Хэвлэх DOC Татаж авах
ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр
Улаанбаатар хот

                                                                                     

ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ

МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.

Даатгалын тухай энэ хуульд заасан хэмжээнд дүрмийн сан нь хүрээгүй боловч үйл ажиллагаа явуулж байгаа даатгалын компанийн дүрмийн сангаа хуульд заасан хэмжээнд хүртэл  бүрдүүлэх хугацааг 1999 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөр тогтооно. Энэхүү хугацаанд багтааж дүрмийн сангаа бүрдүүлээгүй компанийг эрх бүхий байгууллага татан буулгаж, зөвшөөрлийг нь хурааж авна.
Хэвлэх

            2 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг Даатгалын тухай  хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                                   

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                Р.ГОНЧИГДОРЖ

                                                                                             

Хэвлэх