www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр батлагдсан Шүүхийн тухай хуулийн “Улсын дээд шүүх, түүний бүрэн эрх” гэсэн 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсгийн дагаж мөрдөх хугацааг 2002 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл хойшлуулсугай..

2 дугаар зүйл.

1993 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн Шүүхийн тухай хуулийн “Улсын дээд шүүх, түүний бүрэн эрх” гэсэн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтыг энэ хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан хугацаанд хүчин төгөлдөр хэвээр үлдээсүгэй.

3 дугаар зүйл.

2002 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө анхан шатны журмаар аймаг, нийслэлийн шүүхээр хянан шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэргийг Улсын дээд шүүх давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэнэ.

4 дүгээр зүйл.

Энэ хуулийг 2002 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР