www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/151 тушаалаар хүчингүй болсон.


Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/151 тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2003 оны 11 сарын 11-ний өдөр                                                                           

Дугаар 375                                                                                            

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Утга соёлын өвийг сурвалжлан олох, судалж шинжлэх журам”-ыг нэгдүгээр, “Байгууллага, иргэнтэй байгуулах гэрээний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажмллахыг Соёл, урлагийн бодлого, зохицуулалтын газар /Л. Эрдэнэчимэг /-т даалгасугай.

                                                                                       

САЙД А.ЦАНЖИД