www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ  /Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар/


МОНГОЛ УЛСЫН ГЭГЭЭРЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ  /Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар/

1999 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 49

Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль, уг хуулийг хэрэгжүүлэх талаар батлагдсан журмуудыг биелүүлэх, музейн үзмэрийн хадгалалт хамгаалалтын технологийн горимыг мөрдүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1. "Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Уг зааврыг мөрдөж ажиллахыг улс, орон нутгийн музейн захирал, эрхлэгч нарт, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Соёл,урлагийн газар (Г.Мэнд-Ооёо)-д, зааврын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гэгээрлийн хяналтын алба (Н.Пүрэвжав)-т тус тус даалгасугай.

                                                  САЙД А.БАТТӨР

                               /Улсын бүртгэлийн 1999 оны 4 сарын 2-ны өдрийн 1384 дугаарт бүртгэсэн/