.4
4 Булган 4,060.7
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 534.3
5 Говь-Алтай 9,807.6
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 479.4
6 Дорноговь 19,069.5
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 184.5
7 Дорнод 8,896.9
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 500.0
8 Дундговь 6,535.6
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 244.5
9 Завхан 5,721.0
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 308.4
10 Өвөрхангай 7,367.6
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 489.4
11 Өмнөговь 16,732.1
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 376.8
12 Сүхбаатар 16,438.8
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 494.8
13 Сэлэнгэ 10,042.5
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 482.5
14 Төв 9,068.8
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 538.7
15 Увс 7,209.5
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 443.0
16 Ховд 12,818.4
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 523.9
17 Хөвсгөл 9,192.0
  үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 962.4
18 Хэнтий 9,501.5
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 577.4
19 Дархан-Уул 8,430.1
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 1,025.1
20 Улаанбаатар 31,316.0
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 205.9
21 Орхон 5,091.4
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 301.1
22 Говь-Сүмбэр 1,513.6
үүнээс:Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 61.2
Нийт дүн 220,701.8
 

Хэвлэх


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

18 дугаар зүйл.“Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2021 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон хэмжээний үзүүлэлт”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

19 дүгээр зүйл.“Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

20 дугаар зүйл.“Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд санхүүжүүлэх “Барих-Шилжүүлэх” концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн жагсаалт”-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

21 дүгээр зүйл.“Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс 2021 онд сумын Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох урамшуулал, дэмжлэг”-ийг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

22 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.      


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Г.ЗАНДАНШАТАР