Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт
Хэвлэх
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2016 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлого, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж
Хэвлэх
2.1.Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА
3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2016 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Хэвлэх

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

2,072.7

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

2,072.7

2

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

10.0

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

10.0

3

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

1,034.6

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

212.2

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

822.4

4

Авлигатай тэмцэх газар

96.8

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

96.8

5

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

394.3

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

388.3

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

6.0

6

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

15,388.7

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан

3,100.0

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

8,285.0

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

4,003.8

7

Монгол Улсын Шадар сайд

9,072.3

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

2,190.4

Стандарт, хэмжил зүйн газар

1,500.0

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

631.3

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

4,750.7

8

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

1,178.4

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

1,035.9

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

142.5

9

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

8,476.8

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

8,196.2

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

280.5

10

Гадаад харилцааны сайд

7,370.7

Дипломат төлөөлөгчийн газрууд

5,000.0

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

10.7

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

2,360.0

11

Сангийн сайд

2,846,348.1

Гааль, татварын ерөнхий газар

1,566,780.8

үүнээс:Төсвийн тогтворжуулалтын сан

0.0

Татварын ерөнхий газар

443,114.8

үүнээс:Төсвийн тогтворжуулалтын сан

0.0

Гаалийн ерөнхий газар

598,808.7

Сангийн яам

145,089.3

Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт

27,912.0

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

61,293.4

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

3,349.0

12

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

63,554.6

Бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар

9,129.1

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

9,748.9

Цагдаагийн ерөнхий газар

3,600.0

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

1,231.2

Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт

22,177.1

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

962.5

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

16,705.8

13

Батлан хамгаалахын сайд

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

5,085.8

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

43,593.4

14

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

12,672.3

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

7,922.6

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

4,749.7

15

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

106,193.7

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

103,087.7

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

150.0

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

1,036.0

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1,920.0

16

Барилга, хот байгуулалтын сайд

4,606.2

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

1,855.0

Барилга, хот байгуулалтын яам

1,000.0

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

1,751.2

17

Эрчим хүчний сайд

5,298.6

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

5,298.6

18

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

167,544.8

Ашигт малтмалын газар

20,688.4

Газрын тосны газар

69,222.1

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

70,343.0

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

7,291.3

19

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

161,999.1

Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт

76,000.0

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

13,891.9

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

72,107.2

20

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

47,219.5

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

420.0

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

368.0

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

5,159.3

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

41,272.2

21

Эрүүл мэндийн сайд

193,162.0

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

168,322.0

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

1,014.4

Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

23,825.7

/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2016 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 3,566,591.4 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2016 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:
Хэвлэх

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга

3,769.3

Урсгал зардал

3,769.3

2

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

20,850.2

Урсгал зардал

18,110.4

Хөрөнгийн зардал

667.1

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

2,072.7

3

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга

790.3

Урсгал зардал

790.3

4

Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч

3,412.5

Урсгал зардал

3,412.5

5

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

48,267.9

Урсгал зардал

48,267.9

6

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга

731.6

Урсгал зардал

731.6

7

Улсын ерөнхий прокурор

17,660.2

Урсгал зардал

16,171.9

Хөрөнгийн зардал

1,488.3

8

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

2,042.4

Урсгал зардал

2,042.4

9

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор

9,396.9

Урсгал зардал

8,921.9

Хөрөнгийн зардал

475.0

10

Авлигатай тэмцэх газрын дарга

8,785.6

Урсгал зардал

8,688.9

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

96.8

11

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

2,909.7

Урсгал зардал

2,697.5

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

212.2

12

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга

498.2

Урсгал зардал

498.2

13

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

2,891.9

Урсгал зардал

2,503.5

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

388.3

14

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга

31,017.6

Урсгал зардал

31,017.6

15

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга

475.3

Урсгал зардал

475.3

16

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

186,023.9

Урсгал зардал

78,676.8

Хөрөнгийн зардал

91,691.9

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

15,655.2

17

Монгол Улсын Шадар сайд

119,990.9

Урсгал зардал

92,320.2

Хөрөнгийн зардал

17,828.9

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

9,841.9

18

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

19,483.8

Урсгал зардал

11,920.8

Хөрөнгийн зардал

3,226.6

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

4,336.4

19

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

54,114.0

Урсгал зардал

42,110.0

Хөрөнгийн зардал

3,807.7

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

8,196.2

20

Гадаад харилцааны сайд

74,338.4

Урсгал зардал

73,726.5

Хөрөнгийн зардал

601.2

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

10.7

21

Сангийн сайд

5,984,921.3

Урсгал зардал

1,529,744.1

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

565,433.5

Хөрөнгийн зардал

10,914.7

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

81,111.0

Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт

3,442,654.6

Засгийн газрын гадаад төслийн зээлийн

үндсэн төлбөрт

155,063.4

Засгийн газрын дотоод зээлийн үндсэн

төлбөрт

200,000.0

22

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

413,828.4

Урсгал зардал

397,802.4

Хөрөнгийн зардал

15,526.0

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

500.0

23

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

936,429.9

Урсгал зардал

9,214.7

Хөрөнгийн зардал

501,855.9

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

425,359.3

24

Батлан хамгаалахын сайд

216,259.4

Урсгал зардал

210,312.2

Хөрөнгийн зардал

5,947.2

25

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

1,338,660.5

Урсгал зардал

1,044,599.0

Үүнээс:Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

268,296.1

Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

563,609.3

Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

43,816.4

Нийтийн биеийн тамирын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

10,668.7

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

90,828.2

Хөрөнгийн зардал

170,364.8

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

32,868.5

26

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

17,862.0

Урсгал зардал

8,520.9

Хөрөнгийн зардал

9,341.1

27

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

201,935.3

Урсгал зардал

107,089.2

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

57,609.0

Хөрөнгийн зардал

16,679.0

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

20,558.1

28

Хөдөлмөрийн сайд

11,293.0

Урсгал зардал

11,293.0

29

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд

29,321.1

Урсгал зардал

29,321.1

30

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

737,146.5

Урсгал зардал

677,255.3

Үүнээс:Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

6,215.5

Хөрөнгийн зардал

36,768.2

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

13,000.0

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

10,123.0

31

Эрүүл мэндийн сайд

672,289.7

Урсгал зардал

549,240.9

Үүнээс: Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

107,003.8

Хөрөнгийн зардал

63,594.4

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

59,454.5

32

Эрчим хүчний сайд

126,707.1

Урсгал зардал

19,934.6

Хөрөнгийн зардал

84,666.5

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

22,106.0

33

Аж үйлдвэрийн сайд

1,886.7

Урсгал зардал

1,886.7

34

Барилга, хот байгуулалтын сайд

65,894.1

Урсгал зардал

11,081.6

Үүнээс:Газрын харилцаа, кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

6,686.1

Хөрөнгийн зардал

50,961.4

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

3,851.2

/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2016 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын /тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн/ хэмжээг 7,749,656.3 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
7 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 303,632.2 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
71дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх векселиэр төлбөр гүйцэтгэсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 672,929.5 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
72дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн дүнг 70,705.0 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
8 дугаар зүйл.Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 311,577.8 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
9 дүгээр зүйл.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2016 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 0.0 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
10 дугаар зүйл.Засгийн газрын 2016 оны төсвийн жилд хийх зээллэгийн дээд хэмжээг 7,321,873.9 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
11 дүгээр зүйл.2016 оны төсвийн жилд Засгийн газрын гаргах баталгааны дээд хязгаарыг 2,500,000.0 сая төгрөгөөр тогтоосугай.
Хэвлэх
/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САНД ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ
12 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2016 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Хэвлэх

Д/д

Аймаг

Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/

1

Архангай

13,225.1

2

Баян-Өлгий

11,626.6

3

Баянхонгор

12,317.4

4

Говь-Алтай

9,416.7

5

Дорнод

3,824.3

6

Дундговь

6,952.0

7

Завхан

11,049.2

8

Өвөрхангай

12,574.6

9

Сүхбаатар

6,870.0

10

Сэлэнгэ

4,059.7

11

Төв

8,841.0

12

Увс

11,444.8

13

Ховд

7,959.3

14

Хөвсгөл

19,161.4

15

Хэнтий

9,905.9

16

Дархан-Уул

1,742.9

17

Говь-Сүмбэр

16.5

Нийт дүн

150,987.3

/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
13 дугаар зүйл.2016 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Хэвлэх

Д/д

Аймаг

Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Булган

391.8

2

Дорноговь

1,234.2

3

Өмнөговь

5,469.7

4

Улаанбаатар

64,229.9

5

Орхон

4,840.0

Нийт дүн

76,165.6

/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
14 дүгээр зүйл.2016 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Хэвлэх

Д/д

Аймаг

Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/

1

Өмнөговь

11,279.0

2

Орхон

4,862.6

Нийт дүн

16,141.6

/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
15 дугаар зүйл.2016 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Хэвлэх

Д/д

Аймаг

Шилжүүлгийн хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Архангай

3,179.9

2

Баян-Өлгий

3,260.1

3

Баянхонгор

4,737.8

4

Булган

3,550.5

5

Говь-Алтай

5,693.7

6

Дорноговь

5,579.9

7

Дорнод

4,140.6

8

Дундговь

4,114.7

9

Завхан

4,185.8

10

Өвөрхангай

3,444.4

11

Өмнөговь

21,515.0

12

Сүхбаатар

7,681.2

13

Сэлэнгэ

4,887.3

14

Төв

6,300.9

15

Увс

3,040.6

16

Ховд

3,664.1

17

Хөвсгөл

3,395.6

18

Хэнтий

4,417.2

19

Дархан-Уул

3,295.3

20

Улаанбаатар

14,393.7

21

Орхон

3,562.0

22

Говь-Сүмбэр

2,227.4

Нийт дүн

120,267.7

/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
16 дугаар зүйл."Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2016 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт"-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
Хэвлэх
17 дугаар зүйл."Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Хэвлэх
18 дугаар зүйл."Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Хэвлэх
181дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх векселиэр төлбөр гүйцэтгэсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
182дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
19 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД
Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХИ ЧАНАРЫН БОЛОН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт

2016 оны зорилтот түвшин

1

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

1.1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа

1.1.1

Эрх зүй, аюулгүй байдал, төр болон улс төрийн салбарт тулгамдаж байгаа шинэтгэлийн бодлогыг үргэлжлүүлэх

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

1.1.2

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах эрхийг хангасан эрх зүйн бодлогыг хэрэгжүүлэх

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

1.1.3

Монгол Улсын аюулгүй, тусгаар, бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа, санал санаачилгыг дэмжих

тухай бүрд дэмжиж ажиллах

1.2

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын судалгаа, шинжилгээ

1.2.1

Монгол хэлний тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаа эрхлэх

судалгааны тайлан, хэвлэмэл ном бүтээгдэхүүн гаргах

2

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

2.1

Хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

2.1.1

Хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах

100-гаас доошгүй ажлын өдөр хуралдаж хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах

2.1.2

Хууль, тогтоолын биелэлтийг хянан шалгах, холбогдох тайлан, мэдээллийг хэлэлцэх, сонсох

10-аас доошгүй удаа хяналт шалгалт хийх, 6-аас доошгүй удаа тайлан хэлэлцэх, 12-оос доошгүй удаа мэдээлэл сонсох

2.1.3

Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах

хуульд заасны дагуу хангагдсан байх

3

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА

3.1

Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих

3.1.1

Өргөдөл, мэдээлэл, гомдол, хүсэлтийн барагдуулалт /хувиар/

90.0

3.1.2

Бага суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/

88.0

3.1.3

Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн дунд, их суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/

86.0

4

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ

4.1

Хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа

4.1.1

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх эрүүгийн хэргийн тоо

508

4.1.2

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх иргэний хэргийн тоо

922

4.1.3

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх захиргааны хэргийн тоо

350

5

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

5.1

Шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангах

5.1.1

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэргийн хувь

93.0

6

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА

6.1

Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

6.1.1

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаархи илтгэл

1

6.1.2

Хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ, санал гаргах

35

6.1.3

Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн асуудлаарх өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх

700

6.1.4

Иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх асуудлаар шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах, шаардлага хүргүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх нөхцөл бий болсон шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах асуудлаар зөвлөмж хүргүүлэх

34

6.1.5

Хүний эрхийн боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаа /хамрагдах хүний тоо/

2500

6.1.6

Хүний эрхийн асуудлаар олон нийтэд зориулсан ном товхимол, зурагт хуудас, хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгааны үйл ажиллагаа /ширхгээр/

9000

7

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР

7.1

Прокурорын хяналт

7.1.1

Хэрэг бүртгэлийн ажиллагаанд тавих хяналт /хувиар/

100.0

7.1.2

Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын хүрээнд хийх шалгах, танилцах ажиллагааны тоо

830

7.1.3

Хорих анги, цагдан хорих байрын үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах /тоогоор/

6015

8

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

8.1

Үндэсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах

8.1.1

Бодлогын зөвлөмжийн тоо

80

8.1.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо

90

9

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР

9.1

Төрийн аудитын үйлчилгээ

9.1.1

Санхүүгийн аудит хийх байгууллагын тоо /мянгаар/

4.6

9.1.2

Гүйцэтгэлийн аудит хийх байгууллагын тоо

11

9.1.3

Нийцлийн аудит хийх тоо

15

10

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

10.1

Авлигатай тэмцэх

10.1.1

Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналтаар хянагдсан хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн тоо

3000

10.1.2

Авлигын эсрэг мэдээлэл, сурталчилгааны тоо

32

10.1.3

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тухай сургалтад хамрагдах хүний тоо /мянган хүн/

26.0

10.1.4

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаархи төсөөллийн судалгаа

1

10.1.5

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

1

10.1.6

Төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээ

1

10.1.7

Шударга ёс эмхэтгэл

1

10.1.8

Авлигын индексийн судалгаа

1

10.1.9

Байгууллага, иргэдийн гомдол, хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хувь

98.0

11

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА

11.1

Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт

11.1.1

Зохицуулалтын хүрээний санхүүгийн салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох /шинээр боловсруулах журмын төсөл/

6

11.1.2

Үнэт цаас, даатгал, бичил санхүүгийн салбарт эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалт хийх /хамрагдах аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо/

43

11.1.3

Бүх нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулах /хөтөлбөрийн тоо/

1

12

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

12.1

Төрийн албаны ерөнхий удирдлага, зохицуулалт

12.1.1

Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стандартын удирдлагаар хангах

3-аас доошгүй удаа

12.1.2

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах

50 удаа

12.1.3

Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стандартын удирдлагаар хангах

30 удаа

13

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА

13.1

Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх

13.1.1

Албан ёсоор гаргах статистикийн мэдээ тайлангийн нэр төрөл

290

13.1.2

Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тоо /мянгаар/

112.1

13.1.3

Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тархаалт

45

13.1.4

Шинээр болон шинэчлэн сайжруулсан аргачлал, ангилал, статистикийн мэдээллийн санд суурилж эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлтээр хийх судалгааны тоо

20

13.1.5

Хүн ам, орон сууцны тооллогын 2010 оны дүнд суурилан нийслэл, 21 аймгийн хүн амын тоог насны бүлгээр засварлах

үр дүнг тархаасан байх

13.1.6

Статистикийн тухай хуулийн дагуу хийсэн байвал зохих улсын хэмжээний статистик судалгааны тоо

21

14

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

14.1

Бүх шатны сонгууль зохион байгуулах

14.1.1

Сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой боловсруулах журам, заавар, маягт

40

14.1.2

Сонгуулийн хууль тогтоомжийг сурталчлах сургалт, семинарын тоо

44

14.1.3

Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсөх хувь/

5

14.1.4

Тойрог болон нутаг дэвсгэрийн хорооны үйл ажиллагаанд хийх хяналт, шалгалтын тоо

47

14.1.5

Сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн зардлын тайланг хянах

10

14.1.6

Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн ашиглах, хэвийн үйл ажиллагаа, санал хураах тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах /төхөөрөмжийн тоо/

5000

14.1.7

Программ хангамжийн аюулгүй ажиллагааг хангах

бүрэн хамгаалагдсан байх

14.1.8

Мэдээллийн бааз үүсгэх

21

15

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

15.1

Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт

15.1.1

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, санхүүгийн төлөв байдлын талаар цаг үеэ олсон шуурхай лавлагаа, зөвлөмж боловсруулж, Ерөнхий сайдыг шаардлагатай мэдээлэл, судалгаагаар хангаж ажиллах

тухай бүрт хангаж ажиллах

15.1.2

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг олон жилийн дунджаас нэмэгдүүлэх хувь

10.0-15.0

15.1.3

Хөрөнгө оруулалтын бизнес форум зохион байгуулах /удаа/

15-20

15.2

Төрийн тусгай хамгаалалт

15.2.1

Хамгаалуулагч болон үйлчлүүлэгчийн санал, хүсэлтийг барагдуулах /хувь/

100.0

15.2.2

Хамгаалуулагчийн аюулгүй байдал хангагдсан байх

хангагдсан байх

15.2.3

Үйлчилгээний стандартыг хангах

MNS 4588:2008, MNS 4946:2005 стандартуудыг хангасан байх

15.3

Дотоод, гадаад шуурхай мэдээллийн үйл ажиллагаа

15.3.1

Дотоод үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/

231.8

15.3.2

Гадаад үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/

217.9

15.3.3

Хэвлэмэл бүтээгдэхүүний орлогыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

3

15.3.4

Хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх /хувиар/

5

15.5

Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц хөтөлбөр

15.4.1

Иргэдэд үйлчлэх төвийн ухаалаг систем нийлүүлэх /ТҮЦ машины тоо/

36

15.4.2

Тоон телевизийн нэвтрүүлгийн дамжуулалтын чанар /хувиар/

99.9

15.4.3

Радио нэвтрүүлгийн дамжуулалтын чанар /хувиар/

99.8

15.4.4

Шинээр интернетийн үйлчилгээ хүргэх сумдын тоо

5

15.4.5

Шинээр үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх багийн тоо

10

15.4.6

Шуудангийн хүргэлтийн давтамжийг нэмэгдүүлэх сумдын тоо

70

15.4.7

Харилцаа холбооны чиглэлээр хийгдэх судалгаа, сурталчилгааны тоо

1

15.5

Ангилагдаагүй бусад хөтөлбөр

15.5.1

2016 онд Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 10 дахь удаагийн буюу 2015 оны нэгтгэл тайлан гаргах /хамрагдах компани/

300

15.5.2

Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалт хийх тоо

120

15.5.3

Цацрагийн хэмжилт, шинжилгээ явуулах

24

15.5.4

Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын тоо

14

15.6

Худалдан авах ажиллагаа

15.6.1

Худалдан авах ажиллагааг хуульд заасны дагуу хугацаанд нь зохион байгуулах

тухай бүр хугацаанд нь зохион байгуулах

15.6.2

Иргэн, аж ахуйн нэгжид цахим худалдан авах ажиллагааны талаар цахим болон танхимын сургалт явуулах

55

16

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

16.1

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа

16.1.1

Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийх /гамшгийн тохиолдлын буурах хувиар/

10.0

16.1.2

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах хяналт шалгалт /хүн өдөр/

30600

16.1.3

Гамшгийн хор уршгийг арилгах аврах ажлын зориулалттай тусгай багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулах /хувиар/

70.0

16.1.4

Цацраг идэвхт, химийн хорт бодисын болон тэсэрч дэлбэрэх бодисын аюулаас хамгаалах, хүн, мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчин, ой хээр, объектын гал түймэртэй тэмцэх /хувиар/

90.0

16.2

Мэргэжлийн хяналт

16.2.1

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин /хувиар/

74.0

16.2.2

Лабораторийн шинжилгээний итгэмжлэгдсэн үзүүлэлт /тоогоор/

2215

16.3

Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах

16.3.1

Хууль тогтоомжийн хүрээнд төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт хийх тоо

400

16.3.2

Хууль, тогтоомжийн хүрээнд сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тоо

15

16.3.3

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /хувиар/

85.0

16.4

Стандарт, хэмжил зүй

16.4.1

Шалгалт тохируулга /калибровка/-д хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/

4500.0

16.4.2

Загварын туршилтад хамруулан улсын бүртгэлд бүртгэх хэмжих хэрэгслийн тоо

25

16.4.3

Ээлжит баталгаажуулалтад заавал хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/

225.0

16.4.4

Чанарын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтад хамруулах байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тоо

15

16.4.5

Итгэмжлэлд хамруулах сорилтын лабораторийн тоо

150

16.4.6

Ур чадварын сорилтод хамруулах лабораторийн тоо

80

16.4.7

Үндэсний стандартад олон улс, бүс нутгийн дэвшилтэт стандартын эзлэх хувь

35.0

17

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

17.1

Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага, түүний ажлын алба

17.1.1

Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон яам, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, энэ чиглэлээр цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх

хууль тогтоомжид нийцсэн байх

17.1.2

Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхим, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн өндөр, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх

мэдээллээр хангасан байх

17.1.3

Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн мэдээллийг 2, 8 дугаар сард, Үндсэн чиглэлийг 3, 8 дугаар сард, хөтөлбөр, төслийн мэдээллийг 4 дүгээр сард, үйл ажиллагааны үр дүнгийн мэдээлэл улирал тутам хийсэн байх

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

17.2

Төр, засгийн үйлчилгээ

17.2.1

Төр, засгийн авто баазын үйлчилгээний стандартыг хангах

CS11 – 0120 : 2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх

17.2.2

Төр, засгийн төв байгууллага болон хэрэглэгчийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

MNS-ISO 9001:2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх

18

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

18.1

Ойжуулалт

18.1.1

Ойжуулах, нөхөн сэргээлт хийх /талбайн хэмжээ мянган га/

3.0

18.1.2

Ойд арчилгаа цэвэрлэгээ хийх /талбайн хэмжээ мянган га/

15.5

18.1.3

Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх /талбайн хэмжээ мянган га/

40.0

18.2

Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент

18.2.1

Гидрогеологийн зураглал, ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийн хайгуул судалгааны ажлын тоо

8

18.2.2

Бороо цасны ус хуримтлуулах хөв, цөөрмийн тоо

5

18.2.3

Хашиж хамгаалах булаг шандын тоо

140

18.3

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт

18.3.1

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх /мянган га/

600.0

18.4

Ус цаг уур

18.4.1

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх /хувь/

60.0

18.4.2

Байгаль орчны хяналт-шинжилгээний лабораторийг шинэчлэх

1

18.5

Хүрээлэн байгаа орчны бодлого, удирдлага

18.5.1

Байгаль орчныг хамгаалах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

18.5.2

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах /төсөл, арга хэмжээ/

2

18.5.3

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын судалгаа

3

18.5.4

Байгаль орчны цэвэр технологийн судалгаа

3

18.5.5

Уул уурхайн төслийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тоо

150

18.6

Аялал жуулчлал

18.6.1

Жилд хүлээн авах гадаадын жуулчны тоо /мянган хүн/

500.0

19

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД

19.1

Гадаад харилцааны бодлого, удирдлага

19.1.1

Гадаад харилцааны бодлого, удирдлагын чиглэлээр сургалт семинар зохион байгуулах

5

19.1.2

Засгийн газар хоорондын хамтарсан хэлэлцээр байгуулах

22

19.1.3

Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээг хэвлэн нийтлэх тоо

1500

19.1.4

Өндөр, дээд түвшний айлчлал зохион байгуулах

хоёр талын харилцаа, хамтын ажиллагаа өргөжихийн хирээр айлчлал арга хэмжээний давтамжийг нэмэгдүүлэх

19.2

Гадаад улс дахь дипломат үйл ажиллагаа

19.2.1

Хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газраас төлөөлөн суугаа буюу хавсран суугаа улс, олон улсын байгууллагатай гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авах

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

19.2.2

Гадаад улсад байгаа Монгол Улсын иргэдийн гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэх хувь

100.0

19.3

ЮНЕСКО

19.3.1

ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх биет болон биет бус өвийн тоо

1

20

САНГИЙН САЙД

20.1

Санхүү, төсөв, эдийн засгийн нэгдсэн удирдлага

20.1.1

Монгол Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил сангийн төсөв болон Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж өргөн мэдүүлэх, хэлэлцүүлэх

хуульд заасан хугацаа, төсвийн тусгай шаардлагад нийцсэн байх

20.2

Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт

20.2.1

Улс, орон нутгийн төсөвт орох татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт /хувиар/

100.0

20.2.2

Урьд оны тайлангаар ногдуулсан татварын өр барагдуулалт /хувиар/

75.0

20.2.3

Урьд оны хяналт шалгалтаар ногдуулсан өр барагдуулалт /хувиар/

75.0

20.2.4

Тайлант хугацааны татварын тайлангийн ногдол өр барагдуулалт /хувиар/

90.0

20.2.5

Тайлант хугацааны хяналт шалгалтын ногдол өр барагдуулалт /хувиар/

80.0

20.2.6

Татварын цахим тайлан авалт /хувиар/

93.0

20.2.7

Татварын зөрчлийн бууралт /хувиар/

6.0

20.2.8

Алдагдалтай буюу "Х" тайлан тушаалтын бууралт /хувиар/

5-аас доошгүй

20.2.9

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

5-8

20.2.10

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

2-оос доошгүй

20.2.11

Бусад төрлийн татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

0.5-3

20.2.12

Эрсдэлийн удирдлагад суурилсан гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны хэрэгжилт /хувиар/

50.0

20.2.13

Худалдааг хөнгөвчилж гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах хугацааг бууруулах /хувиар/

70.0

21

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД

21.1

Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын удирдлага зохицуулалт

21.1.1

Боловсруулах баримт бичгийн тоо

45

21.1.2

Хянах эрх зүйн актын тоо

720

21.1.3

Сэтгэл зүйн анхан шатны сургалт болон мэргэжлийн сургалтад хамрагдан архины хамаарлаас гарах иргэдийн тоо

2500

21.2

Цагдаа

21.2.1

Хэргийг хэрэг бүртгэлт явуулж эхэлснээс хойш хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хувь

70.0

21.2.2

Эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд зүйлийн илрүүлэлт /хувиар/

60.0

21.2.3

Хэрэг илрүүлэлт /хувиар/

50.0

21.2.4

Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, гал түймэр, гамшиг, осол, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн талаар хангасан бодит мэдээллийн хувь

90.0

21.3

Хил хамгаалалт

21.3.1

Хилийн зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлүүлэлт /хувиар/

86.0

21.4

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл

21.4.1

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт /хувиар/

56.0

21.4.2

Мэргэжлийн сургалтад хамрагдах ялтны тоо

350

21.4.3

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувь /2 төрлийн гүйцэтгэлийн дунджаар/

48.0

21.4.4

Хорих ял эдлэгсэд болон сэжигтний амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь

40.0

21.5

Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын судалгаа, шинжилгээ

21.5.1

Сургалт, сурталчилгааны тоо

200

21.5.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо

30

21.6

Шүүхийн шинжилгээ

21.6.1

Эдийн засгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/

0.15

21.6.2

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/

39.0

21.6.3

Криминалистикийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/

12.0

21.7

Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт

21.7.1

Бүрдүүлсэн хадгаламжийн нэгж /мянган нэгж/

15.0

21.7.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны эмхэтгэлийн тоо

15

21.7.3

Дахин боловсруулалт хийх хадгаламжийн нэгжийн тоо /мянган нэгж/

13.5

21.8

Цагаачлал, гадаадын иргэдийн бүртгэлийн үйлчилгээ

21.8.1

Гадаадын иргэнд олгох визийн тоо /мянган хүнээр/

33.6

21.8.2

Хяналтад хамрагдах Монгол Улсад түр болон байнга оршин суух гадаадын иргэний тоо /мянган хүнээр/

28.0

21.9

Дээд боловсрол

21.9.1

Суралцагчийн тоо /мянган хүнээр/

2.2

21.10

Улсын бүртгэл мэдээлэл

21.10.1

Цахим үнэмлэх олголт /мянган хүнээр/

450

21.10.2

Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн архивын баримтын тоо /мянган баримт/

4000

21.10.3

Улсын бүртгэлийн бэлтгэсэн маягт /мянган ширхэг/

1700

21.10.4

Дүгнэлт гаргах хяналт шалгалтын тоо /мянгаар/

20.5

21.11

Шүүгч болон гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа

21.11.1

Гэрч, хохирогчийн хамгаалалт /хүнээр/

80

21.11.2

Шүүхийн байрын хамгаалалт /хүн/

44

21.11.3

Шүүх хурлын танхимын хамгаалалт /хүн/

104

21.11.4

Шүүгчийн хамгаалалт /хувиар/

100.0

21.11.5

Яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх, хуяглан харгалзах /хүн/

5600

21.11.6

Шүүгчийн захирамжаар албадан авчрах /хүн/

1100

21.11.7

Шүүгчийн захирамжаар эрэн сурвалжлах /хувиар/

60.0

21.12

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагч, сэжигтэнд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх

21.12.1

Эрх зүйн туслалцаа авсан иргэн, яллагдагчийн тоо /мянган хүн/

14.0

21.13

Оюуны өмчийн эрхийн баталгаажуулалт

21.13.1

Оюуны өмчийн бүтээлийн сан бүрдүүлэлт /аж үйлдвэрийн өмч, зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрх, оюуны өмчийн гэрээ хэлэлцээрийн баталгаажилт/

3550

21.13.2

Оюуны өмчийн мэдээлэл, сургалт хийх, лавлагаа гаргах

1100

21.13.3

Оюуны өмчийн зөрчилд хяналт тавьж шийдвэрлэх

280

22

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

22.1

Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага

22.1.1

Салбарын хуулиудыг шинэчлэн боловсруулж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх /хуулийн тоо/

9

22.1.2

Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний хэмжээ /км/

100.0

22.1.3

Шинээр барих болон өргөтгөл, шинэчлэлт хийх цэвэрлэх байгууламжийн тоо

5

22.1.4

Хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах

11

22.2

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүй

22.2.1

Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах аймаг, сумын төв, суурин газрын тоо/

21 аймаг, 130 сумын төв, суурин газар

22.2.2

Сум, суурин газрын төвд 1:1000, аймаг, сумын хэмжээнд 1:100000 масштабтай хаягийн зураг зохион, хаягжуулалтын мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах аймаг, сум, суурин газрын тоо/

6 аймаг, 160 сум, суурин газар

22.2.3

Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /хамрагдах аймаг, сум, суурин газрын тоо/

21 аймаг, 130 сум, суурин газар

22.2.4

Шинээр байгуулах төмөр замын дагуу геодезийн байрлал, өндрийн сүлжээ байгуулж, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх /хамрагдах аймаг, байр зүйн зургийн тоо/

5 аймаг, 4384 байр зүйн зураг

22.2.5

Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер-геологийн судалгаа, газар хөдлөлийн мужлалын газар дээрхи болон доорхи зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах талбайн хэмжээ, га-гаар/

6000

22.2.6

Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт II ангийн нивелирдлэг хийх /шугамын урт км-ээр/

2780

23

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

23.1

Батлан хамгаалах

23.1.1

Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан батлан хамгаалах чиглэлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Хэрэгжилтээр

24

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД

24.1

Сургуулийн өмнөх боловсрол

24.1.1

Суралцах хүүхдийн тоо

220722

24.1.2

Хүүхдийн цэцэрлэгийн тоо

1283

24.1.3

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн тоо

860

24.1.4

Хамран сургалтын хувь

85.0

24.1.5

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн өдрийн ангид суралцагчийн тоо

168481

24.1.6

24 цагийн үйлчилгээнд хамрагдах хүүхдийн тоо

3157

24.1.7

Хувилбарт сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо

25240

24.1.8

Хувилбарт сургалтад хамран сургалтын хувь

9.7

24.1.9

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн тоо

302

24.1.10

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо

23359

24.2

Тусгай хэрэгцээт боловсрол

24.2.1

Тусгай хэрэгцээт боловсролд /хөгжлийн бэрхшээлтэй/ хамрагдах хүүхдийн тоо

485

24.3

Ерөнхий боловсрол

24.3.1

Суралцах хүүхдийн тоо

543912

24.3.2

Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо

818

24.3.3

Хамран сургалтын хувь

94.0

24.3.4

Ерөнхий шалгалтын улсын дунджийг хүргэх түвшин

500

24.3.5

Дотуур байранд хамрагдах хүүхдийн тоо

40200

24.3.6

Дотуур байрын хангамж /хүсэлт гаргасан хүүхдэд эзлэх хувь/

96.0

24.3.7

Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдийн тоо

267834

24.3.8

Оройн эчнээ сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо

1560

24.3.9

Төрийн бус өмчийн сургуулийн тоо

146

24.3.10

Төрийн бус өмчийн сургуульд хамрагдах хүүхдийн тоо

31388

24.3.11

Олон улсын жишигт нийцсэн сургуулийн тоо

3

24.3.12

Олон улсын жишигт нийцсэн сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо

830

24.3.13

Гуравдугаар ээлжид хичээллэж байгаа бүлгийн тоо

18

24.4

Насан туршийн болон албан бус боловсрол

24.4.1

Албан бус боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоо

13643

24.4.2

Сургуулийн гадна байгаа хүүхдийн хувийн жин

0.6

24.5

Дээд боловсрол

24.5.1

Их, дээд сургуулийн тоо

101

24.5.2

Их, дээд сургуульд суралцагчийн тоо

150000

24.5.3

Үндэсний тэтгэлэгт хамрагдах суралцагчийн тоо

52748

24.5.4

Урамшууллын тэтгэлэгт хамрагдах суралцагчдын тоо

0

24.5.5

Дэлхийн шилдэг сургуульд суралцагчийн тоо

155

24.5.6

Багш инженерийн чиглэлийн суралцагчаас сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан суралцагчийн тоо

1200

24.5.7

Багшлах дадлагад хамрагдсан суралцагчийн тоо

1000

24.6

Шинжлэх ухаан, технологи

24.6.1

Эрдэм шинжилгээний үндсэн судалгаанд зарцуулах зардлын эзлэх хувь

37.0

24.6.2

Гадаадад хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо

2500

24.6.3

Үйлдвэрлэлд шилжүүлэх технологийн тоо

45

24.7

Соёл урлаг

24.7.1

Соёл, урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн тоо /хүн амд эзлэх хувиар/

73.5

24.7.2

Нийтийн номын сангийн байнгын уншигч /хүн амд эзлэх хувиар/

13.0

24.7.3

Жилийн эцэст хүрсэн байх музейн үзмэрийн тоо /мянгаар/

276.1

24.7.4

10000 хүнд ногдох номын тоо /мянган ширхэг/

26

24.7.5

10000 хүнд ногдох соёлын төвийн суудлын тоо

348

24.8

Биеийн тамир, спорт

24.8.1

Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгчийн тоо /нийт хүн амд эзлэх хувиар/

35

24.8.2

Олимпийн наадамд оролцох эрхийн тоо

35

24.8.3

Олон улсын болон тив, дэлхийн чанартай тэмцээнээс авах медалийн тоо

100

25

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД

25.1

Авто зам

25.1.1

Байнгын ашиглалтад оруулах авто замын нийт хүчин чадал /км/

350.8

25.1.2

Байнгын ашиглалтад оруулах гүүрний нийт хүчин чадал, урт /м/

781.7

25.1.3

Урсгал засвар, арчлалт хийх авто замын нийт хүчин чадал /км/

12640.0

25.1.4

Урсгал засвар, арчлалт хийх гүүрийн нийт хүчин чадал, урт /м/

12336.0

25.1.5

Эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны төслийн тоо

12

25.1.6

Лабораторийн туршилт, шинжилгээний дүгнэлтийн тоо

500

25.1.7

1000 км.кв нутаг дэвсгэрт ногдох авто зам /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт/

13.0-оос доошгүй, 1.02-т хүргэх

25.2

Авто тээврийн хяналт, зохицуулалт, нийтийн тээвэр

25.2.1

Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношилгоог хийх /үзлэгт хамрагдах хувь/

70.0

25.2.2

Ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хийх техник, технологийн хяналт шалгалтын тоо

15

25.2.3

100,000 хүн амд ногдох зам, тээврийн ослоос шалтгаалсан нас баралтыг бууруулах /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс бууруулах хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт/

14.0-өөс доошгүй,12.0-д хүрэх

25.2.4

Зорчигч эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт сая.хүн/км-ээр/

8.0-оос доошгүй, 3032.6-д хүргэх

25.2.5

Ачаа эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт тонн/км-ээр/

8.0-оос доошгүй, 8640-д хүргэх

25.3

Төмөр зам

25.3.1

Богдхан уулын урдуур шинэ төмөр зам барих

зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил эхлүүлэх

25.3.2

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын I, II үе шатны 1800 км шинэ төмөр зам барих

барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, үе шаттайгаар эхлүүлэх

25.3.3

Ухаа худаг–Гашуун сухайт чиглэлийн төмөр зам барих /гүйцэтгэлийн хувь/

75.0

25.4

Агаарын тээвэр

25.4.1

Олон улсын нислэгийн өнгөрөлтийн тоо /мянгаар/

99.3

25.4.2

Буулт, хөөрөлтийн тоо /мянгаар/

8.1

25.4.3

Ачаа тээвэрлэлт /мянган тонн/

6.1

25.4.4

Зорчигч тээвэрлэлт /мянган хүн/

779.9

25.4.5

Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх буудал /ажлын гүйцэтгэлийн хувь/

95.0

26

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

26.1

Уул уурхайн олборлолт

26.1.1

Геологи судалгааны ажлын гүйцэтгэлийн хяналтын тоо

510

26.1.2

Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө хүлээн авч хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалтын тоо

220

26.1.3

Нүүрс судалгааны хэлтсийн уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөнд тавих хяналт /хяналт тавих тайлангийн тоо/

115

26.1.4

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөр хийх гэрээний тоо

13

26.1.5

Газрын тосны олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлсэн байх /олборлох газрын тос, сая баррелиар/

9.93

26.1.6

1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил /хамрах талбайн хэмжээ км2_#-аар/

42000.0

27

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

27.1

Нийгмийн халамж

27.1.1

Орон гэргүй тэнэмэл иргэний тооны бууралт /мянган хүнээр/

0.2

27.1.2

Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомжид заасны дагуу хамрагдах ёстой зорилтот бүлгийн хамрагдалтын хувь

86.0

27.2

Нийгмийн даатгал

27.2.1

Нийгмийн даатгалд хамрагдсан ажил олгогчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

11.0

27.2.2

Даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

2.7

27.2.3

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор мянган хүн/

605.0

27.2.4

Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

2.9

27.2.5

Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор сая хүн/

4.7

27.3

Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөр

27.3.1

Хүүхэд хамгааллын анхан шатны үйлчилгээ авсан хүүхдийн эзлэх хувь

1.9

27.3.2

Хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь

15

27.3.3

Хүүхдээс хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь

95.0

27.3.4

Ахмад настны хөгжил, хамгааллын талаархи төрийн бодлого, үйл ажиллагааны сургалт, сурталчилгаанд хамрагдаж байгаа ахмад настны эзлэх хувь

80.0

27.3.5

Сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эзлэх хувь

8.4

27.4

Нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага

27.4.1

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого, стратеги, хууль тогтоомж, тогтолцоог боловсронгуй болгож, үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байдал /боловсруулсан бодлогын баримт бичиг, хууль, хөтөлбөр, журмын тоо/

салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

27.4.1

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн ажил

үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

27.4.2

Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх

үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

27.5

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

27.5.1

Ажилгүйдлийн түвшин /хувиар/

7.1

27.5.2

Ажил эрхлэлтийн түвшин /хувиар/

94

27.5.3

Шинээр бий болсон ажлын байрын тоо /мянган хүн/

50

27.5.4

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авагчдын тоо /мянган хүн/

6.0

27.6

Мэргэжлийн боловсрол

27.6.1

Мэргэжлийн боловсрол эзэмших сурагчийн тооны өсөлт /хувиар/

2.0

27.6.2

Мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэн төгсөгчдийг ажлын байраар хангах /хувиар/

65

27.6.3

Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын дадлагын болон сургалтын баазыг шинэчлэх /тоогоор/

25

27.7

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг сайжруулах

27.7.1

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын чиглэлээр хийгдсэн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн тоо

300

27.7.2

Хөдөлмөрийн аюул ослын бууралт

үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

27.7.3

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр гарсан норм, стандартын тоо

5

27.8

Хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, шинжилгээ

27.8.1

Хөдөлмөрийн салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны тоо

4

27.8.2

Судалгааг салбарын бодлого төлөвлөлтөд хэрэглэсэн байдал

үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

28

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

28.1

Мал аж ахуй

28.1.1

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /сая толгой, давхардсан тоогоор/

57.8

28.1.2

Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх /мянган толгой мал/

183.0

28.1.3

Бэлчээрийн ургамал хамгаалал /мянган га/

900.0

28.1.4

Үндэсний үйлдвэрлэлд нийлүүлэх ноос /мянган тонн/

18.0

28.2

Газар тариалан

28.2.1

Буудайн үйлдвэрлэлийг дэмжих /мянган тонн/

460.0

28.2.2

Элит үр үржүүлэх /тонн/

500.0

28.2.3

Төмс, хүнсний ногоо /мянган тонн/

270.0

28.2.4

Стандартын шаардлага хангасан чацаргана, бусад жимс, жимсгэний суулгац /алим, интоор, чавга, гүзээлзгэнэ, мянган ширхгээр/

280.0

28.3

Хүнсний үйлдвэрлэл

28.3.1

Хүн амын сүүний хэрэглээг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан сүүний хангамжаар нэмэгдүүлэх /сая литр/

75.0

28.3.2

Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан махны хэрэглээг нэмэгдүүлэх /мянган тонн/

25.0

28.4

Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн бодлого, удирдлага

28.4.1

Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баталсан шийдвэр, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх /тоогоор/

3

28.5

Хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аж үйлдвэрийн судалгаа шинжилгээ

28.5.1

Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж дууссан нийгэм, эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой, импортыг орлох, экспортыг дэмжих төслийн үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

3

28.6

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх, ажлын байр олгох

28.6.1

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн тоо

150-170

28.6.2

Зээлийн батлан даалтын сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх /зээлдэгчийн тоо/

100-150

29

ЭРYYЛ МЭНДИЙН САЙД

29.1

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

29.1.1

1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин

15-аас доош

29.1.2

1000 амьд төрөлтөд ногдох тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин

18-аас доош

29.1.3

100000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин

50-аас доош

29.1.4

Амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь

40.0

29.1.5

Жирэмсний хугацаанд зургаа ба түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн хувь

85.0-аас доошгүй

29.1.6

Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь

85.0-аас доошгүй

29.1.7

Эмнэлгийн хоног болоогүй нас баралт /хувь/

25-аас доош

29.2

Нийгмийн эрүүл мэнд

29.2.1

0-1 хүртэлх насны хүүхдийн дархлаажуулалтын

хамралтын хувь

98.0

29.2.2

Жирэмслэлтээс сэргийлэх орчин үеийн аргын хэрэглээний хувь

57.0-62.0

29.2.3

Түрхэц эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын илрүүлэлт /хувь/

75.0

29.2.4

100000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтын түвшин

2.0-оос доош

29.2.5

Хорт хавдраар оношлогдсоноос хойш 5-аас дээш жил амьдарсан хүний эзлэх хувь

30.0

29.3

Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага

29.3.1

10000 хүн амд ногдох эмнэлгийн мэргэжилтний тоо

158

29.3.2

Төгсөлтийн дараах сургалтад хамрагдсан эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний тоо

5433

29.3.3

Гадаадад мэргэжил дээшлүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тоо

50

30

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД

30.1

Эрчим хүчний бодлого, удирдлага

30.1.1

Салбарын норм, нормативыг боловсронгуй болгох /тоо, ширхэг/

1

31

ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

31.1

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах үйл ажиллагаа

31.1.1

Тагнуулын ерөнхий газарт шалгагдаж байгаа 6000 гаруй эрүүгийн хавтаст хэргээс нягтлан шалгах хавтаст хэргийн тоо

922

31.1.2

Өөрөө хэлмэгдсэн болон хэлмэгдэгчийн эхнэр /нөхөр/-т хуульд заасан дэмжлэг үзүүлэх

4

/Энэ хавсралтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн

тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2016 ОНД

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ

ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ЧАНАРЫН БОЛОН ТОО

ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт

2016 оны зорилтот түвшин

1

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

1.1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа

1.1.1

Эрх зүй, аюулгүй байдал, төр болон улс төрийн салбарт тулгамдаж байгаа шинэтгэлийн бодлогыг үргэлжлүүлэх

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

1.1.2

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах эрхийг хангасан эрх зүйн бодлогыг хэрэгжүүлэх

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

1.1.3

Монгол Улсын аюулгүй, тусгаар, бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа, санал санаачилгыг дэмжих

тухай бүрд дэмжиж ажиллах

1.2

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын судалгаа, шинжилгээ

1.2.1

Монгол хэлний тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаа эрхлэх

судалгааны тайлан, хэвлэмэл ном бүтээгдэхүүн гаргах

2

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

2.1

Хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

2.1.1

Хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах

100-гаас доошгүй ажлын өдөр хуралдаж хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах

2.1.2

Хууль, тогтоолын биелэлтийг хянан шалгах, холбогдох тайлан, мэдээллийг хэлэлцэх, сонсох

10-аас доошгүй удаа хяналт шалгалт хийх, 6-аас доошгүй удаа тайлан хэлэлцэх, 12-оос доошгүй удаа мэдээлэл сонсох

2.1.3

Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах

хуульд заасны дагуу хангагдсан байх

3

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА

3.1

Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих

3.1.1

Өргөдөл, мэдээлэл, гомдол, хүсэлтийн барагдуулалт /хувиар/

90.0

3.1.2

Бага суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/

88.0

3.1.3

Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн дунд, их суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/

86.0

4

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ

4.1

Хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа

4.1.1

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх эрүүгийн хэргийн тоо

508

4.1.2

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх иргэний хэргийн тоо

922

4.1.3

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх захиргааны хэргийн тоо

350

5

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

5.1

Шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангах

5.1.1

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэргийн хувь

93.0

6

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА

6.1

Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

6.1.1

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл

1

6.1.2

Хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ, санал гаргах

35

6.1.3

Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн асуудлаарх өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх

700

6.1.4

Иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх асуудлаар шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах, шаардлага хүргүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх нөхцөл бий болсон шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах асуудлаар зөвлөмж хүргүүлэх

34

6.1.5

Хүний эрхийн боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаа /хамрагдах хүний тоо/

2500

6.1.6

Хүний эрхийн асуудлаар олон нийтэд зориулсан ном товхимол, зурагт хуудас, хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгааны үйл ажиллагаа /ширхгээр/

9000

7

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР

7.1

Прокурорын хяналт

7.1.1

Хэрэг бүртгэлийн ажиллагаанд тавих хяналт /хувиар/

100.0

7.1.2

Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын хүрээнд хийх шалгах, танилцах ажиллагааны тоо

830

7.1.3

Хорих анги, цагдан хорих байрны үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах /тоогоор/

6015

8

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

8.1

Үндэсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах

8.1.1

Бодлогын зөвлөмжийн тоо

80

8.1.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо

90

9

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР

9.1

Төрийн аудитын үйлчилгээ

9.1.1

Санхүүгийн аудит хийх байгууллагын тоо /мянгаар/

4.6

9.1.2

Гүйцэтгэлийн аудит хийх байгууллагын тоо

11

9.1.3

Нийцлийн аудит хийх тоо

15

10

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

10.1

Авлигатай тэмцэх

10.1.1

Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналтаар хянагдсан хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн тоо

3000

10.1.2

Авлигын эсрэг мэдээлэл, сурталчилгааны тоо

32

10.1.3

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тухай сургалтад хамрагдах хүний тоо /мянган хүн/

26.0

10.1.4

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа

1

10.1.5

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

1

10.1.6

Төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээ

1

10.1.7

Шударга ёс эмхэтгэл

1

10.1.8

Авлигын индексийн судалгаа

1

10.1.9

Байгууллага, иргэдийн гомдол, хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хувь

98.0

11

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА

11.1

Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт

11.1.1

Зохицуулалтын хүрээний санхүүгийн салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох /шинээр боловсруулах журмын төсөл/

6

11.1.2

Үнэт цаас, даатгал, бичил санхүүгийн салбарт эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалт хийх /хамрагдах аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо/

43

11.1.3

Бүх нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулах /хөтөлбөрийн тоо/

1

12

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

12.1

Төрийн албаны ерөнхий удирдлага, зохицуулалт

12.1.1

Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стандартын удирдлагаар хангах

3-аас доошгүй удаа

12.1.2

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах

50 удаа

12.1.3

Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стандартын удирдлагаар хангах

30 удаа

13

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

13.1

Бүх шатны сонгууль зохион байгуулах

13.1.1

Сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой боловсруулах журам, заавар, маягт

40

13.1.2

Сонгуулийн хууль тогтоомжийг сурталчлах сургалт, семинарын тоо

44

13.1.3

Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсөх хувь/

5

13.1.4

Тойрог болон нутаг дэвсгэрийн хорооны үйл ажиллагаанд хийх хяналт, шалгалтын тоо

47

13.1.5

Сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн зардлын тайланг хянах

10

13.1.6

Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн ашиглах, хэвийн үйл ажиллагаа, санал хураах тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах /төхөөрөмжийн тоо/

5000

13.1.7

Программ хангамжийн аюулгүй ажиллагааг хангах

бүрэн хамгаалагдсан байх

13.1.8

Мэдээллийн бааз үүсгэх

21

14

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

14.1

Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт

14.1.1

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, санхүүгийн төлөв байдлын талаар цаг үеэ олсон шуурхай лавлагаа, зөвлөмж боловсруулж, Ерөнхий сайдыг шаардлагатай мэдээлэл, судалгаагаар хангаж ажиллах

тухай бүрт хангаж ажиллах

14.1.2

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг олон жилийн дунджаас нэмэгдүүлэх хувь

10.0-15.0

14.1.3

Хөрөнгө оруулалтын бизнес форум зохион байгуулах /удаа/

15-20

14.2

Төрийн тусгай хамгаалалт

14.2.1

Хамгаалуулагч болон үйлчлүүлэгчийн санал, хүсэлтийг барагдуулах /хувь/

100.0

14.2.2

Хамгаалуулагчийн аюулгүй байдал хангагдсан байх

хангагдсан байх

14.2.3

Үйлчилгээний стандартыг хангах

MNS 4588:2008, MNS 4946:2005 стандартуудыг хангасан байх

14.3

Дотоод, гадаад шуурхайн мэдээллийн үйл ажиллагаа

14.3.1

Дотоод үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/

231.8

14.3.2

Гадаад үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/

217.9

14.3.3

Хэвлэмэл бүтээгдэхүүний орлогыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

3

14.3.4

Хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх /хувиар/

5

14.4

Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц хөтөлбөр

14.4.1

Иргэдэд үйлчлэх төвийн ухаалаг систем нийлүүлэх /ТҮЦ машины тоо/

36

14.4.2

Тоон телевизийн нэвтрүүлгийн дамжуулалтын чанар /хувиар/

99.9

14.4.3

Радио нэвтрүүлгийн дамжуулалтын чанар /хувиар/

99.8

14.4.4

Шинээр интернетийн үйлчилгээ хүргэх сумдын тоо

5

14.4.5

Шинээр үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх багийн тоо

10

14.4.6

Шуудангийн хүргэлтийн давтамжийг нэмэгдүүлэх сумдын тоо

70

14.4.7

Харилцаа холбооны чиглэлээр хийгдэх судалгаа, сурталчилгааны тоо

1

14.5

Ангилагдаагүй бусад хөтөлбөр

14.5.1

2016 онд Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 10 дахь удаагийн буюу 2015 оны нэгтгэл тайлан гаргах /хамрагдах компани/

300

14.5.2

Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалт хийх тоо

120

14.5.3

Цацрагийн хэмжилт, шинжилгээ явуулах

24

14.5.4

Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын тоо

14

15

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

15.1

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа

15.1.1

Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийх /гамшгийн тохиолдлын буурах хувиар/

10.0

15.1.2

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах хяналт шалгалт /хүн өдөр/

30600

15.1.3

Гамшгийн хор уршгийг арилгах аврах ажлын зориулалттай тусгай багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулах /хувиар/

70.0

15.1.4

Цацраг идэвхт, химийн хорт бодисын болон тэсэрч дэлбэрэх бодисын аюулаас хамгаалах, хүн, мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчин, ой хээр, объектын гал түймэртэй тэмцэх /хувиар/

90.0

15.2

Мэргэжлийн хяналт

15.2.1

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин /хувиар/

74.0

15.2.2

Лабораторийн шинжилгээний итгэмжлэгдсэн үзүүлэлт /тоогоор/

2215

15.3

Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах

15.3.1

Хууль тогтоомжийн хүрээнд төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт хийх тоо

400

15.3.2

Хууль, тогтоомжийн хүрээнд сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тоо

15

15.3.3

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /хувиар/

85.0

15.4

Стандартчилал, хэмжил зүй

15.4.1

Шалгалт тохируулга /калибровка/-д хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/

4500.0

15.4.2

Загварын туршилтад хамруулан улсын бүртгэлд бүртгэх хэмжих хэрэгслийн тоо

25

15.4.3

Ээлжит баталгаажуулалтад заавал хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/

225.0

15.4.4

Чанарын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтад хамруулах байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тоо

15

15.4.5

Итгэмжлэлд хамруулах сорилтын лабораторийн тоо

150

15.4.6

Ур чадварын сорилтод хамруулах лабораторийн тоо

80

15.4.7

Үндэсний стандартад олон улс, бүс нутгийн дэвшилтэт стандартын эзлэх хувь

35.0

15.5

Оюуны өмчийн эрхийн баталгаажуулалт

15.5.1

Оюуны өмчийн бүтээлийн сан бүрдүүлэлт /аж үйлдвэрийн өмч, зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрх, оюуны өмчийн гэрээ хэлэлцээрийн баталгаажилт/

3550

15.5.2

Оюуны өмчийн мэдээлэл, сургалт хийх, лавлагаа гаргах

1100

15.5.3

Оюуны өмчийн зөрчилд хяналт тавьж шийдвэрлэх

280

15.6

Худалдан авах ажиллагаа

15.6.1

Худалдан авах ажиллагааг хуульд заасны дагуу хугацаанд нь зохион байгуулах

тухай бүр

хугацаанд нь зохион байгуулах

15.6.2

Иргэн, аж ахуйн нэгжид цахим худалдан авах ажиллагааны талаар цахим болон танхимын сургалт явуулах

55

16

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

16.1

Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага, түүний ажлын алба

16.1.1

Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон яам, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, энэ чиглэлээр цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх

хууль тогтоомжид нийцсэн байх

16.1.2

Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхим, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн өндөр, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх

мэдээллээр хангасан байх

16.1.3

Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн мэдээллийг 2, 8 дугаар сард, Үндсэн чиглэлийг 3, 8 дугаар сард, хөтөлбөр, төслийн мэдээллийг 4 дүгээр сард, үйл ажиллагааны үр дүнгийн мэдээлэл улирал тутам хийсэн байх

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

16.2

Төр, засгийн үйлчилгээ

16.2.1

Төр, засгийн авто баазын үйлчилгээний стандартыг хангах

CS 11–0120 : 2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх

16.2.2

Төр, засгийн төв байгууллага болон хэрэглэгчийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

MNS ISO 9001:2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх

17

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

17.1

Ойжуулалт

17.1.1

Ойжуулах, нөхөн сэргээлт хийх /талбайн хэмжээ мянган га/

3.0

17.1.2

Ойд арчилгаа цэвэрлэгээ хийх /талбайн хэмжээ мянган га/

15.5

17.1.3

Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх /талбайн хэмжээ мянган га/

40.0

17.2

Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент

17.2.1

Гидрогеологийн зураглал, ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийн хайгуул судалгааны ажлын тоо

8

17.2.2

Бороо цасны ус хуримтлуулах хөв, цөөрмийн тоо

5

17.2.3

Хашиж хамгаалах булаг шандын тоо

140

17.3

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт

17.3.1

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх /мянган га/

600.0

17.4

Ус цаг уур

17.4.1

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх /хувь/

60.0

17.4.2

Байгаль орчны хяналт-шинжилгээний лабораторийг шинэчлэх

1

17.5

Хүрээлэн байгаа орчны бодлого, удирдлага

17.5.1

Байгаль орчныг хамгаалах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

17.5.2

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах /төсөл,арга хэмжээ/

2

17.5.3

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын судалгаа

3

17.5.4

Байгаль орчны цэвэр технологийн судалгаа

3

17.5.5

Уул уурхайн төслийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тоо

150

17.6

Аялал жуулчлал

17.6.1

Жилд хүлээн авах гадаадын жуулчны тоо /мянган хүн/

500.0

18

ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД

18.1

Гадаад харилцааны бодлого, удирдлага

18.1.1

Гадаад харилцааны бодлого, удирдлагын чиглэлээр сургалт, семинар зохион байгуулах

5

18.1.2

Засгийн газар хоорондын хамтарсан хэлэлцээр байгуулах

22

18.1.3

Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээг хэвлэн нийтлэх тоо

1500

18.1.4

Өндөр, дээд түвшний айлчлал зохион байгуулах

хоёр талын харилцаа, хамтын ажиллагаа өргөжихийн хирээр айлчлал арга хэмжээний давтамжийг нэмэгдүүлнэ

18.2

Гадаад улс дахь дипломат үйл ажиллагаа

18.2.1

Хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газраас төлөөлөн суугаа буюу хавсран суугаа улс, олон улсын байгууллагатай гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авах

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

18.2.2

Гадаад улсад байгаа Монгол Улсын иргэдийн гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэх хувь

100.0

18.3

ЮНЕСКО

18.3.1

ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх биет болон биет бус өвийн тоо

1

19

САНГИЙН САЙД

19.1

Санхүү, төсөв, эдийн засгийн нэгдсэн удирдлага

19.1.1

Монгол Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил сангийн төсөв болон Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж, өргөн мэдүүлэх, хэлэлцүүлэх

хуульд заасан хугацаа, төсвийн тусгай шаардлагад нийцсэн байх

19.2

Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт

19.2.1

Улс, орон нутгийн төсөвт орох татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт /хувиар/

100.0

19.2.2

Урьд оны тайлангаар ногдуулсан татварын өр барагдуулалт /хувиар/

75.0

19.2.3

Урьд оны хяналт шалгалтаар ногдуулсан өр барагдуулалт /хувиар/

75.0

19.2.4

Тайлант хугацааны татварын тайлангийн ногдол өр барагдуулалт /хувиар/

90.0

19.2.5

Тайлант хугацааны хяналт шалгалтын ногдол өр барагдуулалт /хувиар/

80.0

19.2.6

Татварын цахим тайлан авалт /хувиар/

93.0

19.2.7

Татварын зөрчлийн бууралт /хувиар/

6.0

19.2.8

Алдагдалтай буюу "Х" тайлан тушаалтын бууралт /хувиар/

5-аас доошгүй

19.2.9

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

5-8

19.2.10

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

2-оос доошгүй

19.2.11

Бусад төрлийн татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

0.5-3.0

19.2.12

Эрсдэлийн удирдлагад суурилсан гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны хэрэгжилт /хувиар/

50.0

19.2.13

Худалдааг хөнгөвчилж гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах хугацааг бууруулах /хувиар/

70.0

20

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД

20.1

Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын удирдлага зохицуулалт

20.1.1

Боловсруулах баримт бичгийн тоо

45

20.1.2

Хянах эрх зүйн актын тоо

720

20.1.3

Сэтгэл зүйн анхан шатны сургалт болон мэргэжлийн сургалтад хамрагдан архины хамаарлаас гарах иргэдийн тоо

2500

20.2

Цагдаа

20.2.1

Хэргийг хэрэг бүртгэлт явуулж эхэлснээс хойш хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх /хувь/

70.0

20.2.2

Эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд зүйлийн илрүүлэлт /хувиар/

60.0

20.2.3

Хэрэг илрүүлэлт /хувиар/

50.0

20.2.4

Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, гал түймэр, гамшиг, осол, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн талаар хангасан бодит мэдээллийн хувь

90.0

20.3

Хил хамгаалалт

20.3.1

Хилийн зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлүүлэлт /хувиар/

86.0

20.4

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл

20.4.1

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт /хувиар/

56.0

20.4.2

Мэргэжлийн сургалтад хамрагдах ялтны тоо

350

20.4.3

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувь /2 төрлийн гүйцэтгэлийн дунджаар/

48.0

20.4.4

Хорих ял эдлэгсэд болон сэжигтний амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь

40.0

20.5

Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын судалгаа, шинжилгээ

20.5.1

Сургалт, сурталчилгааны тоо

200

20.5.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо

30

20.6

Шүүхийн шинжилгээ

20.6.1

Эдийн засгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/

0.15

20.6.2

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/

39.0

20.6.3

Криминалистикийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/

12.0

20.7

Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт

20.7.1

Бүрдүүлсэн хадгаламжийн нэгж /мянган нэгж/

15.0

20.7.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны эмхтгэлийн тоо

15

20.7.3

Дахин боловсруулалт хийх хадгаламжийн нэгжийн тоо /мянган нэгж/

13.5

20.8

Цагаачлал, гадаадын иргэдийн бүртгэлийн үйлчилгээ

20.8.1

Гадаадын иргэнд олгох визийн тоо /мянган хүнээр/

33.6

20.8.2

Хяналтад хамрагдах Монгол Улсад түр болон байнга оршин суух гадаадын иргэний тоо /мянган хүнээр/

28.0

20.9

Дээд боловсрол

20.9.1

Суралцагчийн тоо /мянган хүнээр/

2.2

20.10

Шүүгч болон гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа

20.10.1

Гэрч, хохирогчийг хамгаалалт /хүнээр/

80

20.10.2

Шүүхийн байрны хамгаалалт /хүн/

44

20.10.3

Шүүх хурлын танхимын хамгаалалт /хүн/

104

20.10.4

Шүүгчийн хамгаалалт /хувиар/

100.0

20.10.5

Яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх, хуяглан харгалзах /хүн/

5600

20.10.6

Шүүгчийн захирамжаар албадан авчрах /хүн/

1100

20.10.7

Шүүгчийн захирамжаар эрэн сурвалжлах /хувиар/

60.0

20.11

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагч, сэжигтэнд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх

20.11.1

Эрх зүйн туслалцаа авсан иргэн, яллагдагчийн тоо /мянган хүн/

14.0

20.12

Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх

20.12.1

Албан ёсоор гаргах статистикийн мэдээ, тайлангийн нэр төрөл

290

20.12.2

Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тоо /мянгаар/

112.1

20.12.3

Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тархаалт

45

20.12.4

Шинээр болон шинэчлэн сайжруулсан аргачлал, ангилал, статистикийн мэдээллийн санд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлтээр хийх судалгааны тоо

20

20.12.5

Хүн ам, орон сууцын завсрын тооллогыг 21 аймгийн хүн амд хийх

үр дүнг тархаасан байх

20.12.6

Статистикийн тухай хуулийн дагуу хийвэл зохих улсын хэмжээний статистик судалгааны тоо

21

21

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

21.1

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх, ажлын байр олгох

21.1.1

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн тоо

150-170

21.1.2

Зээлийн батлан даалтын сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх /зээлдэгчийн тоо/

100-150

22

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

22.1

Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага

22.1.1

Салбарын хуулиудыг шинэчлэн боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх /хуулийн тоо/

9

22.1.2

Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний хэмжээ /км/

100.0

22.1.3

Шинээр барих болон өргөтгөл, шинэчлэлт хийх цэвэрлэх байгууламжийн тоо

5

22.1.4

Шинээр хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /боловсруулах ерөнхий төлөвлөгөөний тоо/

11

22.2

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүй

22.2.1

Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах аймаг, сумын төв, суурин газрын тоо/

21 аймаг, 130 сумын төв, суурин газар

22.2.2

Сум, суурин газрын төвд 1:1000, аймаг, сумын хэмжээнд 1:100000 масштабтай хаягийн зураг зохион, хаягжуулалтын мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах аймаг, сум, суурийн газрын тоо/

6 аймаг, 160 сум, суурин газар

22.2.3

Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /хамрагдах аймаг, сум, суурин газрын тоо/

21 аймаг, 130 сум, суурин газар

22.2.4

Шинээр байгуулах төмөр замын дагуу геодезийн байрлал, өндрийн сүлжээ байгуулж, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх /хамрагдах аймаг, байр зүйн зургийн тоо/

5 аймаг, 4384 байр зүйн зураг

22.2.5

Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер-геологийн судалгаа, газар хөдлөлийн мужлалын газар дээрх болон доорх зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэх /хамрагдах талбайн хэмжээ, га-гаар/

6000

22.2.6

Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт II ангийн нивелирдлэг хийх /шугамын урт км-ээр/

2780

23

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

23.1

Батлан хамгаалах

23.1.1

Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан батлан хамгаалах чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх

хэрэгжилтээр

24

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД

24.1

Сургуулийн өмнөх боловсрол

24.1.1

Суралцах хүүхдийн тоо

220722

24.1.2

Хүүхдийн цэцэрлэгийн тоо

1283

24.1.3

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн тоо

860

24.1.4

Хамран сургалтын хувь

85.0

24.1.5

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн өдрийн ангид суралцагчийн тоо

168481

24.1.6

24 цагийн үйлчилгээнд хамрагдах хүүхдийн тоо

3157

24.1.7

Хувилбарт сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо

25240

24.1.8

Хувилбарт сургалтын хамран сургалтын хувь

9.7

24.1.9

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн тоо

302

24.1.10

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо

23359

24.2

Тусгай хэрэгцээт боловсрол

24.2.1

Тусгай хэрэгцээт боловсролд /хөгжлийн бэрхшээлтэй/ хамрагдах хүүхдийн тоо

485

24.3

Ерөнхий боловсрол

24.3.1

Суралцах хүүхдийн тоо

543912

24.3.2

Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо

818

24.3.3

Хамран сургалтын хувь

94.0

24.3.4

Ерөнхий шалгалтын улсын дунджийг хүргэх түвшин

500

24.3.5

Дотуур байранд хамрагдах хүүхдийн тоо

40200

24.3.6

Дотуур байрын хангамж /хүсэлт гаргасан хүүхдэд эзлэх хувь/

96.0

24.3.7

Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдийн тоо

267834

24.3.8

Оройн эчнээн сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо

1560

24.3.9

Төрийн бус өмчийн сургуулийн тоо

146

24.3.10

Төрийн бус өмчийн сургуульд хамрагдах хүүхдийн тоо

31388

24.3.11

Олон улсын жишигт нийцсэн сургуулийн тоо

3

24.3.12

Олон улсын жишигт нийцсэн сургалтад хамрагдах хүүхдийн тоо

830

24.3.13

Гуравдугаар ээлжид хичээллэж байгаа бүлгийн тоо

18

24.4

Насан туршийн болон албан бус боловсрол

24.4.1

Албан бус боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоо

13643

24.4.2

Сургуулийн гадна байгаа хүүхдийн хувийн жин

0.6

24.5

Дээд боловсрол

24.5.1

Их, дээд сургуулийн тоо

101

24.5.2

Их дээд сургуульд суралцагчийн тоо

150000

24.5.3

Үндэсний тэтгэлэгт хамрагдах суралцагчийн тоо

52748

24.5.4

Урамшууллын тэтгэлэгт хамрагдах суралцагчийн тоо

0

24.5.5

Дэлхийн шилдэг сургуульд суралцагчийн тоо

155

24.5.6

Багш инженерийн чиглэлийн суралцагчаас сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан суралцагчийн тоо

1200

24.5.7

Багшлах дадлагад хамрагдсан суралцагчийн тоо

1000

24.6

Шинжлэх ухаан, технологи

24.6.1

Эрдэм шинжилгээний үндсэн судалгаанд зарцуулах зардлын эзлэх хувь

37.0

24.6.2

Гадаадад хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо

2500

24.6.3

Үйлдвэрлэлд шилжүүлэх технологийн тоо

45

24.7

Соёл урлаг

24.7.1

Соёл, урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн тоо / хүн амд эзлэх хувиар/

73.5

24.7.2

Нийтийн номын сангийн байнгын уншигч /хүн амд эзлэх хувиар/

13.0

24.7.3

Жилийн эцэст хүрсэн байх музейн үзмэрийн тоо /мянгаар/

276.1

24.7.4

10000 хүнд ногдох номын тоо /мянган ширхэг/

26

24.7.5

10000 хүнд ногдох соёлын төвийн суудлын тоо

348

25

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД

25.1

Авто зам

25.1.1

Байнгын ашиглалтад оруулах авто замын нийт хүчин чадал /км/

350.8

25.1.2

Байнгын ашиглалтад оруулах гүүрийн нийт хүчин чадал, урт /м/

781.7

25.1.3

Урсгал засвар, арчлалт хийх авто замын нийт хүчин чадал /км/

12640.0

25.1.4

Урсгал засвар, арчлалт хийх гүүрийн нийт хүчин чадал, урт /м/

12336.0

25.1.5

Эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны төслийн тоо

12

25.1.6

Лабораторийн туршилт, шинжилгээний дүгнэлтийн тоо

500

25.1.7

1000 км2_# нутаг дэвсгэрт ноогдох авто зам /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт/

13.0-оос доошгүй, 1.02-т хүргэх

25.2

Авто тээврийн хяналт, зохицуулалт, нийтийн тээвэр

25.2.1

Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношилгоог хийх /үзлэгт хамрагдах хувь/

70.0

25.2.2

Ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хийх техник, технологийн хяналт шалгалтын тоо

15

25.2.3

100,000 хүн амд ноогдох зам, тээврийн ослоос шалтгаалсан нас баралтыг бууруулах /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс бууруулах хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт/

14.0-өөс доошгүй,12.0-д хүрэх

25.2.4

Зорчигч эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт сая.хүн /км-ээр/

8.0-оос доошгүй, 3032.6-д хүргэх

25.2.5

Ачаа эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт тонн км-ээр/

8.0-оос доошгүй, 8640-д хүргэх

25.3

Төмөр зам

25.3.1

Богдхан уулын урдуур шинэ төмөр зам барих

Зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил эхлүүлэх

25.3.2

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын I, II үе шатны 1800 км шинэ төмөр зам барих

Барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, үе шаттайгаар эхлүүлэх

25.3.3

Ухаа худаг- Гашуун сухайт чиглэлийн төмөр зам барих /гүйцэтгэлийн хувь/

75.0%

25.4

Агаарын тээвэр

25.4.1

Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо /мянгаар/

99.3

25.4.2

Буулт, хөөрөлтийн тоо /мянгаар/

8.1

25.4.3

Ачаа тээвэрлэлт /мянган тонн/

6.1

25.4.4

Зорчигч тээвэрлэлт /мянган хүн /

779.9

25.4.5

Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх буудал /ажлын гүйцэтгэлийн хувь/

95.0

26

УУЛ, УУРХАЙН САЙД

26.1

Уул уурхайн олборлолт

26.1.1

Геологи судалгааны ажлын гүйцэтгэлийн хяналтын тоо

510

26.1.2

Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө хүлээн авч хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалтын тоо

220

26.1.3

Нүүрс судалгааны хэлтсийн уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөнд тавих хяналт /хяналт тавих тайлангийн тоо/

115

26.1.4

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөр хийх гэрээний тоо

13

26.1.5

Газрын тосны олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлсэн байх /олборлох газрын тос, сая баррелиар/

9.93

26.1.6

1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил /хамрах талбайн хэмжээ км2_#-аар/

42000.0

27

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД

27.1

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

27.1.1

Ажилгүйдлийн түвшин /хувиар/

7.1

27.1.2

Ажил эрхлэлтийн түвшин /хувиар/

94.0

27.1.3

Шинээр бий болсон ажлын байрын тоо /мянган хүн/

50.0

27.1.4

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авагчдын тоо /мянган хүн/

6.0

27.2

Мэргэжлийн боловсрол

27.2.1

Мэргэжлийн боловсрол эзэмших сурагчийн тооны өсөлт /хувиар/

2.0

27.2.2

Мэргэжлийн боловсрол эзэмшин төгсөгчдийг ажлын байраар хангах /хувиар/

65.0

27.2.3

Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын дадлагын болон сургалтын баазыг шинэчлэх /тоогоор/

25

27.3

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг сайжруулах

27.3.1

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын чиглэлээр хийгдсэн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн тоо

300

27.3.2

Хөдөлмөрийн аюул ослын бууралт

үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

27.3.3

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр гарсан норм, стандартын тоо

5

27.4

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, удирдлага

27.4.1

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн ажил

үйл

ажиллагааны

хэрэгжилтээр

27.4.2

Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх

үйл

ажиллагааны

хэрэгжилтээр

27.4.3

Салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах /хууль, дүрэм, журмын тоо/

үйл

ажиллагааны

хэрэгжилтээр

27.5

Хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, шинжилгээ

27.5.1

Хөдөлмөрийн салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны тоо

4

27.5.2

Судалгааг салбарын бодлого төлөвлөлтөд хэрэглэсэн байдал

үйл

ажиллагааны

хэрэгжилтээр

28

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

28.1

Нийгмийн халамж

28.1.1

Орон гэргүй, тэнэмэл иргэний тооны бууралт /мянган хүнээр/

0.2

28.1.2

Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомжид заасны дагуу хамрагдах ёстой зорилтот бүлгийн хамрагдалтын хувь

86.0

28.2

Нийгмийн даатгал

28.2.1

Нийгмийн даатгалд хамрагдсан ажил олгогчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

11.0

28.2.2

Даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

2.7

28.2.3

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор мянган хүн/

605.0

28.2.4

Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

2.9

28.2.5

Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор сая хүн/

4.7

28.3

Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөр

28.3.1

Хүүхэд хамгааллын анхан шатны үйлчилгээ авсан хүүхдийн эзлэх хувь

1.9

28.3.2

Хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь

15

28.3.3

Хүүхдээс хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь

95.0

28.3.4

Ахмад настны хөгжил, хамгааллын талаарх төрийн бодлого, үйл ажиллагааны сургалт, сурталчилгаанд хамрагдаж байгаа ахмад настны эзлэх хувь

80.0

28.3.5

Сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эзлэх хувь

8.4

28.4

Нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага

28.4.1

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого, стратеги, хууль тогтоомж, тогтолцоог боловсронгуй болгож, үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна /боловсруулсан бодлогын баримт бичиг, хууль, хөтөлбөр, журмын тоо/

салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

29

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД

29.1

Мал аж ахуй

29.1.1

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /сая толгой, давхардсан тоогоор/

57.8

29.1.2

Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх /мянган толгой мал/

183.0

29.1.3

Бэлчээрийн ургамал хамгаалал /мянган га/

900.0

29.1.4

Үндэсний үйлдвэрлэлд нийлүүлэх ноос /мянган тонн/

18.0

29.2

Газар тариалан

29.2.1

Буудайн үйлдвэрлэлийг дэмжих /мянган тонн/

460.0

29.2.2

Элит үр үржүүлэх /тонн/

500.0

29.2.3

Төмс, хүнсний ногоо /мянган тонн/

270.0

29.2.4

Стандартын шаардлага хангасан чацаргана, бусад жимс, жимсгэнийн суулгац /алим, интоор, чавга, гүзээлзгэнэ, мянган ширхгээр/

280.0

29.3

Хүнсний үйлдвэрлэл

29.3.1

Хүн амын сүүний хэрэглээг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан сүүний хангамжаар нэмэгдүүлэх /сая литр/

75.0

29.3.2

Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан махны хэрэглээг нэмэгдүүлэх /мянган тонн/

25.0

29.4

Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн бодлого, удирдлага

29.4.1

Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баталсан шийдвэр, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх /тоогоор/

3

29.5

Хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аж үйлдвэрийн судалгаа шинжилгээ

29.5.1

Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж дууссан нийгэм, эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой, импортыг орлох, экспортыг дэмжих төслийн үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

3

30

ЭРYYЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД

30.1

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

30.1.1

1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин

15-аас доош

30.1.2

1000 амьд төрөлтөд ногдох тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин

18-аас доош

30.1.3

100000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин

50-иас доош

30.1.4

Амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь

40.0

30.1.5

Жирэмсний хугацаанд зургаа ба түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн хувь

85.0-аас доошгүй

30.1.6

Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь

85.0-аас доошгүй

30.1.7

Эмнэлгийн хоног болоогүй нас баралт /хувь/

25-аас доош

30.2

Нийгмийн эрүүл мэнд

30.2.1

0-1 хүртэлх насны хүүхдийн дархлаажуулалтын хамралтын хувь

98.0

30.2.2

Жирэмслэлтээс сэргийлэх орчин үеийн аргын хэрэглээний хувь

57.0-62.0

30.2.3

Түрхэц эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын илрүүлэлт /хувь/

75.0

30.2.4

100000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтын түвшин

2.0-оос доош

30.2.5

Хорт хавдар оношлогдсоноос хойш 5-аас дээш жил амьдарсан хүний эзлэх хувь

30.0

30.3

Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага

30.3.1

10000 хүн амд ногдох эмнэлгийн мэргэжилтний тоо

158

30.3.2

Төгсөлтийн дараах сургалтад хамрагдсан эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний тоо

5433

30.3.3

Гадаадад мэргэжил дээшлүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тоо

50

30.4

Биеийн тамир, спорт

30.4.1

Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгчийн тоо /нийт хүн амд эзлэх хувиар/

35

30.4.2

Олимпын наадамд оролцох эрхийн тоо

35

30.4.3

Олон улсын болон тив, дэлхийн чанартай тэмцээнээс авах медалийн тоо

100

31

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД

31.1

Эрчим хүчний бодлого, удирдлага

31.1.1

Салбарын норм, нормативыг боловсронгуй болгох /тоо, ширхэг/

1

32

ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

32.1

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах үйл ажиллагаа

32.1.1

Тагнуулын ерөнхий газарт шалгагдаж байгаа 6000 гаруй эрүүгийн хавтаст хэргээс нягтлан шалгах хавтаст хэргийн тоо

922

32.1.2

Өөрөө хэлмэгдсэн болон хэлмэгдэгчийн эхнэр /нөхөр/-т хуульд заасан дэмжлэг үзүүлэх

4

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
/сая төгрөг/

Хуулийн дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

Санхүүжих дүн

Эхлэх

Дуусах

I

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

667.1

667.1

I.3

III.Тоног төхөөрөмж

667.1

667.1

Шинэ

667.1

667.1

I.3.1

Улсын Их Хурлын компьютер, техник тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2016

2016

667.1

667.1

II

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

8,100.0

8,100.0

II.1

I.Хөрөнгө оруулалт

8,100.0

8,100.0

Шинэ

8,100.0

8,100.0

II.1.1

Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид хуримтлагдсан лагийг боловсруулах дамжлага нэмэх, ашиглалтад оруулах /Улаанбаатар/

2016

2016

8,100.0

8,100.0

III

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

10,382.0

3,082.4

III.1

Онцгой байдлын ерөнхий газар

9,042.9

2,313.3

III.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

8,192.9

1,463.3

Шилжих

8,002.9

1,273.3

III.1.1.1

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Завхан, Улиастай сум/

2014

2016

2,700.0

664.7

III.1.1.2

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Төв, Зуунмод/

2013

2016

2,700.0

105.0

III.1.1.3

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2013

2016

2,602.9

503.6

Шинэ

190.0

190.0

III.1.1.4

Аврах гал унтраах 57 дугаар ангийн барилга худалдан авах, засварлах /Завхан, Тэс сум/

2016

2016

190.0

190.0

III.1.3

III.Тоног төхөөрөмж

850.0

850.0

Шинэ

850.0

850.0

III.1.3.1

Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2016

2016

850.0

850.0

III.2

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

1,339.1

769.1

III.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

1,339.1

769.1

Шилжих

1,339.1

769.1

III.2.1.1

Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/

2014

2016

1,339.1

769.1

IY

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

12,043.5

3,195.2

IY.1

I.Хөрөнгө оруулалт

10,678.5

1,830.2

Шилжих

10,678.5

1,830.2

IY.1.1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/

2011

2017

6,541.0

1,498.5

IY.1.2

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Булган сум/

2011

2016

4,137.5

331.7

IY.3

III.Тоног төхөөрөмж

1,365.0

1,365.0

Шинэ

1,365.0

1,365.0

IY.3.1

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын багцын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2016

2016

1,365.0

1,365.0

Y

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

1,682.2

550.3

Y.1

I.Хөрөнгө оруулалт

1,682.2

550.3

Шилжих

1,682.2

550.3

Y.1.1

Хот суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа /Өвөрхангай, Гучин-Ус сум/

2015

2017

1,000.0

216.6

Y.1.2

Горхи-Тэрэлж, Хөгнө-Тарнын хамгаалалтын газрын захиргааны конторын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2012

2016

682.2

333.7

YI

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД

4,460.0

601.2

YI.1

Гадаад харилцаа

4,460.0

601.2

YI.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

4,460.0

601.2

Шилжих

4,460.0

601.2

YI.1.1.1

Гадаад хэргийн яамны Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний шинэчлэл

2013

2016

4,460.0

601.2

YII

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД

7,304.2

5,781.6

YII.1

Цагдаагийн ерөнхий газар

3,928.0

2,450.4

YII.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

3,428.0

1,950.4

Шинэ

3,428.0

1,950.4

YII.1.1.1

Орон нутгийн сумдын цагдаагийн байр, кобан /улсын хэмжээнд/

2016

2016

1,700.0

1,700.0

YII.1.1.2

Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2016

2016

1,728.0

250.4

YII.1.2

II.Их засвар

300.0

300.0

Шинэ

300.0

300.0

YII.1.2.1

Цагдаагийн хэлтсийн барилгын их засвар /Ховд, Булган сум/

2016

2016

300.0

300.0

YII.1.3

III.Тоног төхөөрөмж

200.0

200.0

Шинэ

200.0

200.0

YII.1.3.1

Цагдаагийн ерөнхий газрын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/

2016

2016

200.0

200.0

YII.2

Хил хамгаалах ерөнхий газар

2,100.0

2,100.0

YII.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

2,100.0

2,100.0

Шинэ

2,100.0

2,100.0

YII.2.1.1

Хилийн 0168 дугаар ангийн эмнэлэг, 24 машины гараж, засварын газар, халуун усны барилга, нүүлгэн шилжүүлэх ажлын дуусгалт /Дорноговь, Хатанбулаг сум/

2016

2016

2,100.0

2,100.0

YII.3

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

1,276.2

1,231.2

YII.3.1

I.Хөрөнгө оруулалт

650.0

605.0

Шилжих

650.0

605.0

YII.3.1.1

Нэг цэгийн үйлчилгээтэй нэгдсэн контор, цагдан хорих байр барих /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2015

2016

650.0

605.0

YII.3.2

II.Их засвар

186.0

186.0

Шинэ

186.0

186.0

YII.3.2.1

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны барилгын их засвар /Өвөрхангай, Хархорин сум/

2016

2016

61.0

61.0

YII.3.2.2

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны конторын дотор засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2016

2016

125.0

125.0

YII.3.3

III.Тоног төхөөрөмж

440.2

440.2

Шинэ

440.2

440.2

YII.3.3.1

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны суудлын болон ачааны зориулалттай автомашин /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2016

2016

165.0

165.0

YII.3.3.2

Ялтныг ажлын байраар хангах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2016

2016

135.7

135.7

YII.3.3.3

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /улсын хэмжээнд/

2016

2016

139.5

139.5

YIII

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

66,197.5

24,805.6

YIII.1

Хөдөлмөр

7,000.0

6,750.0

YIII.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

5,000.0

5,000.0

Шинэ

5,000.0

5,000.0

YIII.1.1.1

Иргэдийн ажлын байрыг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/

2016

2016

5,000.0

5,000.0

YIII.1.3

III.Тоног төхөөрөмж

2,000.0

1,750.0

YIII.1.3.1

Хөдөлмөрийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2016

2017

2,000.0

1,750.0

YIII.2

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэл

19,689.0

4,175.2

YIII.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

19,689.0

4,175.2

Шилжих

19,689.0

4,175.2

YIII.2.1.1

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 120 ор /Дорноговь, Сайншанд сум/

2013

2016

1,439.7

360.8

YIII.2.1.2

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Дорнод, Хэрлэн сум/

2013

2017

4,149.0

1,490.6

YIII.2.1.3

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2013

2017

2,247.2

252.6

YIII.2.1.4

Хөдөө аж ахуйн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2013

2017

2,162.0

200.0

YIII.2.1.5

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байрын барилга, 200 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2012

2016

2,281.8

570.6

YIII.2.1.6

Политехник коллежийн хотхон /Дорнод, Хэрлэн сум/

2014

2016

2,000.0

500.0

YIII.2.1.7

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр, спорт заалын барилга, 320 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

2014

2016

5,409.3

800.6

YIII.3

Нийгмийн хамгаалал

24,878.5

11,070.1

YIII.3.1

I.Хөрөнгө оруулалт

23,789.5

9,981.1

Шилжих

22,389.5

8,581.1

YIII.3.1.1

Батсүмбэрийн асрамж, хөгжлийн үндэсний төвийн нөхөн сэргээх сувиллын барилга /Төв, Батсүмбэр сум/

2014

2016

5,591.1

1,500.0

YIII.3.1.2

Батсүмбэрийн ахмадын асрамжийн байрын өргөтгөл /Төв, Батсүмбэр сум/

2014

2016

3,398.5

849.6

YIII.3.1.3

Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газрын барилга, тохижилт, тоног төхөөрөмжийн хамт /Нийгмийн даатгалын сангийн эх үүсвэрээс хамтран санхүүжүүлэх/ /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2016

2,000.0

500.0

YIII.3.1.4

Ахмадын болон амьдрах ухааны ордон /Завхан, Улиастай сум/

2014

2017

1,200.0

300.0

YIII.3.1.5

Ахмадын болон амьдрах ухааны ордны хуучин барилгыг буулгах ажил /Завхан, Улиастай сум/

2015

2016

50.0

50.0

YIII.3.1.6

Хараагүй иргэдийн 90 айлын орон сууцын барилга /Улаанбаатар/

2015

2016

4,850.0

3,221.5

YIII.3.1.7

БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр баригдах "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн Хөгжлийн төвийн барилга"-ын монголын талын хариуцах гадна шугам сүлжээний зардал, зураг төсөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2015

2017

2,000.0

1,960.0

YIII.3.1.8

Цахим мэдээллийн төв, тоног төхөөрөмжийн хамт /Нийгмийн даатгалын сангийн эх үүсвэрээр баригдах цахим архивтай хамтатган цогцоор шийдвэрлэх/ /Улаанбаатар/

2012

2017

3,299.9

200.0

Шинэ

1,400.0

1,400.0

YIII.3.1.9

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2016

2016

1,400.0

1,400.0

YIII.3.2

II.Их засвар

189.0

189.0

Шинэ

189.0

189.0

YIII.3.2.1

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар /Өмнөговь, Даланзадгад сум/

2016

2016

189.0

189.0

YIII.3.3

III.Тоног төхөөрөмж

833.0

833.0

Шилжих

833.0

833.0

YIII.3.3.1

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажлын компьютер, сүлжээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/

2016

2016

548.0

548.0

YIII.3.3.2

Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх кабинетын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2016

2016

108.0

108.0

YIII.3.3.3

Тавилга, эд хогшил худалдан авах /Өмнөговь/

2016

2016

20.0

20.0

YIII.3.3.4

Тавилга, эд хогшил худалдан авах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2016

2016

40.0

40.0

YIII.3.3.5

Нийгмийн даатгал, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын тавилга, эд хогшил /Улаанбаатар/

2016

2016

117.0

117.0

YIII.3.4

IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв

67.0

67.0

Шинэ

67.0

67.0

YIII.3.4.1

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын зураг, төсөв /Булган/

2016

2016

33.5

33.5

YIII.3.4.2

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын зураг, төсөв /Дорноговь/

2016

2016

33.5

33.5

YIII.4

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

14,630.0

2,810.3

YIII.4.1

I.Хөрөнгө оруулалт

14,630.0

2,810.3

Шилжих

14,630.0

2,810.3

YIII.4.1.1

Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Найрамдал зуслан/

2014

2017

7,550.0

372.6

YIII.4.1.2

Баянгол хүүхдийн зуслангийн цогцолбор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2014

2016

4,300.0

1,475.0

YIII.4.1.3

Хүүхэд залуучуудын ордон /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2012

2016

2,780.0

962.7

IX

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

103,871.2

18,807.2

IX.1

I.Хөрөнгө оруулалт

100,621.2

16,677.3

Шилжих

100,621.2

16,677.3

IX.1.1

Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжил" төслийн монголын талын хөрөнгө /аймаг дундын/

2010

2016

9,793.2

2,989.8

IX.1.2

Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер-геологийн судалгаа, газар хөдлөлийн мужлалын болон газар дээрхи болон доорхи зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэх /Улаанбаатар/

2012

2017

8,957.3

777.9

IX.1.3

Аймаг, сум, суурингийн нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажил /аймаг дундын/

2012

2017

3,000.0

352.9

IX.1.4

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Орон сууцны хороолол" төсөл /монголын талын хөрөнгө/ /Улаанбаатар/

2010

2017

25,094.5

1,155.2

IX.1.5

Францын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төслийн монголын талын хөрөнгө /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2013

2016

9,224.8

2,400.0

IX.1.6

Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах /улсын хэмжээнд/

2013

2017

3,000.0

670.3

IX.1.7

Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах /улсын хэмжээнд/

2013

2017

4,780.8

1,011.6

IX.1.8

Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох /Архангай/

2013

2016

3,970.0

407.9

IX.1.9

Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /улсын хэмжээнд/

2013

2017

9,000.0

1,780.9

IX.1.10