www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр
Улаанбаатар хот

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Нийгмийн даатгалын санд 2015 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, төсөв зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж

2.1.Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА

3 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын санд 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Орлогын төрөл Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 1,222,645.4
             1.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх шимтгэл 468,702.4
1.2.Ажиллагсдаас төлөх шимтгэл 487,633.7
1.3.Төсөвт байгууллагаас төлөх шимтгэл 161,243.8
1.4.Нөхөн олговор авагчийн нийгмийн          даатгалын шимтгэл   0.6
1.5.Хүний хөгжил сангаас төлөх иргэний эрүүл       мэндийн даатгалын шимтгэл   12,040.2
1.6.Сайн дурын даатгуулагчаас төлөх шимтгэл 37,570.3
1.7.Эрүүл мэндийн даатгалын бусад      даатгуулагчийн төлөх шимтгэл   4,654.1
1.8.Гадаадад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж       байгаа иргэдийн төлөх шимтгэл   2,200.0
1.9.Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс  

      шалтгаалах өвчний улмаас хөгжлийн    

      бэрхшээлтэй болсон даатгуулагчийн төлөх          шимтгэл

 

1,101.7  

1.10.Бусад орлого 47,498.6
2 Сангийн сайд 321,643.8
               2.1.Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 321,643.8
Нийт орлого 1,544,289.2
/Энэ зүйлийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ зүйлийг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4 дүгээр зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

Д/д Зарлагын төрөл Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд  
1.1.Тэтгэврийн даатгалын сан 1,158,572.3
1.2.Тэтгэмжийн даатгалын сан 86,413.0
1.3.Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс       шалтгаалах өвчний даатгалын сан   32,901.2
1.4.Ажилгүйдлийн даатгалын сан 24,711.2
1.5.Эрүүл мэндийн даатгалын сан 209,960.2
1.6.Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албаны төлбөр 118.8
1.7.Үйл ажиллагааны урсгал зардал 20,530.9
             1.8 Хөрөнгийн зардал 13,429.3
Нийт зарлага 1,546,636.8
/Энэ зүйлийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ зүйлийг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуулийн хавсралтаар баталсан “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг хавсралтаар өөрчлөн баталсугай.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн хуримтлалын сангаас Засгийн газрын урт хугацаат (нэг жил болон түүнээс дээш) бонд худалдан авахад зарцуулах хөрөнгийн дээд хэмжээг 400,000.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

7 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          З.ЭНХБОЛД