Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2010 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2009 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2010 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2010 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарлагын хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн төсвөөс татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг тогтоох, төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад төсөв зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж

2.1. Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2010 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА

3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2010 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн орлогын доод хэмжээг 2,140,492.5 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2010 оны 7 дугаар сарын 10-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./Хэвлэх

4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2010 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын дээд хэмжээг 2,423,103.4 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2010 оны 7 дугаар сарын 10-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./Хэвлэх

5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2010 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын дүнг дор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 11.4
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 11.4
2. Улсын Их Хурлын дарга 100.0
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 100.0
3. Монгол Улсын Ерөнхий сайд 13,400.7
Төрийн өмчийн хороо 10,047.4
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан 1,937.6
Цөмийн энергийн газар 98.0
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,317.7
4. Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд 10,079.3
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 7,913.0
Оюуны өмчийн газар 583.0
Стандартчилал, хэмжил зүйн газар 993.3
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 590.0
5. Монгол Улсын Шадар сайд 8,439.0
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 1,465.5
Аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар 671.5
Хүүхдийн төлөө газар 111.7
Орон нутгийн хүүхдийн байгууллага 23.0
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 6,167.4
6. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 1,242.8
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,242.8
7. Гадаад харилцааны сайд 18,013.7
Дипломат төлөөлөгчийн газрууд 10,948.7
Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газар 3,188.2
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар 9.0
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 3,867.8
8. Сангийн сайд 1,725,058.5
Татварын ерөнхий газар 999,485.9
Гаалийн ерөнхий газар 697,529.3
Сангийн яам 23,043.3
Монголбанк 5,000.0
9. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 9,881.5
Архивын ерөнхий газар 71.0
Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар 1,533.6
Цагдаагийн ерөнхий газар 60.0
Замын цагдаагийн газар 2,109.4
Аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар, хэлтэс 295.8
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 1,904.2
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 40.0
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 3,867.5
10. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 7,295.0
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 5,482.8
Усны газар 627.3
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,184.9
11. Батлан хамгаалахын сайд 10,993.7
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 1,752.0
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 9,241.7
12. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 9,778.6
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 9,778.6
13. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд 23,438.2
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 36.7
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 22,956.7
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 444.9
14. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 19,344.7
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 19,344.7
15. Эрүүл мэндийн сайд 64,167.9
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 57,103.2
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 7,064.7
16 Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд 51,183.6
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 39,216.3
Автотээврийн газар 1,575.9
Авто замын газар 882.8
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо, хяналт зохицуулалтын алба 3,365.6
“Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компани 1,428.0
Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар 3,184.7
Монгол Улсын далайн захиргаа 679.0
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 851.3
17 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд 77,490.6
Ашигт малтмалын газар 19,638.3
Газрын тосны газар 57,205.5
Эрчим хүчний газар 641.5
харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 5.2
18 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 470.6
Санхүүгийн зохицуулах хорооны өөрийн орлого 470.6
 

/Дээрх 5 дугаар зүйлийг 2010 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Хэвлэх

6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2010 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 3,252.7
2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 12,336.6
3 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 35,091.2
4 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 14,464.7
5 Гадаад харилцааны сайд 29,951.5
6 Сангийн сайд 352,485.6
7 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 125,458.4
8 Байгаль,орчин, аялал жуулчлалын сайд 28,341.3
9 Батлан хамгаалахын сайд 74,442.5
10 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 546,447.1
11 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд 352,473.8
12 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 134,585.5
13 Эрүүл мэндийн сайд 251,071.4
14 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 498.1
15 Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 971.3
16 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 11,142.2
17 Улсын ерөнхий прокурор 7,329.3
18 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 866.5
19 Үндэсний ерөнхий аудитор 885.0
20 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 3,739.6
21 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 911.6
22 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 298.9
23 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын дарга 541.7
24 Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд 249,135.4
25 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд 100,130.5
26 Монгол Улсын Шадар сайд 55,281.8
27 Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 179.0
28 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга 238.7
29 Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн дарга 4,204.9
30 Авлигатай тэмцэх газрын дарга 3,014.5
31 Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд 23,332.2
/Дээрх 6 дугаар зүйлийг 2010 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Хэвлэх

7 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2010 оны төсвийн жилд улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, их засварын зардлын хэмжээг 530,960.9 сая+ төгрөгөөр, гадаад эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх авто замын байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 38,160.8 сая төгрөгөөр тус тус баталсугай.

/Энэ зүйлд 2010 оны 7 дугаар сарын 10-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./Хэвлэх


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО

8 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2010 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Аймаг Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Архангай 2,218.6
2 Баян-Өлгий 1,583.3
3 Баянхонгор 2,217.0
4 Говь-Алтай 832.8
5 Дундговь 1,044.3
6 Завхан 2,218.9
7 Өвөрхангай 2,520.9
8 Увс 2,420.5
9 Ховд 1,797.3
10 Хөвсгөл 3,065.4
11 Говь-Сүмбэр 217.6
НИЙТ ДҮН 20,136.6
 

/Дээрх 8 дугаар зүйлийг 2010 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Хэвлэх

9 дүгээр зүйл.Орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурсанаар баталсугай:

Д/д Аймаг Татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Булган 228.9
2 Дорноговь 3,609.1
3 Дорнод 974.3
4 Өмнөговь 37,005.3
5 Сүхбаатар 1,708.6
6 Сэлэнгэ 8,463.7
7 Төв 164.5
8 Хэнтий 358.5
9 Дархан-Уул 2,636.5
10 Улаанбаатар 56,158.6
11 Орхон 33,306.2
НИЙТ ДҮН 144,614.2
/Дээрх 9 дүгээр зүйлийг 2010 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Хэвлэх


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

10 дугаар зүйл.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн тодотгосон жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

/Энэ зүйлийг 2010 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./Хэвлэх

11 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2010 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ


/Энэ хавсралтыг 2010 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулийн хавсралт

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

                                                                        /сая төгрөгөөр/

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2010 оны санхүүжилт  
 
I МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА   189.2 189.2  
I.1 Тоног төхөөрөмж: Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын автомашины парк шинэчлэл 2010 189.2 189.2  
II МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   840.0 840.0  
II.1 Хөрөнгө оруулалт: Орон сууцны дэмжлэг 2010 200.0 200.0  
II.2 Их засвар 2010 285.0 285.0  
II.3 Тоног төхөөрөмж 2010 355.0 355.0  
III МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА   105.3 105.3  
III.1 Их засвар 2010 73.8 73.8  
III.2 Тоног төхөөрөмж 2010 31.5 31.5  
IV МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР   200.0 200.0  
IV.1 Хөрөнгө оруулалт: Аудитын байгууллагын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 2010 150.0 150.0  
IV.2 Тоног төхөөрөмж 2010 50.0 50.0  
V ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА   163.5 163.5  
V.1 Хөрөнгө оруулалт: Үндсэн хуулийн цэцийн ордны дутуу санхүүжилт 2010 117.8 117.8  
V.2 Тоног төхөөрөмж 2010 45.7 45.7  
VI ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА   91.4 91.4  
VI.1 Тоног төхөөрөмж 2010 91.4 91.4  
VII МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД   26,549.6 14,749.6  
VII.1 Тагнуулын ерөнхий газар   817.6 817.6  
VII.1 Тоног төхөөрөмж   817.6 817.6  
VII.1.1 Тусгай тоног төхөөрөмж 2010 200.0 200.0  
VII.1.2 Төрийн холбооны газрын тоног төхөөрөмж 2010 617.6 617.6  
VII.2 Төрийн тусгай хамгаалалтын газар   895.0 895.0  
VII.2.1 Их засвар:   695.0 695.0  
VII.2.1.1  "Их тэнгэр" цогцолборын их засвар 2010 400.0 400.0  
VII.2.1.2  "Их тэнгэр" цогцолборын 50-ийн 3 дугаар байрны их засвар 2010 295.0 295.0  
VII.2.2 Тоног төхөөрөмж: 2010 200.0 200.0  
VII.3 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн газар   22,204.8 10,404.8  
VII.3.1 Хөрөнгө оруулалт   22,204.8 10,404.8  
VII.3.1.1 "Шууданг дунд хугацаанд хөгжүүлэх хөтөлбөр"-/Шууданд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх/ 2010-2012 500.0 100.0  
VII.3.1.2 Тусгай холбооны дэд бүтцийг бий болгох 2010 100.0 100.0  
VII.3.1.3 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн салбарын хөрөнгө оруулалт /Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан/ 2010 6,600.0 6,600.0  
VII.3.1.4 Засгийн газрын мэдээллийн нэгдсэн төв байгуулах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2009-2010 4.8 4.8  
VII.3.1.5 "Цахим Монгол хөтөлбөр" Үүнээс:        
VII.3.1.5.1 Орон нутгийн мэдээлэл, холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв 2010-2012 2,200.0 150.0  
VII.3.1.5.2 Цахим агуулгыг хөгжүүлэх систем 2010-2011 300.0 150.0  
VII.3.1.5.3 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын анхааруулга, мэдээллийн систем 2010-2012 1,200.0 500.0  
VII.3.1.5.4 Цахим засаглалын e-gov.mn боловсруулах 2010-2011 100.0 50.0  
VII.3.1.6 "Бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох хөтөлбөр" 2010-2012 1,500.0 700.0  
VII.3.1.7 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл" төслийн дотоод эх үүсвэр 2009-2011 9,650.0 2,000.0  
VII.3.1.8 Орон нутагт мэдээллийн технологийн хангамжийг сайжруулах хөтөлбөр /Төв/ 2010 50.0 50.0  
VII.4 Мэдээллийн "Монцамэ" агентлаг   50.0 50.0  
VII.4.1 Их засвар: Агентлагийн байрны засвар 2010 50.0 50.0  
VII.5 Цөмийн энергийн газар   1,582.2 1,582.2  
VII.5.1 Тоног төхөөрөмж: Цөмийн энергийн лабораторын болон цацрагийн тоног төхөөрөмж, багаж, техник хэрэгсэл 2010 1,582.2 1,582.2  
VII.6 Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо   1,000.0 1,000.0  
VII.6.1 Өндөр технологийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх арга хэмжээ 2010 1,000.0 1,000.0  
VIII МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮН ШАДАР САЙД   11,553.3 11,553.3  
VIII.1 Стандартчилал, хэмжил зүйн газар 2010 860.4 860.4  
VIII.2 Чөлөөт бүс 2010 4,360.9 4,360.9  
VIII.3 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 2010 6,192.0 6,192.0  
VIII.4 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 2010 60.0 60.0  
VIII.5 Оюуны өмчийн газар 2010 80.0 80.0  
IX МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД   17,618.2 8,079.9  
IX.1 Хүүхдийн төлөө газар   10,333.1 5,323.4  
IX.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   10,188.0 5,178.3  
IX.1.1.1 Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" төвийн хүүхдийн соёлын ордны барилга /Улаанбаатар/ 2009-2010 1,229.5 929.5  
IX.1.1.2 Аймгийн Хүүхдийн ордны барилга /Хөвсгөл/ 2010-2011 1,283.0 300.0  
IX.1.1.3 Аймгийн Хүүхэд, залуучуудын парк /Ховд/ 2010-2011 3,189.0 300.0  
IX.1.1.4 Аймгийн хүүхдийн ордны барилгын санхүүжилтийн үлдэгдэл /Ховд/ 2008-2010 654.0 140.0  
IX.1.1.5 Хүүхдийн ордны барилгын дуусгал /Орхон, Баян-Өндөр, Цагаанчулуут баг/ 2009-2010 520.0 196.3  
IX.1.1.6 Хүүхэд, залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Говь-Алтай, Есөнбулаг/ 2010 200.0 200.0  
IX.1.1.7 Хүүхэд, залуучуудын парк, төв талбайн шинэчлэл /Хөвсгөл/ 2010 100.0 100.0  
IX.1.1.8 Аймгийн хүүхэд залуучуудын парк /Ховд/ 2010 1,000.0 1,000.0  
IX.1.1.9 Найрамдал паркийн тохижилт /Дорнод/ 2010 50.0 50.0  
IX.1.1.10 Хүүхэд, залуучуудын парк байгуулах /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2010 300.0 300.0  
IX.1.1.11 Хүүхэд залуучууд, иргэдийн соёл амралтын хүрээлэн байгуулах /Завхан, Улиастай/ 2010 500.0 500.0  
IX.1.1.12 Хүүхдийн соёл амралтын хүрээлэнгийн задгай стадионы хөлбөмбөгийн талбайг иж бүрэн шинэчлэх /Дархан-Уул/ 2010 100.0 100.0  
IX.1.1.13 Ахмад, хүүхэд, залуучуудын амралтын талбай байгуулах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 500.0 500.0  
IX.1.1.14 Хүүхэд, залуучуудын соёл амралтын төв байгуулах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 562.5 562.5  
IX.1.2 Их засвар:   145.1 145.1  
IX.1.2.1 Аймгийн Хүүхдийн төлөө хэлтсийн барилгын засвар /Булган/ 2010 45.1 45.1  
IX.1.2.2 Аймгийн Хүүхдийн төлөө хэлтсийн барилгын засвар /Архангай/ 2010 40.0 40.0  
IX.1.2.3 Хүүхдийн төлөө төвийн барилгын засвар /Дорнод/ 2010 60.0 60.0  
IX.2 Онцгой байдлын ерөнхий газар   6,626.5 2,317.3  
IX.2.1 Хөрөнгө оруулалт:   5,766.5 1,457.3  
IX.2.1.1 Аврах гал унтраах ангийн галын автомашины гаражийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/ 2010-2011 916.0 307.9  
IX.2.1.2 Аврах гал унтраах ангийн галын автомашины гаражийн барилга /Дорноговь, Айраг/ 2010-2011 936.0 350.0  
IX.2.1.3 Аврах гал унтраах ангийн галын автомашины гаражийн барилга /Дорноговь, Замын-Үүд/ 2010-2011 882.0 270.0  
IX.2.1.4 Онцгой байдлын албаны "Аврагч" спорт хорооны биеийн тамирын заал /Улаанбаатар/ 2010-2011 1,283.5 350.0  
IX.2.1.5 Дундговь аймгийн Сайнцагаан суман дахь улсын нөөцийн салбарын шатахууны агуулах савыг Дорноговь аймгийн Айраг суманд шилжүүлэн байршуулах 2008-2010 861.0 35.3  
IX.2.1.6 Аврах гал унтраах 30 дугаар ангийн галын депо, 4 машины гараж /Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг/ 2008-2010 258.0 14.8  
IX.2.1.7 Аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийн контор, депо, гараж, агуулахын инженерийн шугам сүлжээ, дээврийн шинэчлэлт /Баян-Өлгий/ 2008-2010 50.0 50.0  
IX.2.1.8 Аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийн галын депогийн барилга /Өмнөговь/ 2007-2010 580.0 79.3  
IX.2.2 Тоног төхөөрөмж:   860.0 860.0  
IX.2.2.1 Галын болон тусгай зориулалтын автомашин, техник, 3 ш 2010 600.0 600.0  
IX.2.2.2 Аврах ажлын тусгай зориулалтын техник, хэрэгсэл 2010 150.0 150.0  
IX.2.2.3 Аврах болон шуурхай удирдлагын автомашины сэлбэг хэрэгсэл 2010 60.0 60.0  
IX.2.2.4 Галын болон аврах ажлын багаж хэрэгсэл 2010 50.0 50.0  
IX.3 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар   658.6 439.2  
IX.3.1 Хөрөнгө оруулалт:   488.7 269.3  
IX.3.1.1 Лабораторын барилгын Монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/ 2010 50.0 50.0  
IX.3.1.2 Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын барилга /Дундговь/ 2010-2011 438.7 219.3  
IX.3.2 Тоног төхөөрөмж:   169.9 169.9  
IX.3.2.1 Лабораторын шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмж 2010 44.9 44.9  
IX.3.2.2 Компьютер, тоног төхөөрөмж 2010 50.0 50.0  
IX.3.2.3 Мэргэжлийн хяналтын албадын автомашин 2010 75.0 75.0  
X ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА   7,253.6 6,152.5  
X.1 Хөрөнгө оруулалт:   5,506.0 4,404.9  
X.1.1 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дундговь, Говь-Угтаал/ 2008-2010 112.0 80.0  
X.1.2 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дундговь, Өндөршил/ 2008-2010 86.0 45.0  
X.1.3 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын өргөтгөл /Өмнөговь, Манлай/ 2008-2010 230.0 179.0  
X.1.4 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Тариалан/ 2008-2010 276.0 201.0  
X.1.5 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр/ 2007-2010 55.0 25.0  
X.1.6 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр/ 2007-2010 121.0 61.0  
X.1.7 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Баянтэс/ 2008-2010 124.0 53.0  
X.1.8 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Алтай/ 2008-2010 330.0 76.0  
X.1.9 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Галуут/ 2010-2011 750.0 262.9  
X.1.10 Засгийн газраас хэрэгжүүлэх "Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн хөрөнгө оруулалт 2010 262.0 262.0  
X.1.11 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Завханмандал/ 2010 350.0 350.0  
X.1.12 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын өргөтгөл /Сүхбаатар, Сүхбаатар/ 2010 125.0 125.0  
X.1.13 Сумдын төр захиргааны байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн хамтын ажиллагааг дэмжих /Сүхбаатар/ 2010 15.0 15.0  
X.1.14 Аймгийн төв, сумдад кабелийн телевиз, олон сувгийн нэвтрүүлэг үзэх антенн суурилуулах /Сүхбаатар/ 2010 50.0 50.0  
X.1.15 Багуудын хөгжлийг дэмжих /Дархан-Уул/ 2010 49.0 49.0  
X.1.16 "Төрийн далбаа" баганат цогцолбор /Дархан-Уул/ 2010 75.0 75.0  
X.1.17 "Иргэний боловсрол" төсөл хэрэгжүүлэх /Дархан-Уул/ 2010 30.0 30.0  
X.1.18 Занабазарын нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2010 300.0 300.0  
X.1.19 Өндөр-Улаан сумын Бэлх багийн төв /Архангай/ 2010 15.0 15.0  
X.1.20 Байшир багийг тохижуулах /Архангай, Өлзийт/ 2010 20.0 20.0  
X.1.21 Багийн хөгжлийг дэмжих /Баянхонгор/ 2010 70.0 70.0  
X.1.22 "Багийн төвийн хөгжил" төсөл /Говь-Алтай. Цогт, Цээл, Эрдэнэ, Халиун, Бигэр, Чандмань, Дэлгэр/ 2010 21.0 21.0  
X.1.23 Багийн барилга /Дорнод, Халхгол, Ялалт баг/ 2010 30.0 30.0  
X.1.24 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн сумын Тулга баг/ 2010 50.0 50.0  
X.1.25 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн сумын Жанжин баг/ 2010 50.0 50.0  
X.1.26 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн сумын Хүрмэн баг/ 2010 50.0 50.0  
X.1.27 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Баян-Овоо сумын Налхи баг/ 2010 50.0 50.0  
X.1.28 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Номгон сумын Богт баг/ 2010 50.0 50.0  
X.1.29 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Манлай сумын Өехий баг/ 2010 50.0 50.0  
X.1.30 6 дугаар багийн төв /Төв, Зуунмод/ 2010 42.0 42.0  
X.1.31 Багийн төвүүдийн байрны засвар /Увс/ 2010 30.0 30.0  
X.1.32 Багийн төв /Ховд,Мянгад, Цагаанбулаг баг/ 2010 50.0 50.0  
X.1.33 Багуудын хөгжлийг дэмжих /Ховд/ 2010 184.0 184.0  
X.1.34 Багийн төвийн барилга /Ховд,Зэрэг, Бургасан баг/ 2010 100.0 100.0  
X.1.35 Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл/ 2010 340.0 340.0  
X.1.36 Багийн хөгжлийг дэмжих /Хэнтий/ 2010 440.0 440.0  
X.1.37 Нутгийн захиргааны байгуулагын чадавхийг дээшлүүлэх хөтөлбөр /Төв/ 2010 74.0 74.0  
X.1.38 Багийн төвийн барилга /Ховд, Манхан, Баялаг баг/ 2010 50.0 50.0  
X.1.39 Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газрын конторын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 100.0 100.0  
X.1.40 Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн хөтөлбөр /Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг/ 2010 300.0 300.0  
X.2 Их засвар:   698.6 698.6  
X.2.1 Төрийн ордны албан өрөөнүүдийн засвар, тохижилт 2010 50.0 50.0  
X.2.2 Төрийн ордны урд, зүүн, баруун урд, хойд хаалгануудын засвар шинэчлэл 2010 30.0 30.0  
X.2.3 Төрийн ордны В2 жигүүрийн цахилгаан шатны шинэчлэл 2010 50.0 50.0  
X.2.4 Төрийн ордны гэрэлтүүлгийн шинэчлэл 2010 20.0 20.0  
X.2.5 Төрийн ордны "Г", "Е", "З" танхимын агаар сэлгэлтийн системийн шинэчлэл 2010 100.0 100.0  
X.2.6 Төрийн ордны зүүн жигүүрийн зоорийн давхарын агааржуулалтын системийн шинэчлэл 2010 40.0 40.0  
X.2.7 Төрийн ордны цахилгааны хуваарилах самбарын шинэчлэл 2010 20.0 20.0  
X.2.8 Төрийн ордны цэвэр, бохир усны системийн шинэчлэл 2010 30.0 30.0  
X.2.9 Төрийн ордны таазны бэхэлгээ хийх 2010 30.0 30.0  
X.2.10 Төрийн ордны зоогийн газрын салхивч, агааржуулалтын системийн шинэчлэл 2010 8.6 8.6  
X.2.11 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын засвар /Завхан, Цагаанхайрхан/ 2010 25.0 25.0  
X.2.12 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын засвар /Дундговь, Эрдэнэдалай/ 2010 55.0 55.0  
X.2.13 Засаг даргын Тамгын газрын дээврийн их засвар /Төв, Баян/ 2010 10.0 10.0  
X.2.14 Сумын 1 дүгээр багийн төвийн засвар /Хөвсгөл, Арбулаг/ 2010 10.0 10.0  
X.2.15 Багийн төвийн тохижилт /Хөвсгөл, Рашаант, 1, 2 дугаар баг/ 2010 10.0 10.0  
X.2.16 Төрийн анхан шатны үйлчилгээг сайжруулах, дүүрэг хороодын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 200.0 200.0  
X.2.17 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын засвар /Баяхонгор, Баян-Өндөр/ 2010 10.0 10.0  
X.3 Тоног төхөөрөмж   1,049.0 1,049.0  
X.3.1 Засгийн газрын хуралдааны танхимын техник хэрэгсэл 2010 40.0 40.0  
X.3.2 Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын ажилтнуудын техник хэрэгсэл 2010 40.0 40.0  
X.3.3 Төр засгийн үйлчилгээ, аж ахуй эрхлэх газрын ажилтнуудын техник хэрэгсэл 2010 40.0 40.0  
X.3.4 Төр засгийн үйлчилгээ, аж ахуй эрхлэх газрын харъяа Төр, засгийн үйлчилгээний авто баазын парк шинэчлэл 2010 150.0 150.0  
X.3.5 Засгийн газрын хэвлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 2010 40.0 40.0  
X.3.6 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажилтнуудын компьютер /Сүхбаатар/ 2010 15.0 15.0  
X.3.7 Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж, тавилга /Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Сүхбаатар, Баруун-Урт, Эрдэнэцагаан, Уулбаян, Түвшинширээ, Халзан, Наран, Онгон, Баяндэлгэр, Асгат/ 2010 30.0 30.0  
X.3.8 Компьютержүүлэх хөтөлбөр /Дорнод/ 2010 424.0 424.0  
X.3.9 Багийн дарга, эмч нарыг унаажуулах /Хөвсгөл/ 2010 50.0 50.0  
X.3.10 Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж, автомашин /Баянхонгор, Баацагаан, Галуут, Бөмбөгөр/ 2010 70.0 70.0  
X.3.11 Дүүргийн "Нээлттэй засаглал" хөтөлбөр /Тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ, мэдээллийн сан, сургалт, иргэдийн оролцооны тогтолцоог дэмжих/ /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 150.0 150.0  
XI ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД   6,426.2 4,071.4  
XI.1 Хөрөнгө оруулалт:   4,313.7 1,958.9  
XI.1.1 НҮБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын барилга /Улаанбаатар/ 2010-2011 3,513.7 1,304.8  
XI.1.2 Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газрын өргөтгөлийн барилга, авто гараж /Улаанбаатар/ 2008-2010 800.0 654.1  
XI.2 Их засвар   1,462.5 1,462.5  
XI.2.1 Гадаад улсаас Монгол Улсад суугаа дипломат байгууллагуудын байрны их засвар 2010 662.5 662.5  
XI.2.2 Гадаадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газруудын их засвар 2010 800.0 800.0  
XI.3 Тоног төхөөрөмж:   650.0 650.0  
XI.3.1 Гадаадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын автомашин 2010 400.0 400.0  
XI.3.2 Гадаадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газруудын тоног төхөөрөмж 2010 150.0 150.0  
XI.3.3 Гадаад харилцааны яамны тоног төхөөрөмж 2010 100.0 100.0  
XII САНГИЙН САЙД   48,894.9 20,910.9  
XII.1 Сангийн яам   26,443.2 10,434.2  
XII.1.1 Хөрөнгө оруулалт   25,660.0 9,651.0  
XII.1.1.1 Төрийн сан, мэдээллийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар/ 2007-2010 4,435.0 1,000.0  
XII.1.1.2 Төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл хангах 2010 350.0 350.0  
XII.1.1.3 Улаанбаатар төмөр замд түрээслүүлэх 3 ш зүтгүүр худалдан авах 2008-2009 15,500.0 2,926.0  
XII.1.1.4 Зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 2010 5,300.0 5,300.0  
XII.1.1.5 Төв номын сангийн өргөтгөлийн зураг төсөв /Дорнод/ 2010 10.0 10.0  
XII.1.1.6 Сумдын уурын зуухны шинэчилсэн зураг төсөв /Дорнод/ 2010 15.0 15.0  
XII.1.1.7 Үлгэр жишээ хөгжилтэй загвар аймаг болгон хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр боловсруулах /Өмнөговь/ 2010 20.0 20.0  
XII.1.1.8 Сүү, мах боловсруулах жижиг, дунд үйлдвэрлэл зохион байгуулах судалгаа хийх, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /Өмнөговь, Даланзадгад, Мандал-Овоо/ 2010 10.0 10.0  
XII.1.1.9 Тэмээний болон хонины ноос, ямааны ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэл зохион байгуулах судалгаа хийх, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /Өмнөговь/ 2010 10.0 10.0  
XII.1.1.10 Хөдөлмөр хамгааллын хувцасны оёдлын үйлдвэр барьж байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2010 10.0 10.0  
XII.1.2 Их засвар 2010 50.0 50.0  
XII.1.3 Тоног төхөөрөмж 2010 733.2 733.2  
XII.2 Татварын ерөнхий газар   5,648.9 2,108.7  
XII.2.1 Хөрөнгө оруулалт   4,798.9 1,258.7  
XII.2.1.1 Үндэсний татварын ерөнхий газрын конторын барилга /Улаанбаатар/ 2007-2010 3,755.0 1,000.0  
XII.2.1.2 Татварын хэлтсийн барилга /Булган/ 2007-2010 339.6 94.5  
XII.2.1.3 Татварын хэлтсийн барилга /Архангай/ 2008-2010 329.2 34.2  
XII.2.1.4 Татварын хэлтсийн барилга /Говь-Алтай/ 2008-2010 375.1 130.0  
XII.2.2 Их засвар 2010 190.0 190.0  
XII.2.3 Тоног төхөөрөмж 2010 660.0 660.0  
XII.3 Гаалийн ерөнхий газар   16,802.8 8,368.0  
XII.3.1 Хөрөнгө оруулалт   14,302.8 5,868.0  
XII.3.1.1 Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2010 3,580.0 1,180.0  
XII.3.1.2 Боомтуудын цахилгаан болон усан хангамж 2007-2010 207.0 200.0  
XII.3.1.3 Нохойн албыг бэхжүүлэх 2007-2010 150.0 50.0  
XII.3.1.4 Боомтын холбоожуулалт /Гаалийн цахим нэг цонхны үйлчилгээ/ 2007-2010 669.6 150.0  
XII.3.1.5 Гаалийн албаны мэдээллийн автоматжуулсан системийг бэхжүүлэх 2007-2010 448.2 150.0  
XII.3.1.6 Гаальчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 2007-2010 4,400.0 1,000.0  
XII.3.1.7 Боомтуудын шалган нэвтрүүлэх цэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийн дутуу санхүүжилт /Хөвсгөл-Ханх, Өмнөговь-Шивээхүрэн/ 2010 78.0 78.0  
XII.3.1.8 Чингэлэг шалгах рентген төхөөрөмжийн гадна авто зам, талбай, инженерийн шугам сүлжээ, хашаа гэрэлтүүлэг, үзлэгийн тавцан /Замын-Үүд/ 2009-2010 1,000.0 1,000.0  
XII.3.1.9 Боомтуудын дэд бүтэц /Шивээхүрэн, Гашуунсухайт/ 2010 350.0 350.0  
XII.3.1.10 Замын-Үүдийн ачааны терминалын зам талбай, агуулахын өргөтгөл 2010-2011 2,250.0 1,125.0  
XII.3.1.11 Боомтуудын гаалийн лаборатори /Замын-Үүд, Дорнод, Алтанбулаг, Бичигт, Цагааннуур, Гашуунсухайт, Шивээхүрэн, Ярант/ 2010-2011 820.0 410.0  
XII.3.1.12 Насос станц, гадна хашаа, харуулын байр /Замын-Үүд/ 2010-2011 350.0 175.0  
XII.3.2 Тоног төхөөрөмж 2010 2,500.0 2,500.0  
XIII ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД   49,714.7 16,367.2  
XIII.1 Цагдаагийн ерөнхий газар   17,218.0 5,412.0  
XIII.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   16,798.0 4,992.0  
XIII.1.1.1 Цагдаагийн ерөнхий газрын тусгай хэлтсүүдийн контор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2007-2010 1,600.0 659.0  
XIII.1.1.2 Цагдаагийн ерөнхий газрын архивын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2007-2010 1,000.0 565.0  
XIII.1.1.3 Дүүргийн замын цагдаагийн тасгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2007-2010 710.0 210.0  
XIII.1.1.4 Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Өвөрхангай, Хархорин/ 2007-2010 850.0 350.0  
XIII.1.1.5 Цагдаагийн автобаазын гараж, 200 машин /Улаанбаатар/ 2007-2010 1,800.0 300.0  
XIII.1.1.6 Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв, полигон /Улаабааатар, сонгинохайрхан дүүрэг/ 2007-2010 1,700.0 300.0  
XIII.1.1.7 Орон нутгийн сумдын төлөөлөгчийн байр 2007-2010 7,530.0 1,000.0  
XIII.1.1.8 Цагдаагийн кабон /Хөвсгөл, Хатгал/ 2010 20.0 20.0  
XIII.1.1.9 Цагдаагийн байгууллагын хяналтын систем /MOBESE/ байгуулах /Дархан-Уул/ 2010 1,000.0 1,000.0  
XIII.1.1.10 Цагдаагийн хяналтын камер "Модис" систем /Дархан-Уул/ 2010 500.0 500.0  
XIII.1.1.11 Цагдаагийн тасгийн барилга /Ховд, Булган/ 2010 60.0 60.0  
XIII.1.1.12 Цагдаагийн кабон /Улаабаатар, Баянзүрх дүүрэг/, 12 дугаар хороо/ 2010 28.0 28.0  
XIII.1.2 Их засвар   180.0 180.0  
XIII.1.2.1 Орон нутгийн цагдаагийн газрын контор, эрүүлжүүлэх байр, гадна дотор дулаан, цэвэр бохир усны шугамын холболт 2010 100.0 100.0  
XIII.1.2.2 Төвийн байгууллагуудын барилга, дээвэр, дотор гадна, сантехник, цахилгааны их засвар 2010 80.0 80.0  
XIII.1.3 Тоног төхөөрөмж:   240.0 240.0  
XIII.1.3.1 Тусгай зориулалтын зэвсэг,техник, хэрэгсэл 2010 50.0 50.0  
XIII.1.3.2 Нэг бүрийн хамгаалах тусгай хэрэгслэл 2010 50.0 50.0  
XIII.1.3.3 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2010 50.0 50.0  
XIII.1.3.4 Авто машины засварын тоног төхөөрөмж 2010 50.0 50.0  
XIII.1.3.5 Цагдаагийн хэлтсийн техник хэрэгсэл /Хөвсгөл/ 2010 10.0 10.0  
XIII.1.3.6 Дүүргийн цагдаагийн хэлтэст зориулалтын тусгай тоноглол бүхий орчин үеийн мөрдөн байцаах танхим байгуулах /УБ, БГД/ 2010 30.0 30.0  
XIII.2 Хил хамгаалах ерөнхий газар   1,480.2 1,480.2  
XIII.2.1 Хөрөнгө оруулалт:   590.8 590.8  
XIII.2.1.1 0184 дүгээр ангийн цэргийн байр /Сүхбаатар, Онгон/ 2010 258.0 258.0  
XIII.2.1.2 0245 дугаар ангийн цэргийн гал зуух, 100 суудал /Увс, Улаангом/ 2010 242.0 242.0  
XIII.2.1.3 Өмнөд хилийн хянах цамхаг бүхий харуулын байр 2010 90.8 90.8  
XIII.2.2 Их засвар   829.4 829.4  
XIII.2.2.1 0165 дугаар ангийн гадна дулаан, уурын зуухны их засвар 2010 100.0 100.0  
XIII.2.2.2 0131 дугаар ангийн халаалтын их засвар 2010 179.0 179.0  
XIII.2.2.3 0146 дугаар ангийн 7 дугаар заставын барилгуудын их засвар /Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан, Сүүл Сэрвэн/ 2010 100.0 100.0  
XIII.2.2.4 0131 дугаар ангийн Гашуун сухайтын хилийн заставын их засвар 2010 100.0 100.0  
XIII.2.2.5 0214 дугаар ангийн Замын шандын хилийн заставын барилгуудын их засвар 2010 152.4 152.4  
XIII.2.2.6 0166 дугаар ангийн Шивээхүрэнгийн заставын цэргийн байрны засвар 2010 198.0 198.0  
XIII.2.3 Тоног төхөөрөмж: /0165 дугаар ангийн тоног төхөөрөмж/ 2010 60.0 60.0  
XIII.3 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв   135.0 135.0  
XIII.3.1 Их засвар /Зарим аймгийн шүүхийн шинжилгээний албаны барилгын засвар, Увс, Ховд, Булган/ 2010 35.0 35.0  
XIII.3.2 Тоног төхөөрөмж 2010 100.0 100.0  
XIII.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар   12,967.2 7,130.0  
XIII.4.1 Хөрөнгө оруулалт:   12,067.2 6,230.0  
XIII.4.1.1 Цагдан хорих байр /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2007-2010 8,200.0 4,400.0  
XIII.4.1.2 Хоригдлыг ажлын байраар хангах 2008-2010 330.0 130.0  
XIII.4.1.3 Хөрс хуулалтын ажил 2008-2010 400.0 200.0  
XIII.4.1.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2009-2011 1,326.4 600.0  
XIII.4.1.5 Цагдан хорих 461 дүгээр ангийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2009-2010 825.6 400.0  
XIII.4.1.6 Цагдан хорих 461 дүгээр ангийн гадна хамгаалалтын хашаа /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2009-2010 985.2 500.0  
XIII.4.2 Их засвар 2010 200.0 200.0  
XIII.4.3 Тоног төхөөрөмж: 2010 700.0 700.0  
XIII.4.3.1 Парк шинэчлэлт, эмнэлгийн болон тусгай тоноглогдсон автомашин /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 500.0 500.0  
XIII.4.3.2 Эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмж, шинжилгээний аппарат 2010 200.0 200.0  
XIII.5 Архивын ерөнхий газар   8,890.0 790.0  
XIII.5.1 Хөрөнгө оруулалт: Конторын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2008-2011 8,600.0 500.0  
XIII.5.2 Хөрөнгө оруулалт: Конторын барилга /Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг/ 2010 100.0 100.0  
XIII.5.3 Тоног төхөөрөмж 2010 190.0 190.0  
XIII.6 Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар   2,324.3 420.0  
XIII.6.1 Хөрөнгө оруулалт   2,224.3 320.0  
XIII.6.1.1 Гадаадын иргэн, харьятын асуудал эрхлэх газрын конторын барилгын дулааны шугамын дуусгал 2009-2010 275.0 70.0  
XIII.6.1.2 Гадаадын иргэдийг түр саатуулах байр, биеийн тамирын заалны барилга 2010-2011 1,099.3 150.0  
XIII.6.1.3 Замын-Үүдийн конторын барилга, түр саатуулах байр 2010-2011 850.0 100.0  
XIII.6.2 Тоног төхөөрөмж 2010 100.0 100.0  
XIII.7 Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг   6,650.0 950.0  
XIII.7.1 Хөрөнгө оруулалт: Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар/ 2010-2012 6,500.0 800.0  
XIII.7.2 Тоног төхөөрөмж: Эмнэлгийн лабораторийн тоног төхөөрөмж 2010 150.0 150.0  
XIII.8 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам   50.0 50.0  
XIII.8.1 Их засвар 2010 20.0 20.0  
XIII.8.2 Тоног төхөөрөмж 2010 30.0 30.0  
XIV ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД   178,524.7 52,218.1  
XIV.1 Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам   81,927.2 15,405.2  
XIV.1.1 Дулааны 5 "б" магистрал 1950м*2, 500 мм-ийн шугамыг 800 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2009-2010 3,747.0 785.2  
XIV.1.2 Дулааны 6 "б", "в" магистрал 2198 м*2, 500 мм-ийн шугамыг 600 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2009-2010 4,043.2 510.7  
XIV.1.3 "ДЦС-4" ХК-ийн генераторын тусгай зориулалтын 10.5 кВ-ын тосон таслуурыг шинэ таслуураар солих, иж бүрдэл, 6 ш /Улаанбаатар/ 2010-2011 9,000.0 1,500.0  
XIV.1.4 Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл /Сүхбаатар/ 2010-2012 13,000.0 500.0  
XIV.1.5 Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл /Хөвсгөл/ 2010-2011 14,000.0 500.0  
XIV.1.6 Зуунмод хотын 4-р дунд сургууль, Халдвартын эмнэлгийн өргөтгөл, "Ирээдүй" цэцэрлэгийг газрын гүний дулааны нөөцийг ашиглан дулааны эрчим хүчээр хангах /Төв, Зуунмод/ 2010 1,360.0 1,360.0  
XIV.1.7 Салбар шугам шинэчлэх /Дархан-Уул/ 2009-2010 1,350.0 499.8  
XIV.1.8 "ДЦС-2"-ийг түшиглэн 210 мянган тн хагас коксжсон түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цогцолбор байгуулах 2010-2012 17,000.0 5,000.0  
XIV.1.9 Дарханы дулааны цахилгаан станцын зуухны тоосон системийн технологийн шинэчлэлт /Дархан-Уул, Дархан/ 2010-2011 3,900.0 500.0  
XIV.1.10 Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын зуухны тоосон системийн технологийн шинэчлэлт /Орхон, Эрдэнэт/ 2010-2011 3,900.0 500.0  
XIV.1.11 Дарханы дулааны цахилгаан станцын 12 МВт-ын турбины тохируулгын блок, тулах холхивчуудын шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ 2010-2011 550.0 275.0  
XIV.1.12 Даланзадгадын дулааны цахилгаан станцын зуух, турбин, цахилгаан тоноглолын найдвартай ажиллагааг хангах, станцын үнс зайлуулах багерийн аж ахуй, гүний худаг, хөргөх цамхаг /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2010-2011 856.0 428.0  
XIV.1.13 Дорнодын дулааны цахилгаан станцын хурц уурын шугамын шинэчлэлт /Дорнод/ 2010-2011 646.0 323.0  
XIV.1.14 Сумын дулаан, цэвэр усны шугамын шинэчлэлт /Дархан-Уул, Хонгор/ 2010-2011 205.0 102.5  
XIV.1.15 ДЦС-4 станцын халуун усны сүлжээний насосыг шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2010-2011 3,500.0 500.0  
XIV.1.16 ДЦС-3- ын ПТ-25/90 турбины ротор худалдаж авч суурилуулах /Улаанбаатар/ 2010-2011 1,800.0 900.0  
XIV.1.17 ДЦС-3- ын зуух № 8, 11-ийн хурц уурын шугам, коллектор солих /Улаанбаатар/ 2010-2011 1,300.0 650.0  
XIV.1.18 Ф80, 200 мм-ийн голчтой шугамуудыг солих, нүүрс жигнэж авах пүүний байгууламж /Улаанбаатар, Налайх/ 2010-2011 200.0 100.0  
XIV.1.19 Дулааны 6 "Г" 990 м*2, 400 мм-ийн шугамыг 500 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2010-2011 1,570.0 471.0  
XIV.2 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц:   60,891.2 21,952.7  
XIV.2.1 БНХАУ-ын Такашикен боомт-Булган сумын 35 кВ-ын 50 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/10 кВ-ын 1х0.16, 1х0.25 мВа, дэд станц /Ховд/ 2008-2010 1,750.0 1,020.0  
XIV.2.2 Нарийнсухайт-Ноён сумын 35 кВ-ын 86.1 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/15 кВ-ын 1х063 МВА, 15/0.4 кВ-ын дэд станц, Ноён-Сэврэйн 15 кВ-ын 51.1 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 2х0.1 мВа-ын дэд станц /Өмнөговь/ 2008-2010 1,800.0 300.0  
XIV.2.3 Алаг-Эрдэнэ-Улаан Уул-Ренчинлхүмбэ-Цагааннуурын 35/15/10 кВ-ын 160/75/48 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Хөвсгөл/ 2007-2010 6,765.0 360.0  
XIV.2.4 Өлгий-Цагааннуурын 35 кВ-ын 65 км цахилгаан дамжуулах агаарын шцгам, 1х1.0, 1х0.25 мВа дэд станц /Баян-Өлгий/ 2007-2010 1,710.0 118.8  
XIV.2.5 Могойн гол дээр цахилгааны эх үүсвэр барих техник эдийн засгийн үндэслэл, Тэлмэн-Могойн голын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Завхан, Могойн гол/ 2009-2011 3,800.0 1,000.0  
XIV.2.6 Баруун-Урт-Халзан сумын 35 кВ-ын 64км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын агаарын хөнгөн цагаан утсыг сольж хөндлөн огтлолыг нэмэгдүүлэх. /Сүхбаатар/ 2010 415.8 415.8  
XIV.2.7 500 кВт чадал бүхий дизель станц худалдан авч суурилуулах /Говь-Алтай/ 2010 550.0 550.0  
XIV.2.8 500 кВт чадал бүхий дизель станц худалдан авч суурилуулах /Завхан/ 2010 550.0 550.0  
XIV.2.9 Мөрөн-Могойн голын 110кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын зураг, барилга угсралтын ажил /Хөвсгөл/ 2010 3,120.0 3,120.0  
XIV.2.10 Ховд аймгийн Дарви-Говь-Алтай аймгийн Дарви сумын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц 2010 1,715.2 1,715.2  
XIV.2.11 Тайширын УЦС-Улиастайн 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Говь-Алтай/ 2010 130.2 130.2  
XIV.2.12 Увс аймгийн Зүүнхангай-Завхан аймгийн Тэс сумын 10кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Завхан/ 2010 34.6 34.6  
XIV.2.13 Багуудын цахилгаан хангамжийн 1 фазын шугамын ажил, тоног төхөөрөмж /АХБ-ны 2.0 сая ам.долларын зээлийн дотоод эх үүсвэр/ 2010 300.0 300.0  
XIV.2.14 Аймгийн 0.4 кВт-ын эрчим хүчний СИП шугам тавих /Архангай, Эрдэнэбулган, Их тамир, Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Булган, Чулуут, Төвшрүүлэх сумд/ 2010 869.0 869.0  
XIV.2.15 Шивээговь -"Халзан-Уул" улсын рашаан сувилал хүртэл 30 км 6 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Дорноговь/ 2010 256.0 256.0  
XIV.2.16 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, нарны үүсгүүр /Баян-Өлгий аймгийн баг, суурин/ 2010 1,500.0 1,500.0  
XIV.2.17 Гэр хорооллын эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах /Орхон/ 2010 500.0 500.0  
XIV.2.18 Ховд аймгийн Дуут-Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын 15 кВ-ын 109 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 0,4/15 кВ-ын 1х0,25 мВа, 15/0,4 кВ-ын 2х 0,16 мВа-ын дэд станц /Баян-Өлгий/ 2008-2009 1,300.0 20.0  
XIV.2.19 Цагааннуур-Ногооннуур 35 кВ-ын 48 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 35/10 кВ-ын 1х0.16, 1х0.25 мВа дэд станц. /Баян-Өлгий/ 2008-2009 1,541.5 24.6  
XIV.2.20 "Хайлааст" дэд станцаас Яргайт дэд станц хүртэл 35 кВ-ын 2 хэлхээт 9 км цахилгаан дамжуулах шугам /Улаанбаатар/ 2009-2010 897.6 18.4  
XIV.2.21 Эмээлтэд 2х1.6 мВа чадалтай 35/10 кВ-ын дэд станц, 4 км цахилгаан дамжуулах шугам, 10/0.4 кВ-ын шугам, АТП /Улаанбаатар/ 2009-2010 2,549.6 10.0  
XIV.2.22 Ил хуваарилах байгууламж-4-д 220/110/35 кВ-ын 125 мВа чадалтай автотрансформатор суурилуулах /Улаанбаатар/ 2009-2010 2,680.8 10.0  
XIV.2.23 Умард дэд станцын трансформатор, хаалттай хуваарилах байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2009-2010 2,750.2 10.6  
XIV.2.24 Хайлаастын гэр хорооллын дэд станц 110/35/10 кВ, 2х16,0 мВА, /Улаанбаатар/ 2007-2009 2,450.0 23.6  
XIV.2.25 УБ хотын төвд 35/06 кВ-ын дэд станц, газар доогуурх кабель 2007-2009 1,600.0 34.4  
XIV.2.26 Дөргөний УЦС-Завхан сумын 15 кВ-ын 60 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд станц, 1х025,1х 0.1 мВа. /Увс/ 2007-2009 680.0 5.7  
XIV.2.27 Улаанбаатар хотын захын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ 2010-2011 1,000.0 500.0  
XIV.2.28 2х16 мВА-ийн чадалтай 110/35/10 кВ-ын "Дорнод-2" дэд станцын хүчин чадлыг өргөтгөн нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар/ 2010-2011 3,600.0 1,800.0  
XIV.2.29 2х10 мВА-ийн чадалтай 110/10 кВ-ын Амгалан дэд станцын хүчин чадлыг өргөтгөн нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар/ 2010-2011 3,000.0 292.1  
XIV.2.30 Мөрөн 110/35/6 кВ-ын дэд станцад 6.3 мВА трансформатор нэмж тавих /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010-2011 975.0 487.5  
XIV.2.31 Баянхонгор 110/35/6 кВ-ын дэд станцад 6.3 мВА трансформатор нэмж тавих /Баянхонгор/ 2010-2011 1,434.0 717.0  
XIV.2.32 Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2010-2011 3,014.0 750.0  
XIV.2.33 35/15 кВ-ын дэд станцын чадлыг нэмэгдүүлэх /Хэнтий, Баян-Адрага/ 2010-2011 297.0 148.5  
XIV.2.34 Металл судлал, гагнуурын болон нүүрсний туршилт тохируулгын төв лабораторийн шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2010-2011 250.0 125.0  
XIV.2.35 Сумдын төвийн 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын иж бүрэн шинэчлэл 2010-2011 1,740.0 870.0  
XIV.2.36 Халх гол сумын Ялалт баг-Загасчдын хотхон-Буйрын заставын 15 квт-ийн 27 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Дорнод/ 2010 200.0 200.0  
XIV.2.37 Шинэ гэр хорооллын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Дорнод, Хэрлэн/ 2010 25.0 25.0  
XIV.2.38 Сагсаагийн даваа-Хайчийн айл өрхүүд 0.4 кВ-ын 4.0 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Хөвсгөл, Хатгал/ 2010 36.0 36.0  
XIV.2.39 Сумын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл /Өмнөговь, Гурвантэс/ 2010 80.0 80.0  
XIV.2.40 Сумын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл /Өмнөговь, Гурвантэс/ 2010 150.0 150.0  
XIV.2.41 Эрчим хүчинд холбох дэд станц барих /Архангай, Өндөр-Улаан, Донгой, Хануй баг/ 2010 50.0 50.0  
XIV.2.42 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын дэд станц барих /Баянхонгор, Хүрээмарал, Баянбулаг/ 2010 1,294.7 1,294.7  
XIV.2.43 Дүүргийн 5-р хорооны шинээр үүссэн гэр хорооллын 63 квт-ын трансформаторын 2 км шугам тавих /Улаанбаатар, Налайх/ 2010 30.0 30.0  
XIV.2.44 Баг суурин газрыг цахилгаанаар хангах /Баян-Өлгий/ 2010 1,500.0 1,500.0  
XIV.3 Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр баригдаж байгаа барилга байгууламж   5,019.0 2,581.0  
XIV.3.1 Нарийнсухайт-Ноён-Сэврэйн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Өмнөговь/ 2008-2010 1,320.0 1,281.0  
XIV.3.2 Улаанбаатар хотын 6-10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2010 1,300.0 1,300.0  
XIV.3.3 Ховд аймгийн Дарви-Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц 2010-2011 1,284.0 -  
XIV.3.4 Говь-Алтай аймгийн Цогт-Бигэрийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц. 2010-2011 1,115.0 -  
XIV.4 Гадаадын зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр   10,319.3 1,424.0  
XIV.4.1 Дэлхийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Цахилгаан шугам сүлжээний алдагдал бууруулах" төслийн Монголын талын хөрөнгө 2001-2010 7,319.3 524.0  
XIV.4.2 ХБНГУ-ын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Дарханы дулааны цахилгаан станцын техникийн шинэчлэлийн Монголын талын хөрөнгө 2009-2012 3,000.0 900.0  
XIV.5 Сэргээгдэх эрчим хүч   1,440.0 735.0  
XIV.5.1 Нарны цахилгаан станц 80 квт, Баян-Өлгий аймгийн Булган сумаас шилжүүлэх /Говь-Алтай, Бугат/ 2007-2010 1,190.0 485.0  
XIV.5.2 Үенчийн усан цахилгаан станцын далангийн засвар, шинэчлэл /Ховд/ 2010 250.0 250.0  
XIV.6 Түлш   13,085.9 8,395.1  
XIV.6.1 Уул, уурхайн аврах тоног төхөөрөмж 2010 100.0 100.0  
XIV.6.2 Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайн техникийн шинэчлэл 2009-2010 12,285.9 7,945.1  
XIV.6.3 Замын-Үүд дэх шингэн түлш шилжүүлэх ачих байгууламжийн өргөтгөл /Дорноговь, Замын-Үүд/ 2010-2011 700.0 350.0  
XIV.7 Ашигт малтмалын газар   3,440.0 590.0  
XIV.7.1 Тоног төхөөрөмж 2010 90.0 90.0  
XIV.7.2 Хөрөнгө оруулалт: /Шилжих/ Газрын тосны чанарын хяналтын лаборатори байгуулах 2008-2010 3,350.0 500.0  
XIV.8 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам   60.0 60.0  
XIV.8.1 Их засвар 2010 60.0 60.0  
XIV.9 Геофизикийн хайгуул, судалгаа /Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолбор орчмын талбайд явуулах агаарын геофизикийн судалгаа, хайгуул/ 2010-2011 2,342.1 1,075.1  
XV ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД   949,960.2 193,031.5  
XV.1 Авто зам   790,986.6 131,890.5  
XV.1.1 Гадаадын зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр   75,959.0 12,132.6  
XV.1.1.1 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 131.2 км хатуу хучилттай зам /Дорноговь/ 2006-2010 3,609.0 1,666.7  
XV.1.1.2 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 62 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/ 2007-2010 1,638.1 912.5  
XV.1.1.3 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай зам /Дорноговь/ 2007-2010 630.1 515.1  
XV.1.1.4 Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх Багануур-Хэрлэнгийн гүүр, Мөрөн сум-Өндөрхаан чиглэлийн 58.5 км хатуу хучилттай зам /Хэнтий/ 2005-2010 1,674.2 200.0  
XV.1.1.5 Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн хатуу хучилттай зам /Булган/ 2004-2010 7,754.2 1,033.1  
XV.1.1.6 Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлж байгаа "Бүс нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 61 км хайрган зам /Сэлэнгэ, Дархан, Завхан/ 2006-2010 853.0 225.5  
XV.1.1.7 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 214.1 км хатуу хучилтай авто зам 2008-2012 26,460.0 1,500.0  
XV.1.1.8 Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх төмөр зам дээр баригдах Энгельсийн гүүрэн гарц /Улаанбаатар/ 2010-2012 500.0 254.0  
XV.1.1.9 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-н Сайншанд-Замын Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас Эрдэнэ сум хүртэлх 15.5 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/ 2010-2011 735.8 500.0  
XV.1.1.10 Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-н 78.6 км хатуу хучилттай авто зам /Төв аймгийн Борнуур, Жаргалант/ 2010-2012 2,504.3 360.0  
XV.1.1.11 Азийн хөгжлийн банкныны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор баруун бүсийн туслах зам барих төсөл" 2010-2011 150.0 80.0  
XV.1.1.12 Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Уньт-Тариалан чиглэлийн хатуу хучилттай зам /Булган/ 2010-2012 6,050.0 605.0  
XV.1.1.13 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл"-н дотоод эх үүсвэр. Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/ 2010-2011 10,636.5 1,727.8  
XV.1.1.14 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг сайжруулах төсөл"-н дотоод эх үүсвэр /Улаанбаатар/ 2010-2011 12,763.8 2,552.9  
XV.1.2 Авто замын сүлжээний засвар, арчлалт, шинэчлэлт   8,964.6 8,964.6  
XV.1.2.1 Авто замын сүлжээний засвар, арчлалт, үйлдвэрлэлийн бааз, техник, технологийн шинэчлэлт 2010 8,874.6 8,874.6  
XV.1.2.2 Зам засварлах 4 дүгээр хорооны ZIG ZAG-ийн хажууд 20, 22 дугаар байрны орчмын авто зам 500 м /Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 15.0 15.0  
XV.1.2.3 Зам засварлах 5 дугаар хорооны тээврийн товчооны орчмын авто зам /Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 30.0 30.0  
XV.1.2.4 Зам засварлах 6 дугаар хорооны 2 дугаар цэцэрлэгээс МУИС-ийн оюутны 1,2 дугаар байр хүртэлх 1.5 км авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 45.0 45.0  
XV.1.3 Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам   192,947.3 80,002.1  
XV.1.3.1 Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: 2007-2010   -  
XV.1.3.1.1  -40 км хатуу хучилттай авто зам 2007-2010 6,800.0 2,350.2  
XV.1.3.1.2  -20 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010 3,849.0 2,672.5  
XV.1.3.2 Улаангом-Тээлийн 15 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010 3,000.0 928.4  
XV.1.3.3 Аймаг, орон нутгийн авто зам /Хэнтийн Цэнхэрмандал, Орхон, Сэлэнгэ, Улаангом/ 2007-2010 5,917.0 4,617.0  
XV.1.3.4 Өгийнуур-Хөшөөцайдам чиглэлийн 10 км хатуу хучилттай зам /Архангай/ 2007-2010 1,298.9 202.2  
XV.1.3.5 Хархорин-Цэцэрлэгийн 29.9 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох /Архангай/ 2007-2011 7,810.0 955.3  
XV.1.3.6 Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн 109 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/ 2007-2010 19,073.9 5,021.3  
XV.1.3.7 Хархорин-Хужиртын 16.4 км хатуу хучилттай авто зам /Өвөрхангай/ 2010-2011 4,300.0 802.9  
XV.1.3.8 Дамдинсүрэнгийн гудамжны авто зам, 1.4 км, 48.8 у/м /Улаанбаатар/ 2006-2010 1,800.0 168.3  
XV.1.3.9 Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн 14.5 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/ 2008-2010 3,045.0 260.7  
XV.1.3.10 Халзанбүргэдэй /Тариат/-Солонготын даваа чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай/ 2008-2011 20,000.0 9,170.4  
XV.1.3.11 Хархорин-Цэцэрлэгийн 46.8 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох /Архангай/ 2008-2010 6,566.0 4,069.6  
XV.1.3.12 Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай зам /Баян-Өлгий/ 2009-2011 13,320.0 4,520.0  
XV.1.3.13 Баянхонгор-Арвайхээрийн 27 км хатуу хучилттай авто зам /Баянхонгор/ 2008-2010 5,500.0 2,871.9  
XV.1.3.14 Баянхонгор-Нарийнтээлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам /Баянхонгор/ 2008-2010 9,516.5 6,066.5  
XV.1.3.15 Өндөрхаан-Чойбалсангийн чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай зам /Хэнтий/ 2008-2011 10,000.0 7,000.0  
XV.1.3.16 Мөрөн-Хатгалын 98.8 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл/ 2008-2011 20,400.0 6,905.4  
XV.1.3.17 Хануйн голын төмөр бетон гүүр-Халзан бүргэдэй чиглэлийн 65.0 км хатуу хучилттай авто зам /Катарын буцалтгүй тусламж /Архангай/ 2008-2010 11,680.0 3,819.1  
XV.1.3.18 Нарангийн голын 3.2 км хатуу хучилттай авто замын санхүүжилтийн үлдэгдэл /Улаанбаатар/ 2007-2010 850.1 23.5  
XV.1.3.19 Цэцэрлэг-Их тамир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 53 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох 2007-2010 8,296.0 1,874.4  
XV.1.3.20 Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам 2010 4,500.0 4,500.0  
XV.1.3.21 Аймгийн төвийн авто зам, талбайн засвар, шинэчлэл /Говь-Алтай, Алтай/ 2010 2,000.0 2,000.0  
XV.1.3.22 Хамрын давааны зам засвар /Архангай, Тариат, Алтайд баг/ 2010 30.0 30.0  
XV.1.3.23 Аймгийн төвүүдийн авто замын шинэчлэлт, 18 аймаг /Хөвсгөл 1.1, 1.9 км хатуу хучилттай авто зам/ үлдэгдэл санхүүжилт 2008-2010 641.7 87.7  
XV.1.3.24 Хархорин-Цэцэрлэгийн 74 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох ажлын үлдэгдэл санхүүжилт 2007-2010 8,403.6 70.3  
XV.1.3.25 Хотын доторх зам засвар, явган зорчигчийн зам, гэрлэн дохио /Дорнод/ 2010 350.0 350.0  
XV.1.3.26 Сумдын дотор 2 км авто зам /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин/ 2010 400.0 400.0  
XV.1.3.27 Жаргалантын гол дээр хөвдөг гүүр тавих /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ/ 2010 50.0 50.0  
XV.1.3.28 Хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010 300.0 300.0  
XV.1.3.29 Хотын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010 150.0 150.0  
XV.1.3.30 Баруун 4 зам-10 дугаар хорооллын уулзварын авто замын өргөтгөл шинэчлэл, 1.6 км /Улаанбаатар/ 2009-2010 2,465.1 1,015.6  
XV.1.3.31 Их тойруугийн замын өргөтгөл, 0.3 км /100 айл-Сэлбийн гүүр/ 2010-2011 679.1 339.5  
XV.1.3.32 Чингисийн өргөн чөлөөг нарны замтай холбох замын хэсэг /Улаанбаатар/ 2010-2011 2,350.0 1,175.0  
XV.1.3.33 Бага тойруугийн авто замын шинэчлэл, 2.6 км /Цэцэг төвөөс УБИС хүртэл/ 2010-2011 3,387.1 1,016.1  
XV.1.3.34 Жаргалант сумын “Хоолтын 3-н даваа" төсөл /Архангай/ 2010 40.0 40.0  
XV.1.3.35 Эрхүүгийн гудамжны 0.7 км авто замын шинэчлэл /нөхөөс/ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 300.0 300.0  
XV.1.3.36 100 айл, "Лхам" худалдааны төвөөс "Жоби" барилгын материалын дэлгүүр хүртэлх 315 м авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/ 2010 100.0 100.0  
XV.1.3.37 Хандгайт-Санзайн төв замын уулзвараас хүүхдийн "Хандгайт" зуслан хүртэлх 1.6 км хатуу хучилттай зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15 дугаар хороо/ 2010 700.0 700.0  
XV.1.3.38 Кино үйлдвэрийн урдуурх замын үргэлжлэл, Алтан-Өлгий, Монелийн задгай, Моносын хэсгийн авто зам /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 5, 22 дугаар хороо/ 2010 1,100.0 1,100.0  
XV.1.3.39 9 дүгээр хороонд 1.2 км, 10 дугаар хороонд 0.9 км, 11 дүгээр хороонд 1.4 км, нийт 3.5 км хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар Баянгол дүүрэг/ 2010 1,100.0 1,100.0  
XV.1.3.40 Авто зам барих, Зуун айлаас Сэлбэ голын гүүрний уулзвар хүртэлх 840 м, (Америк элчин сайдын яамны зүүн хойноос Орчлон сургуулийн зүүн урд уулзвар хүртэл) /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 500.0 500.0  
XV.1.3.41 Шилний үйлдвэрээс 4 дүгээр хорооны гүүр хүртэлх /400*7/ зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2010 250.0 250.0  
XV.1.3.42 Аймгийн төвийн зам, 500 м /Баянхонгор аймгийн Баянхонгор/ 2010 128.3 128.3  
XV.1.4 Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтөйгөөр баригдаж байгаа авто замын барилга байгууламж 2007-2013 493,827.6 24,440.3  
XV.1.4.1 Улаанбаатар-Эрдэнэсантын 168.2 км хатуу хучилттай авто зам /Төв/ 2007-2010 33,877.6 22,205.3  
XV.1.4.2 Арвайхээр - Баянхонгор чиглэлийн 107 км хатуу хучилттай авто зам /Өвөрхангай/ 2010-2013 40,660.0 -  
XV.1.4.3 Алтай- Баянхонгор чиглэлийн 128 км хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай/ 2010-2013 48,640.0 -  
XV.1.4.4 Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам /Төв/ 2010-2013 38,000.0 -  
XV.1.4.5 Мандалговь - Даланзадгад чиглэлийн 163 км хатуу хучилттай авто зам /Дундговь/ 2010-2013 61,940.0 -  
XV.1.4.6 Даланзадгад-Таван толгой-Оюу толгой чиглэлийн 251 км хатуу хучилттай авто зам /Өмнөговь/ 2010-2013 95,380.0 -  
XV.1.4.7 Өндөрхаан - Чойбалсан чиглэлийн 143 км хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий/ 2010-2013 54,340.0 -  
XV.1.4.8 Хатгал-Ханх чиглэлийн 80 км авто зам /Хөвсгөл/ 2010-2011 30,400.0 -  
XV.1.4.9 Нийслэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2010-2011 52,590.0 2,235.0  
XV.1.4.10 Манхан-Дарви чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ 2010-2012 43.000.0 -  
XV.1.5 Гүүр   19,288.1 6,350.9  
XV.1.5.1 Тээлийн голын 75 у/м төмөр бетон гүүр /Увс/ 2005-2010 488.8 292.6  
XV.1.5.2 Эгийн голын 160 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Түнэл/ 2007-2010 1,812.5 415.9  
XV.1.5.3 Туул голын Горхийн 211 у/м төмөр бетон гүүр /Улаанбаатар/ 2007-2010 2,422.5 568.8  
XV.1.5.4 Ховд голын 181.8 у/м төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус/ 2008-2011 1,500.0 546.3  
XV.1.5.5 Идэрийн голын 169.08 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Их Уул/ 2008-2010 1,593.4 918.9  
XV.1.5.6 Их тэнгэрийн 258 у/м төмөрбетон гүүр /Улаанбаатар/ 2007-2010 3,986.5 1,296.0  
XV.1.5.7 Идэрийн голын 163.1 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Жаргалант/ 2010-2012 2,935.8 400.0  
XV.1.5.8 Чулуут сумын Бортын гүүр /Архангай/ 2010 10.0 10.0  
XV.1.5.9 Чулуут сумын төвийн модон гүүр /Архангай/ 2010 160.0 160.0  
XV.1.5.10 Эрдэнэмандал сумын Хануйн голын гүүр /Архангай/ 2010 250.0 250.0  
XV.1.5.11 Бөхмөрөн голын 60 у/м модон гүүр /Баян-Өлгий, Ногооннуур/ 2010-2011 450.0 200.0  
XV.1.5.12 Хүнгий голын гүүрийн сэргээн засварлалт /Завхан, Ургамал/ 2010 45.0 45.0  
XV.1.5.13 Гурвалжингийн 108 у/м, 2 хос гүүрний шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2009-2010 1,998.6 412.4  
XV.1.5.14 Улиастайн голын 97 у/м төмөр бетон гүүрийн өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2010-2011 1,600.0 800.0  
XV.1.5.15 Төмөр замын явган хүний гарцын шинэчлэл /Дархан-Уул/ 2010 35.0 35.0  
XV.2 Тээвэр   1,414.1 1,213.4  
XV.2.1 Хөрөнгө оруулалт: "Зорчигч үйлчилгээний төв" авто вокзалын барилга /Дархан, 3 дугаар хороолол/ 2008-2010 1,414.1 1,213.4  
XV.3 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар   54,312.3 24,300.8  
XV.3.1 Хөрөнгө оруулалт:   50,251.0 20,239.5  
XV.3.1.1 Онгоц хөөрч буух хатуу хучилттай зурвасын шинэчлэлт /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010-2011 4,000.0 890.0  
XV.3.1.2 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Баян-Өлгий/ 2008-2011 11,715.5 3,015.5  
XV.3.1.3 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/ 2008-2010 8,651.5 3,151.5  
XV.3.1.4 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвасын хүчитгэлийн ажил, гэрлэн тэмдэгт /Улаанбаатар, "Чингис хаан" олон улсын нисэх буудал/ 2008-2010 7,000.0 5,298.5  
XV.3.1.5 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/ 2008-2011 7,385.3 2,085.3  
XV.3.1.6 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Увс/ 2008-2010 11,498.7 5,798.7  
XV.3.2 Их засвар 2010 428.8 428.8  
XV.3.3 Тоног төхөөрөмж 2010 3,632.5 3,632.5  
XV.4 Барилга, хот байгуулалт   103,247.2 35,626.8  
XV.4.1 Хөрөнгө оруулалт   98,931.2 32,310.8  
XV.4.1.1 Шинээр баригдах 14 дүгээр хорооллын дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, өргөлтийн насосны станц /Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг/ 2008-2010 6,951.5 2,852.0  
XV.4.1.2 Аймгийн төвүүдийн орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ 2008-2011 7,169.4 1,145.6  
XV.4.1.3 Дулааны 12 Б магистраль шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2009-2010 4,055.9 2,255.9  
XV.4.1.4 Эрдэнэт хотын Наран-Шанд багуудын хоорондох авто зам /Орхон/ 2010-2011 2,236.0 1,000.0  
XV.4.1.5 Үерийн хамгаалалтын далан /Дархан/ 2007-2011 4,761.4 832.0  
XV.4.1.6 3,4 дүгээр хорооллын 31-н III коллекторын ф500-н бохирын усны шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар Баянгол дүүрэг/ 2009-2010 180.0 180.0  
XV.4.1.7 Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа "Хот байгуулалтын салбар" төслийн дотоод эх үүсвэр 2008-2012 2,970.2 500.0  
XV.4.1.8 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа "Гэр хорооллыг олон нийтийн оролцоотой хөгжүүлэх" төслийн дотоод эх үүсвэр 2007-2011 195.0 33.0  
XV.4.1.9 Инженерийн шугам сүлжээ,төвлөрсөн ус хангамжийн систем, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Өвөрхангай, Хархорин/ 2010-2012 3,300.0 1,000.0  
XV.4.1.10 Цэвэр усны эх үүсвэрийн гүний худаг, барилга байгууламж /Дархан-Уул, Шарын гол/ 2010 410.0 410.0  
XV.4.1.11 Сумын дулаан, цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Алтай/ 2010-2011 1,200.0 300.0  
XV.4.1.12 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Орон сууцны хороолол төсөл"-ийн дотоод эх үүсвэр /Улаанбаатар/ 2010-2013 21,273.0 2,458.3  
XV.4.1.13 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Замын-Үдийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл"-ийн дотоод эх үүсвэр /Дорноговь/ 2010-2012 10,636.5 1,595.4  
XV.4.1.14 Цэвэрлэх байгууламжийн засвар шинэчлэлт, цэвэр усны шугам солих /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ 2010-2011 1,430.0 215.0  
XV.4.1.15 Хонхор-Сүмбэр хотхоныг холбосон цэвэр усны шугам шинээр угсрах /Говьсүмбэр, Чойр/ 2010-2011 805.0 200.0  
XV.4.1.16 Олгойн говийн цэвэр усны шугамын шинэчлэлт /Дундговь, Мандалговь/ 2010-2011 2,000.0 500.0  
XV.4.1.17 22-р коллекторын бохир усны шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2010-2011 600.0 300.0  
XV.4.1.18 Цэвэр усны эх үүсвэрийн гүний худаг, тоног төхөөрөмж суурилуулах, /Говь-Алтай, Баян-Уул/ 2010-2011 80.0 40.0  
XV.4.1.19 Зээгийн хөтлийн цэвэр усны шугам /Дорноговь, Сайншанд/ 2010-2011 620.0 310.0  
XV.4.1.20 Барилгын хийц бүтээц,сорил шинжилгээний лаборатори /Улаанбаатар/ 2010-2011 3,132.4 500.0  
XV.4.1.21 Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засвар /Дорнод, Хэрлэн/ 2010 200.0 200.0  
XV.4.1.22 Сумын уурын зуухны засвар, өөрчлөлт /Дорнод, Хөлөнбуйр, Сэргэлэн/ 2010 70.0 70.0  
XV.4.1.23 Нийтийн орон сууцны цэвэр усны чанар хангамжийг сайжруулах хөтөлбөр /Дорнод/ 2010 50.0 50.0  
XV.4.1.24 Гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулах /Хөвсгөл. Мөрөн/ 2010 300.0 300.0  
XV.4.1.25 Халуун усны барилга /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сумын сургууль, Түнэл, Жаргалант, Улаан-Уул, Тариалан, Галт, Зүрх баг/ 2010 100.0 100.0  
XV.4.1.26 Төрийн албан хаагчдын орон сууц /Хөвсгөл, Баянзүрх/ 2010 20.0 20.0  
XV.4.1.27 Халуун усны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 9, 12 дугаар хороо/ 2010 30.0 30.0  
XV.4.1.28 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автомашин /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010 80.0 80.0  
XV.4.1.29 Хотын насосны станцаас усан сан хүртэлх ф-400 мм цэвэр усны шугам барих /Орхон, Баян-Өндөр/ 2010 123.7 123.7  
XV.4.1.30 Бохир усны шугам сүлжээ, ариутгалын станцын барилга /Говьсүмбэр, Баянтал/ 2010 200.0 200.0  
XV.4.1.31 Сумдын ахуй үйлчилгээний төв-цогцолбор барьж байгуулах /Өмнөговь, Манлай, Сэврэй, Баян-Овоо/ 2010 300.0 300.0  
XV.4.1.32 Дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл /Увс, Улаангом/ 2010 750.0 750.0  
XV.4.1.33 Бохир усны Туул-1 коллектор, 34.9 км /Улаанбаатар/ 2007-2009 11,600.0 4,688.0  
XV.4.1.34 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шатыг шинэчлэх /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010-2011 1,350.0 675.0  
XV.4.1.35 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засвар /Улаанбаатар/ 2010-2011 1,000.0 500.0  
XV.4.1.36 Хөрсний усны түвшин доошлуулах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг 5 дугаар хороо/ 2010-2011 1,006.7 503.4  
XV.4.1.37 Гэр хорооллын халуун усны барилга /Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэг, Байнзүрх дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Хан-Уул дүүрэг/ 2010-2011 1,302.0 651.0  
XV.4.1.38 Хотын гэрэлтүүлэг /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ 2010 130.0 130.0  
XV.4.1.39 Гудамжны гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 500.0 500.0  
XV.4.1.40 6-19 дүгээр хорооны гудамжны гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 700.0 700.0  
XV.4.1.41 1 дүгээр хорооноос 11 дүгээр хороонд байрлах орон сууцны хороололд 300-ийн цэвэр усны шугам тавих /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2010 200.0 200.0  
XV.4.1.42 Гэр хороолол, хорооллын доторхи гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 125.0 125.0  
XV.4.1.43 Ус зайлуулах шугам, зам, гүүр барих, сайжруулах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 175.0 175.0  
XV.4.1.44 "Баянгол-хөгжил" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 500.0 500.0  
XV.4.1.45 "Гэрэлтүүлэг, тохижилт" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг) 2010 200.0 200.0  
XV.4.1.46 "Баянзүрх-хөгжил хөтөлбөр" /Улаанбаатар, баянзүрх дүүрэг/ 2010 350.0 350.0  
XV.4.1.47 Гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 200.0 200.0  
XV.4.1.48 Гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/, 2,4,5,6,11,15,17,18 дугаар хороо/ 2010 120.0 120.0  
XV.4.1.49 Үйлдвэр үйлчилгээний төв байгуулах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2010 300.0 300.0  
XV.4.1.50 "Нийслэлийн хоймор хөгжил" төсөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 400.0 400.0  
XV.4.1.51 Гэрэлтүүлэг (Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг) 2010 500.0 500.0  
XV.4.1.52 Спорт талбай байгуулах, орчны тохижилт хийх /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 620.0 620.0  
XV.4.1.53 "Сонгино хайрхан-хөгжил" хөтөлбөр /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 152.5 152.5  
XV.4.1.54 Усан оргилуур бүхий амралт чөлөөт цагийн цогцолбор /Баянзүрх дүүрэг, 3 дугаар хороо, Сансар үйлчилгээний төв/ 2010 100.0 100.0  
XV.4.1.55 “Амралт чөлөөт цагийн талбай” /Баянзүрх дүүрэг, Налайх/ 2010 170.0 170.0  
XV.4.1.56 Орон сууцны шинэчлэл, хотын тохижилт /Увс, Улаангом/ 2010 1,000.0 1,000.0  
XV.4.2 Их засвар   4,204.0 3,204.0  
XV.4.2.1 Цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Төв, Зуунмод/ 2010-2012 1,700.0 700.0  
XV.4.2.2 Орон сууцнуудын дээврийн их засвар /Дархан-Уул/ 2010 250.0 250.0  
XV.4.2.3 Орон сууцнуудын дээврийн их засвар /Дархан-Уул, Шарын гол/ 2010 100.0 100.0  
XV.4.2.4 Орон сууцны лифтний их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 75.0 75.0  
XV.4.2.5 Орон сууцны дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 125.0 125.0  
XV.4.2.6 Орон сууцны 10, 3, 4 дүгээр хороолол болон 6 дугаар бичил хорооллын ашиглалтын хугацаа дууссан лифтүүдийн их засвар, шинэчлэлийн ажлын теник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, судалгаа, шинжилгээ хийх /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 40.0 40.0  
XV.4.2.7 Орон сууцны барилгын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хорооны 26 дугаар байр, 2 дугаар хорооны 13 дугаар байр, 3 дугаар хорооны 8,9,19 дүгээр байр, 5 дугаар хорооны 23, 6 дугаар байр, 8 дугаар хорооны 2,3 дугаар байр, 7 дугаар хорооны 4,10,1а, 9 дүгээр байр, 3 дугаар хорооны 20 дугаар байр, 6 дугаар хорооны 47 дугаар байр/ 2010 290.0 290.0  
XV.4.2.8 Хороодын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 6-19 дугаар хороо/ 2010 250.0 250.0  
XV.4.2.9 Орон сууцны барилгын дээврийн их засвар /Дархан-Уул/ 2010 500.0 500.0  
XV.4.2.10 Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны засвар /Сэлэнгэ, Сайхан-Хөтөл, Мандал, Сүхбаатар/ 2010 500.0 500.0  
XV.4.2.11 Орон сууцны нийт 22 байрны дээврийн засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх, Налайх/ 2010 374.0 374.0  
XV.4.3 Тоног төхөөрөмж   112.0 112.0  
XV.4.3.1 Зарим сумдад ундны ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх /Говьсүмбэр/ 2010 35.0 35.0  
XV.4.3.2 Зарим сумдад ундны ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх /Дорноговь/ 2010 40.0 40.0  
XV.4.3.3 Ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж /Увс, Цагаанхайрхан/ 2010 25.0 25.0  
XV.4.3.4 Хог тээвэрлэх автомашин /Дорноговь, Даланжаргалан/ 2010 12.0 12.0  
XVI НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД   40,120.5 38,297.0  
XVI.1 Хөрөнгө оруулалт:   39,505.1 37,681.6  
XVI.1.1 Ахмад дайчдад олгох орон сууцны хөрөнгө 2010 32,250.0 32,250.0  
XVI.1.2 Хөдөлмөрийн төв биржийн барилга /Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр//Улаанбаатар/ 2008-2010 3,550.0 2,000.0  
XVI.1.3 Орон гэргүй иргэдэд гэртэй болоход дэмжлэг үзүүлэх /Дархан-Уул/ 2010 49.0 49.0  
XVI.1.4 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2010-2011 350.0 105.0  
XVI.1.5 Ахмадын өргөө /Баян-Өлгий/ 2010 373.0 373.0  
XVI.1.6 Нэн ядуу болон өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд гэр олгох /Булган/ 2010 100.0 100.0  
XVI.1.7 Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Баяндалай/ 2010 35.0 35.0  
XVI.1.8 Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Баян-Овоо/ 2010 35.0 35.0  
XVI.1.9 Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Булган/ 2010 35.0 35.0  
XVI.1.10 Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Мандал-Овоо/ 2010 35.0 35.0  
XVI.1.11 Ахмадын сувиллын барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ 2010 350.0 350.0  
XVI.1.12 Орон гэргүй иргэдийг гэртэй болгох төсөл /Төв/ 2010 60.0 60.0  
XVI.1.13 Иргэдийг гэржүүлэх /Увс/ 2010 250.0 250.0  
XVI.1.14 Ахмадын өргөөний барилга /Хөвсгөл/ 2010 200.0 200.0  
XVI.1.15 Ахмадын сувиллын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010 100.0 100.0  
XVI.1.16 Ахмадын амралт, чөлөөт цагийн төвийн байр /Дорнод, Хэрлэн/ 2007-2010 95.1 66.6  
XVI.1.17 Өндөр настнуудын соёл, үйлчилгээний төв /Сүхбаатар, Наран/ 2010 15.0 15.0  
XVI.1.18 Нэн ядуу өрхийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, орон гэртэй болгох (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг- 20, 9, 10, 11 дүгээр гэр хороо) 2010 200.0 200.0  
XVI.1.19 Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 100.0 100.0  
XVI.1.20 Ахмадын сувиллын барилгын дуусгал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг,/ 2010 410.0 410.0  
XVI.1.21 Иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг сайжруулах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 150.0 150.0  
XVI.1.22 Нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдэд гэр олгох /Баянзүрх дүүрэг, Налайх/ 2010 30.0 30.0  
XVI.1.23 Эмзэг бүлгийн өрхийн иргэдийг дэмжих Гэр төсөл /Дорноговь/ 2010 20.0 20.0  
XVI.1.24 Эмзэг бүлгийн өрхийн иргэдийг дэмжих Гэр төсөл /Говь-Сүмбэр/ 2010 20.0 20.0  
XVI.1.25 Эмзэг бүлгийн өрхийн иргэдийг дэмжих Гэр төсөл /Дорноговь, Замын-Үүд/ 2010 10.0 10.0  
XVI.1.26 "Гэр" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /Архангай, багууд/ 2010 225.0 225.0  
XVI.1.27 Ахмадын өргөөний зориулалтаар барилга худалдан авч, засварлан тохижуулах /Архангай, Цэцэрлэг/ 2010 325.0 325.0  
XVI.1.28 Дүүргийн эмзэг бүлгийн, орлого багатай иргэдэд гэр олгох /Улаанбаатар, Баянзүрх, Налайх/ 2010 133.0 133.0  
XVI.2 Их засвар:   570.4 570.4  
XVI.2.1 Нийгэм хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны их засвар 2010 570.4 570.4  
XVI.3 Тоног төхөөрөмж: 2010 45.0 45.0  
XVII ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД   103,348.8 43,346.9  
XVII.1 Хөрөнгө оруулалт:   86,202.7 26,200.8  
XVII.1.1 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Хөвсгөл, Төмөрбулаг/ 2007-2010 509.0 129.0  
XVII.1.2 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Завхан, Идэр/ 2007-2010 231.9 67.5  
XVII.1.3 Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант/ 2008-2010 1,589.5 889.5  
XVII.1.4 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Булган, Хишиг-Өндөр/ 2008-2010 499.4 171.2  
XVII.1.5 Эмнэлгийн барилга, 50 ор /Баянхонгор/ 2008-2010 1,205.6 140.0  
XVII.1.6 Спорт цогцолбор, 600 суудал /Баян-Өлгий/ 2008-2010 1,991.6 255.0  
XVII.1.7 Спорт цогцолбор, 600 суудал /Төв/ 2008-2010 2,069.0 469.0  
XVII.1.8 Спортын ордон, 600 суудал /Өвөрхангай/ 2005-2010 1,535.1 187.8  
XVII.1.9 Олимпийн хотхоны гадна инженерийн шугам сүлжээ, зам, талбай тохижилт, автомашины зогсоол /УБ/ 2008-2010 4,223.9 2,945.6  
XVII.1.10 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил"-3 хөтөлбөрийн Монголын талын хөрөнгө 2009-2013 2,060.4 1,857.2  
XVII.1.11 Эрүүл мэндийн төвийн барилга,100 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010-2012 3,900.0 500.0  
XVII.1.12 Улсын клиникийн 3 дугаар нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010-2011 2,808.0 400.0  
XVII.1.13 Хавдар судлалын үндэсний төвийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010-2012 3,500.0 500.0  
XVII.1.14 Сэтгэцийн эмгэг судлалын үндэсний төвийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010-2012 3,200.0 600.0  
XVII.1.15 Халдвартын эмнэлэг, 30 ор /Сүхбаатар, Баруун-Урт/ 2010-2011 650.0 500.0  
XVII.1.16 Халдвартын эмнэлэг, 10 ор /Дорноговь, Замын-Үүд/ 2010 197.1 197.1  
XVII.1.17 Халдвартын эмнэлэг, 30 ор /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010-2011 719.3 400.0  
XVII.1.18 Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэг, 20 ор /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010 494.5 494.5  
XVII.1.19 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур/ 2010 447.9 447.9  
XVII.1.20 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Говь-Алтай, Бигэр/ 2010 500.0 500.0  
XVII.1.21 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Завхан, Шилүүстэй/ 2010 500.0 500.0  
XVII.1.22 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Увс, Түргэн/ 2010 470.2 470.2  
XVII.1.23 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Увс, Өндөрхангай/ 2010 534.4 534.4  
XVII.1.24 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр/ 2010 450.0 450.0  
XVII.1.25 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сэлэнгэ, Сант/ 2010 348.9 348.9  
XVII.1.26 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Төв, Бүрэн/ 2010 383.7 383.7  
XVII.1.27 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Дундговь, Сайхан-Овоо/ 2010 379.9 379.9  
XVII.1.28 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр/ 2010 330.2 330.2  
XVII.1.29 Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Улаангом/ 2010-2011 553.7 200.0  
XVII.1.30 Яаралтай түргэн тусламжийн төвийн салбарын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010-2011 560.0 200.0  
XVII.1.31 Нийслэлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2010-2012 2,561.3 103.0  
XVII.1.32 Спорт цогцолбор, 700 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт/ 2010-2012 1,670.0 100.0  
XVII.1.33 Спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010-2012 1,885.2 100.0  
XVII.1.34 Төрөх эмнэлэг, 300 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2010-2012 19,000.0 2,600.7  
XVII.1.35 Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010-2011 1,524.1 200.0  
XVII.1.36 "Олимп" төвийн барилга /Орхон/ 2010 600.0 600.0  
XVII.1.37 Эрүүл мэндийн оношлогооны төвийн зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 2010 300.0 300.0  
XVII.1.38 Сумын сум дундын эмнэлгийн барилгын их засвар, 30 ор /Архангай, Эрдэнэмандал/ 2010 215.0 215.0  
XVII.1.39 Эмнэлгийн барилгын халаалтын зуухны шинэчлэл /Завхан,Сонгино/ 2010 25.0 25.0  
XVII.1.40 Эмнэлгийн барилгын халаалтын зуухны шинэчлэл /Завхан, Баянхайрхан/ 2010 25.0 25.0  
XVII.1.41 Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Дундговь/ 2010 219.0 219.0  
XVII.1.42 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баян-Өлгий, Алтай/ 2010 357.0 357.0  
XVII.1.43 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баян-Өлгий, Булган/ 2010 368.0 368.0  
XVII.1.44 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Баян-Өлгий, Баяннуур/ 2010 375.0 375.0  
XVII.1.45 "Цахим эмнэлэг" хөтөлбөр /Баянхонгор/ 2010 50.0 50.0  
XVII.1.46 Эмнэлгийн ажилчдын орон сууцны барилга /Баянхонгор, Баянхонгор/ 2010 477.0 477.0  
XVII.1.47 Өрхийн эмнэлгийн барилга /Дорнод, Хэрлэн/ 2010 180.0 180.0  
XVII.1.48 Сум дундын эмнэлгийн барилга /Өвөрхангай, Хужирт/ 2010 500.0 500.0  
XVII.1.49 Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Цагааннуур/ 2010 850.0 850.0  
XVII.1.50 Эрүүл мэндийн хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх хөтөлбөр /Төв/ 2010 24.5 24.5  
XVII.1.51 Өрхийн эмнэлгийн чадавхийг дээшлүүлэх /Төв, Зуунмод/ 2010 8.0 8.0  
XVII.1.52 Өрхийн эмнэлэг /Увс,Улаангом, 1 дүгээр баг/ 2010 100.0 100.0  
XVII.1.53 Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Хөвсгөл, Их-Уул/ 2010 40.0 40.0  
XVII.1.54 "Эрүүл хүн" хөтөлбөр /Хөвсгөл/ 2010 400.0 400.0  
XVII.1.55 Эхчүүдийн амрах байр /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ/ 2010 30.0 30.0  
XVII.1.56 35 ортой хүүхдийн эмнэлгийн байр худалдан авах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 1,000.0 1,000.0  
XVII.1.57 Орчны эрүүл ахуйг сайжруулах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 150.0 150.0  
XVII.1.58 Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Дорноговь, Өргөн/ 2010 45.0 45.0  
XVII.1.59 Дүүргийн төрөх эмнэлгийн барилга, зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 500.0 500.0  
XVII.1.60 Эх нялхас, эрдэм шинжилгээний төвд нярайн мэс заслын хэсэг шинээр байгуулах /Улаанбаатар/ 2010 350.0 350.0  
XVII.1.61 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010-2011 2,561.3 10.0  
XVII.1.62 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010-2011 2,561.3 10.0  
XVII.1.63 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010-2011 2,561.3 10.0  
XVII.1.64 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010-2011 2,561.3 10.0  
XVII.1.65 Дүүргийн өвлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2010-2011 3,000.0 10.0  
XVII.1.66 Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх/ 2010-2011 1,885.2 10.0  
XVII.1.67 Улсын хэмжээнд чихрийн шижин өвчинтэй тэмцэх 2010 400.0 400.0  
XVII.2 Их засвар:   7,885.0 7,885.0  
XVII.2.1 Эрүүл мэндийн яамны их засвар 2010 5,300.0 5,300.0  
XVII.2.2 Сумдуудад спорт тоглоомын талбай байгуулах /Дархан-Уул/ 2010 30.0 30.0  
XVII.2.3 Нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн хүлээн авах өрөөг иж бүрэн тохижуулах /Дархан-Уул/ 2010 15.0 15.0  
XVII.2.4 Эмнэлгийн засвар /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр/ 2010 15.0 15.0  
XVII.2.5 Хүн эмнэлгийн их засвар /Төв, Баянхангай/ 2010 20.0 20.0  
XVII.2.6 Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын их засвар /Төв/ 2010 600.0 600.0  
XVII.2.7 Эмнэлгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Богд/ 2010 85.0 85.0  
XVII.2.8 Спортын төвийн тохижилт /Сүхбаатар, Мандал/ 2010 170.0 170.0  
XVII.2.9 Халдварт өвчин судлалийн үндэсний төвийн цэвэрлэх байгууламжийн засвар /Улаанбаатар/ 2010 950.0 950.0  
XVII.2.10 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 700.0 700.0  
XVII.3 Тоног төхөөрөмж:   9,261.1 9,261.1  
XVII.3.1 Эрүүл мэндийн яамны тоног төхөөрөмж 2010 6,200.0 6,200.0  
XVII.3.2 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, түргэн тусламжийн автомашин /Дундговь/ 2010 32.0 32.0  
XVII.3.3 Спорт заалны тоног төхөөрөмж, 12 сум /Дундговь/ 2010 15.0 15.0  
XVII.3.4 Тоног төхөөрөмж, явуулын амбулаторийн автомашин /Архангай/ 2010 100.0 100.0  
XVII.3.5 Өрхийн эмнэлгийн автомашин /Архангай, Эрдэнэбулган/ 2010 20.0 20.0  
XVII.3.6 Хүүхдийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Архангай, Эрдэнэбулган/ 2010 60.0 60.0  
XVII.3.7 Өрхийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, их засвар /Баянхонгор/ 2010 60.0 60.0  
XVII.3.8 Сумдын эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Цогт, Цээл, Эрдэнэ, Халиун, Бигэр, Чандмань, Дэлгэр, Тайшир/ 2010 50.0 50.0  
XVII.3.9 Зарим сумдын эмнэлэгт нарны зайгаар ажилладаг зөөврийн лаборатори нийлүүлэх /Говьсүмбэр/ 2010 35.0 35.0  
XVII.3.10 Өрхийн эмнэлгийн түргэний машин, тоног төхөөрөмж /Дорнод/ 2010 120.0 120.0  
XVII.3.11 Зарим сумдын эмнэлэгт нарны зайгаар ажилладаг зөөврийн лаборатори нийлүүлэх /Дорноговь/ 2010 40.0 40.0  
XVII.3.12 Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2010 500.0 500.0  
XVII.3.13 Өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, түргэн тусламжийн автомашин /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2010 60.0 60.0  
XVII.3.14 Түргэн тусламжийн автомашин /Увс/ 2010 36.6 36.6  
XVII.3.15 Эрүүл мэндийн 7 дугаар төвд эмчилгээ, оношлогооны тоног төхөөрөмж, кабинет тохижуулах /Улаанбаатар Баянгол дүүрэг/ 2010 160.0 160.0  
XVII.3.16 Эмнэлгийн автомашин, 2 ш /Улаанбаатар/ 2010 50.0 50.0  
XVII.3.17 Худалдан авсан байрыг хүүхдийн эмнэлэг болгон засварлах, тохижуулах, зарим шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах /Улаанбаатар/ 2010 200.0 200.0  
XVII.3.18 Өрхийн эмнэлгүүдийг дуудлагын түргэн тусламжийн автомашинтай болгох /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 100.0 100.0  
XVII.3.19 Эмчилгээ, оношлогооны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг / 2010 300.0 300.0  
XVII.3.20 Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 160.0 160.0  
XVII.3.21 Сумдын эмнэлгийн автомашин, 35 ширхэг 2010 640.0 640.0  
XVII.3.22 Зарим сумдын эмнэлэгт нарны зайгаар ажилладаг зөөврийн лаборатори нийлүүлэх /Дорноговь/ 2010 28.0 28.0  
XVII.3.23 Зарим сумдын эмнэлэгт цэвэр, бохир усны шугам, халаалтын төхөөрөмж суурилуулах /Дорноговь/ 2010 125.0 125.0  
XVII.3.24 Дүүргийн 13 хорооны өрхийн эмнэлэг, Засаг даргын хэрэгцээнд суудлын автомашин /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүргийн 2, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 22, 24 дүгээр хороо, Налайх дүүргийн Городок буюу 5, 2, 4 дүгээр хороо/ 2010 84.5 84.5  
XVII.3.25 Дүүргийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Налайх/ 2010 10.0 10.0  
XVII.3.26 Дүүргийн өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 30.0 30.0  
XVII.3.27 Өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул/ 2010 45.0 45.0  
XVIII БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД   143,377.0 75,478.2  
XVIII.1 Боловсрол   115,299.7 63,409.8  
XVIII.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   98,471.5 46,594.9  
XVIII.1.1.1 "Дэлхийн зөн" олон улсын байгууллагын тусламжийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2010 5,000.0 800.0  
XVIII.1.1.2 Япон Улсын Засгийн газрын тусламжаар "Сургуулийн барилгын өргөтгөл-4" төслийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2010 2,300.0 1,000.0  
XVIII.1.1.3 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Ховд, Жаргалант/ 2008-2010 1,200.0 640.0  
XVIII.1.1.4 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Байнгол дүүрэг 1-4 дүгээр хороо/ 2008-2011 1,900.0 800.0  
XVIII.1.1.5 Сургуулийн барилга, 520 суудал /Ховд, Мөст/ 2008-2010 1,407.3 707.3  
XVIII.1.1.6 Сургуулийн барилга, 928 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2008-2011 2,400.0 1,100.0  
XVIII.1.1.7 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн/ 2008-2011 1,463.2 823.2  
XVIII.1.1.8 Сургуулийн өргөтгөл, спорт заал /Булган, Дашинчилэн/ 2008-2011 1,670.0 800.0  
XVIII.1.1.9 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Их-Уул/ 2008-2010 800.0 550.0  
XVIII.1.1.10 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл/ 2008-2011 2,090.0 900.0  
XVIII.1.1.11 Сургуулийн өргөтгөл 6 анги, номын сантай /Хэнтий, Бор-Өндөр/ 2008-2010 760.5 370.5  
XVIII.1.1.12 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Дорноговь, Сайншанд/ 2008-2011 1,997.0 400.0  
XVIII.1.1.13 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Түдэвтэй/ 2009-2011 1,400.0 680.0  
XVIII.1.1.14 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр/ 2009-2011 1,530.0 700.0  
XVIII.1.1.15 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2008-2011 1,530.0 800.0  
XVIII.1.1.16 Сургуулийн өргөтгөл, /Завхан, Хөгжмийн сургалттай сургууль/ 2008-2011 1,400.0 400.0  
XVIII.1.1.17 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Галт/ 2008-2011 725.7 725.7  
XVIII.1.1.18 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Жаргалант/ 2009-2010 700.0 700.0  
XVIII.1.1.19 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Өвөрхангай, Уянга/ 2009-2011 2,090.0 700.0  
XVIII.1.1.20 "Хангай" цогцолбор сургуулийн хичээлийн байрны өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Багахангай/ 2009-2011 880.0 150.0  
XVIII.1.1.21 Сургуулийн барилга, спорт заал /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ 2010-2011 2,400.0 400.0  
XVIII.1.1.22 Сургуулийн барилга, спорт заал /Булган, Гурванбулаг/ 2010-2011 1,600.0 300.0  
XVIII.1.1.23 Сургуулийн барилга /Дундговь, Өндөршил/ 2010-2011 1,000.0 300.0  
XVIII.1.1.24 Сургуулийн барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр/ 2010-2011 1,600.0 370.0  
XVIII.1.1.25 Сургуулийн өргөтгөл, 8 анги /Ховд, Манхан/ 2010-2011 750.0 510.0  
XVIII.1.1.26 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан,Отгон/ 2010-2011 950.0 500.0  
XVIII.1.1.27 Сургуулийн барилга, 320 суудал, спортын заалны шинэчлэл, 12*24м /Баянхонгор, Галуут/ 2008-2010 726.6 99.2  
XVIII.1.1.28 Сургуулийн өргөтгөл, спортын заал /Төв, Батсүмбэр/ 2008-2010 385.0 4.2  
XVIII.1.1.29 Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга, "Монгени" сургууль /Улаанбаатар/ 2008-2010 629.0 335.3  
XVIII.1.1.30 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говь-Алтай. Баян-Уул/ 2010 300.0 300.0  
XVIII.1.1.31 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 160 суудал /Говь-Алтай, Төгрөг/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.1.32 Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг шинээр барьж эхлэх /Төв, Баянчандмань/ 2010 500.0 500.0  
XVIII.1.1.33 Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг шинээр барьж эхлэх /Төв, Баян-Өнжүүл/ 2010 300.0 300.0  
XVIII.1.1.34 Сургуулийн хичээлийн байрны өргөтгөл /Увс, Улаангом/ 2010 230.0 230.0  
XVIII.1.1.35 Сургуулийн барилга /Ховд, Жаргалант/ 2010 110.0 110.0  
XVIII.1.1.36 Сургуулийн өргөтгөл /Ховд, Дарви/ 2010 300.0 300.0  
XVIII.1.1.37 Сургуулийн барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан/ 2010 500.0 500.0  
XVIII.1.1.38 Дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Тэс / 2008-2010 532.3 532.3  
XVIII.1.1.39 Дотуур байрны өргөтгөл /Хэнтий, Бор-Өндөр/ 2008-2010 541.0 201.0  
XVIII.1.1.40 Дотуур байр /Говь-Алтай, Цогт/ 2007-2010 338.6 188.6  
XVIII.1.1.41 Дотуур байрны барилга, спорт заал, 240 ор /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2008-2010 1,351.5 851.5  
XVIII.1.1.42 Дотуур байрны барилга, 120 ор /Өмнөговь, Баяндалай/ 2009-2011 621.4 150.0  
XVIII.1.1.43 Дотуур байрны барилга, 150 ор /Архангай, Хотонт/ 2009-2011 750.0 100.0  
XVIII.1.1.44 Дотуур байрны барилга, 150 ор /Увс, Өмнөговь/ 2010-2011 750.0 550.0  
XVIII.1.1.45 Дотуур байрны барилга, 150 ор /Завхан, Дөрвөлжин/ 2010-2011 550.0 300.0  
XVIII.1.1.46 Сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл /Дундговь, Өлзийт/ 2010 100.0 100.0  
XVIII.1.1.47 Дотуур байрны барилга, 100 ор /Булган, Булган, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв/ 2008-2011 494.6 49.5  
XVIII.1.1.48 Дотуур байрны барилга, 120 ор /Төв, Эрдэнэ, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв/ 2008-2010 572.7 20.0  
XVIII.1.1.49 Дотуур байрны барилга /Архангай, Хашаат/ 2010 250.0 250.0  
XVIII.1.1.50 Дотуур байрны барилга /Төв, Баянцогт/ 2010 140.0 140.0  
XVIII.1.1.51 Дотуур байрны барилга /Ховд, Буянт/ 2010 400.0 400.0  
XVIII.1.1.52 Спорт заалны барилга, 12*18 /Дорнод, Булган/ 2008-2010 232.3 202.7  
XVIII.1.1.53 Спорт заалны барилга, /Дархан-Уул, Тосгоны 4 дүгээр сургууль/ 2008-2010 350.0 90.0  
XVIII.1.1.54 Спорт заалны барилга, 12*18 /Дорноговь, Сайншанд, 3 дугаар сургууль/ 2007-2010 251.6 60.6  
XVIII.1.1.55 Спорт заалны барилга 12*24 /Ховд, Мөнххайрхан/ 2009-2010 300.0 300.0  
XVIII.1.1.56 Спорт заалны барилга /Хэнтий, Өмнөдэлгэр/ 2006-2010 860.4 139.0  
XVIII.1.1.57 Спорт заалын барилга 12х18 /Хөвсгөл, Рашаант/ 2009-2010 382.9 150.0  
XVIII.1.1.58 Спорт заалны барилга /Архангай, Батцэнгэл/ 2010 250.0 250.0  
XVIII.1.1.59 Спорт заалны барилга /Архангай, Цэнхэр/ 2010 250.0 250.0  
XVIII.1.1.60 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Архангай, Батцэнгэл/ 2007-2010 185.0 45.0  
XVIII.1.1.61 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Өмнөговь, Ноён/ 2008-2010 395.9 266.0  
XVIII.1.1.62 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өмнөговь, Хүрмэн/ 2008-2010 396.2 146.2  
XVIII.1.1.63 Цэцэрлэгийн барилга, 140 ор /Дорнод, Цагаан Овоо/ 2008-2010 612.0 61.4  
XVIII.1.1.64 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Улаанбаатар, Багануур, 4 дүгээр хороо/ 2008-2010 306.0 200.0  
XVIII.1.1.65 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг 6 дугаар цэцэрлэг/ 2008-2010 360.0 235.0  
XVIII.1.1.66 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг 21 дүгээр цэцэрлэг/ 2008-2010 150.0 86.0  
XVIII.1.1.67 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо/ 2008-2010 499.0 180.0  
XVIII.1.1.68 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн/ 2009-2010 990.0 720.0  
XVIII.1.1.69 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баянхонгор, Баянхонгор, 7 дугаар баг/ 2009-2010 400.0 400.0  
XVIII.1.1.70 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Улиастай сум, Чигэстэй баг/ 2008-2010 559.7 559.7  
XVIII.1.1.71 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Бат-Өлзий/ 2009-2010 350.0 350.0  
XVIII.1.1.72 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хэнтий, Дадал/ 2009-2010 300.0 300.0  
XVIII.1.1.73 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Хэнтий, Өлзийт/ 2009-2010 208.1 208.1  
XVIII.1.1.74 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ 2009-2010 400.0 350.0  
XVIII.1.1.75 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17 дугаар хороо / 2009-2010 505.0 505.0  
XVIII.1.1.76 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг 4/7 дугаар хороо / 2009-2010 505.0 505.0  
XVIII.1.1.77 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 16 дугаар хороо / 2008-2010 505.0 505.0  
XVIII.1.1.78 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо / 2008-2010 505.0 505.0  
XVIII.1.1.79 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо / 2007-2010 505.0 505.0  
XVIII.1.1.80 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хайрхандулаан/ 2009-2010 350.0 350.0  
XVIII.1.1.81 Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал, 60 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо, 38 дугаар цэцэрлэг/ 2007-2010 224.8 10.0  
XVIII.1.1.82 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор /Завхан, Яруу/ 2010 300.0 300.0  
XVIII.1.1.83 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор /Завхан, Сантмаргац/ 2010 205.0 205.0  
XVIII.1.1.84 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор / Дундговь, Сайхан-Овоо/ 2010 505.0 505.0  
XVIII.1.1.85 Цэцэрлэгийн барилга,150 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2010-2011 650.0 300.0  
XVIII.1.1.86 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор / Булган, Сайхан/ 2010 255.0 255.0  
XVIII.1.1.87 Цэцэрлэгийн барилга ,100 ор / Ховд, Дөргөн/ 2010-2011 505.0 255.0  
XVIII.1.1.88 Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Орхон, Баян-Өндөр сумын Шанд баг/ 2008-2010 598.2 59.8  
XVIII.1.1.89 Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Бат-Ширээт/ 2007-2010 350.0 143.8  
XVIII.1.1.90 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор, уурын зуух /Архангай, Өндөр-Улаан/ 2010-2011 653.0 446.0  
XVIII.1.1.91 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Говь-Алтай. Дарви/ 2010 100.0 100.0  
XVIII.1.1.92 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, их засвар, 100 ор /Говьсүмбэр, Шивээговь/ 2010 235.0 235.0  
XVIII.1.1.93 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Дорнод, Матад/ 2010 100.0 100.0  
XVIII.1.1.94 Цэцэрлэгийн дуусаагүй барилга, 150 ор /Дорноговь, Замын-Үүд/ 2010 350.0 350.0  
XVIII.1.1.95 Цэцэрлэгийн барилга шинээр барих /Төв, Бүрэн/ 2010 150.0 150.0  
XVIII.1.1.96 25 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Төв, Батсүмбэр/ 2010 30.0 30.0  
XVIII.1.1.97 Цэцэрлэгийн барилгыг дуусгах /Хөвсгөл, Рашаант, 100 ор/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.1.98 Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Ханх/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.1.99 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор, 2 ш /Хэнтий, Өндөрхаан, Хэрлэн/ 2010 400.0 400.0  
XVIII.1.1.100 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Хэнтий, Дархан/ 2010 165.0 165.0  
XVIII.1.1.101 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүдийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2009-2012 4,000.0 1,000.0  
XVIII.1.1.102 Сургуулийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Хөгжим бүжгийн коллеж/ 2008-2011 4,135.2 1,900.0  
XVIII.1.1.103 Сургуулийн барилга /Хэнтий, Өндөрхаан, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв/ 2008-2011 3,500.0 1,030.0  
XVIII.1.1.104 Сургуулийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, МУБИС-ийн мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв/ 2007-2010 1,180.3 880.3  
XVIII.1.1.105 Дотуур байрны барилга, 250 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, ХААИС/ 2008-2010 1,338.5 391.0  
XVIII.1.1.106 "Оюутны байр-1000" хөтөлбөрийн хүрээнд 1000 оюутны байр барих /Улаанбаатар/ 2010-2012 4,500.0 1,000.0  
XVIII.1.1.107 Багшийн коллежийн барилга /Архангай, Цэцэрлэг/ 2008-2011 2,800.0 500.0  
XVIII.1.1.108 Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх стандартын программ боловсруулах 2010 159.0 159.0  
XVIII.1.1.109 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Наран/ 2010-2011 880.0 100.0  
XVIII.1.1.110 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат/ 2010-2011 880.0 100.0  
XVIII.1.1.111 Соёлын төв, спортын цогцолборын зураг төсөв /Сүхбаатар, Дарьганга, Эрдэнэцагаан/ 2010 100.0 100.0  
XVIII.1.1.112 Сумдын сургуулиудад үндэсний бөхийн дэвжээ байгуулах /Сүхбаатар/ 2010 40.0 40.0  
XVIII.1.1.113 Цэцэрлэгийн барилга /Сүхбаатар, Уулбаян/ 2010 30.0 30.0  
XVIII.1.1.114 Нүүдлийн гэр цэцэрлэг байгуулах /Сүхбаатар, Баруун-Урт/ 2010 10.0 10.0  
XVIII.1.1.115 Цэцэрлэгийн барилга, 140 ор /Орхон, Баян-Өндөр, Баянцагаан баг/ 2010 500.0 500.0  
XVIII.1.1.116 Сургууль, цэцэрлэгүүдийг дэмжих /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 400.0 400.0  
XVIII.1.1.117 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2010 1,000.0 1,000.0  
XVIII.1.1.118 Хүүхдийн цэцэрлэг 100 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг,, 7, 8 дугаар хороо / 2010 400.0 400.0  
XVIII.1.1.119 Цэцэрлэг, сургуулийн барилгын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 650.0 650.0  
XVIII.1.1.120 Улиастай 87-р сургууль спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 450.0 450.0  
XVIII.1.1.121 Шархад 92-р сургууль спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 450.0 450.0  
XVIII.1.1.122 Сургуулийн дотуур байр, 60 ор /Дорноговь, Алтанширээ/ 2010-2011 230.0 150.0  
XVIII.1.1.123 Багш хөгжлийн төв болон мэдээлэл, харилцааны кабинет /Дархан-Уул/ 2010 132.0 132.0  
XVIII.1.2 Их засвар   8,392.0 8,378.7  
XVIII.1.2.1 Боловсролын салбарын их засвар 2010 4,850.0 4,850.0  
XVIII.1.2.2 Сургуулийн хичээлийн байрны засвар /Завхан,Алдархаан/ 2010 100.0 100.0  
XVIII.1.2.3 1 дүгээр цэцэрлэгийн засвар, шинэчлэл /Завхан,Улиастай/ 2010 95.0 95.0  
XVIII.1.2.4 6 дугаар цэцэрлэгийн засвар, шинэчлэл /Завхан,Улиастай/ 2010 30.0 30.0  
XVIII.1.2.5 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Дундговь, Сайнцагаан/ 2010 56.0 56.0  
XVIII.1.2.6 ХААИС-ийн Мал эмнэлэг, биотехнологи, Эдийн засаг, бизнес, Экологи, технологи хөгжлийн, Инженерийн, Газар тариалангийн машин механизм, технологийн сургуулийн хичээлийн байрны барилгын, оюутны 3,4 дүгээр байрны барилгын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг / 2009-2010 350.0 336.7  
XVIII.1.2.7 Сургуулийн халаалтын тогоо, шинэтгэл засвар /Архангай, Чулуут/ 2010 58.0 58.0  
XVIII.1.2.8 Сургуулийн засвар /Говь-Алтай, Халиун, Олонбулаг баг/ 2010 21.0 21.0  
XVIII.1.2.9 Сургуулийн их засвар /Төв, Цээл/ 2010 170.0 170.0  
XVIII.1.2.10 Сургуулийн гал тогооны барилгын засвар /Төв, Баянцагаан/ 2010 30.0 30.0  
XVIII.1.2.11 Сургуулийн засварын дуусгал /Төв, Эрдэнэсант/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.2.12 Сумдын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвийн их засвар /Төв/ 2010 200.0 200.0  
XVIII.1.2.13 Хүмүүн цогцолбор хичээлийн "А" байрны дээврийн их засвар /Төв, Зуунмод/ 2010 150.0 150.0  
XVIII.1.2.14 Сургуулийн барилгын засвар /Ховд,Чандмань/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.2.15 Сургуулийн барилгын засвар /Ховд,Эрдэнэбүрэн/ 2010 150.0 150.0  
XVIII.1.2.16 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Архангай, Тариат/ 2010 86.0 86.0  
XVIII.1.2.18 Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Увс,Малчин/ 2010 100.0 100.0  
XVIII.1.2.19 Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Ховд,Цэцэг/ 2010 20.0 20.0  
XVIII.1.2.20 Цэцэрлэгийн барилгын засвар, төв халаалтын шугамд холбох /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 4 дүгээр/ 2010 70.0 70.0  
XVIII.1.2.21 Дотуур байрны их засвар, 100 ор /Говь-Алтай. Шарга/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.2.22 Сургуулийн дотуур байрны засвар /Дорнод, Гурванзагал/ 2010 156.0 156.0  
XVIII.1.2.23 Спорт заалны барилгын их засвар /Өвөрхангай, Арвайхээр, Мэргэд сургууль руу шилжүүлэх/ 2010 120.0 120.0  
XVIII.1.2.24 Нийслэлийн 5 дугаар сургуулийн гадна, дотор орчны тохижилт /биеийн тамирын талбайг хиймэл зүлэгжүүлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 200.0 200.0  
XVIII.1.2.25 Нийслэлийн 37 дугаар сургуулийн гадна, дотно орчны тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 200.0 200.0  
XVIII.1.2.26 Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 100.0 100.0  
XVIII.1.2.27 Боловсролын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 300.0 300.0  
XVIII.1.2.28 84 дүгээр сургуулийн их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 30.0 30.0  
XVIII.1.2.29 33 дугаар сургуулийн их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 40.0 40.0  
XVIII.1.2.30 85 дугаар сургуулийн их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 20.0 20.0  
XVIII.1.2.31 Сургуулийн дотуур байрны их засвар, 80 ор /Архангай, Эрдэнэмандал/ 2010 150.0 150.0  
XVIII.1.2.32 Сургуулийн барилгын засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 1 дүгээр 10-н жил/ 2010 120.0 120.0  
XVIII.1.2.33 Сумын "Нарлаг" цэцэрлэгийн дотоод тохижилт /Баянхонгор, Галуут/ 2010 20.0 20.0  
XVIII.1.2.34 Нүүр ам судлалын сургуулийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ 2010 250.0 250.0  
XVIII.1.3 Тоног төхөөрөмж   8,436.2 8,436.2  
XVIII.1.3.1 Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж 2010 6,186.1 6,186.1  
XVIII.1.3.2 Сумдын сургууль, цэцэрлэгийг компьютерээр хангах /Сүхбаатар/ 2010 25.0 25.0  
XVIII.1.3.3 Сумдыг бөхийн дэвжээгээр хангах /Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар, Мөнххаан, Уулбаян, Онгон/ 2010 10.0 10.0  
XVIII.1.3.4 Сумдын соёлын төв, сургууль, цэцэрлэгийн хөгжим, тоглоом /Сүхбаатар/ 2010 15.0 15.0  
XVIII.1.3.5 Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн төв, 4 дүгээр 10-н жилийн сургуулийн тоног төхөөрөмж /Баянхонгор/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.3.6 Сурагчдын хичээлийн хэрэгсэл /Баянхонгор/ 2010 30.0 30.0  
XVIII.1.3.7 Сургуулиудын компьютер, тоног төхөөрөмж /Баянхонгор/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.3.8 ХААИС-ийн харъяа Мэргжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн биеийн тамирын заал, тоног төхөөрөмж /Булган/ 2010 200.0 200.0  
XVIII.1.3.9 ХААИС-ийн харъяа Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн оюутны дотуур байр, эд хогшил /Булган/ 2010 200.0 200.0  
XVIII.1.3.10 ХААИС-ийн харъяа Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дадлагын авто техник, иж бүрэн хэрэгсэл /Булган/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.3.11 ХААИС-ийн харъяа Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн сургалтын иж бүрэн тоног төхөөрөмж /Булган/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.3.12 Сургуулиудыг бөхийн дэвжээтэй болгох /Булган/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.1.3.13 Сургуулиудын сургалтын тоног төхөөрөмж, /Говь-Алтай, Дэлгэр, Гуулин тосгон, Халиун, Баянтоорой тосгон, аймгийн төвийн 1,2,3 дугаар 10 жил, Хантайшир эрдэм цогцолбор сургууль/ 2010 29.8 29.8  
XVIII.1.3.14 Сургуулиудын сургалтын тоног төхөөрөмж, сургалтын материал /Говь-Алтай, Цогт, Цээл/ 2010 40.0 40.0  
XVIII.1.3.15 Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Есөнбулаг, 1, 2, 3, 4, 5 дугаар цэцэрлэг/ 2010 47.5 47.5  
XVIII.1.3.16 Цэцэрлэгийн тоглоом /Говь-Алтай. Халиун, Бигэр, Чандмань, Дэлгэр, Тайшир, Баянтоорой, Гуулин тосгон/ 2010 5.8 5.8  
XVIII.1.3.17 Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж /Дорнод, Хэрлэн, 6 дугаар/ 2010 15.0 15.0  
XVIII.1.3.18 Гэр цэцэрлэг ажиллуулах боломж нөхцөлөөр хангах /Өмнөговь,сумдын зарим багууд/ 2010 20.0 20.0  
XVIII.1.3.19 Боловсрол, албан бус боловсролыг дэмжих хөтөлбөр /Төв/ 2010 3.5 3.5  
XVIII.1.3.20 Сургуулийн сургалтын тоног төхөөрөмж /Увс/ 2010 15.0 15.0  
XVIII.1.3.21 Сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвийн техник, тоног төхөөрөмж шинэчлэх /Ховд/ 2010 355.0 355.0  
XVIII.1.3.22 Дотуур байрны барилга, тоног төхөөрөмж /Ховд, Зэрэг/ 2010 200.0 200.0  
XVIII.1.3.23 Сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинет /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр/ 2010 10.0 10.0  
XVIII.1.3.24 Сургуулиудын бөхийн дэвжээ /Хөвсгөл/ 2010 78.0 78.0  
XVIII.1.3.25 "Эрдмийн ундраа" цогцолбор дунд сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайн орчинд хяналтын камер суурилуулах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 20.0 20.0  
XVIII.1.3.26 Сургууль, ахмадын хороо, өрхийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж /УБ, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 200.0 200.0  
XVIII.1.3.27 Сургуулиудын тоног төхөөрөмж, материаллаг баазыг бэхжүүлэх /УБ, Хан-Уул дүүрэг/ 2010 300.0 300.0  
XVIII.1.3.28 Сургуульд сургалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 10.5 10.5  
XVIII.1.3.29 Зарим сумын сургуульд мэдээллийн технологийн лаборатори байгуулах /Дорноговь/ 2010 30.0 30.0  
XVIII.1.3.30 Зарим сумын сургуульд мэдээллийн технологийн лаборатори байгуулах /Говь-Сүмбэр/ 2010 30.0 30.0  
XVIII.1.3.31 Дүүргийн сургууль, соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Налайх/ 2010 10.0 10.0  
XVIII.1.3.32 Дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 100.0 100.0  
XVIII.2 Соёл   25,406.3 10,397.4  
XVIII.2.1 Хөрөнгө оруулалт   22,199.2 7,190.3  
XVIII.2.1.1 Түүх, дурсгал, соёлын өвийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2008-2010 2,500.0 1,000.0  
XVIII.2.1.2 Түүх, дурсгал, соёлын өвийг сэргээн засварлах 2010-2012 4,000.0 443.0  
XVIII.2.1.3 Соёлын өвийн шинэчлэл /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Балданбэрээвэн/ 2008-2010 665.3 48.1  
XVIII.2.1.4 Соёлын төвийн барилга /Увс, Өндөрхангай/ 2008-2010 693.7 198.7  
XVIII.2.1.5 Соёлын төвийн барилга /Увс, Баруунтуруун/ 2008-2010 602.8 122.8  
XVIII.2.1.6 Номын өргөөний барилгын дуусгал /Баянхонгор/ 2008-2010 1,498.2 400.0  
XVIII.2.1.7 Театр, концертын заал /Дорнод/ 2008-2011 3,030.8 1,000.0  
XVIII.2.1.8 Соёлын төвийн барилга /Баянхонгор, Баян-Өндөр/ 2007-2010 289.0 89.0  
XVIII.2.1.9 Соёлын төвийн барилга /Дундговь, Хулд/ 2007-2010 234.6 59.8  
XVIII.2.1.10 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өмнөговь, Сэврэй/ 2008-2010 452.6 452.6  
XVIII.2.1.11 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан/ 2008-2010 460.0 460.0  
XVIII.2.1.12 Соёлын төвийн барилга /Баянхонгор, Шаргалжуут/ 2007-2010 290.0 90.0  
XVIII.2.1.13 Соёлын төвийн барилга /Ховд, Мөст/ 2008-2011 500.0 50.0  
XVIII.2.1.14 Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Цогт-Овоо/ 2008-2009 746.0 190.0  
XVIII.2.1.15 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан/ 2009-2011 600.0 200.0  
XVIII.2.1.16 Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан,Тэлмэн/ 2010 350.0 350.0  
XVIII.2.1.17 Егүзэр хутагт Галсандашийн музейн барилга, Хатиганы хар сүлд байрлуулах /Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.2.1.18 Соёлын төвийн барилга /Булган, Тэшиг/ 2010-2011 500.0 250.0  
XVIII.2.1.19 Соёлын төвийн барилга /Хөвсгөл, Улаан-Уул/ 2008-2010 363.0 255.0  
XVIII.2.1.20 Хөгжимт драмын "Саран хөхөө" театрын барилга /Дорноговь/ 2008-2010 988.2 86.3  
XVIII.2.1.21 "Алтай" чуулгын байр /Говь-Алтай/ 2008-2010 1,850.0 255.0  
XVIII.2.1.22 Спорт заал, 12x24м, соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Төв, Баян/ 2007-2010 495.0 100.0  
XVIII.2.1.23 Анхдагчуудын музей, соёлын төвийн барилгын дуусгал /Булган/ 2010 260.0 260.0  
XVIII.2.1.24 Соёлын төвийн өргөтгөл, халаалт /Төв, Бүрэн/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.2.1.25 Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга/ 2010 450.0 450.0  
XVIII.2.1.26 Соёл, спортын барилга /Өвөрхангай, Уянга, Жаргалант баг/ 2010 250.0 250.0  
XVIII.2.1.27 Угсаатан зүй судлал /Увс/ 2010 30.0 30.0  
XVIII.2.2 Соёлын салбарын их засварын дүн   1,750.0 1,750.0  
XVIII.2.2.1 Соёлын салбаруудын их засвар 2010 750.0 750.0  
XVIII.2.2.2 Сумын соёлын төвийн засвар /Дорнод, Чойбалсан/ 2010 80.0 80.0  
XVIII.2.2.3 Соёлын төвийн их засвар /Өмнөговь, Булган/ 2010 170.0 170.0  
XVIII.2.2.4 Соёлын төвийн барилгын засвар /Ховд,Ховд/ 2010 50.0 50.0  
XVIII.2.2.5 Соёлын төвийн барилгын дээврийн засвар /Ховд, Манхан/ 2010 10.0 10.0  
XVIII.2.2.6 "Мөрөнгийн хүрээ"-ний засвар /Хөвсгөл/ 2010 20.0 20.0  
XVIII.2.2.7 Аймгийн драмын театрын засвар /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010 100.0 100.0  
XVIII.2.2.8 Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилгын их засвар /Баянхонгор/ 2010 70.0 70.0  
XVIII.2.2.9 Хүүхэд, залуучуудын кино театрын барилгын засвар /Орхон/ 2010 500.0 500.0  
XVIII.2.3 Тоног төхөөрөмж   1,457.1 1,457.1  
XVIII.2.3.1 Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж 2010 1,109.1 1,109.1  
XVIII.2.3.2 Сумдын соёлын төвийн тавилга /Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар, Мөнххаан, Дарьганга, Наран, Онгон, Түмэнцогт/ 2010 25.0 25.0  
XVIII.2.3.3 Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Архангай, Чулуут/ 2010 10.0 10.0  
XVIII.2.3.4 Аймгийн хөгжимт драмын театрын хөгжмийн зэмсэг, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Баян-Өлгий/ 2010 27.0 27.0  
XVIII.2.3.5 Анхдагчуудын музей, соёлын төвийн тоног төхөөрөмж, иж бүрдэл /Булган/ 2010 240.0 240.0  
XVIII.2.3.6 Соёлын төвийн техник, тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Бигэр/ 2010 11.0 11.0  
XVIII.2.3.7 Сумдын соёлын төвийн хөгжим /Дорнод/ 2010 35.0 35.0  
XVIII.3 Шинжлэх ухаан   2,671.0 1,671.0  
XVIII.3.1 Хөрөнгө оруулалт:   2,071.0 1,071.0  
XVIII.3.1.1 Сансар судлалын музей, планетарийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2011 907.0 407.0  
XVIII.3.1.2 Уламжлалт анагаах ухааны корпорацийн уламжлалт эмийн үйлдвэрийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2010 1,164.0 664.0  
XVIII.3.2 Шинжлэх ухааны салбарын барилгын их засвар 2010 300.0 300.0  
XVIII.3.3 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж 2010 300.0 300.0  
XIX БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД   3,283.8 3,283.8  
XIX.1 Их засвар: "Дээвэр" төсөл, зэвсэг, галт хэрэгслийн агуулах, анги, салбаруудын барилга байгууламжийн дээврийн засвар 2010 800.0 800.0  
XIX.2 Тоног төхөөрөмж 2010 2,483.8 2,483.8  
XIX.2.1 Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагуудыг шилэн кабельжуулах, тоон холболтын болон сүлжээний өсгөлтийн техник хэрэгсэл төхөөрөмжлөх 2010 60.0 60.0  
XIX.2.2 Олон улсын армиудын стандартад нийцсэн радио холбооны техник хэрэгслээр хангах 2010 200.0 200.0  
XIX.2.3 НҮБ-ын энхийг сахиулах болон бусад ажиллагаанд оролцох инженерийн бүлгийн машин механизм 2010 2,173.8 2,173.8  
XIX.2.4 Цэргийн эмнэлгийн төв цогцолборын цахилгаан шатны шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2010 50.0 50.0  
XX ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД   232,631.1 36,085.7  
XX.1 Хөрөнгө оруулалт   231,787.5 35,242.1  
XX.1.1 Бизнес инкубатор, үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах 2010-2012 11,773.6 1,000.0  
XX.1.2 "Атрын 3 дахь аян" тариалангийн үндэсний хөтөлбөр. Үүнээс:        
XX.1.2.1 Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг шинээр гаргах 2010-2012 120,425.0 4,000.0  
XX.1.2.2 Усалгаатай тариалан 2010-2012 29,000.0 6,917.1  
XX.1.2.3 Газар тариалангийн техник, тоног төхөөрөмж 2010-2012 56,263.9 9,000.0  
XX.1.3 Малын чанарыг сайжруулах, газар тариалан эрхлэх, бэлчээр усжуулалт, мал эмнэлэг, жижиг үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, цаг агаарын гэнэтийн аюулаас сэрэмжлүүлэх станц зэрэг хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих төсөл, арга хэмжээ /Завхан/ 2010 455.0 455.0  
XX.1.4 Махны үйлдвэр /Завхан,Тэс сумын Арцсуурийн хилийн боомт/ 2010 500.0 500.0  
XX.1.5 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /Дорнод/ 2010 200.0 200.0  
XX.1.6 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /Өвөрхангай/ 2010 1,280.0 1,280.0  
XX.1.7 Нутгийн шилмэл омгийг үржүүлэх, сүргийн бүтцийг сайжруулах /Сүхбаатар, Баяндэлгэр/ 2010 20.0 20.0  
XX.1.8 Чацаргана төсөл хэрэгжүүлэх, хүлэмжийн аж ахуй байгуулах /Сүхбаатар, Дарьганга, Түмэнцогт, Мөнххаан/ 2010 42.0 42.0  
XX.1.9 Сумдын жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар, Баруун-Урт Онгон, Наран, Асгат, Халзан, Дарьганга, Мөнххаан, Эрдэнэцагаан/ 2010 83.0 83.0  
XX.1.10 Ахуйн үйлчилгээний салбар, фермерийн аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх төсөл /Сүхбаатар, 13 сум/ 2010 235.0 235.0  
XX.1.11 Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр /Орхон, Эрдэнэт/ 2010 500.0 500.0  
XX.1.12 Бэлчээр хаших, жижиг, дунд үйлдвэр хөгжүүлэх /Дундговь/ 2010 23.0 23.0  
XX.1.13 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /Дархан-Уул/ 2010 60.0 60.0  
XX.1.14 “Хонь” төсөл /Архангай, Цэнхэр/ 2010 21.0 21.0  
XX.1.15 “Ямаа” төсөл /Архангай, Цахир, Хан-Уул баг/ 2010 10.0 10.0  
XX.1.16 Цөм сүргийн суурь байгуулах /Булган, Дашинчилэн/ 2010 50.0 50.0  
XX.1.17 Цөм сүргийн суурь байгуулах /Булган, Могод/ 2010 50.0 50.0  
XX.1.18 Цөм сүргийн суурь байгуулах /Булган, Орхон/ 2010 50.0 50.0  
XX.1.19 Цөм сүргийн суурь байгуулах /Булган, Сэлэнгэ/ 2010 50.0 50.0  
XX.1.20 Цөм сүргийн суурь байгуулах /Булган, Хутаг-Өндөр/ 2010 50.0 50.0  
XX.1.21 Мал сүргийг шилмэл хээлтүүлэгчээр сайжруулах, фермерийн аж ахуйг дэмжих /Булган/ 2010 30.0 30.0  
XX.1.22 Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн боловсруулах бага оврын үйлдвэр байгуулах /Булган, Рашаант, Баян-Агт/ 2010 80.0 80.0  
XX.1.23 Малын үүлдэр, угсааг сайжруулах, эрчимжсэн фермерийн аж ахуй байгуулах, өрхийн аж ахуйг дэмжих хөтөлбөр /Говь-Алтай/ 2010 500.0 500.0  
XX.1.24 Малын үржил, удмын санг сайжруулах /Говь-Алтай/ 2010 50.0 50.0  
XX.1.25 "Малжуулах" төсөл /Дорнод, Хэрлэн, 2,3 дугаар баг/ 2010 20.0 20.0  
XX.1.26 Малын чанар, үүлдэр угсааг сайжруулах хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлж эхлэх /Өмнөговь/ 2010 30.0 30.0  
XX.1.27 Цөөн малтай малчдыг малжуулах төсөл /Өмнөговь/ 2010 250.0 250.0  
XX.1.28 Үржлийн мал, цөм сүрэг бий болгох /Хөвсгөл/ 2010 30.0 30.0  
XX.1.29 Малжуулах төсөл /Хөвсгөл/ 2010 525.0 525.0  
XX.1.30 “Эрчимжсэн мал аж ахуй, малжуулах” төсөл 2010 97.0 97.0  
XX.1.31 Жаргалант сумын Хоолт багийн гүний 4 ш худаг /Архангай/ 2010 80.0 80.0  
XX.1.32 Худаг гаргах /Булган, Дашинчилэн/ 2010 20.0 20.0  
XX.1.33 Худаг гаргах /Булган, Могод/ 2010 20.0 20.0  
XX.1.34 Худаг гаргах /Булган, Орхон/ 2010 20.0 20.0  
XX.1.35 Худаг гаргах /Булган, Сэлэнгэ/ 2010 20.0 20.0  
XX.1.36 Худаг гаргах /Булган, Хутаг-Өндөр/ 2010 20.0 20.0  
XX.1.37 Худаг гаргах /Дархан-Уул/ 2010 30.0 30.0  
XX.1.38 Бэлчээрийн худаг гаргах /Төв/ 2010 320.0 320.0  
XX.1.39 Худаг гаргах, засварлах /Хөвсгөл, Цэцэрлэг, Могойн баг 2ш/ 2010 40.0 40.0  
XX.1.40 Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэг. /Хөвсгөл/ 2010 40.0 40.0  
XX.1.41 Сумын төвүүдийн ундны усан хангамжийг сайжруулах /Архангай/ 2010 150.0 150.0  
XX.1.42 Бэлчээрийг усжуулах зорилгоор гүний өрмийн худгуудад салхин сэнсэн шахуурга суулгах /Дорноговь/ 2010 150.0 150.0  
XX.1.43 Сумын төвд ундны усны зориулалттай шүүлтүүртэй худаг /Өвөрхангай, Богд/ 2010 25.0 25.0  
XX.1.44 Бэлчээр хамгаалах, усжуулах хөтөлбөр төсөл /Төв/ 2010 46.0 46.0  
XX.1.45 Усалгаатай газар тариалан хөгжүүлэх төсөл /Өвөрхангай, сум бүрт/ 2010 190.0 190.0  
XX.1.46 Услах систем байгуулах, тариалан эрхлэлтийг дэмжих, Атрын 3 дугаар аян /Увс/ 2010 100.0 100.0  
XX.1.47 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн төсөл /Баянхонгор/ 2010 270.0 270.0  
XX.1.48 Жижиг, дунд үйлдвэр, өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Говь-Алтай/ 2010 228.5 228.5  
XX.1.49 Орон нутгийн жижиг, дунд, үйлдвэр, өрхийн үйлдвэрлэл дэмжих /Дорнод/ 2010 350.0 350.0  
XX.1.50 Жижиг, дунд, үйлдвэрлэлийг дэмжих /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ 2010 580.0 580.0  
XX.1.51 Жижиг,дунд, үйлдвэрлэлийг дэмжих /Хөвсгөл, Арбулаг-10, Алаг-Эрдэнэ-25, Бүрэнтогтох-20, Цагаан-Үүр-25, Цагаан-Уул-20, Шинэ-Идэр-10, Галт-20, Чандмань-20, Цагааннуур-20, Төмөрбулаг-20, Тосонцэнгэл-25, Эрдэнэ-булган-30, Жаргал-20, Мөрөн-20/ 2010 285.0 285.0  
XX.1.52 "Жижиг, дунд үйлдвэрлэл" төсөл /Хөвсгөл/ 2010 80.0 80.0  
XX.1.53 Жижиг, дунд бизнесийг дэмжих /Хэнтий/ 2010 600.0 600.0  
XX.1.54 Жижиг, дунд, үйлдвэрлэл-эсгийний үйлдвэр /Хэнтий/ 2010 30.0 30.0  
XX.1.55 Гахайн аж ахуй /Булган/ 2010 50.0 50.0  
XX.1.56 Махны цех /Булган/ 2010 50.0 50.0  
XX.1.57 Сүүний цех /Булган/ 2010 50.0 50.0  
XX.1.58 Махны үйлдвэрийн барилга /Төв, Сэргэлэн/ 2010 200.0 200.0  
XX.1.59 Сүү боловсруулах үйлдвэр /Хөвсгөл, Галт/ 2010 20.0 20.0  
XX.1.60 Сүүний үйлдвэрийн барилга /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010 90.0 90.0  
XX.1.61 "Чацаргана-2" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан, Богд, Хайрхандулаан, Бүрд, Нарийнтээл-Баянтээг баг, Уянга-Жаргалант, Тарагт-Туяа/ 2010 100.0 100.0  
XX.1.62 Үтрэмийн талбай /Дорнод, Халхгол/ 2010 250.0 250.0  
XX.1.63 Хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих-бөөний худалдааны төв, түүхий эд бэлтгэлийн төв байгуулах /Говь-Алтай, Дэлгэр, Цогт, Цээл, Халиун, Бигэр, Чандмань, Эрдэнэ/ 2010 156.7 156.7  
XX.1.64 Эрчимжсэн газар тариалан, жимс жимсгэнэ, хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих /Говь-Алтай, Гуулин тосгон, Халиун, Бигэр, Чандмань, Баянтоорой тосгон/ 2010 120.8 120.8  
XX.1.65 Өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх, сумдад бичил үйлдвэрлэлийг дэмжих эх үүсвэрийг бий болгох /Булган, Баян-Агт, Бугат, Сайхан, Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Сэлэнгэ, Хангал, Хялгант/ 2010 80.0 80.0  
XX.1.66 Сумын төвд хүнсний хөргүүр бүхий зоорь барих /Булган, Хишиг-Өндөр, Тэшиг, Сайхан, Могод/ 2010 160.0 160.0  
XX.1.67 Сумдын өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/ 2010 180.0 180.0  
XX.1.68 Сумдын өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/ 2010 80.0 80.0  
XX.1.69 Сумдын өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/ 2010 180.0 180.0  
XX.1.70 Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/ 2010 180.0 180.0  
XX.1.71 Малчдын амьжиргааны чадавхийг дэмжих хөтөлбөр /Төв/ 2010 12.0 12.0  
XX.1.72 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх “Мал хамгаалах сан”-гийн үйл ажиллагааг дэмжих /Дорнод/ 2010 10.0 10.0  
XX.1.73 "Үр" хөтөлбөр /Сэлэнгэ/ 2010 300.0 300.0  
XX.1.74 "Хүнсний ногоо" хөтөлбөр /Хөвсгөл/ 2010 10.0 10.0  
XX.1.75 “Хөвсгөл-ноолуур” төсөл /Хөвсгөл/ 2010 200.0 200.0  
XX.1.76 “Монгол ногоо” төсөл /Хөвсгөл/ 2010 75.0 75.0  
XX.1.77 Төрөөс малчдын талаар авч хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт /Увс/ 2010 280.0 280.0  
XX.1.78 "Өвөлжилт хаваржилтийг даван гарах" хөтөлбөр /Баянхонгор/ 2010 250.0 250.0  
XX.1.79  “Түүхий эдийг эргэлтэд оруулж малчдын мөнгөн орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл” хэрэгжүүлэх /Архангай/ 2010 250.0 250.0  
XX.1.80 Худаг барих, 10 ширхэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 100.0 100.0  
XX.1.81 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /УБ, Хан-Уул дүүрэг/ 2010 400.0 400.0  
XX.1.82 Агропарк байгуулах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2010 400.0 400.0  
XX.1.83 Жижиг дунд бизнес, иргэдийн амжиргааг дэмжих хөтөлбөр /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 90.0 90.0  
XX.1.84 Худаг, цэвэр ус хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 70.0 70.0  
XX.1.85 “Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих” төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2010 285.0 285.0  
XX.1.86 Халуун усны барилга /Баянзүрх дүүрэг, Налайх/ 2010 300.0 300.0  
XX.1.87 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /Хэнтий/ 2010 60.0 60.0  
XX.1.88 Сум хөгжүүлэх сангийн санхүүжилт /Архангай, сумууд/ 2010 300.0 300.0  
XX.2 Их засвар   241.6 241.6  
XX.2.1 Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрийн газрын дээвэр, дулааны шугам сүлжээний засвар /Дорноговь/ 2010 26.6 26.6  
XX.2.2 Мал эмнэлгийн лабораторын засвар /Төв/ 2010 75.0 75.0  
XX.2.3 Малын эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын төв лабораторын засвар /Улаанбаатар/ 2010 140.0 140.0  
XX.3 Тоног төхөөрөмж   602.0 602.0  
XX.3.1 Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын байгууллагын тавилга, тоног, төхөөрөмж 2010 202.0 202.0  
XX.3.2 Хөдөө аж ахуйг бага оврын техникээр хангах /Хөвсгөл/ 2010 30.0 30.0  
XX.3.3 Тоног төхөөрөмж, трактор /Баянхонгор/ 2010 100.0 100.0  
XX.3.4 Тоног төхөөрөмж, трактор /Өмнөговь, Даланзадгад, Баяндалай, Булган, Номгон, Хүрмэн, Ханхонгор, Гурвантэс, Мандал-Овоо, Цогт-Овоо/ 2010 100.0 100.0  
XX.3.5 Сумдын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих техник, тоног төхөөрөмж /Төв/ 2010 140.0 140.0  
XX.3.6 Зарим суманд салхин сэнсэн шахуурга сууриллуулах /Говьсүмбэр/ 2010 30.0 30.0  
XXI БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД   4,620.9 3,385.9  
XXI.1 Хөрөнгө оруулалт   3,343.4 2,108.4  
XXI.1.1 Аймгийн төвүүдийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгүүдийг ландфиллийн аргаар тохижуулах /Дундговь, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорноговь/ 2010 550.0 550.0  
XXI.1.2 Цаг уур, орчны шинжилгээний барилга /Дархан-Уул, Дархан/ 2010-2011 290.0 145.0  
XXI.1.3 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, "Монгол элс"-ний улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны барилга /Говь-Алтай/ 2010-2011 290.0 65.0  
XXI.1.4 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын барилга /Булган/ 2010-2011 290.0 65.0  
XXI.1.5 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хар ус нуурын улсын тусгай хамгаалалттай газрын Хамгаалалтын захиргааны барилга /Ховд/ 2010-2011 290.0 65.0  
XXI.1.6 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, цаг уур, орчны шинжилгээний барилга /Говьсүмбэр/ 2010-2011 50.0 25.0  
XXI.1.7 Газар доорх усны хяналт-шинжилгээний улсын сүлжээг шинээр байгуулах /УБ, Дархан, Сүхбаатарын Баруун-Урт/ 2010-2011 150.0 75.0  
XXI.1.8 Гидрогеологийн хайгуул, судалгааны ажил /Дархан-Уул, Шарын гол, Сүхбаатар, Баруун-Урт, Өмнөговь, Даланзадгад, Дундговь, Мандалговь/ 2010-2011 480.0 240.0  
XXI.1.9 Мазаалай хамгаалах төвийн шинэчлэл /Говь-Алтай, Цогт, Баянтоорой/ 2010-2011 150.0 75.0  
XXI.1.10 Чингис хааны нутгаар аялал, жуулчлалын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /Хэнтий/ 2010 335.0 335.0  
XXI.1.11 Ойжуулах төсөл /Увс/ 2010 53.4 53.4  
XXI.1.12 Хавиргын булгийн эхийг хамгаалах /Сүхбаатар, Онгон/ 2010 5.0 5.0  
XXI.1.13 Байгалийн цогцолборт газар-Алтан Овоо, Гангануур, Хавиргын булгийг элсний нүүдэл, хөрсний эвдрэлээс хамгаалах /Сүхбаатар/ 2010 30.0 30.0  
XXI.1.14 Хотын ногоон байгууламж, тохижилт, чацаргана тарих, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Сүхбаатар, Баруун-урт/ 2010 30.0 30.0  
XXI.1.15 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, байгаль, экологийн тэнцвэртэй байдлыг сайжруулах төсөл боловсруулах 2010 100.0 100.0  
XXI.1.16 Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2010 100.0 100.0  
XXI.1.17 Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр зарцуулах //Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2010 150.0 150.0  
XXI.2 Их засвар   155.0 155.0  
XXI.2.1 Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын албан конторын их засвар 2010 40.0 40.0  
XXI.2.2 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын их засвар 2010 90.0 90.0  
XXI.2.3 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны байрны засвар 2010 25.0 25.0  
XXI.3 Тоног төхөөрөмж   1,122.5 1,122.5  
XXI.3.1 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын техник хэрэгсэл 2010 300.0 300.0  
XXI.3.2 Тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаадын техник хэрэгсэл 2010 280.0 280.0  
XXI.3.3 Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний албаны хиймэл дагуулын систем суурилуулах /Говьсүмбэр/ 2010 100.0 100.0  
XXI.3.4 Нарны цацраг судлалын автомат станц 2010 32.0 32.0  
XXI.3.5 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх экспедицийн тоног төхөөрөмж, цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх алсын удирдлагатай газрын генератор 2010 200.0 200.0  
XXI.3.6 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тоон загварын сүлжээ байгуулах 2010 120.0 120.0  
XXI.3.7 Цэвдгийн хяналт-шинжилгээний сүлжээ байгуулах 2010 43.6 43.6  
XXI.3.8 Ногоон байгууламж байгуулах, цөлжилтөөс хамгаалах, зэрлэг ан амьтанд тэжээл тавих, ойн бүсийн зурвас байгуулах /Говь-Алтай/ 2010 17.9 17.9  
XXI.3.9 Аялал жуулчлал төсөл-Зөөврийн усан бассейн авах /Хөвсгөл, Хатгал/ 2010 29.0 29.0  
XXII ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА   1,342.9 1,342.9  
XXII.1 Хөрөнгө оруулалт:   994.0 994.0  
XXII.1.1 Шүүхийн албан конторын барилгын өргөтгөл /Дорнод/ 2010 412.0 412.0  
XXII.1.2 Шүүхийн албан конторын барилгын өргөтгөл /Булган/ 2010 293.0 293.0  
XXII.1.3 Шүүхийн албан конторын барилгын өргөтгөл 2010 289.0 289.0  
  /Өвөрхангай/        
XXII.2 Их засвар 2010 121.4 121.4  
XXII.3 Тоног төхөөрөмж 2010 227.5 227.5  
XXIII УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ   118.8 118.8  
XXIII.1 Тоног төхөөрөмж 2010 118.8 118.8  
XXIV АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА   91.4 91.4  
XXIV.1 Тоног төхөөрөмж: Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2010 91.4 91.4  
XXV УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР   306.5 306.5  
XXV.1 Хөрөнгө оруулалт: Прокурорын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 2010 270.0 270.0  
XXV.2 Тоног төхөөрөмж 2010 36.5 36.5  
XXVI МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗ   500.0 500.0  
XXVI.1 Тоног төхөөрөмж 2010 500.0 500.0  
  ДҮН   1,827,826.5 530,960.9    
 

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн

 тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар, сая.төг/

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2010 онд санхүүжих
I МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА   189.2 189.2
I.1 Тоног төхөөрөмж   189.2 189.2
I.1.1 Иргэний танхим байгуулах /Улаанбаатар/ 2010 89.2 89.2
I.1.2 Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын автомашины парк шинэчлэл 2010 100.0 100.0
II МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   1,840.0 1,840.0
II.1 Хөрөнгө оруулалт:   1,200.0 1,200.0
II.1.1 Орон сууцны дэмжлэг 2010 200.0 200.0
II.1.2 "Төр-Хүн-Мөнгө" төслийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 2010 200.0 200.0
II.1.3 "Түгжрэл-Утаа-Ус" төслийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 2010 200.0 200.0
II.1.4 "Сүү-Мах-Ноос" төслийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 2010 600.0 600.0
II.2 Их засвар 2010 350.0 350.0
II.3 Тоног төхөөрөмж 2010 290.0 290.0
III МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА   105.3 105.3
III.1 Их засвар 2010 73.8 73.8
III.2 Тоног төхөөрөмж 2010 31.5 31.5
IY МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР   200.0 200.0
IY.1 Хөрөнгө оруулалт: Аудитын байгууллагын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 2010 150.0 150.0
IY.2 Тоног төхөөрөмж 2010 50.0 50.0
Y ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА   45.7 45.7
Y.1 Тоног төхөөрөмж 2010 45.7 45.7
YI ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА   91.4 91.4
YI.1 Тоног төхөөрөмж 2010 91.4 91.4
YII МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД   11,544.8 11,144.8
YII.1 Тагнуулын ерөнхий газар:   817.6 817.6
YII.1.1 Тоног төхөөрөмж   817.6 817.6
YII.1.1.1 Тусгай тоног төхөөрөмж 2010 200.0 200.0
YII.1.1.2 Төрийн холбооны газрын тоног төхөөрөмж 2010 617.6 617.6
YII.2 Төрийн тусгай хамгаалалтын газар   895.0 895.0
YII.2.1 Их засвар:   695.0 695.0
YII.2.1.1  "Их тэнгэр" цогцолборын их засвар 2010 400.0 400.0
YII.2.1.2  "Их тэнгэр" цогцолборын 50-ийн 3 дугаар байрны их засвар 2010 295.0 295.0
YII.2.2 Тоног төхөөрөмж 2010 200.0 200.0
YII.3 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа, холбоо, технологийн газар   7,200.0 6,800.0
YII.3.1 Хөрөнгө оруулалт:   7,200.0 6,800.0
YII.3.1.1 "Шууданг дунд хугацаанд хөгжүүлэх хөтөлбөр"- шууданд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх/ 2010-2012 500.0 100.0
YII.3.1.2 Тусгай холбооны дэд бүтцийг бий болгох 2010 100.0 100.0
YII.3.1.3 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн салбарын хөрөнгө оруулалт /Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан/ 2010 6,600.0 6,600.0
YII.4 Мэдээллийн "Монцамэ" агентлаг   50.0 50.0
YII.4.1 Их засвар: Агентлагийн байрны засвар 2010 50.0 50.0
YII.5 Цөмийн энергийн газар   1,582.2 1,582.2
YII.5.1 Тоног төхөөрөмж: Цөмийн энергийн лабораторийн болон цацрагийн тоног төхөөрөмж, багаж, техник хэрэгсэл 2010 1,582.2 1,582.2
YII.6 Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо   1,000.0 1,000.0
YII.6.1 Өндөр технологийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх арга хэмжээ 2010 1,000.0 1,000.0
YIII МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮН ШАДАР САЙД   5,346.3 5,346.3
YIII.1 Стандартчилал, хэмжил зүйн газар 2010 1,000.4 1,000.4
YIII.2 Чөлөөт бүс 2010 4,345.9 4,345.9
IX МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД   15,807.0 6,488.1
IX.1 Хүүхдийн төлөө газар   6,960.6 1,950.9
IX.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   6,875.5 1,865.8
IX.1.1.1 Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" төвийн хүүхдийн соёлын ордны барилга /Улаанбаатар/ 2009-2010 1,229.5 929.5
IX.1.1.2 Аймгийн Хүүхдийн ордны барилга /Хөвсгөл/ 2010-2011 1,283.0 300.0
IX.1.1.3 Аймгийн Хүүхэд, залуучуудын парк /Ховд/ 2010-2011 3,189.0 300.0
IX.1.1.4 Аймгийн Хүүхдийн ордны барилгын санхүүжилтийн үлдэгдэл /Ховд/ 2008-2010 654.0 140.0
IX.1.1.5 Хүүхдийн ордны барилгын дуусгал /Орхон, Баян-Өндөр, Цагаанчулуут баг/ 2009-2010 520.0 196.3
IX.1.2 Их засвар:   85.1 85.1
IX.1.2.1 Аймгийн Хүүхдийн төлөө хэлтсийн барилгын засвар /Булган/ 2010 45.1 45.1
IX.1.2.2 Аймгийн Хүүхдийн төлөө хэлтсийн барилгын засвар /Архангай/ 2010 40.0 40.0
IX.2 Онцгой байдлын ерөнхий газар   6,626.5 2,317.3
IX.2.1 Хөрөнгө оруулалт:   5,766.5 1,457.3
IX.2.1.1 Аврах, гал унтраах ангийн галын автомашины гаражийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/ 2010-2011 916.0 307.9
IX.2.1.2 Аврах, гал унтраах ангийн галын автомашины гаражийн барилга /Дорноговь, Айраг/ 2010-2011 936.0 350.0
IX.2.1.3 Аврах, гал унтраах ангийн галын автомашины гаражийн барилга /Дорноговь, Замын-Үүд/ 2010-2011 882.0 270.0
IX.2.1.4 Онцгой байдлын ерөнхий газрын "Аврагч" спорт хорооны биеийн тамирын заал /Улаанбаатар/ 2010-2011 1,283.5 350.0
IX.2.1.5 Дундговь аймгийн Сайнцагаан суман дахь улсын нөөцийн салбарын шатахууны агуулах савыг Дорноговь аймгийн Айраг суманд шилжүүлэн байршуулах 2008-2010 861.0 35.3
IX.2.1.6 Аврах, гал унтраах 30 дугаар ангийн галын депо, 4 машины гараж /Улаанбаатар, Хан-Уул/ 2008-2010 258.0 14.8
IX.2.1.7 Аймгийн онцгой байдлын хэлтсийн контор, депо, гараж, агуулхын инженерийн шугам сүлжээ, дээврийн шинэчлэлт /Баян-Өлгий/ 2008-2010 50.0 50.0
IX.2.1.8 Аймгийн онцгой байдлын хэлтсийн галын депогийн барилга /Өмнөговь/ 2007-2010 580.0 79.3
IX.2.2 Тоног төхөөрөмж:   860.0 860.0
IX.2.2.1 Галын болон тусгай зориулалтын автомашин, техник, 3 ш 2010 600.0 600.0
IX.2.2.2 Аврах ажлын тусгай зориулалтын техник, хэрэгсэл 2010 150.0 150.0
IX.2.2.3 Аврах болон шуурхай удирдлагын автомашины сэлбэг хэрэгсэл 2010 60.0 60.0
IX.2.2.4 Галын болон аврах ажлын багаж хэрэгсэл 2010 50.0 50.0
IX.3 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 2010 219.9 219.9
IX.3.1 Хөрөнгө оруулалт: Лабораторийн барилгын Монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/ 2010 50.0 50.0
IX.3.2 Тоног төхөөрөмж:   169.9 169.9
IX.3.2.1 Лабораторийн шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмж 2010 44.9 44.9
IX.3.2.2 Компьютер, тоног төхөөрөмж 2010 50.0 50.0
IX.3.2.3 Мэргэжлийн хяналтын албадын автомашин 2010 75.0 75.0
IX.4 Шадар сайдын ажлын алба   2,000.0 2,000.0
IX.4.1 Хөрөнгө оруулалт:   1,492.0 1,492.0
IX.4.1.1 Хүүхэд залуучууд, иргэдийн соёл амралтын хүрээлэн байгуулах /Завхан,Улиастай/ 2010 500.0 500.0
IX.4.1.2 Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Дундговь/ 2010 219.0 219.0
IX.4.1.3 Сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл /Дундговь, Өлзийт/ 2010 100.0 100.0
IX.4.1.4 Бэлчээр хаших, жижиг, дунд үйлдвэр хөгжүүлэх /Дундговь/ 2010 23.0 23.0
IX.4.1.5 Орон гэргүй иргэдэд гэртэй болоход нь дэмжлэг үзүүлэх /Дархан-Уул/ 2010 49.0 49.0
IX.4.1.6 Хүүхдийн соёл, амралтын хүрээлэнгийн задгай хүрээлэнгийн хөлбөмбөгийн талбайг иж бүрэн шинэчлэх /Дархан-Уул/ 2010 100.0 100.0
IX.4.1.7 Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих /Дархан-Уул/ 2010 302.0 302.0
IX.4.1.8 Багуудын хөгжлийг дэмжих /Дархан-Уул/ 2010 49.0 49.0
IX.4.1.9 "Төрийн далбаа" баганат цогцолбор /Дархан-Уул/ 2010 75.0 75.0
IX.4.1.10 "Иргэний боловсрол" төсөл хэрэгжүүлэх /Дархан-Уул/ 2010 30.0 30.0
IX.4.1.11 Сумдад спорт тоглоомын талбай байгуулах /Дархан-Уул/ 2010 30.0 30.0
IX.4.1.12 Нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн хүлээн авах өрөөг иж бүрэн тохижуулах /Дархан-Уул/ 2010 15.0 15.0
IX.4.2 Их засвар:   461.0 461.0
IX.4.2.1 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын байрны их засвар /Дундговь, Эрдэнэдалай/ 2010 55.0 55.0
IX.4.2.2 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Дундговь, Сайнцагаан/ 2010 56.0 56.0
IX.4.2.3 Орон сууцнуудын дээврийн их засвар /Дархан-Уул/ 2010 250.0 250.0
IX.4.2.4 Орон сууцнуудын дээврийн их засвар /Дархан-Уул, Шарын гол/ 2010 100.0 100.0
IX.4.3 Тоног төхөөрөмж:   47.0 47.0
IX.4.3.1 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, түргэн тусламжийн автомашин /Дундговь/ 2010 32.0 32.0
IX.4.3.2 Спорт заалны тоног төхөөрөмж, 12 сум /Дундговь/ 2010 15.0 15.0
X ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА   3,819.7 2,779.1
X.1 Хөрөнгө оруулалт:   3,061.1 2,020.5
X.1.1 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дундговь, Говь-Угтаал/ 2008-2010 112.0 80.0
X.1.2 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дундговь, Өндөршил/ 2008-2010 86.0 45.0
X.1.3 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын өргөтгөл /Өмнөговь, Манлай/ 2008-2010 230.0 179.0
X.1.4 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Тариалан/ 2008-2010 276.0 201.0
X.1.5 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр/ 2007-2010 55.0 25.0
X.1.6 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр/ 2007-2010 121.0 61.0
X.1.7 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Баянтэс/ 2008-2010 124.0 53.0
X.1.8 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Алтай/ 2008-2010 330.0 165.0
X.1.9 Ахмадын амралт, чөлөөт цагийн төвийн байр /Дорнод, Хэрлэн/ 2007-2010 95.1 66.6
X.1.10 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Галуут/ 2010-2011 750.0 262.9
X.1.11 Засгийн газраас хэрэгжүүлэх "Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн хөрөнгө оруулалт 2010 262.0 262.0
X.1.12 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Завханмандал/ 2010 350.0 350.0
X.1.13 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын өргөтгөл /Сүхбаатар, Сүхбаатар/ 2010 125.0 125.0
X.1.14 Сумдын төр, захиргааны байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн хамтын ажиллагааг дэмжих /Сүхбаатар/ 2010 15.0 15.0
X.1.15 Хавиргын булгийн эхийг хамгаалах /Сүхбаатар, Онгон/ 2010 5.0 5.0
X.1.16 Байгалийн цогцолборт газар-Алтан Овоо, Гангануур, Хавиргын булгийг элсний нүүдэл, хөрсний эвдрэлээс хамгаалах /Сүхбаатар/ 2010 30.0 30.0
X.1.17 Өндөр настнуудын соёл, үйлчилгээний төв /Сүхбаатар, Наран/ 2010 15.0 15.0
X.1.18 Аймгийн төв, сумдад кабелийн телевиз, олон сувгийн нэвтрүүлэг үзэх антенн суурилуулах /Сүхбаатар/ 2010 50.0 50.0
X.1.19 Хотын ногоон байгууламж, тохижилт, чацаргана тарих, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Сүхбаатар, Баруун-Урт/ 2010 30.0 30.0
X.2 Их засвар:   403.6 403.6
X.2.1 Төрийн ордны албан өрөөнүүдийн засвар, тохижилт 2010 50.0 50.0
X.2.2 Төрийн ордны урд, зүүн, баруун урд, хойд хаалгануудын засвар, шинэчлэл 2010 30.0 30.0
X.2.3 Төрийн ордны В2 жигүүрийн цахилгаан шатны шинэчлэл 2010 50.0 50.0
X.2.4 Төрийн ордны гэрэлтүүлгийн шинэчлэл 2010 20.0 20.0
X.2.5 Төрийн ордны "Г", "Е", "З" танхимын агаар сэлгэлтийн системийн шинэчлэл 2010 100.0 100.0
X.2.6 Төрийн ордны зүүн жигүүрийн зоорийн давхрын агааржуулалтын системийн шинэчлэл 2010 40.0 40.0
X.2.7 Төрийн ордны цахилгаан хуваарилах самбарын шинэчлэл 2010 20.0 20.0
X.2.8 Төрийн ордны цэвэр, бохир усны системийн шинэчлэл 2010 30.0 30.0
X.2.9 Төрийн ордны таазны бэхэлгээ хийх 2010 30.0 30.0
X.2.10 Төрийн ордны зоогийн газрын салхивч, агааржуулалтын системийн шинэчлэл 2010 8.6 8.6
X.2.11 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын засвар /Завхан, Цагаанхайрхан/ 2010 25.0 25.0
X.3 Тоног төхөөрөмж:   355.0 355.0
X.3.1 Засгийн газрын хуралдааны танхимын техник хэрэгсэл 2010 40.0 40.0
X.3.2 Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын ажилтнуудын техник хэрэгсэл 2010 40.0 40.0
X.3.3 Төр, засгийн үйлчилгээ, аж ахуй эрхлэх газрын ажилтнуудын техник хэрэгсэл 2010 40.0 40.0
X.3.4 Төр, засгийн үйлчилгээ, аж ахуй эрхлэх газрын харьяа Төр, засгийн үйлчилгээний авто баазын парк шинэчлэл 2010 150.0 150.0
X.3.5 Засгийн газрын хэвлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 2010 40.0 40.0
X.3.6 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажилтнуудын компьютер /Сүхбаатар/ 2010 15.0 15.0
X.3.7 Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж, тавилга /Сүхбаатар/ 2010 30.0 30.0
XI ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД   6,426.2 4,071.4
XI.1 Хөрөнгө оруулалт:   4,313.7 1,958.9
XI.1.1 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын барилга /УБ/ 2010-2011 3,513.7 1,304.8
XI.1.2 Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газрын өргөтгөлийн барилга, авто гараж /УБ/ 2008-2010 800.0 654.1
XI.2 Их засвар:   1,462.5 1,462.5
XI.2.1 Гадаад улсаас Монгол Улсад байгаа дипломат байгууллагуудын байрны их засвар 2010 662.5 662.5
XI.2.2 Гадаадад байгаа дипломат төлөөлөгчийн газруудын их засвар 2010 800.0 800.0
XI.3 Тоног төхөөрөмж:   650.0 650.0
XI.3.1 Гадаадад байгаа дипломат төлөөлөгчийн газруудын автомашин 2010 400.0 400.0
XI.3.2 Гадаадад байгаа дипломат төлөөлөгчийн газруудын тоног төхөөрөмж 2010 150.0 150.0
XI.3.3 Гадаад харилцааны яамны тоног төхөөрөмж 2010 100.0 100.0
XII САНГИЙН САЙД   31,349.9 17,559.9
XII.1 Сангийн яам   12,668.2 9,233.2
XII.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   11,885.0 8,450.0
XII.1.1.1 Төрийн сан, мэдээллийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар/ 2007-2010 4,435.0 1,000.0
XII.1.1.2 Зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах 2010 7,100.0 7,100.0
XII.1.1.3 Төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл хангах 2010 350.0 350.0
XII.1.2 Их засвар 2010 50.0 50.0
XII.1.3 Тоног төхөөрөмж 2010 733.2 733.2
XII.2 Татварын ерөнхий газар   5,648.9 2,018.7
XII.2.1 Хөрөнгө оруулалт:   4,798.9 1,168.7
XII.2.1.1 ТЕГ-ын конторын барилга  /УБ/ 2007-2010 3,755.0 1,000.0
XII.2.1.2 Татварын хэлтсийн барилга /Булган/ 2007-2010 339.6 94.5
XII.2.1.3 Татварын хэлтсийн барилга /Архангай/ 2008-2010 329.2 34.2
XII.2.1.4 Татварын хэлтсийн барилга /Говь-Алтай/ 2008-2010 375.1 40.0
XII.2.2 Их засвар 2010 190.0 190.0
XII.2.3 Тоног төхөөрөмж 2010 660.0 660.0
XII.3 Гаалийн ерөнхий газар   13,032.8 6,308.0
XII.3.1 Хөрөнгө оруулалт:   10,532.8 3,808.0
XII.3.1.1 Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2010 3,580.0 1,180.0
XII.3.1.2 Боомтуудын цахилгаан болон усан хангамж 2007-2010 207.0 200.0
XII.3.1.3 Нохойн албыг бэхжүүлэх 2007-2010 150.0 50.0
XII.3.1.4 Боомтын холбоожуулалт /Гаалийн цахим нэг цонхны үйлчилгээ/ 2007-2010 669.6 150.0
XII.3.1.5 Гаалийн албаны мэдээллийн автоматжуулсан системийг бэхжүүлэх 2007-2010 448.2 150.0
XII.3.1.6 Гаальчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 2007-2010 4,400.0 1,000.0
XII.3.1.7 Боомтуудын шалган нэвтрүүлэх цэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийн дутуу санхүүжилт /Хөвсгөл- Ханх, Өмнөговь-Шивээхүрэн/ 2010 78.0 78.0
XII.3.1.8 Чингэлэг шалгах рентген төхөөрөмжийн гадна авто зам, талбай, инженерийн шугам сүлжээ, хашаа, гэрэлтүүлэг, үзлэгийн тавцан /Замын-Үүд 2009-2010 1,000.0 1,000.0
XII.3.2 Тоног төхөөрөмж 2010 2,500.0 2,500.0
XIII ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД   39,617.4 13,669.2
XIII.1 Цагдаагийн ерөнхий газар   15,570.0 3,764.0
XIII.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   15,190.0 3,384.0
XIII.1.1.1 Цагдаагийн ерөнхий газрын тусгай хэлтсүүдийн контор /Улаанбаатар, Чингэлтэй/ 2007-2010 1,600.0 659.0
XIII.1.1.2 Цагдаагийн ерөнхий газрын архивын барилга /УБ, Баянзүрх/ 2007-2010 1,000.0 565.0
XIII.1.1.3 Дүүргийн замын цагдаагийн тасгийн барилга /УБ, Баянзүрх/ 2007-2010 710.0 210.0
XIII.1.1.4 Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Өвөрхангай, Хархорин/ 2007-2010 850.0 350.0
XIII.1.1.5 Цагдаагийн автобаазын гараж, 200 машин /УБ/ 2007-2010 1,800.0 300.0
XIII.1.1.6 Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв, полигон /Улаанбаатар, СонгиноХайрхан/ 2007-2010 1,700.0 300.0
XIII.1.1.7 Орон нутгийн сумдын төлөөлөгчийн байр 2007-2010 7,530.0 1,000.0
XIII.1.2 Их засвар:   180.0 180.0
XIII.1.2.1 Орон нутгийн цагдаагийн газрын контор, эрүүлжүүлэх байр, гадна, дотор дулаан, цэвэр, бохир усны шугамын холболт 2010 100.0 100.0
XIII.1.2.2 Төвийн байгууллагуудын барилга, дээвэр, дотор, гадна, сантехник, цахилгааны их засвар 2010 80.0 80.0
XIII.1.3 Тоног төхөөрөмж:   200.0 200.0
XIII.1.3.1 Тусгай зориулалтын зэвсэг,техник, хэрэгсэл 2010 50.0 50.0
XIII.1.3.2 Нэг бүрийн хамгаалах тусгай хэрэгсэл 2010 50.0 50.0
XIII.1.3.3 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2010 50.0 50.0
XIII.1.3.4 Автомашины засварын тоног төхөөрөмж 2010 50.0 50.0
XIII.2 Хил хамгаалах ерөнхий газар   1,480.2 1,480.2
XIII.2.1 Хөрөнгө оруулалт:   590.8 590.8
XIII.2.1.1 0184-р ангийн цэргийн байр /Сүхбаатар, Онгон/ 2010 258.0 258.0
XIII.2.1.2 0245-р ангийн цэргийн гал зуух, 100 суудал /Увс, Улаангом/ 2010 242.0 242.0
XIII.2.1.3 Өмнөд хилийн хянах цамхаг бүхий харуулын байр 2010 90.8 90.8
XIII.2.2 Их засвар:   829.4 829.4
XIII.2.2.1 0165 дугаар ангийн гадна дулаан, уурын зуухны их засвар 2010 100.0 100.0
XIII.2.2.2 0131 дугаар ангийн халаалтын их засвар 2010 179.0 179.0
XIII.2.2.3 0146 дугаар ангийн 7 дугаар заставын барилгуудын их засвар /Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан, Сүүл Сэрвэн/ 2010 100.0 100.0
XIII.2.2.4 0131 дугаар ангийн Гашуунухайтын хилийн заставын их засвар 2010 100.0 100.0
XIII.2.2.5 0214 дугаар ангийн Замын шандын хилийн заставын барилгуудын их засвар 2010 152.4 152.4
XIII.2.2.6 0166 дугаар ангийн Шивээхүрэнгийн заставын цэргийн байрны засвар 2010 198.0 198.0
XIII.2.3 Тоног төхөөрөмж: /0165 дугаар ангийн тоног төхөөрөмж/ 2010 60.0 60.0
XIII.3 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв   135.0 135.0
XIII.3.1 Их засвар /Зарим аймгийн шүүхийн шинжилгээний албаны барилгын засвар, Увс, Ховд, Булган/ 2010 35.0 35.0
XIII.3.2 Тоног төхөөрөмж 2010 100.0 100.0
XIII.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар   12,967.2 7,130.0
XIII.4.1 Хөрөнгө оруулалт:   12,067.2 6,230.0
XIII.4.1.1 Цагдан хорих байр /Улаанбаатар, Баянгол/ 2007-2010 8,200.0 4,400.0
XIII.4.1.2 Хоригдлыг ажлын байраар хангах 2008-2010 330.0 130.0
XIII.4.1.3 Хөрс хуулалтын ажил 2008-2010 400.0 200.0
XIII.4.1.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх /Улаанбаатар, Баянзүрх/ 2009-2011 1,326.4 600.0
XIII.4.1.5 Цагдан хорих 461 дугаар ангийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол/ 2009-2010 825.6 400.0
XIII.4.1.6 Цагдан хорих 461 дугаар ангийн гадна хамгаалалтын хашаа /Улаанбаатар, Баянгол/ 2009-2010 985.2 500.0
XIII.4.2 Их засвар 2010 200.0 200.0
XIII.4.3 Тоног төхөөрөмж: 2010 700.0 700.0
XIII.4.3.1 Парк шинэчлэлт, эмнэлгийн болон тусгай тоноглогдсон автомашин лаанбаатар, Чингэлтэй/ 2010 500.0 500.0
XIII.4.3.2 Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, шинжилгээний аппарат 2010 200.0 200.0
XIII.5 Архивын ерөнхий газар   8,890.0 790.0
XIII.5.1 Хөрөнгө оруулалт: конторын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул/ 2008-2011 8,600.0 500.0
XIII.5.2 Их засвар 2010 100.0 100.0
XIII.5.3 Тоног төхөөрөмж 2010 190.0 190.0
XIII.6 Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар   375.0 170.0
XIII.6.1 Хөрөнгө оруулалт: Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын конторын барилгын дулааны шугамын дуусгал 2009-2010 275.0 70.0
XIII.6.2 Тоног төхөөрөмж 2010 100.0 100.0
XIII.7 Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг   150.0 150.0
XIII.7.1 Тоног төхөөрөмж: Эмнэлгийн лабораторийн тоног төхөөрөмж 2010 150.0 150.0
XIII.8 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам   50.0 50.0
XIII.8.1 Тоног төхөөрөмж 2010 50.0 50.0
XIY ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД   107,5425 40,471.9
XIY.1 Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам   47,811.5 10,597.2
XIY.1.1 Дулааны 5 "б" магистраль 1950м*2, 500 мм-ийн шугамыг 800 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2009-2010 3,177.0 215.2
XIY.1.2 Дулааны 6 "б", "в" магистраль 2198 м*2, 500 мм-ийн шугамыг 600 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2009-2010 3,924.5 392.0
XIY.1.3 "ДЦС-4" ХК-ийн генераторын тусгай зориулалтын 10.5 кВ-ын тосон таслуурыг шинэ таслуураар солих, иж бүрдэл, 6 ш /УБ/ 2010-2011 9,000.0 1,500.0
XIY.1.4 Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл /Сүхбаатар/ 2010-2011 6,000.0 1,000.0
XIY.1.5 Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл /Хөвсгөл/ 2010-2011 6,000.0 500.0
XIY.1.6 Зуунмод хотын 4 дүгээр дунд сургууль, Халдвартын эмнэлгийн өргөтгөл, "Ирээдүй" цэцэрлэгийг газрын гүний дулааны нөөцийг ашиглан дулааны эрчим хүчээр хангах /Төв, Зуунмод/ 2010 1,360.0 1,360.0
XIY.1.7 Салбар шугам шинэчлэх /Дархан-Уул/ 2009-2010 1,350.0 630.0
XIY.1.8 "ДЦС-2"-ийг түшиглэн 210 мянган тонн хагас коксжсон түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цогцолбор байгуулах 2010-2012 17,000.0 5,000.0
XIY.2 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц:   30,765.8 17,739.6
XIY.2.1 БНХАУ-ын Такашикен боомт-Булган сумын 35 кВ-ын 50 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/10 кВ-ын 1х0.16, 1х0.25 мВа, дэд станц /Ховд/ 2008-2010 1,750.0 1,020.0
XIY.2.2 Нарийнсухайт-Ноён сумын 35 кВ-ын 86.1 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/15 кВ-ын 1х063 мВа, 15/0.4 кВ-ын дэд станц, Ноён-Сэврэйн 15 кВ-ын 51.1 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 2х0.1 мВа-ын дэд станц /Өмнөговь/ 2008-2010 1,800.0 300.0
XIY.2.3 Алаг-Эрдэнэ-Улаан Уул-Ренчинлхүмбэ-Цагаан-нуурын 35/15/10 кВ-ын 160/75/48 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Хөвсгөл/ 2007-2010 6,765.0 360.0
XIY.2.4 Өлгий-Цагааннуурын 35 кВ-ын 65 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 1х1.0, 1х0.25 мВа дэд станц /Баян-Өлгий/ 2007-2010 1710.0 118.8
XIY.2.5 Могойн гол дээр цахилгааны эх үүсвэр барих техник, эдийн засгийн үндэслэл, Тэлмэн-Могойн голын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Завхан, Могойн гол/ 2009-2011 3,800.0 1,000.0
XIY.2.6 Баруун-Урт-Халзан сумын 35 кВ-ын 64км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын агаарын хөнгөн цагаан утсыг сольж хөндлөн огтлолыг нэмэгдүүлэх. /Сүхбаатар/ 2010 415.8 415.8
XIY.2.7 500 кВт-ын чадал бүхий дизель станц худалдан авч суурилуулах /Говь-Алтай/ 2010 550.0 550.0
XIY.2.8 500 кВт-ын чадал бүхий дизель станц худалдан авч суурилуулах /Завхан/ 2010 550.0 550.0
XIY.2.9 Говь-Алтай, Завхан аймгуудын цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх 2010 10,000.0 10,000.0
XIY.2.10 Багуудын цахилгаан хангамжийн 1 фазын шугамын ажил /Азийн хөгжлийн банкны 2.0 сая ам.долларын зээлийн дотоод эх үүсвэр/ 2010 300.0 300.0
XIY.2.11 Аймгийн 0.4 кВт-ын эрчим хүчний СИП шугам тавих /Архангай, Эрдэнэбулган, Их тамир, Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Булган, Чулуут, Төвшрүүлэх/ 2010 869.0 869.0
XIY.2.12 Шивээговь-"Халзан-Уул" улсын рашаан сувилал хүртэл 30 км 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Дорноговь/ 2010 256.0 256.0
XIY.2.13 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, нарны үүсгүүр /Баян-Өлгий аймгийн баг, суурин/ 2010 1,500.0 1,500.0
XIY.2.14 Гэр хорооллын эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах /Орхон/ 2010 500.0 500.0
XIY.3 Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр баригдаж байгаа барилга байгууламж   1,320.0 1,281.0
XIY.3.1 Нарийнсухайт-Ноён-Сэврэйн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Өмнөговь/ 2008-2010 1,320.0 1,281.0
XIY.4 Гадаадын зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр   10,319.3 1,424.0
XIY.4.1 Дэлхийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Цахилгаан шугам сүлжээний алдагдал бууруулах" төслийн Монголын талын хөрөнгө 2001-2010 7,319.3 524.0
XIY.4.2 ХБНГУ-ын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Дарханы дулааны цахилгаан станцын техникийн шинэчлэлийн Монголын талын хөрөнгө 2009-2012 3,000.0 900.0
XIY.5 Сэргээгдэх эрчим хүч   1,440.0 735.0
XIY.5.1 Нарны цахилгаан станц 80 квт, Баян-Өлгий аймгийн Булган сумаас шилжүүлэх /Говь-Алтай, Бугат/ 2007-2010 1,190.0 485.0
XIY.5.2 Үенчийн усан цахилгаан станцын далангийн засвар, шинэчлэл /Ховд/ 2010 250.0 250.0
XIY.6 Түлш   12,385.9 8,045.1
XIY.6.1 Уул, уурхайн аврах тоног төхөөрөмж 2010 100.0 100.0
XIY.6.2 Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайн техникийн шинэчлэл 2009-2010 12,285.9 7,945.1
XIY.7 Ашигт малтмалын газар   3,440.0 590.0
XIY.7.1 Тоног төхөөрөмж 2010 90.0 90.0
XIY.7.2 Хөрөнгө оруулалт: /Шилжих/ Газрын тосны чанарын хяналтын лаборатори байгуулах 2008-2010 3,350.0 500.0
XIY.8 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам   60.0 60.0
XIY.8.1 Их засвар 2010 60.0 60.0
XY ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД   713,8248 140,304.8
XY.1 Авто зам   622,3978 102,549.9
XY.1.1 Гадаадын зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр:   52,228.7 6,704.2
XY.1.1.1 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 131.2 км хатуу хучилттай автозам /Дорноговь/ 2006-2010 3,609.0 169.2
XY.1.1.2 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 62 км хатуу хучилттай автозам /Дорноговь/ 2007-2010 1,638.1 600.4
XY.1.1.3 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай автозам /Дорноговь/ 2007-2010 630.1 515.1
XY.1.1.4 Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх Багануур-Хэрлэнгийн гүүр, Мөрөн сум-Өндөрхаан чиглэлийн 58.5 км хатуу хучилттай автозам /Хэнтий/ 2005-2010 1,674.2 200.0
XY.1.1.5 Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн хатуу хучилттай автозам /Булган/ 2004-2010 7,754.2 900.0
XY.1.1.6 Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлж буй "Бүс нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 61 км хайрган автозам /Сэлэнгэ, Дархан, Завхан/ 2006-2010 853.0 225.5
XY.1.1.7 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 214.1 км хатуу хучилтай авто зам 2008-2012 26,460.0 1,500.0
XY.1.1.8 Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх төмөр зам дээр баригдах Энгельсийн гүүрэн гарц /Улаанбаатар/ 2010-2011 170.0 84.0
XY.1.1.9 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-н Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Эрдэнэ сум хүртэлх 15.5 км хатуу хучилттай авто автозам /Дорноговь/ 2010-2011 735.8 500.0
XY.1.1.10 Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.6 км хатуу хучилттай авто зам/Төв аймгийн Борнуур,Жаргалант 2010-2012 2,504.3 720.0
XY.1.1.11 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор баруун бүсийн туслах автозам барих төсөл" 2010-2011 150.0 80.0
XY.1.1.12 Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Уньт-Тариалан чиглэлийн хатуу хучилттай зам /Булган/ 2010-2012 6,050.0 1,210.0
XY.1.2 Авто замын сүлжээний засвар, арчлалт, үйлдвэрлэлийн бааз, техник, технологийн шинэчлэлт 2010-2010 8,874.6 8,874.6
XY.1.3 Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам:   170,0524 58,525.7
XY.1.3.1 Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: 2007-2010    
   -40 км хатуу хучилттай авто зам 2007-2010 6,800.0 1,570.0
   -20 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010 3,849.0 2,046.5
XY.1.3.2 Улаангом-Тээлийн 15 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010 3,000.0 900.0
XY.1.3.3 Аймаг, орон нутгийн авто зам /Хэнтийн Цэнхэрмандал, Орхон, Сэлэнгэ, Улаангом/ 2007-2010 4,917.0 4,117.0
XY.1.3.4 Өгийнуур-Хөшөөцайдам чиглэлийн 10 км хатуу хучилттай зам /Архангай/ 2007-2010 1,298.9 202.2
XY.1.3.5 Хархорин-Цэцэрлэгийн 29.9 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох /Архангай/ 2007-2011 7,810.0 955.3
XY.1.3.6 Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн 109 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/ 2007-2010 19,073.9 4,269.4
XY.1.3.7 Хархорин-Хужиртын 16.4 км хатуу хучилттай авто зам /Өвөрхангай/ 2010-2011 4,300.0 802.9
XY.1.3.8 Дамдинсүрэнгийн гудамжны авто зам, 1.4 км, 48.8 у/м лаанбаатар/ 2006-2010 1,800.0 168.3
XY.1.3.9 Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн 14.5 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/ 2008-2010 3,045.0 260.7
XY.1.3.10 Халзанбүргэдэй /Тариат/-Солонготын даваа чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай/ 2008-2011 20,000.0 2,917.0
XY.1.3.11 Хархорин-Цэцэрлэгийн 46.8 км хайрган авто замыг хатуу хучилттай болгох /Архангай/ 2008-2010 6,566.0 4,069.6
XY.1.3.12 Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий/ 2009-2011 13,320.0 4,520.0
XY.1.3.13 Баянхонгор-Арвайхээрийн 27 км хатуу хучилттай авто зам /Баянхонгор/ 2008-2010 5,500.0 2,871.9
XY.1.3.14 Баянхонгор-Нарийнтээлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам /Баянхонгор/ 2008-2010 9,516.5 6,066.5
XY.1.3.15 Өндөрхаан-Чойбалсангийн чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай зам /Хэнтий/ 2008-2011 10,000.0 7,000.0
XY.1.3.16 Мөрөн-Хатгалын 98.8 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл/ 2008-2011 20,400.0 2,105.4
XY.1.3.17 Хануйн голын төмөр бетонон гүүр-Халзан бүргэдэй чиглэлийн 65 км хатуу хучилттай зам /Катарын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх, Архангай/ 2008-2010 11,680.0 3,755.1
XY.1.3.18 Нарангийн голын 3.2 км хатуу хучилттай авто замын санхүүжилтийн үлдэгдэл /Улаанбаатар/ 2007-2010 850.1 23.5
XY.1.3.19 Цэцэрлэг-Их тамир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 53 км хайрган авто замыг хатуу хучилттай болгох 2007-2010 8,296.0 1,874.4
XY.1.3.20 Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам 2010 4,500.0 4,500.0
XY.1.3.21 Аймгийн төвийн авто замын засвар, шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий/ 2010 1,500.0 1,500.0
XY.1.3.22 Аймгийн төвийн авто зам, талбайн засвар, шинэчлэл /Говь-Алтай, Алтай/ 2010 2,000.0 2,000.0
XY.1.3.23 Хамрын давааны зам засвар /Архангай, Тариат, Алтайд баг/ 2010 30.0 30.0
XY.1.4 Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр баригдаж байгаа авто замын барилга байгууламж: 2007-2013 372,8376 22,205.3
XY.1.4.1 Улаанбаатар-Эрдэнэсантын 168.2 км хатуу хучилттай авто зам /Төв/ 2007-2010 33,877.6 22,205.3
XY.1.4.2 Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 107 км хатуу хучилттай авто зам /Өвөрхангай/ 2010-2013 40,660.0 -
XY.1.4.3 Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 128 км хатуу хучилттай авто зам /Баянхонгор/ 2010-2013 48,640.0 -
XY.1.4.4 Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам /Төв/ 2010-2013 38,000.0 -
XY.1.4.5 Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 163 км хатуу хучилттай авто зам /Дундговь/ 2010-2013 61,940.0 -
XY.1.4.6 Даланзадгад-Тавантолгой-Оюутолгой чиглэл-ийн 251 км хатуу хучилттай авто зам /Өмнөговь/ 2010-2013 95,380.0 -
XY.1.4.7 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 143 км хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий/ 2010-2013 54,340.0 -
XY.1.5 Гүүр:   18,404.5 6,240.1
XY.1.5.1 Тээлийн голын 75 у/м төмөр бетонон гүүр /Увс/ 2005-2010 488.8 292.6
XY.1.5.2 Эгийн голын 160 у/м төмөр бетонон гүүр /Хөвсгөл, Түнэл/ 2007-2010 1,812.5 415.9
XY.1.5.3 Туул голын Горхийн 211 у/м төмөр бетонон гүүр /Улаанбаатар/ 2007-2010 2,422.5 493.1
XY.1.5.4 Ховд голын 181.8 у/м төмөр бетонон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус/ 2008-2011 1,500.0 546.3
XY.1.5.5 Нарийний голын 325 у/м төмөр бетонон гүүр /Увс, Тэс/ 2006-2010 2,750.0 1,830.1
XY.1.5.6 Идэрийн голын 169.08 у/м төмөр бетонон гүүр /Завхан, Их Уул/ 2008-2010 1,593.4 910.6
XY.1.5.7 Их тэнгэрийн 258 у/м төмөр бетонон гүүр /Улаанбаатар/ 2007-2010 3,986.5 686.5
XY.1.5.8 Идэрийн голын 163.1 у/м төмөр бетонон гүүр /Хөвсгөл, Жаргалант/ 2010-2012 2,935.8 400.0
XY.1.5.9 Чулуут сумын Бортын гүүр /Архангай/ 2010 10.0 10.0
XY.1.5.10 Чулуут сумын төвийн модон гүүр /Архангай/ 2010 160.0 160.0
XY.1.5.11 Эрдэнэмандал сумын Хануйн голын гүүр /Архангай/ 2010 250.0 250.0
XY.1.5.12 Бөхмөрөн голын 60 у/м модон гүүр /Баян-Өлгий, Ногооннуур/ 2010-2011 450.0 200.0
XY.1.5.13 Хүнгийн голын гүүрийн сэргээн засварлалт /Завхан, Ургамал/ 2010 45.0 45.0
XY.2 Тээвэр   1,414.1 1,213.4
XY.2.1 Хөрөнгө оруулалт: "Зорчигч үйлчилгээний төв" авто вокзалын барилга /Дархан, 3-р хороолол/ 2008-2010 1,414.1 1,213.4
XY.3 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар   54,883.5 24,946.0
XY.3.1 Хөрөнгө оруулалт:   50,251.0 21,129.5
XY.3.1.1 Онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвасын шинэчлэлт /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010-2011 4,000.0 1,780.0
XY.3.1.2 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Баян-Өлгий/ 2008-2011 11,715.5 3,015.5
XY.3.1.3 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/ 2008-2010 8,651.5 3,151.5
XY.3.1.4 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвасын хүчитгэлийн ажил, гэрлэн тэмдэгт /Улаанбаатар, "Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудал/ 2008-2010 7,000.0 5,298.5
XY.3.1.5 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/ 2008-2011 7,385.3 2,085.3
XY.3.1.6 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Увс/ 2008-2010 11,498.7 5,798.7
XY.3.2 Их засвар 2010 1,000.0 184.0
XY.3.3 Тоног төхөөрөмж 2010 3,632.5 3,632.5
XY.4 Барилга, хот байгуулалт   35,129.4 11,595.5
XY.4.1 Хөрөнгө оруулалт:   33,429.4 10,895.5
XY.4.1.1 Шинээр баригдах 14 дүгээр хорооллын дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, өргөлтийн насосны станц /Улаанбаатар, Баянзүрх/ 2008-2010 6,951.5 2,852.0
XY.4.1.2 Аймгийн төвүүдийн орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ 2008-2011 7,169.4 1,145.6
XY.4.1.3 Дулааны 12 Б магистраль шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2009-2010 4,055.9 2,255.9
XY.4.1.4 Эрдэнэт хотын Наран-Шанд багуудын хоорондох авто зам /Орхон/ 2010-2011 2,236.0 1,000.0
XY.4.1.5 Үерийн хамгаалалтын далан /Дархан/ 2007-2011 4,761.4 832.0
XY.4.1.6 3,4- дүгээр хорооллын 31-н III коллекторын ф500-ийн бохирын усны шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар,Баянгол/ 2009-2010 180.0 180.0
XY.4.1.7 Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төслийн дотоод эх үүсвэр 2008-2012 2,970.2 500.0
XY.4.1.8 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Гэр хорооллыг олон нийтийн оролцоотой хөгжүүлэх" төслийн дотоод эх үүсвэр 2007-2011 195.0 120.0
XY.4.1.9 Инженерийн шугам сүлжээ,төвлөрсөн усан хангамжийн систем, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Өвөрхангай, Хархорин/ 2010-2012 3,300.0 1,000.0
XY.4.1.10 Цэвэр усны эх үүсвэрийн гүний худаг, барилга байгууламж /Дархан-Уул, Шарын гол/ 2010 410.0 410.0
XY.4.1.11 Сумын дулаан, цэвэр, бохир усны инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Алтай/ 2010-2011 1,200.0 600.0
XY.4.2 Их засвар: Цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл. /Төв, Зуунмод/ 2010-2011 1,700.0 700.0
XYI НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД   14,165.4 12,615.4
XYI.1 Хөрөнгө оруулалт:   13,550.0 12,000.0
XYI.1.1 Ахмад дайчдад олгох орон сууцны хөрөнгө 2010 10,000.0 10,000.0
XYI.1.2 Хөдөлмөрийн төв биржийн барилга /Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр/ Б/ 2008-2010 3,550.0 2,000.0
XYI.2 Их засвар: 2010 570.4 570.4
XYI.3 Тоног төхөөрөмж: 2010 45.0 45.0
XYII ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД   61,898.8 29,107.3
XYII.1 Хөрөнгө оруулалт:   50,398.8 17,607.3
XYII.1.1 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Хөвсгөл, Төмөрбулаг/ 2007-2010 509.0 129.0
XYII.1.2 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Завхан, Идэр/ 2007-2010 231.9 67.5
XYII.1.3 Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант/ 2008-2010 1,589.5 889.5
XYII.1.4 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Булган, Хишиг-Өндөр/ 2008-2010 499.4 171.2
XYII.1.5 Эмнэлгийн барилга, 50 ор /Баянхонгор/ 2008-2010 1,205.6 140.0
XYII.1.6 Спорт цогцолбор, 600 суудал /Баян-Өлгий/ 2008-2010 1,991.6 255.0
XYII.1.7 Спорт цогцолбор, 600 суудал /Төв/ 2008-2010 2,069.0 469.0
XYII.1.8 Спортын ордон, 600 суудал /Өвөрхангай/ 2005-2010 1,535.1 187.8
XYII.1.9 Олимпийн хотхоны гадна инженерийн шугам сүлжээ, зам, талбайн тохижилт, автомашины зогсоол /Улаанбаатар/ 2008-2010 4,223.9 2,945.6
XYII.1.10 Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил-3” хөтөлбөрийн Монголын талын хөрөнгө 2009-2013 2,060.4 1,857.2
XYII.1.11 Эрүүл мэндийн төвийн барилга,100 ор /Улаанбаатар,Баянгол/ 2010-2012 3,900.0 500.0
XYII.1.12 Улсын клиникийн 3 дугаар нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатарүхбаатар/ 2010-2011 2,808.0 400.0
XYII.1.13 Хавдар судлалын үндэсний төвийн өргөтгөл лаанбаатар, Баянзүрх/ 2010-2012 3,500.0 500.0
XYII.1.14 Сэтгэцийн эмгэг судлалын үндэсний төвийн барилга /Улаанбаатараянзүрх/ 2010-2012 3,200.0 600.0
XYII.1.15 Халдвартын эмнэлэг, 30 ор /Сүхбаатар, Баруун-Урт/ 2010-2011 650.0 500.0
XYII.1.16 Халдвартын эмнэлэг, 10 ор /Дорноговь, Замын-Үүд/ 2010 197.1 197.1
XYII.1.17 Халдвартын эмнэлэг, 30 ор /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010-2011 719.3 400.0
XYII.1.18 Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэг, 20 ор /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010 494.5 494.5
XYII.1.19 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур/ 2010 447.9 447.9
XYII.1.20 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Говь-Алтай, Бигэр/ 2010 500.0 500.0
XYII.1.21 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Завхан, Шилүүстэй/ 2010 500.0 500.0
XYII.1.22 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Увс, Түргэн/ 2010 470.2 470.2
XYII.1.23 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Увс, Өндөрхангай/ 2010 534.4 534.4
XYII.1.24 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр/ 2010 450.0 450.0
XYII.1.25 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сэлэнгэ, Сант/ 2010 348.9 348.9
XYII.1.26 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Төв, Бүрэн/ 2010 383.7 383.7
XYII.1.27 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Дундговь, Сайхан-Овоо/ 2010 379.9 379.9
XYII.1.28 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр/ 2010 330.2 330.2
XYII.1.29 Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Улаангом/ 2010-2011 553.7 200.0
XYII.1.30 Яаралтай түргэн тусламжийн төвийн салбарын барилга /Улаанбаатар,Сонгино-Хайрхан/ 2010-2011 560.0 200.0
XYII.1.31 Нийслэлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатаран-Уул/ 2010-2012 2,561.3 103.0
XYII.1.32 Спорт цогцолбор, 700 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт/ 2010-2012 1,670.0 100.0
XYII.1.33 Спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/ 2010-2012 1,885.2 100.0
XYII.1.34 Төрөх эмнэлэг, 300 ор /Улаанбаатаран-Уул/ 2010-2012 5,000.0 740.7
XYII.1.35 Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010-2011 1,524.1 200.0
XYII.1.36 "Олимп" төвийн барилга /Орхон/ 2010 350.0 350.0
XYII.1.37 Эрүүл мэндийн оношлогооны төвийн зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах 2010 300.0 300.0
XYII.1.38 Сумын, сум дундын эмнэлгийн барилгын их засвар, 30 ор /Архангай, Эрдэнэмандал/ 2010 215.0 215.0
XYII.1.39 Эмнэлгийн барилгын халаалтын зуухны шинэчлэл /Завхан,Сонгино/ 2010 25.0 25.0
XYII.1.40 Эмнэлгийн барилгын халаалтын зуухны шинэчлэл /Завхан, Баянхайрхан/ 2010 25.0 25.0
XYII.2 Их засвар 2010 5,300.0 5,300.0
XYII.3 Тоног төхөөрөмж 2010 6,200.0 6,200.0
XYIII БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД   112,5081 56,065.3
XYIII.1 Боловсрол:   90,799.8 46,806.2
XYIII.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   79,488.7 35,495.1
XYIII.1.1.1 "Дэлхийн зөн" олон улсын байгуулгын тусламжийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2010 5,000.0 800.0
XYIII.1.1.2 Япон улсын Засгийн газрын тусламжаар "Сургуулийн барилгын өргөтгөл-4" төслийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2010 2,300.0 1,000.0
XYIII.1.1.3 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Ховд, Жаргалант/ 2008-2010 1,200.0 640.0
XYIII.1.1.4 Сургуулийн барилга, 640 суудал, /УБ, Баянгол дүүрэг, 1-4-р хороо/ 2008-2011 1,900.0 800.0
XYIII.1.1.5 Сургуулийн барилга, 520 суудал, /Ховд, Мөст/ 2008-2010 1,407.3 707.3
XYIII.1.1.6 Сургуулийн барилга, 928 суудал, /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2008-2011 2,400.0 1,100.0
XYIII.1.1.7 Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Дорнод, Хэрлэн/ 2008-2010 1,463.2 823.2
XYIII.1.1.8 Сургуулийн өргөтгөл, спорт заал /Булган, Дашинчилэн/ 2008-2011 1,670.0 800.0
XYIII.1.1.9 Сургуулийн барилга, 320 суудал, /Завхан, Их-Уул/ 2008-2010 800.0 550.0
XYIII.1.1.10 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл/ 2008-2011 1,700.0 900.0
XYIII.1.1.11 Сургуулийн өргөтгөл 6 анги, номын сантай /Хэнтий, Бор-Өндөр/ 2008-2010 760.5 370.5
XYIII.1.1.12 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Дорноговь, Сайншанд/ 2008-2010 1,997.0 400.0
XYIII.1.1.13 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Түдэвтэй/ 2009-2010 1,400.0 680.0
XYIII.1.1.14 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр/ 2009-2011 1,530.0 700.0
XYIII.1.1.15 Сургуулийн барилга, 640 суудал /УБ, СХД/ 2008-2011 1,530.0 800.0
XYIII.1.1.16 Сургуулийн өргөтгөл, /Завхан, Хөгжмийн сургалттай сургууль/ 2008-2011 1,400.0 400.0
XYIII.1.1.17 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Галт/ 2008-2011 725.7 400.0
XYIII.1.1.18 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Жаргалант/ 2009-2011 700.0 275.7
XYIII.1.1.19 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Өвөрхангай, Уянга/ 2009-2011 1,530.0 700.0
XYIII.1.1.20 "Хангай" цогцолбор сургуулийн хичээлийн байрны өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Багахангай/ 2009-2011 460.3 150.0
XYIII.1.1.21 Сургуулийн барилга, спорт заал /Сэлэнгэ, Сүхбаатар / 2010-2011 2,400.0 400.0
XYIII.1.1.22 Сургуулийн барилга, спорт заал /Булган, Гурванбулаг/ 2010-2011 1,600.0 300.0
XYIII.1.1.23 Сургуулийн барилга, /Дундговь, Өндөршил/ 2010-2011 1,000.0 300.0
XYIII.1.1.24 Сургуулийн барилга, /Говьүмбэр, Сүмбэр/ 2010-2011 1,600.0 370.0
XYIII.1.1.25 Сургуулийн өргөтгөл, 8 анги /Ховд, Манхан/ 2010 510.0 510.0
XYIII.1.1.26 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Отгон/ 2010 500.0 500.0
XYIII.1.1.27 Дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Тэс / 2008-2010 532.3 532.3
XYIII.1.1.28 Дотуур байрны өргөтгөл /Хэнтий, Бор-Өндөр/ 2008-2010 541.0 201.0
XYIII.1.1.29 Дотуур байр /Говь-Алтай, Цогт/ 2007-2010 338.6 188.6
XYIII.1.1.30 Дотуур байрны барилга, спорт заал, 240 ор /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2008-2010 1,351.5 851.5
XYIII.1.1.31 Дотуур байрны барилга, 120 ор /Өмнөговь, Баяндалай/ 2009-2010 621.4 150.0
XYIII.1.1.32 Дотуур байрны барилга, 150 ор, /Архангай, Хотонт/ 2009-2011 550.0 100.0
XYIII.1.1.33 Дотуур байрны барилга, 150 ор /Увс, Өмнөговь/ 2010 550.0 550.0
XYIII.1.1.34 Дотуур байрны барилга, 150 ор /Завхан, Дөрвөлжин/ 2010-2011 550.0 300.0
XYIII.1.1.35 Спорт заалны барилга, 12х18 /Дорнод, Булган/ 2008-2010 232.3 202.7
XYIII.1.1.36 Спорт заалны барилга, /Дархан-Уул, Тосгоны 4 дүгээр сургууль/ 2008-2010 350.0 90.0
XYIII.1.1.37 Спорт заалны барилга, 12х18 /Дорноговь, Сайншанд, 3 дугаар сургууль/ 2007-2010 191.0 60.6
XYIII.1.1.38 Спорт заалны барилга 12х24 /Ховд, Мөнххайрхан/ 2009-2010 300.0 300.0
XYIII.1.1.39 Спорт заалны барилга /Хэнтий, Өмнөдэлгэр/ 2006-2010 860.4 139.0
XYIII.1.1.40 Спорт заалын барилга 12х18 /Хөвсгөл, Рашаант/ 2009-2010 382.9 150.0
XYIII.1.1.41 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Архангай, Батцэнгэл/ 2007-2010 185.0 45.0
XYIII.1.1.42 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Өмнөговь, Ноён/ 2008-2010 395.9 266.0
XYIII.1.1.43 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өмнөговь, Хүрмэн/ 2008-2010 396.2 146.2
XYIII.1.1.44 Цэцэрлэгийн барилга, 140 ор /Дорнод, Цагаан Овоо/ 2008-2010 550.6 61.4
XYIII.1.1.45 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /УБ, Багануур, 4 дүгээр хороо/ 2008-2010 306.0 200.0
XYIII.1.1.46 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /УБ, Баянзүрх, 6 дугаар цэцэрлэг/ 2008-2010 360.0 235.0
XYIII.1.1.47 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /УБ, Баянзүрх, 21 дүгээр цэцэрлэг/ 2008-2010 150.0 86.0
XYIII.1.1.48 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх, 5 дугаар хороо/ 2008-2010 499.0 180.0
XYIII.1.1.49 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн/ 2009-2010 990.0 720.0
XYIII.1.1.50 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баянхонгор, Баянхонгор, 7 дугаар баг/ 2009-2010 400.0 400.0
XYIII.1.1.51 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Улиастай сум, Чигэстэй баг/ 2008-2010 559.7 559.7
XYIII.1.1.52 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Бат-Өлзий/ 2009-2010 350.0 350.0
XYIII.1.1.53 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хэнтий , Дадал/ 2009-2010 508.1 508.1
XYIII.1.1.54 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ 2009-2010 400.0 350.0
XYIII.1.1.55 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо / 2009-2010 505.0 505.0
XYIII.1.1.56 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх, 4/7-р хороо/ 2009-2010 505.0 505.0
XYIII.1.1.57 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 18-р хороо / 2008-2010 505.0 505.0
XYIII.1.1.58 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 12-р хороо / 2008-2010 505.0 505.0
XYIII.1.1.59 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо / 2007-2010 505.0 505.0
XYIII.1.1.60 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хайрхандулаан/ 2009-2010 350.0 350.0
XYIII.1.1.61 Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал, 60 ор /Улаанбаатар, СонгиноХайрхан дүүрэг, 24-р хороо, 38-р цэцэрлэг/ 2007-2010 224.8 10.0
XYIII.1.1.62 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор /Завхан, Яруу/ 2010 300.0 300.0
XYIII.1.1.63 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Сантмаргац/ 2010 205.0 205.0
XYIII.1.1.64 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор / Дундговь, Сайхан-Овоо/ 2010 505.0 505.0
XYIII.1.1.65 Цэцэрлэгийн барилга,150 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2010-2011 650.0 300.0
XYIII.1.1.66 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор / Булган, Сайхан / 2010 505.0 505.0
XYIII.1.1.67 Цэцэрлэгийн барилга ,100 ор / Ховд, Дөргөн/ 2010-2011 505.0 255.0
XYIII.1.1.68 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүдийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2009-2012 4,000.0 1,000.0
XYIII.1.1.69 Сургуулийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар, Хөгжим бүжгийн коллеж/ 2008-2011 4,135.2 1,900.0
XYIII.1.1.70 Сургуулийн барилга /Хэнтий, Өндөрхаан, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв/ 2008-2011 3,500.0 1,030.0
XYIII.1.1.71 Сургуулийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар, Монгол Улсын багшийн их сургуулийн мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв/ 2007-2010 1,180.3 880.3
XYIII.1.1.72 Дотуур байрны барилга, 250 ор /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан, Хөдөө, аж ахуйн их сургууль/ 2008-2010 1,338.5 391.0
XYIII.1.1.73 "Оюутны байр-1000" хөтөлбөрийн хүрээнд 1000 оюутны байр барих /Улаанбаатар/ 2010-2012 4,500.0 1,000.0
XYIII.1.1.74 Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүү-лэх стандартын програм боловсруулах /Дорноговь/ 2010 159.0 159.0
XYIII.1.1.75 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Наран/ 2010-2011 670.0 100.0
XYIII.1.1.76 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат/ 2010-2011 670.0 100.0
XYIII.1.1.77 Соёлын төв, спортын цогцолборын зураг төсөв /Сүхбаатар, Дарьганга, Эрдэнэцагаан/ 2010 100.0 100.0
XYIII.1.1.78 Сумдын сургуулиудад үндэсний бөхийн дэвжээ байгуулах /Сүхбаатар/ 2010 40.0 40.0
XYIII.1.1.79 Цэцэрлэгийн барилга /Сүхбаатар, Уулбаян/ 2010 30.0 30.0
XYIII.1.1.80 Нүүдлийн гэр цэцэрлэг байгуулах /Сүхбаатар, Баруун-Урт/ 2010 10.0 10.0
XYIII.1.1.81 Цэцэрлэгийн барилга, 140 ор /Орхон, Баян-Өндөр, Баянцагаан баг/ 2010 500.0 500.0
XYIII.1.2 Их засвар:   5,075.0 5,075.0
XYIII.1.2.1 Боловсролын салбарын их засвар 2010 4,850.0 4,850.0
XYIII.1.2.2 Сургуулийн хичээлийн байрны засвар /Завхан, Алдархаан/ 2010 100.0 100.0
XYIII.1.2.3 1 дүгээр цэцэрлэгийн засвар, шинэчлэл /Завхан, Улиастай/ 2010 95.0 95.0
XYIII.1.2.4 6 дугаар цэцэрлэгийн засвар, шинэчлэл /Завхан, Улиастай/ 2010 30.0 30.0
XYIII.1.3 Тоног төхөөрөмж:   6,236.1 6,236.1
XYIII.1.3.1 Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж 2010 6,186.1 6,186.1
XYIII.1.3.2 Сумдын сургууль, цэцэрлэгийг компьютерээр хангах /Сүхбаатар/ 2010 25.0 25.0
XYIII.1.3.3 Сумдыг бөхийн дэвжээгээр хангах /Сүхбаатар/ 2010 10.0 10.0
XYIII.1.3.4 Сумдын соёлын төв, сургууль, цэцэрлэгийн хөгжим, тоглоом /Сүхбаатар/ 2010 15.0 15.0
XYIII.2 Соёл:   19,037.3 7,588.1
XYIII.2.1 Хөрөнгө оруулалт:   17,153.2 5,704.0
XYIII.2.1.1 Түүх, дурсгал, соёлын өвийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2008-2010 2,500.0 1,000.0
XYIII.2.1.2 Түүх, дурсгал, соёлын өвийг сэргээн засварлах 2010-2012 4,000.0 443.0
XYIII.2.1.3 Соёлын өвийн шинэчлэл /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Балданбэрээвэн/ 2008-2010 665.3 48.1
XYIII.2.1.4 Соёлын төвийн барилга /Увс, Өндөрхангай/ 2008-2010 693.7 198.7
XYIII.2.1.5 Соёлын төвийн барилга /Увс, Баруунтуруун/ 2008-2010 602.8 122.8
XYIII.2.1.6 Номын өргөөний барилгын дуусгал /Баянхонгор/ 2008-2010 1,498.2 400.0
XYIII.2.1.7 Театр, концертын заал /Дорнод/ 2008-2010 3,030.8 1,000.0
XYIII.2.1.8 Соёлын төвийн барилга /Баянхонгор, Баян-Өндөр/ 2007-2010 289.0 89.0
XYIII.2.1.9 Соёлын төвийн барилга /Дундговь, Хулд/ 2007-2010 174.8 59.8
XYIII.2.1.10 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өмнөговь, Сэврэй/ 2008-2010 452.6 452.6
XYIII.2.1.11 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан/ 2008-2010 460.0 460.0
XYIII.2.1.12 Соёлын төвийн барилга /Баянхонгор, Шаргалжуут/ 2007-2010 290.0 90.0
XYIII.2.1.13 Соёлын төвийн барилга /Ховд, Мөст/ 2008-2010 250.0 50.0
XYIII.2.1.14 Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Цогт-Овоо/ 2008-2009 746.0 190.0
XYIII.2.1.15 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан/ 2009-2011 600.0 200.0
XYIII.2.1.16 Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан,Тэлмэн/ 2010 350.0 350.0
XYIII.2.1.17 Егүзэр хутагт Галсандашийн музейн барилга, Хатиганы хар сүлд байрлуулах /Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан/ 2010 50.0 50.0
XYIII.2.1.18 Хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр-хүүхэд, залуучуудын кино театрын барилга /Орхон/ 2010 500.0 500.0
XYIII.2.2 Соёлын салбарын их засвар 2010 750.0 750.0
XYIII.2.3 Тоног төхөөрөмж:   1,134.1 1,134.1
XYIII.2.3.1 Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж 2010 1,109.1 1,109.1
XYIII.2.3.2 Сумдын соёлын төвийн тавилга /Сүхбаатар/ 2010 25.0 25.0
XYIII.3 Шинжлэх ухаан:   2,671.0 1,671.0
XYIII.3.1 Хөрөнгө оруулалт:   2,071.0 1,071.0
XYIII.3.1.1 Сансар судлалын музей, планетарийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2011 907.0 407.0
XYIII.3.1.2 Уламжлалт анагаах ухааны корпорацийн уламжлалт эмийн үйлдвэрийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2010 1,164.0 664.0
XYIII.3.2 Шинжлэх ухааны салбарын барилгын их засвар 2010 300.0 300.0
XYIII.3.3 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж 2010 300.0 300.0
XIX БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД   3,283.8 3,283.8
XIX.1 Их засвар: "Дээвэр" төсөл, зэвсэг, галт хэрэгслийн агуулах, анги салбаруудын барилга байгууламжийн дээврийн засвар 2010 800.0 800.0
XIX.2 Тоног төхөөрөмж: 2010 2,483.8 2,483.8
XIX.2.1 Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагуудыг шилэн кабельжуулах, тоон холболтын болон сүлжээний өсгөлтийн техник хэрэгсэл төхөөрөмжлөх 2010 60.0 60.0
XIX.2.2 Олон улсын армийн стандартад нийцсэн радио холбооны техник хэрэгслээр хангах 2010 200.0 200.0
XIX.2.3 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын энхийг сахиулах болон бусад ажиллагаанд оролцох инженерийн бүлгийн машин механизм 2010 2,173.8 2,173.8
XIX.2.4 Цэргийн эмнэлгийн төв цогцолборын цахилгаан шатны шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2010 50.0 50.0
XX ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ   221,221.1 25,175.7
XX.1 Хөрөнгө оруулалт:   220,7775 24,732.1
XX.1.1 Бизнес инкубатор, үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах 2010-2012 11,773.6 1,500.0
XX.1.2 "Атрын 3 дахь аян" тариалангийн үндэсний хөтөлбөр:   205,688.9 19,917.1
XX.1.2.1. Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг шинээр гаргах 2010-2012 120,425.0 4,000.0
XX.1.2.2. Усалгаатай тариалан 2010-2012 29,000.0 6,917.1
XX.1.2.3 Газар тариалангийн техник, тоног төхөөрөмж 2010-2012 56,263.9 9,000.0
XX.1.3 Малын чанарыг сайжруулах, газар тариалан эрхлэх, бэлчээр усжуулалт, мал эмнэлэг, жижиг үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, цаг агаарын гэнэтийн аюулаас сэрэмжлүүлэх станц зэрэг хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих төсөл, арга хэмжээ /Завхан/ 2010 455.0 455.0
XX.1.4 Махны үйлдвэр /Завхан,Тэс сумын Арцсуурийн хилийн боомт/ 2010 500.0 500.0
XX.1.5 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /Дорнод/ 2010 200.0 200.0
XX.1.6 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /Өвөрхангай/ 2010 1,280.0 1,280.0
XX.1.7 Нутгийн шилмэл омгийг үржүүлэх, сүргийн бүтцийг сайжруулах /Сүхбаатар, Баяндэлгэр/ 2010 20.0 20.0
XX.1.8 Чацаргана төсөл хэрэгжүүлэх, хүлэмжийн аж ахуй байгуулах /Сүхбаатар, Дарьганга, Түмэнцогт, Мөнххаан/ 2010 42.0 42.0
XX.1.9 Сумдын жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /Сүхбаатар, Онгон, Наран, Асгат, Халзан/ 2010 83.0 83.0
XX.1.10 Ахуйн үйлчилгээний салбар, фермерийн аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх төсөл /Сүхбаатар, 13 сум/ 2010 235.0 235.0
XX.1.11 Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр /Орхон, Эрдэнэт/ 2010 500.0 500.0
XX.2 Их засвар:   241.6 241.6
XX.2.1 Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрийн газрын дээвэр, дулааны шугам сүлжээний засвар /Дорноговь/ 2010 26.6 26.6
XX.2.2 Мал эмнэлгийн лабораторийн засвар /Төв/ 2010 75.0 75.0
XX.2.3 Малын эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын төв лабораторийн засвар /Улаанбаатар/ 2010 140.0 140.0
XX.3 Тоног төхөөрөмж. Хүнс, хөдөө, аж ахуйн салбарын байгууллагын тавилга, тоног, төхөөрөмж 2010 202.0 202.0
XXI БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ   1,780.6 1,780.6
XXI.1 Хөрөнгө оруулалт: аймгийн төвүүдийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгүүдийг ландфиллийн аргаар тохижуулах /Дундговь, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорноговь/ 2010 550.0 550.0
XXI.2 Их засвар:   155.0 155.0
XXI.2.1 Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын конторын их засвар 2010 40.0 40.0
XXI.2.2 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын их засвар 2010 90.0 90.0
XXI.2.3 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны байрны засвар 2010 25.0 25.0
XXI.3 Тоног төхөөрөмж:   1,075.6 1,075.6
XXI.3.1 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын техник хэрэгсэл 2010 300.0 300.0
XXI.3.2 Тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргааны техник хэрэгсэл 2010 280.0 280.0
XXI.3.3 Ус цаг уур, орчны шинжилгээний албаны хиймэл дагуулын систем суурилуулах /Говьсүмбэр/ 2010 100.0 100.0
XXI.3.4 Нарны цацраг судлалын автомат станц 2010 32.0 32.0
XXI.3.5 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх экспедицийн тоног төхөөрөмж, цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх алсын удирдлагатай газрын генератор 2010 200.0 200.0
XXI.3.6 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тоон загварын сүлжээ байгуулах 2010 120.0 120.0
XXI.3.7 Цэвдгийн хяналт-шинжилгээний сүлжээ байгуулах 2010 43.6 43.6
XXII ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА   1,342.9 1,342.9
XXII.1 Хөрөнгө оруулалт:   994.0 994.0
XXII.1.1 Шүүхийн конторын барилгын өргөтгөл /Дорнод/ 2010 412.0 412.0
XXII.1.2 Шүүхийн конторын барилгын өргөтгөл /Булган/ 2010 293.0 293.0
XXII.1.3 Шүүхийн конторын барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай/ 2010 289.0 289.0
XXII.2 Их засвар 2010 121.4 121.4
XXII.3 Тоног төхөөрөмж 2010 227.5 227.5
XXIII УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ   118.8 118.8
XXIII.1 Тоног төхөөрөмж 2010 118.8 118.8
XXIY АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА   91.4 91.4
XXIY.1 Тоног төхөөрөмж: Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2010 91.4 91.4
XXY УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР   306.5 306.5
XXY.1 Хөрөнгө оруулалт: Прокурорын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 2010 270.0 270.0
XXY.2 Тоног төхөөрөмж 2010 36.5 36.5
XXYI ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗ   500.0 500.0
XXYI.1 Тоног төхөөрөмж 2010 500.0 500.0
  НИЙТ ДҮН   1,354,967.6 374,694.8
 

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн

тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт

БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төг/

Д/д Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2010 онд санхүүжих
I Архангай аймгийн Засаг дарга   2,499.3 2,499.3
I.1 Онцгой байдлын хэлтсийн конторын цэвэр, бохир усны системийн холболт /Архангай/ 2010 15.0 15.0
I.2 Хотын доторхи гэр хороолол, зам, талбайн гэрэлтүүлэг Архангай/ 2010 75.0 75.0
I.3 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Архангай/ 2010 24.0 24.0
I.4 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгын засвар /Архангай/ 2010 105.3 105.3
I.5 Орон сууцны засвар /Архангай/ 2010 34.0 34.0
I.6 Багийн төвүүдийн их засвар /Архангай/ 2010 80.0 80.0
I.7 “Хонь” төсөл, /Цэнхэр/ 2010 21.0 21.0
I.8 “Хоолтын 3-н даваа" төсөл, /Жаргалант/ 2010 40.0 40.0
I.9 Өндөр-Улаан сумын Бэлх багийн төв 2010 15.0 15.0
I.10 “Ямаа” төсөл, /Цахир, Хан-Уул баг/ 2010 10.0 10.0
I.11 Гүний 4 ш худаг /Жаргалант,Хоолт баг/ 2010 80.0 80.0
I.12 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Архангай, Тариат/ 2010 86.0 86.0
I.13 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Архангай, Өндөр-Улаан/ 2010 446.0 446.0
I.14 Сургуулийн барилгын их засвар / Архангай, Чулуут/ 2010 58.0 58.0
I.15 “Түүхий эдийг эргэлтэнд оруулж малчдын мөнгөн орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл” /Архангай/ 2010 250.0 250.0
I.16 Сумын төвүүдийн ундны усан хангамжийг сайжруулах 2010 150.0 150.0
I.17 Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Архангай, Чулуут/ 2010 10.0 10.0
I.18 Тоног төхөөрөмж, явуулын амбулаторийн автомашин /Архангай/ 2010 100.0 100.0
I.19 Эрчим хүчинд холбох дэд станц барих /Архангай, Өндөр-Улаан, Донгой, Хануй баг/ 2010 50.0 50.0
I.20 Спорт заалны барилга /Архангай , Батцэнгэл/ 2010 250.0 250.0
I.21 Дотуур байрны барилга /Архангай, Хашаат/ 2010 250.0 250.0
I.22 Спорт заалны барилга / Архангай, Цэнхэр/ 2010 250.0 250.0
I.23 Байшир багийг тохижуулах / Архангай ,Өлзийт/ 2010 20.0 20.0
I.24 Өрхийн эмнэлгийн автомашин /Архангай, Эрдэнэ-булган/ 2010 20.0 20.0
I.25 Хүүхдийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж / Архангай, Эрдэнэбулган/ 2010 60.0 60.0
II Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга   1,860.3 1,860.3
II.1 Их засвар/Баян-Өлгий/ 2010 343.0 343.0
II.2 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Баян-Өлгий/ 2010 17.3 17.3
II.3 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баян-Өлгий,Алтай/ 2010 357.0 357.0
II.4 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баян-Өлгий, Булган/ 2010 368.0 368.0
II.5 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Баян-Өлгий, Баяннуур/ 2010 375.0 375.0
II.6 Ахмадын өргөө /Баян-Өлгий/ 2010 373.0 373.0
II.7 Аймгийн Хөгжимт драмын театрын хөгжмийн зэмсэг, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Баян-Өлгий/ 2010 27.0 27.0
III Баянхонгор аймгийн Засаг дарга   3,333.3 3,333.3
III.1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын халаалтын шугамын их засвар /Баянхонгор/ 2010 50.0 50.0
III.2 Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын автомашин /Баянхонгор/ 2010 60.0 60.0
III.3 Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж/Баянхонгор/ 2010 50.0 50.0
III.4 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /Баянхонгор/ 2010 155.2 155.2
III.5 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Баянхонгор/ 2010 18.1 18.1
III.6 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн төсөл /Баянхонгор/ 2010 270.0 270.0
III.7 "Цахим эмнэлэг" хөтөлбөр /Баянхонгор/ 2010 50.0 50.0
III.8 "Өвөлжилт, хаваржилтийг даван гарах" хөтөлбөр /Баянхонгор/ 2010 250.0 250.0
III.9 Багийн хөгжлийг дэмжих /Баянхонгор/ 2010 70.0 70.0
III.10 Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж, автомашин/ /Баянхонгор, Баацагаан, Галуут, Бөмбөгөр/ 2010 70.0 70.0
III.11 Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн төв, 4 дүгээр 10-н жилийн сургуулийн тоног төхөөрөмж/Баянхонгор/ 2010 50.0 50.0
III.12 Сурагчдын хичээлийн хэрэгсэл /Баянхонгор/ 2010 30.0 30.0
III.13 Өрхийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, их засвар 2010 60.0 60.0
III.14 Ерөнхий боловсролын сургуулиудын компьютер, тоног төхөөрөмж /Баянхонгор/ 2010 50.0 50.0
III.15 Тоног төхөөрөмж, трактор /Баянхонгор/ 2010 100.0 100.0
III.16 Эмнэлгийн ажилчдын орон сууцны барилга /Баянхонгор/ 2010 177.0 177.0
III.17 Баянхонгор аймгаас Улаанбаатар хотод шилжин суурьшиж буй өндөр настан, оюутан сурагчид, орон сууцны гачигдалтай байгаа иргэдэд зориулсан орон сууцны хөтөлбөр /Улаанбаатар/ 2010 400.0 400.0
III.18 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын дэд станц барих /Баянхонгор, Хүрээмарал, Баянбулаг/ 2010 1,423.0 1,423.0
IV Булган аймгийн Засаг дарга   2,304.3 2,304.3
IV.1 Гэр хорооллын автозамыг хатуу хучилттай болгох /Булган/ 2010 129.1 129.1
IV.2 Авто замын гэрэлтүүлэг барих 4.5 км /Булган/ 2010 100.0 100.0
IV.3 Явган хүний зам тавих /Булган/ 2010 16.3 16.3
IV.4 Орон сууцны барилгуудын дээврийн их засвар, 12, 15 дугаар байр /Булган/ 2010 40.0 40.0
IV.5 Тогтвортой амьжиргаа төслийн Монголын талын хөрөнгө 2010 18.9 18.9
IV.6 Хөдөө, аж ахуйн их сургуулийн харьяа мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн биеийн тамирын заал, тоног төхөөрөмж/Булган/ 2010 200.0 200.0
IV.7  Хөдөө, аж ахуйн их сургуулийн харьяа мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн оюутны дотуур байр, эд хогшил /Булган/ 2010 200.0 200.0
IV.8  Хөдөө, аж ахуйн их сургуулийн харьяа мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дадлагын авто техник, иж бүрэн хэрэгсэл /Булган/ 2010 50.0 50.0
IV.9  Хөдөө, аж ахуйн их сургуулийн харьяа мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн сургалтын иж бүрэн тоног төхөөрөмж /Булган/ 2010 50.0 50.0
IV.10 Цөм сүргийн суурь байгуулах /Булган, Дашинчилэн/ 2010 50.0 50.0
IV.11 Цөм сүргийн суурь байгуулах /Булган, Могод/ 2010 50.0 50.0
IV.12 Цөм сүргийн суурь байгуулах /Булган, Орхон/ 2010 50.0 50.0
IV.13 Цөм сүргийн суурь байгуулах /Булган, Сэлэнгэ/ 2010 50.0 50.0
IV.14 Цөм сүргийн суурь байгуулах /Булган, Хутаг-Өндөр/ 2010 50.0 50.0
IV.15 Худаг гаргах /Булган, Дашинчилэн/ 2010 20.0 20.0
IV.16 Худаг гаргах /Булган, Могод/ 2010 20.0 20.0
IV.17 Худаг гаргах /Булган, Орхон/ 2010 20.0 20.0
IV.18 Худаг гаргах /Булган, Сэлэнгэ/ 2010 20.0 20.0
IV.19 Худаг гаргах /Булган, Хутаг-Өндөр/ 2010 20.0 20.0
IV.20 Гахайн аж ахуй /Булган/ 2010 50.0 50.0
IV.21 Махны цех /Булган/ 2010 50.0 50.0
IV.22 Сүүний цех /Булган/ 2010 50.0 50.0
IV.23 Анхдагчуудын музей, соёлын төвийн барилгын дуусгал /Булган/ 2010 260.0 260.0
IV.24 Анхдагчуудын музей, соёлын төвийн тоног төхөөрөмж, иж бүрдэл /Булган/ 2010 240.0 240.0
IV.25 Ерөнхий боловсролын сургуулиудыг бөхийн дэвжээтэй болгох /Булган/ 2010 50.0 50.0
IV.26 Мал сүргийг шилмэл хээлтүүлэгчээр сайжруулах, фермерийн аж ахуйг дэмжих /Булган/ 2010 30.0 30.0
IV.27 Нэн ядуу болон өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд гэр олгох /Булган/ 2010 100.0 100.0
IV.28 Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн боловсруулах бага оврын үйлдвэр байгуулах /Булган, Дашинчилэн, Тэшиг/ 2010 80.0 80.0
IV.29 Өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх, сумдуудад бичил үйлдвэрлэлийг дэмжих эх үүсвэрийг бий болгох /Булган, Баян-Агт, Бугат, Сайхан, Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Сэлэнгэ, Хангал, Хялгант/ 2010 80.0 80.0
IV.30 Сумын төвд хүнсний хөргүүр бүхий зоорь барих /Булган Хишиг-Өндөр, Дашинчилэн, Сайхан, Могод/ 2010 160.0 160.0
V Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга   2,282.0 2,282.0
V.1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Говь-Алтай/ 2010 148.5 148.5
V.2 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын засвар /Говь-Алтай, Эрдэнэ/ 2010 22.4 22.4
V.3 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын засвар /Говь-Алтай, Хөхморьт/ 2010 15.0 15.0
V.4 Алтай хотын ногоон байгууламжийн усалгааны систем /Говь-Алтай/ 2010 10.0 10.0
V.5 Аймгийн төвийн үерийн хамгаалалтын хэсэгчилсэн төлөвлөгөө хийж, сэргээн засварлах /Говь-Алтай/ 2010 25.0 25.0
V.6 Алсын зайн оношлогооны тоног төхөөрөмж суурилуулах /Говь-Алтай/ 2010 40.0 40.0
V.7 Тогтвортой амьжиргаа төслийн Монголын талын хөрөнгө 2010 21.1 21.1
V.8 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Говь-Алтай. Дарви/ 2010 100.0 100.0
V.9 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говь-Алтай. Баян-Уул/ 2010 300.0 300.0
V.10 Дотуур байрны их засвар, 100 ор /Говь-Алтай. Шарга/ 2010 50.0 50.0
V.11 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 160 суудал /Говь-Алтай, Төгрөг/ 2010 50.0 50.0
V.12 Малын үүлдэр, угсааг сайжруулах, эрчимжсэн фермерийн аж ахуй байгуулах, өрхийн аж ахуйг дэмжих хөтөлбөр /Говь-Алтай/ 2010 500.0 500.0
V.13 Хүүхэд, залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Говь-Алтай, Есөнбулаг/ 2010 200.0 200.0
V.14 "Багийн төвийн хөгжил" төсөл /Говь-Алтай. Цогт, Цээл, Эрдэнэ, Халиун, Бигэр, Чандмань, Дэлгэр, Тайшир/ 2010 51.2 51.2
V.15 Хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих-бөөний худалдааны төв, түүхий эд бэлтгэлийн төв байгуулах /Говь-Алтай, Дэлгэр, Цогт, Цээл, Халиун, Бигэр, Чандмань, Эрдэнэ/ 2010 280.0 280.0
V.16 Малын үржил, удмын санг сайжруулах 2010 50.0 50.0
V.17 Эрчимжсэн газар тариалан, жимс жимсгэнэ, хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих /Говь-Алтай, Гуулин тосгон, Халиун, Бигэр, Чандмань, Баянтоорой тосгон/ 2010 100.0 100.0
V.18 Жижиг, дунд үйлдвэр, өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Говь-Алтай/ 2010 100.0 100.0
V.19 Сургуулийн сургалтын тоног төхөөрөмж, /Говь-Алтай, Дэлгэр, Гуулин тосгон, Халиун, Баянтоорой тосгон, аймгийн төвийн 1,2,3 дугаар 10 жил, Хантайшир эрдэм цогцолбор сургууль/ 2010 30.0 30.0
V.20 Сургуулийн сургалтын тоног төхөөрөмж, сургалтын материал /Говь-Алтай, Цогт, Цээл/ 2010 40.0 40.0
V.21 Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Есөнбулаг, 1,2,3,4,5 дугаар цэцэрлэг/ 2010 50.0 50.0
  V.22 Сургуулийн засвар /Говь-Алтай, Халиун, Олонбулаг баг/   2010 21.0   21.0
V.23 Соёлын төвийн техник, тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Бигэр/ 2010 10.0 10.0
V.24 Цэцэрлэгийн тоглоом /Говь-Алтай. Халиун, Бигэр, Чандмань, Дэлгэр, Тайшир, Баянтоорой, Гуулин тосгон/ 2010 5.8 5.8
V.25 Ногоон байгууламж байгуулах, цөлжилтөөс хамгаалах, зэрлэг ан амьтанд тэжээл тавих, ойн бүсийн зурвас байгуулах /Говь-Алтай/ 2010 12.0 12.0
V.26 Сумын эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Цогт, Цээл, Эрдэнэ, Халиун, Бигэр, Чандмань, Дэлгэр, Тайшир/ 2010 50.0 50.0
VI Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга   714.3 714.3
VI.1 Аймгийн хөрөнгө оруулалт /Говьсүмбэр/ 2010 192.2 192.2
VI.2 Аймгийн Аудитын газрын хөрөнгө оруулалт 2010 14.0 14.0
VI.3 Тогтвортой амьжиргаа төслийн Монголын талын хөрөнгө /Говьсүмбэр/ 2010 3.1 3.1
VI.4 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, их засвар, 100 ор /Говьсүмбэр, Шивээговь/ 2010 235.0 235.0
VI.5 Бохир усны шугам сүлжээ, ариутгалын станцын барилга /Говьсүмбэр, Баянтал/ 2010 200.0 200.0
VI.6 Зарим сумдад ундны ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх /Говьсүмбэр/ 2010 35.0 35.0
VI.7 Зарим сумдын эмнэлэгт нарны зайгаар ажилладаг зөөврийн лаборатори нийлүүлэх /Говьсүмбэр/ 2010 35.0 35.0
VII Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга   2,262.9 2,262.9
VII.1 Орон сууцны хорооллын доторхи гэрэлтүүлэг /Дархан-Уул/ 2010 32.6 32.6
VII.2 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын цахилгааны хоёрдогч эх үүсвэр /Дархан-Уул/ 2010 72.1 72.1
VII.3 Цэвэр усны систем /Дархан-Уул/ 2010 30.0 30.0
VII.4 Орон сууцны барилгын дээврийн их засвар /Дархан-Уул/ 2010 70.0 70.0
VII.5 Орон сууцны барилгын цахилгаан шатны их засвар /Дархан-Уул/ 2010 50.0 50.0
VII.6 Тогтвортой амьжиргаа төслийн Монголын талын хөрөнгө 2010 8.2 8.2
VII.7 Цагдаагийн байгууллагын хяналтын систем /MOBESE/ байгуулах /Дархан-Уул/ 2010 1,000.0 1,000.0
VII.8 Орон сууцны барилгын дээврийн их засвар /Дархан-Уул/ 2010 500.0 500.0
VII.9 Цагдаагийн хяналтын камер "Модис" систем /Дархан-Уул/ 2010 500.0 500.0
VIII Дорнод аймгийн Засаг дарга   3,086.5 3,086.5
VIII.1 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Дорнод/ 2010 17.5 17.5
VIII.2 Аймгийн хөрөнгө оруулалт /Дорнод/ 2010 269.0 269.0
VIII.3 Халх гол сумын Ялалт баг - Загасчдын хотхон - Буйрын заставын 15 квт-ийн 27 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам/Дорнод/ 2010 200.0 200.0
VIII.4 Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээврийн засвар /Дорнод, Хэрлэн/ 2010 200.0 200.0
VIII.5 Өрхийн эмнэлгийн түргэний машин, тоног төхөөрөмж /Дорнод/ 2010 120.0 120.0
VIII.6 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Дорнод, Матад/ 2010 100.0 100.0
VIII.7 Хотын доторхи авто зам засвар, явган зорчигчийн зам, гэрлэн дохио /Дорнод/ 2010 350.0 350.0
VIII.8 Үтрэмийн талбай /Дорнод, Халхгол/ 2010 250.0 250.0
VIII.9 Сумдын соёлын төвийн хөгжим /Дорнод/ 2010 35.0 35.0
VIII.10 "Малжуулах" төсөл /Дорнод, Хэрлэн, 2,3 дугаар баг/ 2010 20.0 20.0
VIII.11 Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж /Дорнод, Хэрлэн, 6 дугаар/ 2010 15.0 15.0
VIII.12 Орон нутгийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэл дэмжих /Дорнод/ 2010 350.0 350.0
VIII.13 Сумын уурын зуухны засвар, өөрчлөлт /Дорнод, Хөлөнбуйр, Сэргэлэн/ 2010 70.0 70.0
VIII.14 Сумын соёлын төвийн засвар /Дорнод, Чойбалсан/ 2010 80.0 80.0
VIII.15 Хүүхдийн төлөө төвийн барилгын засвар /Дорнод/ 2010 60.0 60.0
VIII.16 Сумдын уурын зуухны шинэчилсэн зураг төсөв /Дорнод/ 2010 15.0 15.0
VIII.17 Төв номын сангийн өргөтгөлийн зураг төсөв /Дорнод/ 2010 10.0 10.0
VIII.18 Шинэ гэр хорооллын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Дорнод, Хэрлэн/ 2010 25.0 25.0
VIII.19 Найрамдал паркийн тохижилт /Дорнод/ 2010 50.0 50.0
VIII.20 Нийтийн орон сууцны цэвэр усны чанар, хангамжийг сайжруулах хөтөлбөр /Дорнод/ 2010 50.0 50.0
VIII.21 Компьютержүүлэх хөтөлбөр /Дорнод/ 2010 424.0 424.0
VIII.22 Өрхийн эмнэлгийн барилга /Дорнод, Хэрлэн/ 2010 180.0 180.0
VIII.23 Сургуулийн дотуур байрны засвар /Дорнод, Гурванзагал/ 2010 156.0 156.0
VIII.24 Багийн барилга /Дорнод, Халхгол, Ялалт баг/ 2010 30.0 30.0
VIII.25 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх “Мал хамгаалах сан”-гийн үйл ажиллагааг дэмжих 2010 10.0 10.0
IX Дорноговь аймгийн Засаг дарга   1,340.0 1,340.0
IX.1 Ёс заншил, өв соёл, хүндэтгэлийн ордны барилга /Дорноговь/ 2010 200.0 200.0
IX.2 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Дорноговь/   43.8 43.8
IX.3 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Дорноговь/ 2010 16.2 16.2
IX.4 Цэцэрлэгийн дуусаагүй барилга, 150 ор /Дорноговь, Замын-Үүд/ 2010 350.0 350.0
IX.5 Аймгийн төвийн авто зам /Дорноговь, Сайншанд/ 2010 300.0 300.0
IX.6 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Дорноговь, Сайншанд/ 2010 200.0 200.0
IX.7 Бэлчээрийг усжуулах зорилгоор гүний өрмийн худгуудад салхин сэнсэн шахуурга суулгах /Дорноговь/ 2010 150.0 150.0
IX.8 Зарим сумдад ундны ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх /Дорноговь/ 2010 40.0 40.0
IX.9 Зарим сумдын эмнэлэгт нарны зайгаар ажилладаг зөөврийн лаборатори нийлүүлэх /Дорноговь/ 2010 40.0 40.0
X Дундговь аймгийн Засаг дарга   228.1 228.1
X.1 Аймгийн хөрөнгө оруулалт /Дундговь/ 2010 210.7 210.7
X.2 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Дундговь/ 2010 17.4 17.4
XI Завхан аймгийн Засаг дарга   309.2 309.2
XI.1 Тогтвортой амьжиргаа төслийн Монголын талын хөрөнгө /Завхан/ 2010 28.2 28.2
XI.2 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Улиастай/ 2010 150.0 150.0
XI.3 Их засвар /Завхан/ 2010 131.0 131.0
XII Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга   3,026.1 3,026.1
XII.1 Их засвар /Өвөрхангай/ 2010 201.5 201.5
XII.2 Хуримын ордны гадна шугам сүлжээ /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2010 80.0 80.0
XII.3 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Өвөрхангай/ 2010 24.6 24.6
XII.4 Сумдын доторхи 2 км авто зам /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин/ 2010 400.0 400.0
XII.5 Занабазарын нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2010 300.0 300.0
XII.6 Хүүхэд, залуучуудын парк байгуулах /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2010 300.0 300.0
XII.7 Сумын төвд ундны усны зориулалттай шүүлтүүртэй худаг /Өвөрхангай, Богд/ 2010 25.0 25.0
XII.8 "Чацаргана -2" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан, Богд, Хайрхандулаан, Бүрд, Нарийнтээл-Баянтээг баг, Уянга-Жаргалант, Тарагт-Туяа/ 2010 100.0 100.0
XII.9 Спорт заалны барилгын их засвар /Өвөрхангай, Арвайхээр, Мэргэд сургууль руу шилжүүлэх/ 2010 120.0 120.0
XII.10 Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга/ 2010 450.0 450.0
XII.11 Соёл, спортын барилга /Өвөрхангай, Уянга, Жаргалант баг/ 2010 250.0 250.0
XII.12 Сум дундын эмнэлгийн барилга /Өвөрхангай, Хужирт/ 2010 500.0 500.0
XII.13 Эмнэлгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Богд/ 2010 85.0 85.0
XII.14 Усалгаатай газар тариалан хөгжүүлэх төсөл /Өвөрхангай, сум бүрт/ 2010 190.0 190.0
XIII Өмнөговь аймгийн Засаг дарга   2,356.7 2,356.7
XIII.1 Аймгийн хөрөнгө оруулалт /Өмнөговь/ 2010 339.7 339.7
XIII.2 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Өмнөговь/ 2010 17.0 17.0
XIII.3 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн сумын Тулга баг/ 2010 50.0 50.0
XIII.4 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн, Жанжин баг/ 2010 50.0 50.0
XIII.5 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн,Хүрмэн баг/ 2010 50.0 50.0
XIII.6 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Баян-Овоо, Налхи баг/ 2010 50.0 50.0
XIII.7 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Номгон, Богт баг/ 2010 50.0 50.0
XIII.8 Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Манлай сумын Өехий баг/ 2010 50.0 50.0
XIII.9 Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Баяндалай/ 2010 35.0 35.0
XIII.10 Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Баян-Овоо/ 2010 35.0 35.0
XIII.11 Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Булган/ 2010 35.0 35.0
XIII.12 Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Мандал-Овоо/ 2010 35.0 35.0
XIII.13 Үлгэр жишээ хөгжилтэй загвар аймаг болгон хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр боловсруулах /Өмнөговь/ 2010 20.0 20.0
XIII.14 Сумдын ахуй үйлчилгээний төв-цогцолбор барьж байгуулах /Өмнөговь, Манлай, Сэврэй, Цогт-Овоо/ 2010 300.0 300.0
XIII.15 Гэр цэцэрлэг ажиллуулах боломж нөхцөлөөр хангах /Өмнөговь,сумдын зарим багууд/ 2010 20.0 20.0
XIII.16 Сүү, мах боловсруулах жижиг дунд үйлдвэрлэл зохион байгуулах судалгаа хийх, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах /Өмнөговь, Даланзадгад, Мандал-Овоо/ 2010 10.0 10.0
XIII.17 Малын чанар, үүлдэр угсааг сайжруулах хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлж эхлэх /Өмнөговь/ 2010 30.0 30.0
XIII.18 Тэмээний болон хонины ноос, ямааны ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэл зохион байгуулах судалгаа хийх, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах /Өмнөговь/ 2010 10.0 10.0
XIII.19 Хөдөлмөр хамгааллын хувцасны оёдлын үйлдвэр барьж байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2010 10.0 10.0
XIII.20 Соёлын төвийн их засвар /Өмнөговь, Булган/ 2010 170.0 170.0
XIII.21 Сумын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл /Өмнөговь, Гурвантэс/ 2010 80.0 80.0
XIII.22 Цөөн малтай малчдыг малжуулах төсөл /Өмнөговь/ 2010 250.0 250.0
XIII.23 Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2010 500.0 500.0
XIII.24 Өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, түргэн тусламжийн автомашин /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2010 60.0 60.0
XIII.25 Тоног төхөөрөмж, трактор /Өмнөговь, Даланзадгад, Баяндалай, Булган, Номгон, Хүрмэн/ 2010 100.0 100.0
XIV Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга   148.4 148.4
XIV.1 “Тогтвортой амьжиргаа“төслийн Монголын талын хөрөнгө /Сүхбаатар/ 2010 15.8 15.8
XIV.2 Аймгийн хөрөнгө оруулалт /Сүхбаатар/ 2010 132.6 132.6
XV Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга   3,312.9 3,312.9
XV.1 Сүхбаатар, Хушаат, Хүдэр, Шаамар сум, Түнхэл тосгоны цахилгааны эх үүсвэрийн шинэчлэл /Сэлэнгэ/ 2010 60.0 60.0
XV.2 Сумын төвийн гадна дулааны шугамын шинэчлэлт /Сэлэнгэ, Сант/ 2010 65.0 65.0
XV.3 Дулаанхаан тосгоны төвийн гадна дулааны шугамын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Шаамар/ 2010 50.0 50.0
XV.4 Ус .цаг уур, байгаль орчны шинжилгээний төв цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас оруулах /Сэлэнгэ/ 2010 15.0 15.0
XV.5 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2 дугаар байрны гадна, дотор сантехникийн засвар, шинэчлэл /Сэлэнгэ/ 2010 37.3 37.3
XV.6 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө 2010 20.6 20.6
XV.7 Орхон туул сумын төвийн гадна дулааны шугамын шинэчлэл /Сэлэнгэ/ 2010 65.0 65.0
XV.8 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ 2010 830.0 830.0
XV.9 Спортын төвийн тохижилт /Сүхбаатар, Мандал/ 2010 170.0 170.0
XV.10 Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Цагааннуур/ 2010 850.0 850.0
XV.11 Ахмадын сувиллын барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ 2010 350.0 350.0
XV.12 "Үр" хөтөлбөр /Сэлэнгэ/ 2010 300.0 300.0
XV.13 Ногооны механикжсан зоорь /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн, Сайхан-Хөтөл/ 2010 500.0 500.0
XVI Төв аймгийн Засаг дарга   4,303.1 4,303.1
XVI.1 Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны /16,17,29,30 дугаар байр/ их засвар /Төв, Зуунмод/ 2010 40.0 40.0
XVI.2 23 дугаар байрны сантехникийн их засвар /Төв, Зуунмод/ 2010 30.0 30.0
XVI.3 Махны үйлдвэр /Төв, Сэргэлэн/ 2010 151.4 151.4
XVI.4 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байрны их засвар /Төв, Зуунмод/ 2010 50.3 50.3
XVI.5 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө 2010 31.4 31.4
XVI.6 Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын их засвар /Төв/ 2010 600.0 600.0
XVI.7 Махны үйлдвэрийн барилга /Төв, Сэргэлэн/ 2010 200.0 200.0
XVI.8 Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг шинээр барьж эхлэх /Төв, Баянчандмань/ 2010 500.0 500.0
XVI.9 Цэцэрлэгийн барилга шинээр барих /Төв, Бүрэн/ 2010 150.0 150.0
XVI.10 Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг шинээр барьж эхлэх /Төв, Баян-Өнжүүл/ 2010 300.0 300.0
XVI.11  Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар /Төв, Цээл/ 2010 170.0 170.0
XVI.12  Ерөнхий боловсролын сургуулийн гал тогооныбарилгын засвар /Төв, Баянцагаан/ 2010 30.0 30.0
XVI.13 Ерөнхий боловсролын сургуулийн засварын дуусгал /Төв, Эрдэнэсант/ 2010 50.0 50.0
XVI.14 Сумдын өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/ 2010 180.0 180.0
XVI.15 Орон гэргүй иргэдийг гэртэй болгох төсөл /Төв/ 2010 60.0 60.0
XVI.16 Бэлчээр хамгаалах, усжуулах хөтөлбөр төсөл /Төв/ 2010 60.0 60.0
XVI.17 Орон нутагт мэдээллийн технологийн хангамжийг сайжруулах хөтөлбөр /Төв/ 2010 50.0 50.0
XVI.18 Эрүүл мэндийн хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх хөтөлбөр /Төв/ 2010 50.0 50.0
XVI.19 Соёлын төвийн өргөтгөл, халаалт /Төв, Бүрэн/ 2010 50.0 50.0
XVI.20 Малчдын амьжиргааны чадавхийг дэмжих хөтөлбөр /Төв/ 2010 30.0 30.0
XVI.21 Боловсрол, албан бус боловсролыг дэмжих хөтөлбөр /Төв/ 2010 20.0 20.0
XVI.22 Сумдын өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/ 2010 80.0 80.0
XVI.23 Өрхийн эмнэлгийн чадавхийг дээшлүүлэх /Төв, Зуунмод/ 2010 8.0 8.0
XVI.24 Сумдын хөдөө, аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих техник, тоног төхөөрөмж /Төв/ 2010 140.0 140.0
XVI.25  Засаг даргын Тамгын газрын барилгын дээврийн их засвар /Төв, Баян/ 2010 10.0 10.0
XVI.26 6 дугаар багийн байр барих /Төв, Зуунмод/ 2010 42.0 42.0
XVI.27 Сумдын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвийн их засвар /Төв/ 2010 200.0 200.0
XVI.28 Хүн эмнэлгийн их засвар /Төв, Баянхангай/ 2010 20.0 20.0
XVI.29 Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/ 2010 180.0 180.0
XVI.30 Бэлчээрийн худаг гаргах /Төв/ 2010 320.0 320.0
XVI.31 25 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Төв, Батсүмбэр/ 2010 30.0 30.0
XVI.32 Хүмүүн цогцолбор хичээлийн "А" байрны дээврийн их засвар /Төв, Зуунмод/ 2010 150.0 150.0
XVI.33 Дотуур байрны барилга /Төв, Баянцогт/ 2010 140.0 140.0
XVI.34 Сумдын өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/ 2010 180.0 180.0
XVII Увс аймгийн Засаг дарга   3,388.9 3,388.9
XVII.1 Ус цэвэршүүлэх, зөөлрүүлэх төхөөрөмж суурилуулах /Увс, Улаангом/ 2010 50.0 50.0
XVII.2 Хүүхэд, залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн /Увс, Улаангом/ 2010 60.0 60.0
XVII.3 Галдан бошигт хааны өргөөний дуусгал /Увс, Улаангом/ 2010 40.0 40.0
XVII.4 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Увс/ 2010 22.9 22.9
XVII.5 Их засвар /Увс/ 2010 216.0 216.0
XVII.6 Сургуулийн хичээлийн байрны өргөтгөл /Увс, Улаангом/ 2010 230.0 230.0
XVII.7 Сургуулийн сургалтын тоног төхөөрөмж /Увс/ 2010 15.0 15.0
XVII.8 Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Увс,Малчин/ 2010 100.0 100.0
XVII.9 Угсаатны зүй судлал /Увс/ 2010 30.0 30.0
XVII.10 Өрхийн эмнэлэг /Увс,Улаангом, 1 дүгээр баг/ 2010 100.0 100.0
XVII.11 Түргэн тусламжийн автомашин /Увс/ 2010 36.6 36.6
XVII.12 Бүх нийтийн эрүүл мэндийг сайжруулах төсөл /Увс/ 2010 200.0 200.0
XVII.13 Дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл /Увс, Улаангом/ 2010 750.0 750.0
XVII.14 Иргэдийг гэржүүлэх /Увс/ 2010 250.0 250.0
XVII.15 Орон сууцны шинэчлэл, хотын тохижилт /Увс, Улаангом/ 2010 1,000.0 1,000.0
XVII.16 Ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж /Увс, Цагаанхайрхан/ 2010 25.0 25.0
XVII.17 Услах систем байгуулах, тариалан эрхлэлтийг дэмжих, Атрын 3 дугаар аян /Увс/ 2010 100.0 100.0
XVII.18 Төрөөс малчдын талаар авч хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт /Увс/ 2010 80.0 80.0
XVII.19 Багийн төвүүдийн байрны засвар /Увс/ 2010 30.0 30.0
XVII.20 Ойжуулах төсөл /Увс/ 2010 53.4 53.4
XVIII Ховд аймгийн Засаг дарга   3,300.3 3,300.3
XVIII.1 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Ховд/ 2010 21.3 21.3
XVIII.2 Их засвар /Ховд/ 2010 279.0 279.0
XVIII.3 Сургуулийн барилга /Ховд,Жаргалант/ 2010 110.0 110.0
XVIII.4 Сургуулийн барилгын засвар /Ховд,Чандмань/ 2010 50.0 50.0
XVIII.5 Сургуулийн барилгын засвар /Ховд,Эрдэнэбүрэн/ 2010 150.0 150.0
XVIII.6 Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Ховд,Цэцэг/ 2010 20.0 20.0
XVIII.7 Соёлын төвийн барилгын засвар /Ховд,Ховд/ 2010 50.0 50.0
XVIII.8 Соёлын төвийн барилгын дээврийн засвар /Ховд,Манхан/ 2010 10.0 10.0
XVIII.9 Сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвийн техник, тоног төхөөрөмж шинэчлэх /Ховд/ 2010 316.0 316.0
XVIII.10 Дотуур байрны барилга, тоног төхөөрөмж /Ховд,Зэрэг/ 2010 200.0 200.0
XVIII.11 Сургуулийн өргөтгөл /Ховд,Дарви/ 2010 300.0 300.0
XVIII.12 Дотуур байрны барилга /Ховд,Буянт/ 2010 400.0 400.0
XVIII.13 Багийн төв /Ховд,Мянгад сумын Цагаанбулаг баг/ 2010 50.0 50.0
XVIII.14 Багуудын хөгжлийг дэмжих /Ховд/ 2010 184.0 184.0
XVIII.15 Багийн төвийн барилга /Ховд,Зэрэг сумын Бургасан баг/ 2010 100.0 100.0
XVIII.16 Аймгийн хүүхэд залуучуудын парк /Ховд, Шадар Сайдын багцтай хамтарна/ 2010 1,000.0 1,000.0
XVIII.17 Цагдаагийн тасгийн барилга /Ховд,Булган/ 2010 60.0 60.0
XIX Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга   4,285.8 4,285.8
XIX.1 Орон нутгийн засаглалыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 23 сум, тосгоныг интернет мэдээллийн төвтэй болгох Монголын талын хөрөнгө /Хөвсгөл/ 2010 95.0 95.0
XIX.2 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын дуусгал /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр/ 2010 60.0 60.0
XIX.3 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын дуусгал /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр/ 2010 25.0 25.0
XIX.4 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын дуусгал /Хөвсгөл, Тариалан/ 2010 76.0 76.0
XIX.5 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө 2010 29.8 29.8
XIX.6 Гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулах /Хөвсгөл. Мөрөн/ 2010 300.0 300.0
XIX.7 Ахмадын өргөөний барилга /Хөвсгөл/ 2010 200.0 200.0
XIX.8 Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл/ 2010 340.0 340.0
XIX.9 Үржлийн мал, цөм сүрэг бий болгох. /Хөвсгөл/ 2010 30.0 30.0
XIX.10 Хүүхэд, залуучуудын парк, төв талбайн шинэчлэл /Хөвсгөл/ 2010 100.0 100.0
XIX.11 "Мөрөнгийн хүрээ"-ний засвар /Хөвсгөл/ 2010 20.0 20.0
XIX.12 "Хүнсний ногоо" хөтөлбөр /Хөвсгөл/ 2010 10.0 10.0
XIX.13 Худаг гаргах, засварлах /Хөвсгөл, Цэцэрлэг, Могойн баг 2ш/ 2010 40.0 40.0
XIX.14 Цэцэрлэгийн барилгын засвар, төв халаалтын шугамд холбох /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 4 дүгээр цэцэрлэг/ 2010 70.0 70.0
XIX.15 Аймгийн драмын театрын засвар /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010 100.0 100.0
XIX.16 Цэцэрлэгийн барилгыг дуусгах 100 ор /Хөвсгөл, Рашаант/ 2010 50.0 50.0
XIX.17 Жаргалантын гол дээр хөвдөг гүүр тавих /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ/ 2010 50.0 50.0
XIX.18 Халуун усны барилга /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сумын сургууль, Түнэл, Жаргалант, Улаан-Уул, Тариалан, Галт сумын Зүрх баг/ 2010 100.0 100.0
XIX.19 Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Хөвсгөл, Их-Уул/ 2010 40.0 40.0
XIX.20 Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Ханх/ 2010 50.0 50.0
XIX.21 Эмнэлгийн засвар /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр/ 2010 15.0 15.0
XIX.22 Ахмадын сувиллын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010 100.0 100.0
XIX.23 Төрийн албан хаагчдын орон сууц /Хөвсгөл, Баянзүрх/ 2010 20.0 20.0
XIX.24 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих /Хөвсгөл, Арбулаг-10, Алаг-Эрдэнэ-25, Бүрэнтогтох-20, Цагаан-Үүр-25, Цагаан-Уул-20, Шинэ-Идэр-10, Галт-20, Чандмань-20, Цагааннуур-20, Төмөрбулаг-20, Тосонцэнгэл-25, Эрдэнэбулган-30, Жаргал-20, Мөрөн-20 2010 285.0 285.0
XIX.25 Багийн дарга, эмч нарыг унаажуулах /Хөвсгөл/ 2010 50.0 50.0
XIX.26 Цагдаагийн кобан /Хөвсгөл, Хатгал/ 2010 20.0 20.0
XIX.27 Сумын 1 дүгээр багийн төвийн засвар /Хөвсгөл, Арбулаг/ 2010 10.0 10.0
XIX.28 Малжуулах төсөл /Хөвсгөл аймаг/ 2010 525.0 525.0
XIX.29 Сагсаагийн даваа-Хайчийн айл өрхүүд 0.4 кВ-ын 4.0 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Хөвсгөл, Хатгал/ 2010 36.0 36.0
XIX.30 Аялал жуулчлал төсөл-зөөврийн усан бассейн авах /Хөвсгөл, Хатгал/ 2010 29.0 29.0
XIX.31 "Эрүүл хүн" хөтөлбөр /Хөвсгөл/ 2010 400.0 400.0
XIX.32 Сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинет /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр/ 2010 10.0 10.0
XIX.33 Цагдаагийн хэлтсийн техник хэрэгсэл /Хөвсгөл/ 2010 10.0 10.0
XIX.34 Хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010 300.0 300.0
XIX.35 Багийн төвийн тохижилт /Хөвсгөл, Рашаант, 1, 2 дугаар баг/ 2010 10.0 10.0
XIX.36 Сургуулиудад бөхийн дэвжээ /Хөвсгөл/ 2010 78.0 78.0
XIX.37 Халуун усны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 9, 12 дугаар хороо/ 2010 30.0 30.0
XIX.38 Эхчүүдийн амрах байр /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ/ 2010 30.0 30.0
XIX.39 Сүү боловсруулах үйлдвэр /Хөвсгөл, Галт/ 2010 20.0 20.0
XIX.40 “Хөвсгөл-ноолуур” төсөл /Хөвсгөл/ 2010 200.0 200.0
XIX.41 “Монгол ногоо” төсөл /Хөвсгөл/ 2010 75.0 75.0
XIX.42 “Эрчимжсэн мал аж ахуй, малжуулах” төсөл 2010 97.0 97.0
XIX.43 Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэг 2010 40.0 40.0
XIX.44 Хөдөө аж ахуйг бага оврын техникээр хангах 2010 30.0 30.0
XIX.45 "Жижиг, дунд үйлдвэрлэл" төсөл 2010 80.0 80.0
XX Хэнтий аймгийн Засаг дарга   3,274.1 3,274.1
XX.1 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө /Хэнтий/ 2010 19.3 19.3
XX.2 Аймгийн хөрөнгө оруулалт /Хэнтий/ 2010 254.8 254.8
XX.3 Сургуулийн барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан/ 2010 500.0 500.0
XX.4 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор, 2 ш /Хэнтий, Өндөрхаан, Хэрлэн/ 2010 400.0 400.0
XX.5 Жижиг, дунд бизнесийг дэмжих /Хэнтий/ 2010 600.0 600.0
XX.6 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Хэнтий, Дархан/ 2010 165.0 165.0
XX.7 Чингис хааны нутгаар аялал, жуулчлалын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 2010 335.0 335.0
XX.8 Хотын төвийн хатуу хучилттай зам /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010 150.0 150.0
XX.9 Сүүний үйлдвэрийн барилга /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010 90.0 90.0
XX.10 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автомашин /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010 80.0 80.0
XX.11 Жижиг, дунд, үйлдвэрлэл-эсгийний үйлдвэр /Хэнтий/ 2010 30.0 30.0
XX.12 Хотын гэрэлтүүлэг /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2010 150.0 150.0
XX.13 Багийн хөгжлийг дэмжих /Хэнтий/ 2010 440.0 440.0
XX.14 Аймгийн хөрөнгө оруулалт /Хэнтий/ 2010 60.0 60.0
XXI Орхон аймгийн Засаг дарга   447.2 447.2
XXI.1 Ахмадын сувиллын барилга /Орхон/ 2010 105.0 105.0
XXI.2 Үерийн далангийн шинэчлэл 2010 135.0 135.0
XXI.3 Хотын цэцэрлэгжилт, цэнгэлдэх хүрээлэнгийн өргөтгөл 2010 77.9 77.9
XXI.4 “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн Монголын талын хөрөнгө 2010 5.6 5.6
XXI.5 Хотын насосны станцаас усан сан хүртэлх ф-400 мм цэвэр усны шугам барих /Орхон, Баян-Өндөр/ 2010 123.7 123.7
XXII Нийслэлийн Засаг дарга   25,000.0 25,000.0
XXII.1 "Шинэ Улаанбаатар" хөтөлбөр: 2010 5,000.0 5,000.0
XXII.1.1 Эрхүүгийн гудамжны 0.7 км авто замын шинэчлэл /нөхөөс/ /Улаанбаатар, Сүхбаатар / 2010 300.0 300.0
XXII.1.2 100 айл, "Лхам" худалдааны төвөөс "Jobi" барилгын материалын дэлгүүр хүртэлх 500 м авто болон явган хүний зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар, 10 дугаар хороо/ 2010 100.0 100.0
XXII.1.3 Хандгайт-Санзайн төв замын уулзвараас хүүхдийн "Хандгайт" зуслан хүртэлх 1.6 км хатуу хучилттай авто зам/ Улаанбаатар, Сүхбаатар, 15 дугаар хороо/ 2010 700.0 700.0
XXII.1.4 Кино үйлдвэрийн урдуурх замын үргэлжлэл, Алтан-Өлгий, Монелийн задгай, Моносын хэсгийн авто зам /Улаанбаатар, Баянзүрх , 5, 22 дугаар хороо/ 2010 1,100.0 1,100.0
XXII.1.5 Орон сууцны 10, 3, 4 дүгээр хороолол болон 6 дугаар бичил хорооллын ашиглалтын хугацаа дууссан цахилгаан шатны их засвар, шинэчлэлийн ажлын техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, судалгаа, шинжилгээ хийх /Улаанбаатар, Баянгол/ 2010 40.0 40.0
XXII.1.6 Эрүүл мэндийн 7 дугаар төвд эмчилгээ, оношлогооны тоног төхөөрөмж, кабинет тохижуулах лаанбаатар, Баянгол/ 2010 160.0 160.0
XXII.1.7 9 дүгээр хороонд 1.2 км, 10 дугаар хороонд 0.9 км, 11 дүгээр хороонд 1.4 км, нийт 3.5 км хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Баянгол/ 2010 1,100.0 1,100.0
XXII.1.8 Гудамжны гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/ 2010 500.0 500.0
XXII.1.9 6-19 дүгээр хорооны гудамжны гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Чингэлтэй/ 2010 700.0 700.0
XXII.1.10 1-11 дүгээр хороонд байрлах орон сууцны хороололд 300-ийн цэвэр усны шугам тавих /Улаанбаатар, Хан-Уул/ 2010 200.0 200.0
XXII.1.11 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, байгаль, экологийн тэнцвэртэй байдлыг сайжруулах төсөл боловсруулах 2010 100.0 100.0
XXII.2 Гэр хороолол, хорооллын доторхи гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянгол/ 2010 125.0 125.0
XXII.3 Орон сууцны дээврийн их засвар лаанбаатар, Баянгол/ 2010 125.0 125.0
XXII.4 Ус зайлуулах шугам, зам, гүүр барих, сайжруулах /Улаанбаатар, Баянгол/ 2010 175.0 175.0
XXII.5 Орон сууцны цахилгаан шатны их засвар лаанбаатар,Баянгол/ 2010 75.0 75.0
XXII.6 Ахмад, хүүхэд залуучуудын амралтын талбай байгуулах /Улаанбаатар,Баянгол/ 2010 500.0 500.0
XXII.7 "Хот төлөвлөлт" хөтөлбөр  лаанбаатар,Баянгол / 2010 500.0 500.0
XXII.8 Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хороог бий болгож үйл ажиллагааг дэмжих /төсөл хэрэгжих, Улаанбаатар, Баянгол/ 2010 100.0 100.0
XXII.9 Улсын Их Хурлын Хяналт, төсвийн аудитыг сайжруулж, тогтолцоог шинэчлэх / Улаанбаатар,Баянгол / 2010 50.0 50.0
XXII.10 Сонирхлын зөрчил, мөрдөх алба, хуулийн байгууллагын эрх зүйн орчин, хууль зүйн бодлого, авлига, сонирхлын зөрчлийн хяналт бодлогыг төлөвлөх /Улаанбаатар,Баянгол/ 2010 350.0 350.0
XXII.11 "Баянгол-хөгжил" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /Улаан-баатар, Баянгол/ 2010 500.0 500.0
XXII.12 Нэн ядуу өрхийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, орон гэртэй болгох (Улаанбаатар, Баянгол 20, 9, 10, 11 дүгээр гэр хороо) 2010 200.0 200.0
XXII.13 Өрхийн эмнэлгүүдийг дуудлагын түргэн тусламжийн автомашинтай болгох ( Улаанбаатар,Баянгол) 2010 100.0 100.0
XXII.14 "Гэрэлтүүлэг, тохижилт" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх лаанбаатар, Баянгол) 2010 200.0 200.0
XXII.15 Сургууль, цэцэрлэгүүдийг дэмжих /Улаанбаатар, Баянгол/ 2010 400.0 400.0
XXII.16 Автобусны буудлууд, талбайн тохижуулалт /УБ, Баянгол/ 2010 200.0 200.0
XXII.17 Дүүргийн Нээлттэй засаглал хөтөлбөр /Тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ, мэдээллийн сан, сургалт, иргэдийн оролцооны тогтолцоог дэмжих/ /УБ, Баянгол/ 2010 250.0 250.0
XXII.18 Улсын Их Хурлын Ногоон бүлгийн үйл ажиллагааг дэмжих /Улаанбаатар, Баянгол/ 2010 150.0 150.0
XXII.19 "Баянзүрх-хөгжил хөтөлбөр" /УБ, Баянзүрх/ 2010 500.0 500.0
XXII.20 Худаг барих, 10 ш / Улаанбаатар,Баянзүрх / 2010 100.0 100.0
XXII.21 Гэрэлтүүлэг / Улаанбаатар,Баянзүрх дүүрэг/ 2010 200.0 200.0
XXII.22 Сургууль, ахмадын хороо, өрхийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 200.0 200.0
XXII.23 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ 2010 1,000.0 1,000.0
XXII.24 Сургууль цэцэрлэгийн их засварт /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ 2010 1,000.0 1,000.0
XXII.25 Орон сууцны барилгын дээврийн их засвар /УБ, Сүхбаатар, 1 дүгээр хорооны 26 дугаар байр, 2 дугаар хорооны 13 дугаар байр, 3 дугаар хорооны 8,9,19 дүгээр байр, 5 дугаар хорооны 23, 6 дугаар байр, 8 дугаар хорооны 2,3,7 дугаар хорооны 4,10,1а, 9 дүгээр байр/ 2010 290.0 290.0
XXII.26 Зам засварлах, 4 дүгээр хорооны ZIG ZAG-ийн хажууд 20, 22 дугаар байрны орчмын авто зам 500 м /Улаанбаатар,Сүхбаатар/ 2010 15.0 15.0
XXII.27 Зам засварлах, 5-р хорооны тээврийн товчооны орчмын авто зам /Улаанбаатар,Сүхбаатар/ 2010 30.0 30.0
XXII.28 Зам засварлах, 6 дугаар хорооны 2 дугаар цэцэрлэгээс Монгол Улсын их сургуулийн оюутны 1,2 дугаар байр хүртэлх 1.5 км авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ 2010 45.0 45.0
XXII.29 Гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сүхбаатар, 2, 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18 дугаар хороо/ 2010 120.0 120.0
XXII.30 Авто зам барих, Зуун айлаас Сэлбэ голын гүүрний уулзвар хүртэлх 840 м, (Америкийн Нэгдсэн Улсын элчин сайдын яамны зүүн хойноос Орчлон сургуулийн зүүн урд уулзвар хүртэл) /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ 2010 500.0 500.0
XXII.31 Эмчилгээ оношлогооны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул/ 2010 300.0 300.0
XXII.32 ЕБС-иудын тоног төхөөрөмж, материаллаг баазыг бэхжүүлэх /Улаанбаатар, Хан-Уул/ 2010 300.0 300.0
XXII.33 Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих /Улаанбаатар, Хан-Уул/ 2010 400.0 400.0
XXII.34 Агропарк байгуулах /Улаанбаатар, Хан-Уул/ 2010 400.0 400.0
XXII.35 Үйлдвэр үйлчилгээний төв байгуулах /Улаанбаатар, Хан-Уул / 2010 300.0 300.0
XXII.36 Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих, тоног төхөөрөмжөөр хангах /Улаанбаатар, Хан-Уул/ 2010 300.0 300.0
XXII.37 Хүүхдийн цэцэрлэг, 100 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй, 7, 8 дугаар хороо / 2010 400.0 400.0
XXII.38 Нийслэлийн 5 дугаар сургуулийн гадна, дотор орчны тохижилт /биеийн тамирын талбайг хиймэл зүлэгжүүлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй / 2010 200.0 200.0
XXII.39 Нийслэлийн 37 дугаар сургуулийн гадна, дотор орчны тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй / 2010 200.0 200.0
XXII.40 Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй / 2010 100.0 100.0
XXII.41 Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр хөтөлбөр хэрэгжүүлэх / Улаанбаатар, Чингэлтэй / 2010 100.0 100.0
XXII.42 Ахмадын сувиллын барилгын дуусгал /УБ, Чингэлтэй/ 2010 410.0 410.0
XXII.43 "Нийслэлийн хоймор хөгжил" төсөл / Улаанбаатар, Чингэлтэй / 2010 400.0 400.0
XXII.44 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /УБ, Чингэлтэй / 2010 100.0 100.0
XXII.45 Жижиг дунд бизнес, иргэдийн амжиргааг дэмжих хөтөлбөр / Улаанбаатар, Чингэлтэй / 2010 90.0 90.0
XXII.46 Гэрэлтүүлэг (Улаанбаатар, Чингэлтэй ) 2010 500.0 500.0
XXII.47 Хороодын тохижилт / Улаанбаатар, Чингэлтэй, 6-19 дүгээр хороо/ 2010 250.0 250.0
XXII.48 Ахмадын байрны их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй/ 2010 250.0 250.0
XXII.49 Цэцэрлэг, сургуулийн барилгын өргөтгөл, шинэчлэл лаанбаатар, Сонгино-Хайрхан дүүрэг/ 2010 650.0 650.0
XXII.50 Төрийн анхан шатны үйлчилгээг сайжруулах, дүүрэг хороодын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан / 2010 200.0 200.0
XXII.51 Иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг сайжруулах /Улаанбаатар, СХД/ 2010 150.0 150.0
XXII.52 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ /Улаанбаатар, СХД/ 2010 800.0 800.0
XXII.53 Боловсролын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ /Улаанбаатар, СХД/ 2010 200.0 200.0
XXII.54 Спорт талбай байгуулах, орчны тохижилт хийх /УБ, СХД/ 2010 620.0 620.0
XXII.55 Худаг, цэвэр ус хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан / 2010 70.0 70.0
XXII.56 Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх / Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/ 2010 160.0 160.0
XXII.57 Орчны эрүүл ахуйг сайжруулах / Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан / 2010 150.0 150.0
XXII.58 Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын төв байгуулах лаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/ 2010 700.0 700.0
XXII.59 “Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих” төсөл /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/ 2010 300.0 300.0
XXII.60 Усан оргилуур бүхий амралт чөлөөт цагийн цогцолбор /Баянзүрх дүүргийн, 3 дугаар хороо, Сансар үйлчилгээний төв/ 2010 100.0 100.0
XXII.61 “Амралт чөлөөт цагийн талбай” /Баянзүрх дүүрэг, Налайх/ 2010 170.0 170.0
XXII.62 Халуун усны барилга /Баянзүрх дүүрэг, Налайх/ 2010 300.0 300.0
XXII.63 Цэцэрлэгийн барилга / Баянзүрх дүүрэг, Налайх/ 2010 400.0 400.0
XXII.64 Нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдэд гэр олгох /Баянзүрх дүүрэг, Налайх/ 2010 30.0 30.0
XXII.65 "Баянзүрх нэг зүрх" хөгжлийн хөтөлбөр лаанбаатар, Баянзүрх/ 2010 850.0 850.0
XXII.66 Үйлдвэрлэлийг дэмжих / Улаанбаатар,Баянзүрх / 2010 150.0 150.0
XXII.67 Улиастай 87 дугаар сургууль спорт заалны барилга лаанбаатар, Баянзүрх/ 2010 450.0 450.0
XXII.68 Шархад 92 дугаар сургууль спорт заалны барилга / Улаанбаатар,Баянзүрх/ 2010 450.0 450.0
XXII.69 84 дүгээр сургуулийн их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх/ 2010 30.0 30.0
XXII.70 33 дугаар сургуулийн их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх/ 2010 40.0 40.0
XXII.71 85 дугаар сургуулийн их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2010 20.0 20.0
XXII.72 Ерөнхий боловсролын сургуульд сургалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах / Улаанбаатар, Баянзүрх/ 2010 10.0 10.0
  НИЙТ ДҮН   73,063.7 73,063.7
 

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар хавсралт

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ГҮЙЦЭТГЭН ДАРАА ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛӨӨР 2010 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

                                        /сая төг/

Д/д Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг
I МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД   14,950.0
I.1 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн газар   14,950.0
I.1.1 "Цахим Монгол хөтөлбөр":    
I.1.1.1 Орон нутгийн мэдээлэл, холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв 2010-2012 2,200.0
I.1.1.2 Цахим агуулгыг хөгжүүлэх систем 2010 300.0
I.1.1.3 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын анхааруулга, мэдээллийн систем 2010-2012 1,200.0
I.1.1.4 Цахим засаглалын “e-gov.mn” боловсруулах 2010 100.0
I.1.2 "Бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох хөтөлбөр" 2010-2012 1,500.0
I.1.3 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл" төслийн дотоод эх үүсвэр /татвараар тооцох/ 2009-2011 9,650.0
II МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД   438.7
II.1 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар   438.7
II.1.1 Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын барилга /Дундговь/ 2010 438.7
III САНГИЙН САЙД   3,420.0
III.1 Гаалийн ерөнхий газар   3,420.0
III.1.1 Замын-Үүдийн ачааны терминалын зам, талбай, агуулахын өргөтгөл 2010 2,250.0
III.1.2 Боомтуудын гаалийн лаборатори /Замын-Үүд, Дорнод, Алтанбулаг, Бичигт, Цагааннуур, Гашуунсухайт, Шивээхүрэн, Ярант/ 2010 820.0
III.1.3 Насос станц, гадна хашаа, харуулын байр /Замын-Үүд/ 2010 350.0
IY ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД   1,949.3
IY.1 Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар   1,949.3
IY.1.1 Гадаадын иргэдийг түр саатуулах байр, биеийн тамирын заалны барилга 2010-2011 1,099.3
IY.1.2 Замын-Үүдийн конторын барилга, түр саатуулах байр 2010-2011 850.0
Y ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД   36,566.0
Y.1 Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам   16,857.0
Y.1.1 Дарханы Дулааны цахилгаан станцын зуухны тоосон системийн технологийн шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ 2010-2011 3,900.0
Y.1.2 Эрдэнэтийн Дулааны цахилгаан станцын зуухны тоосон системийн технологийн шинэчлэлт /Орхон, Эрдэнэт/ 2010-2011 3,900.0
Y.1.3 Дарханы Дулааны цахилгаан станцын 12 МВт-ын турбины тохируулгын блок, тулах холхивчуудын шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ 2010 550.0
Y.1.4 Даланзадгадын Дулааны цахилгаан станцын зуух, турбин, цахилгаан тоноглолын найдвартай ажиллагааг хангах, станцын үнс зайлуулах багерийн аж ахуй, гүний худаг, хөргөх цамхаг /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2010 856.0
Y.1.5 Дорнодын Дулааны цахилгаан станцын хурц уурын шугамын шинэчлэлт /Дорнод/ 2010 646.0
Y.1.6 Сумын дулааны шугамын шинэчлэлт /Дархан-Уул, Хонгор/ 2010 205.0
Y.1.7  Дулааны цахилгаан станцын -4 станцын халуун усны сүлжээний насосыг шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2010-2011 3,500.0
Y.1.8 Дулааны цахилгаан станцын-3- ын ПТ-25/90 турбины ротор худалдаж авч суурилуулах /Улаанбаатар/ 2010 1,800.0
Y.1.9 Дулааны цахилгаан станцын-3- ын зуух № 7, 10, 12-ын хурц уурын шугам, коллектор солих /Улаанбаатар/ 2010 1,300.0
Y.1.10 Ф80, 200 мм-ийн голчтой шугамуудыг солих, нүүрс жигнэж авах пүүний байгууламж /Улаанбаатар, Налайх/ 2010 200.0
Y.2 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц:   17,709.0
Y.2.1 Улаанбаатар хотын захын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ 2010 1,000.0
Y.2.2 2х16 мВА-ийн чадалтай 110/35/10 кВ-ын "Дорнод-2" дэд станцын хүчин чадлыг өргөтгөн нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар/ 2010 3,600.0
Y.2.3 2х10 мВА-ийн чадалтай 110/10 кВ-ын Амгалан дэд станцын хүчин чадлыг өргөтгөн нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар/ 2010-2011 3,000.0
Y.2.4 Мөрөн 110/35/6 кВ-ын дэд станцад 6.3 мВа трансформатор нэмж тавих /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2010 975.0
Y.2.5 Баянхонгор 110/35/6 кВ-ын дэд станцад 6.3 мВа трансформатор нэмж тавих /Баянхонгор/ 2010 1,434.0
Y.2.6 Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2010-2011 3,014.0
Y.2.7 35/15 кВ-ын дэд станцын чадлыг нэмэгдүүлэх /Хэнтий, Баян-Адрага/ 2010 297.0
Y.2.8 Металл судлал, гагнуурын болон нүүрсний туршилт, тохируулгын төв лабораторийн шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2010 250.0
Y.2.9 Сумдын төвийн 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын иж бүрэн шинэчлэл 2010 1,740.0
Y.2.10 Ховд аймгийн Дарви-Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам , дэд станц 2010 1,284.0
Y.2.11 Говь-Алтай аймгийн Цогт-Бигэрийн 15кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц. 2010 1,115.0
Y.3 Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр баригдаж байгаа барилга байгууламж   1,300.0
Y.3.1 Улаанбаатар хотын 6-10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2010 1,300.0
Y.4 Түлш   700.0
Y.4.1 Замын-Үүд дэх шингэн түлш шилжүүлэх, ачих байгууламжийн өргөтгөл /Дорноговь, Замын-Үүд/ 2010 700.0
YI ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД   95,377.2
YI.1 Авто зам:   53,800.3
YI.1.1 Гадаадын зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоод эх үүсвэр   53,800.3
YI.1.1.1 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл"-ийн дотоод эх үүсвэр. Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 76 км /Ховд, Баян-Өлгий/ /татвараар тооцох/ 2010-2011 10,636.5
YI.1.1.2 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг сайжруулах төсөл"-ийн дотоод эх үүсвэр /Улаанбаатар/ /татвараар тооцох/ 2010-2011 12,763.8
YI.1.1.3 Хатгал-Ханх чиглэлийн 80 км авто зам /Хөвсгөл/ 2010-2011 30,400.0
YI.2 Барилга, хот байгуулалт   40,576.9
YI.2.1 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Орон сууцны хороолол төсөл"-ийн дотоод эх үүсвэр /Улаанбаатар/ /татвараар тооцох/ 2010-2013 21,273.0
YI.2.2 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл"-ийн дотоод эх үүсвэр /Дорноговь/ /татвараар тооцох/ 2010-2012 10,636.5
YI.2.3 Цэвэрлэх байгууламжийн засвар шинэчлэлт, цэвэр усны шугам солих. /Улаанбаатар,Багануур дүүрэг/ 2010-2011 1,430.0
YI.2.4 Хонхор-Сүмбэр хотхоныг холбосон цэвэр усны шугам шинээр угсрах /Говьсүмбэр, Чойр/ 2010-2011 805.0
YI.2.5 Олгойн говийн цэвэр усны шугамын шинэчлэлт /Дундговь, Мандалговь/ 2010-2011 2,000.0
YI.2.6 22 дугаар коллекторын бохир усны шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2010 600.0
YI.2.7 Цэвэр усны эх үүсвэрийн гүний худаг, тоног төхөөрөмж суурилуулах, /Говь-Алтай, Баян-Уул/ 2010 80.0
YI.2.8 Зээгийн хөтлийн цэвэр усны шугам /Дорноговь, Сайншанд/ 2010 620.0
YI.2.9 Барилгын хийц, бүтээц,сорил, шинжилгээний лаборатори /Улаанбаатар/ 2010-2011 3,132.4
YI.3 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар   1,000.0
YI.3.1 Их засвар 2010 1,000.0
YII НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД   350.0
YII.1 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн барилга /Улаанбаатар,Хан-Уул/ 2010 350.0
YIII БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ   1,990.0
YIII.1 Цаг уур, орчны шинжилгээний барилга /Дархан-Уул, Дархан/ 2010 290.0
YIII.2 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, "Монгол элс"-ний улсын тусгай хамгаалалттай газрын Хамгаалалтын захиргааны барилга /Говь-Алтай/ 2010-2011 290.0
YIII.3 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын барилга /Булган/ 2010-2011 290.0
YIII.4 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хар ус нуурын улсын тусгай хамгаалалттай газрын Хамгаалалтын захиргааны барилга /Ховд/ 2010-2011 290.0
YIII.5 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, цаг уур, орчны шинжилгээний барилга /Говь-Сүмбэр/ 2010 50.0
YIII.6 Газар доорх усны хяналт-шинжилгээний улсын сүлжээг шинээр байгуулах /Улаанбаатар, Дархан, Сүхбаатарын Баруун-Урт/ 2010 150.0
YIII.7 Гидрогеологийн хайгуул, судалгааны ажил /Дархан-Уул, Шарын гол, Сүхбаатар, Баруун-Урт, Өмнөговь, Даланзадгад, Дундговь, Мандалговь/ 2010 480.0
YIII.8 Мазаалай хамгаалах төвийн шинэчлэл /Говь-Алтай, Цогт, Баянтоорой/ 2010 150.0
IX НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА   74,085.9
IX.1 Баруун 4 зам-10 дугаар хорооллын уулзварын авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, 1.6 км /Улаанбаатар/ 2009-2010 2,781.0
IX.2 Их тойруугийн замын өргөтгөл, 0.3 км /100 айл-Сэлбийн гүүр/ 2010 679.1
IX.3 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шатыг шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2010 1,350.0
IX.4 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засвар /Улаанбаатар/ 2010 1,000.0
IX.5 Нарны замын баруун зүүн хэсгийн өргөтгөл, 3.7 км (10 дугаар хорооллын өмнөх замын уулзвараас урагш төмөр замын вокзал /1.04 км/, Нарантуул төв захын урдаас Чулуун-Овоотын уулзвар /1.96 км/ хүртэлх хэсэг) /Улаанбаатар/ 2010 2,250.0
IX.6 Сүхбаатарын гудамжны авто замын шинэчлэл, 2 км /Улаанбаатар/ 2010 2,220.0
IX.7 Чингисийн өргөн чөлөөг нарны замтай холбох замын хэсэг /Улаанбаатар/ 2010 2,350.0
IX.8 Улиастайн голын 97 у/м төмөр бетонон гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2010 1,600.0
IX.9 Бага тойруугийн авто замын шинэчлэл, 2.6 км /Цэцэг төвөөс Улсын багшийн их сургууль хүртэл/ 2010 3,387.1
IX.10 Дулааны 6 "Г" 990 м*2, 400 мм-ийн шугамыг 500 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2010 1,570.0
IX.11 Хөрсний усны түвшинг доошлуулах /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан , 5 дугаар хороо/ 2010 1,006.7
IX.12 Гэр хорооллын халуун усны барилга  /Сүхбаатар , Чингэлтэй , Сонгино-Хайрхан, Баянзүрх , Баянгол , Хан-Уул / 2010 1,302.0
IX.13 Нийслэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2010 52,590.0
  НИЙТ ДҮН   229,127.1