Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2002 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2002 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын 2002 оны төвлөрсөн төсвийн орлогын нийт дүн, нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

                                                                                                                                                                            /мянган төгрөгөөр/
Хэвлэх

           1.1. ОРЛОГО-БҮГД 356.035.925.3
  1.1.1. Албан татварын орлого 285.212.777.3
    1.1.1.а. орлогын албан татвар 56.440.209.2
    1.1.1.б. нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 85.015.045.4
    1.1.1.в. онцгой албан татвар 49.671.024.6
    1.1.1.г. автобензин, дизелийн түлшний албан татвар 4.839.600.0
    1.1.1.д. гаалийн албан татвар 24.376.100.0
    1.1.1.е. бусад албан татвар 3.917.787.4
    1.1.1.ж. нийгмийн даатгалын шимтгэл хураамж 60.953.010.7
  1.1.2. Татварын бус орлого 62.823.148.0
    1.1.2.а. хувьцааны ногдол ашиг 8.882.878.0
    1.1.2.б. бусад орлого 9.158.570.0
    1.1.2.в. түрээсийн орлого 8.448.000.0
    1.1.2.г. газрын тосны орлого 500.000.0
    1.1.2.д. төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 18.333.700.0
    1.1.2.е навигац /өнгөрөлт/-ын орлого 12.500.000.0
    1.1.2.ж. Монголбанкаас орох орлого 5.000.000.0
  1.1.3. Гадаад тусламжийн орлого 8.000.000.0
2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2002 оны төвлөрсөн төсвийн зарлагын нийт дүн, үүний дотор цалин, хөрөнгө оруулалт, батлан хамгаалах арга хэмжээний зардал, төсөв төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүжилт, тэтгэврийн даатгалын санд өгөх татаасын дээд хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

         2.1. ЗАРЛАГА-БҮГД 435.727.760.2
  2.1.1. Цалингийн сан 31.207.988.6
  2.1.2. Хөрөнгө оруулалт 27.968.100.0
            Үүнээс: шинээр эхлэх барилга объектын нийт төсөвт өртөг           Үүний дотор: -2002 онд санхүүжүүлэх объектын  төсөвт өртөг 24.034.800.0 7.301.600.0
  2.1.3. Батлан хамгаалах арга хэмжээний зардал 27.266.446.0
  2.1.4. Улсын Их Хурлын төсөв 2.356.887.3
  2.1.5. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн төсөв 640.718.1
  2.1.6. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын төсөв 152.673.7
  2.1.7. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн төсөв 76.693.0
  2.1.8. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төсөв 256.944.9
  2.1.9. Улсын дээд шүүхийн төсөв 151.868.1
  2.1.10. Орон нутгийн шүүхийн төсөв 1.585.780.8
  2.1.11.Прокурорын байгууллагуудын нэгдсэн төсөв 1.327.675.8
  2.1.12. Тагнуулын ерөнхий газрын төсөв 2.337.847.6
  2.1.13. Тэтгэврийн даатгалын санд өгөх татаас 24.422.288.0
3 дугаар зүйл. Улсын төвлөрсөн төсвөөс аймгуудын төсөвт олгох санхүүжилтийн дээд хэмжээг дор дурдсанаар тогтоосугай:

           3.1.САНХҮҮЖИЛТИЙН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ 48.831.559.8
  3.1.1. Архангай 2.273.581.6
  3.1.2. Баян-Өлгий 3.100.180.5
  3.1.3. Баянхонгор 2.622.069.9
  3.1.4. Булган 2.206.005.1
  3.1.5. Говь-Алтай 3.204.753.9
  3.1.6. Дорноговь 1.953.533.4
  3.1.7. Дорнод 2.319.162.3
  3.1.8. Дундговь 1.612.609.7
  3.1.9. Завхан 2.800.549.2
  3.1.10. Өвөрхангай 2.545.145.5
  3.1.11. Өмнөговь 1.954.485.1
  3.1.12. Сүхбаатар 2.486.135.8
  3.1.13. Сэлэнгэ 3.339.228.7
  3.1.14. Төв 2.461.424.5
  3.1.15. Увс 2.845.330.7
  3.1.16. Ховд 2.794.182.4
  3.1.17. Хөвсгөл 3.118.608.6
  3.1.18. Хэнтий 2.404.935.6
  3.1.19. Дархан-Уул 2.025.612.7
  3.1.20. Говь-Сүмбэр 764.024.5
4 дүгээр зүйл. Энэ хуулийг 2002 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР