Бүлэг: 1979
ХҮНС, ХӨДӨӨ, АЖ АХУЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр
Дугаар А-162
Улаанбаатар хот
Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.7 дахь хэсэг, Хүнсний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 2 дугаар зөвлөмжийг үндэслэн тус тус ТУШААХ нь:
1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны А-23 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан "Импортлох стратегийн хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээ, ангиллын код"-д дор дурьдсан нэмэлтийг оруулсугай.

Стратегийн хүнсний нэр

Төрөл

БТКУС-ын код

тоо хэмжээ

10

Хүнсний улаанбуудай

Хүнсний хатуу улаанбуудай

1001.19.00

35000

(гучин таван мянга)

11

Хүнсний зөөлөн улаанбуудай

1001.99.10

2. Мөн тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Экспортлох стратегийн хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээ, ангиллын код" –ын 11, 12 дахь заалтын "Адууны мах 20000 тонн" гэснийг "30000 тонн" гэж өөрчилсүгэй.
САЙД Б.БАТЗОРИГ
ХҮНС, ХӨДӨӨ, АЖ АХУЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А-162

Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.7 дахь хэсэг, Хүнсний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 2 дугаар зөвлөмжийг үндэслэн тус тус ТУШААХ нь:

1.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны А-23 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан  “Импортлох стратегийн хүнсний  нэр төрөл, тоо хэмжээ, ангиллын код”-д  дор дурьдсан нэмэлтийг оруулсугай.

Стратегийн хүнсний нэр Төрөл БТКУС-ын код  тоо хэмжээ
10 Хүнсний улаанбуудай Хүнсний хатуу улаанбуудай 1001.19.00 35000 (гучин таван мянга)
11 Хүнсний зөөлөн улаанбуудай 1001.99.10
 

        2.Мөн тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Экспортлох стратегийн хүнсний  нэр төрөл, тоо хэмжээ, ангиллын код” –ын 11, 12 дахь заалтын “Адууны мах  20000 тонн” гэснийг “30000 тонн” гэж өөрчилсүгэй.

                                                                      

САЙД                                              Б.БАТЗОРИГ