Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛС

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

2010 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр                                                Дугаар 129                                 Улаанбаатар хот

                                                                                                                         

          Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.1.4, Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.7, Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм”-ийн 2.1 дэх заалтыг тус тус баримтлан ТОГТООХ нь:

          1.”Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн тухай мэдээний хүснэгтийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

          2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албанд хариуцуулсугай.

 

 

                                                                

                                                    ДАРГА                                  Д.ЗҮМБЭРЭЛЛХАМ