A

A

A

Бүлэг: 1979

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр

Дугаар А/185

Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.5, Засгийн газрын хуралдааны 2016 оны 41 дүгээр тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2017 оны 14/1974, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын 2017 оны 03/935 дугаар албан бичгийг үндэслэн "Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар хамтран ажиллах тухай" Байгаль орчныг хамгаалах албаны дарга, Төмөр замын Хэрэг эрхлэх газрын 2002 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А-26/17 дугаар хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Д.ОЮУНХОРОЛ