Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1997 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 3Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /М.Энхсайхан/-т даалгасугай:


1/энэ хуульд заасан дүрэм, журмыг энэ оны 1 дүгээр улиралд багтаан батлах;


2/Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг энэ оны 2 дугаар сард багтаан өргөн мэдүүлэх;


3/Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллагыг байгуулж, бүртгэл явуулах бэлтгэл ажлыг хангуулах.


2.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн байнгын хороо /С.Батчулуун/-нд даалгасугай.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ