www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТНЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТНЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

2003 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 03

Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 16.3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Улсын Их Хуралд ажлаа тайлагнадаг байгууллагын ерөнхий менежерийн үүрэг гүйцэтгэх албан тушаалтнаар тухайн байгууллагын Тамгын газар /ажлын алба/ -ын дарга байхаар тогтоосугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР