Хэвлэх DOC Татаж авах
ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ  ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2014 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.1995 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан Дотоодын цэргийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2014 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

           

                       

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          З.ЭНХБОЛД