www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ БСШУЯ-ны 2017.01.27-ны өдрийн 2/789 тоот албан бичгээр хасалт хийсэн


БСШУЯ-ны 2017.01.27-ны өдрийн 2/789 тоот албан бичгээр хасалт хийсэн

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ / Дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн сургалтын дүрэм /

2004 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 12

Боловсролын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн сургалтын дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “Дээд боловсролын экстернат сургалтын дүрэм” баталсан Шинжлэх ухаан, боловсролын сайдын 1996 оны 39 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                                        САЙД                 А.ЦАНЖИД

                                       2004 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2412 дугаарт бүртгэсэн