Хэвлэх DOC Татаж авах
ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
2006 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Хуульд заасан үндэслэлээр чөлөөлөгдөж албан тушаалын сул орон тоо гарсан бол тухайн албан тушаалд төрийн албан хаагчийг шинээр томилох тохиолдолд 2006 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдсан дор дурдсан хуулиудыг дагаж мөрдөнө:

1/ Авто замын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай;
2Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай;
3/Архивын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
4/Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай;
5/ Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
6/Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
7/Монгол Улсын татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
8/Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
9/Соёлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
10/Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
11/Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай;
12/Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай;
13/Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;          
14/Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
15/Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай.
 

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр батлагдсан Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 6 дахь заалтыг энэ хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу дагаж мөрдөнө.

   МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                    Ц.НЯМДОРЖ

           

Хэвлэх