Бүлэг: 1979
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2016 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр
Дугаар А/432
Сайншанд сум
Захирамж хүчингүй болгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 "а", 29.3, дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хаягдлын тухай хууль хүчингүй болсонтой холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2008 оны "Журам, гэрээний загвар батлах тухай" А/150 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосугай.
2.Захирамийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлж, улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга /Д.Наран- отгон/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Т.ЭНХТҮВШИН

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2016 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр                                                                  Дугаар А/432                                                                                         Сайншанд сум

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 “а”, 29.3, дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хаягдлын тухай хууль хүчингүй болсонтой холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2008 оны “Журам, гэрээний загвар батлах тухай” А/150 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосугай.

2.Захирамийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлж, улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга /Д.Наран- отгон/-д даалгасугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                                       Т.ЭНХТҮВШИН