www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БСШУСС-ын 2018 оны А/168 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/


/БСШУСС-ын 2018 оны А/168 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

БОЛОВСРОЛ,СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 

2007оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 362

Боловсролын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1. “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бага, дунд боловсролын газар (Г.Батболд), Албан бус боловсрол, зайны сургалтын үндэсний төв (Е.Батчулуун)-д даалгасугай.

3. Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдаж байгаа суралцагчид ногдох сургалтын нормативт зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгаж байхыг Санхүү, эдийн засгийн газар (Ц.Даваасүрэн)-т даалгасугай.

                                                                                          САЙД Ө.ЭНХТҮВШИН         

       /Улсын бүртгэлийн 2007 оны 10 сарын 18-ны өдрийн 2761-рт бүртгэсэн/