Бүлэг: 1979
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдөр
Дугаар А/230
Сүхбаатар сум
ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1-1/284 албан тоотын дагуу Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2003 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Комисс томилох тухай"374 дүгээр захирамж нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй тул хүчингүй болгосугай.
2.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн хэлтсийн дарга /Д.Ёндонжамц/, Эрүүл мэндийн газрын дарга /Ж.Од/ нарт даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Ш.ОРГИЛ

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдөр                                                                                                               Дугаар А/230                                                                                                              Сүхбаатар сум

ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     1.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1-1/284 албан тоотын дагуу Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2003 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн “Комисс томилох тухай”374 дүгээр захирамж нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангаагүй тул хүчингүй болгосугай.

     2.Захирамжийн  хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн хэлтсийн дарга /Д.Ёндонжамц/, Эрүүл мэндийн газрын дарга /Ж.Од/ нарт даалгасугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ш.ОРГИЛ