Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨМГӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ      БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ӨМГӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. 2002 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр баталсан Өмгөөллийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                       
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                            Д.ДЭМБЭРЭЛ