Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Илүү төлсөн албан татварыг буцаан олгох, хяналт тавих журам/

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2021 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр                  
Улаанбаатар хот

Дугаар 19 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.5 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.   “Илүү төлсөн албан татварыг буцаан олгох, хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.   Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар /Ж.Ганбат/, Төрийн сангийн газар /М.Батхуяг/, Татварын ерөнхий газар /Б.Заяабал/-т тус тус даалгасугай.

                                                                              САЙД                                        Б.ЖАВХЛАН