Хэвлэх DOC Татаж авах
КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ   ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
2011 оны 10 сарын 06 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

   КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.1999 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдөр баталсан  Компанийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр баталсан Компанийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ